Zastava Bosne i Hercegovine

Uslovi i postupak za oduzimanje vozačke dozvole, rehabilitacija vozača i kaznene mere

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Nevena Miletić

Objavljeno: 27.04.2016.

ODUZIMANJE VOZAČKE DOZVOLE
• Uslovi i postupak za oduzimanje vozačke dozvole, rehabilitacija vozača i kaznene mere •

Obavezno izricanje kaznenih poena za pojedine prekršaje i oduzimanje vozačke dozvole vozačima koji ne upravljaju vozilom savesno i na propisan način novine su uvedene Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon i 9/2016 - odluka US - dalje: Zakon) još 2009. godine. Raniji propisi iz oblasti bezbednosti saobraćaja, naime, nisu predviđali izricanje kaznenih poena, a vozačima je dozvola mogla biti oduzeta samo zbog gubitka zdravstvene sposobnosti za upravljanje motornim vozilom, što je kao rešenje predviđeno i važećim zakonom.

Oduzimanje vozačke dozvole propisano odredbama člana 197. Zakona, predstavlja svojevrsni vid sankcije za vozača koji vozilom ne upravlja savesno i na propisan način. Obaveza je teritorijalno nadležne organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova koja vozača vodi u evidenciji (dalje: nadležni organ) da takvom vozaču oduzme vozačku dozvolu.

Za oduzimanje vozačke dozvole neophodno je da vozač:

- ima 18 ili više kaznenih poena, odnosno sa probnom vozačkom dozvolom ima 9 i više kaznenih poena;

- je pravnosnažnom presudom osuđen za krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, koje za posledicu ima smrt lica;

- je više od jednom u roku od pet godina pravnosnažno osuđen za krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, koje za posledicu ima teške telesne povrede drugog lica;

- je više od jednom u roku od tri godine pravnosnažno osuđen za krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, koje za posledicu ima telesne povrede drugog lica ili imovinsku štetu.

Evidentiranje kaznenih poena

Kaznene poene evidentira nadležni organ na osnovu pravosnažne odluke o kažnjavanju, a briše ih po isteku 24 meseca od dana pravosnažnosti navedene odluke.

Vozač može, na osnovu pisanog zahteva i o sopstvenom trošku, od nadležnog organa da dobije obaveštenje o broju kaznenih poena koje ima u momentu podnošenja zahteva.

Postupak oduzimanja vozačke dozvole

Oduzimanje vozačke dozvole sprovodi se u postupku propisanom Pravilnikom o načinu vođenja evidencija o kaznenim poenima i oduzimanju vozačkih dozvola ("Sl. glasnik RS", br. 46/2010).

Registar o kaznenim poenima vozača

U skladu sa tim pravilnikom, a radi evidentiranja kaznenih poena koji su izrečeni pravosnažnim odlukama nadležnih organa koji su po Zakonu dužni da podnosiocu zahteva za pokretanje prekršajnog postupka pravosnažne odluke dostave odmah, a najkasnije u roku od 15 dana, u jedinstvenom informacionom sistemu Ministarstva unutrašnjih poslova (dalje: MUP) ustanovljen je Registar o kaznenim poenima vozača (dalje: Registar).

Registar sadrži:

- podatke o vozaču (ime, prezime, datum i mesto rođenja, JMBG, prebivalište i adresu);

- podatke o odluci kojom su izrečeni kazneni poeni (naziv organa koji je doneo odluku, broj i datum donošenja odluke, pravnu kvalifikaciju prekršaja odnosno krivičnog dela za koje su izrečeni kazneni poeni);

- broj kaznenih poena;

- podatke o vozačkoj dozvoli (vrsta dozvole, broj registra i serijski broj, datum izdavanja, naziv organa koji je dozvolu izdao, naziv organa koji je doneo rešenje o oduzimanju dozvole, broj i datum tog rešenja, datum predaje dozvole i datum raspisivanja potrage za dozvolom koja nije predata).

Pripadnici saobraćajne policije ovlašćeni su da unose podatke o kaznenim poenima u Registar i da vrše uvid u podatke koje unesu, ali ne i uvid u ukupan broj kaznenih poena.

Za razliku od njih, radnici koji rade na upravnim poslovima i vode postupak oduzimanja vozačke dozvole ovlašćeni su da vrše uvid u ukupan broj kaznenih poena i evidentiraju podatke o oduzimanju vozačke dozvole, ali nemaju pravo da unose kaznene poene u Registar. Ovako ograničenim pristupom Registru obezbeđuje se pouzdanost i tačnost podataka koji su u njemu sadržani.

Pokretanje postupka za oduzimanje vozačke dozvole

Postupak oduzimanja vozačke dozvole pokreće se istog dana, a najkasnije u roku od tri dana od dana kada je uvidom u Registar utvrđeno da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi za oduzimanje vozačke dozvole (18 kaznenih poena, odnosno 9 kaznenih poena za vozače sa probnom vozačkom dozvolom).

Postupak se okončava rešenjem koje organ mora doneti po službenoj dužnosti, a podneta žalba, prema Zakonu, ne odlaže izvršenje rešenja. U rešenju se određuje rok u kome je vozač dužan da preda vozačku dozvolu. Taj rok ne može biti duži od tri dana od dana prijema rešenja.

Vozaču kome je vozačka dozvola oduzeta zbog toga što vozilom nije upravljao savesno i na propisan način, faktički je oduzeto pravo na upravljanje motornim vozilom. Da bi ponovo stekao to pravo, odnosno vozačku dozvolu, vozač (sada već bivši) mora da ispuni više uslova koji se odnose na:

- zdravstvenu sposobnost,

- prisustvovanje seminarima i položen ispit iz oblasti unapređenja znanja o bezbednosti saobraćaja,

- izmirene obaveze plaćanja novčane kazne za prekršaje, odnosno krivična dela,

- izdržanu izrečenu kaznu zatvora, kao i

- izvršene sve mere zabrane upravljanja motornim vozilom koje su mu izrečene.

Organizovanje i sprovođenje seminara i ispita iz oblasti unapređenja znanja iz bezbednosti saobraćaja

Organizovanje i sprovođenje seminara i ispita iz oblasti unapređenja znanja iz bezbednosti saobraćaja, izdavanje potvrde o završenom seminaru i uverenja o položenom ispitu, vođenje propisane evidencije o obavljenim seminarima i ispitima povereno je Agenciji za bezbednost saobraćaja (dalje: Agencija), koja za organizovanje i sprovođenje seminara može, uz saglasnost nadležnog ministarstva, da ovlasti privredno društvo koje je za to stručno i materijalno osposobljeno.

Prisustvovanje obaveznom seminaru uslovljeno je:

- posedovanjem uverenja o zdravstvenoj sposobnosti i

- prilaganjem uverenja da je protekao rok od 90 dana od dana kada je izmirena novčana kazna za prekršaje, odnosno krivična dela, odnosno izdražana izrečena kazna zatvora, kao i uverenja da je protekao rok od 90 dana od dana izvršenja svih izrečenih mera zabrane upravljanja motornim vozilom.

Rehabilitacija vozača i izdavanje nove vozačke dozvole

Pravilnikom o unapređenju znanja iz bezbednosti saobraćaja za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola ("Sl. glasnik RS", br. 59/2011) propisan je postupak rehabilitacije vozača (bivših) kojima je vozačka dozvola oduzeta zbog toga što vozilom nisu upravljali savesno i na propisan način. Ovim pravilnikom, propisani su, između ostalog, nastavni plan i program već spomenutog obaveznog seminara unapređenja znanja koji sprovode posebno osposobljeni predavači, način organizovanja seminara, sadržaj i način obavljanja ispita i dr.

Pošto ispuni sve navedene uslove za ponovno sticanje prava na upravljanje motornim vozilom, vozaču se, na njegov zahtev uz prilaganje uverenja o položenom ispitu unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja koje mu izdaje Agencija, dokaza o uplati svih propisanih naknada za izdavanje vozačke dozvole i ostalih propisanih dokaza, izdaje nova vozačka dozvola.

Iz svega navedenog može se zaključiti da je postupak ponovnog dobijanja vozačke dozvole, odnosno ponovnog sticanja prava na upravljanje motornim vozilom dug, mukotrpan i skopčan sa velikim izdacima jer sve troškove tog postupka snosi vozač kome je vozačka dozvola oduzeta zbog toga što vozilom nije upravljao savesno i na propisan način.

Zakonom je predviđeno i da se nakon svakog (novog) izdavanja vozačke dozvole za po tri kaznena poena smanjuje najveći dozvoljeni zbir tih poena, najniže do devet.

Posle prvog oduzimanja vozačke dozvole, odnosno njenog ponovnog izdavanja, najveći dozvoljeni zbir kaznenih poena je 15 i kada vozač dostigne taj zbir, vozačka dozvola mu se ponovo oduzima, što znači da vozači koji često čine prekršaje za koje se izriču kazneni poeni, u nekom trenutku mogu ostati trajno bez vozačke dozvole, odnosno prava na upravljanje motornim vozilom.

Na kraju treba napomenuti i to da kandidat za vozača ne može započeti niti vršiti obuku i polagati vozački ispit u vreme:

- trajanja zaštitne mere, odnosno mera bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom kao ni

- dok mu je vozačka dozvola oduzeta zbog nesavesnosti.

Kaznene odredbe

Zakonom je propisana ista kazna za vozača koji upravlja vozilom bez vozačke dozvole, kao i za vozača koji upravlja motornim vozilom za vreme trajanja zaštitne mere, odnosno mere bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom. Za navedene prekršaje zaprećena je, odredbama člana 330. stav 1. tač. 1) i 8) i st. 2. i 3. Zakona:

- kazna zatvora u trajanju od najmanje 15 dana ili novčana kazna od 100.000 dinara do 120.000 dinara i 14 kaznenih poena. Uz kaznu se izriče i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom od najmanje osam meseci.

Ukoliko je vozač pri tome prouzrokovao i saobraćajnu nezgodu, zaprećena je:

- kazna zatvora u trajanju od najmanje 45 dana ili novčana kazna od 120.000 dinara do 150.000 dinara i 16 kaznenih poena, uz izricanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje 10 meseci.

Na kraju treba napomenuti i to da Zakon sadrži još neka rešenja u vezi sa vozačima kojima je oduzeta vozačka dozvola ili im je izrečena zaštitna mera, kao npr, rešenje da kandidat za vozača ne može započeti niti vršiti obuku i polagati vozački ispit u vreme trajanja zaštitne mere, kao ni za vreme dok mu je vozačka dozvola oduzeta zbog nesavesnosti, sankcije za kandidata i instruktora vožnje koji obavlja praktičnu obuku kandidata za vozače za vreme trajanja zaštitne mere, odnosno koji je izgubio pravo upravljanja motornim vozilom određene kategorije, odnosno kome je oduzeta vozačka dozvola i dr.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge