Zastava Bosne i Hercegovine

Pravo putnika na naknadu štete zbog neizvršenja ili nepotpunog izvršenja usluga obuhvaćenih programom putovanja

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija Paragraf Lex

Objavljeno: 18.04.2018.Zakonom o turizmu (dalje: Zakon) propisano je da je turistička agencija, između ostalog dužna, kao organizator putovanja za svakog putnika, odnosno ugovoreno turističko putovanje da obezbedi garanciju putovanja na propisan način, o čemu izdaje potvrdu.

Takođe, propisana je obaveza organizatora putovanja da u postupku dobijanja licence obezbedi propisanu garanciju putovanja za slučaj insolventnosti i radi naknade štete putniku nastale neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem ugovornih obaveza.

Garancije putovanja većina organizatora putovanja obezbedila je preko polise osiguranja.

Između ostalog, garancijom putovanja radi naknade štete obezbeđuje se naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja. Dalje, korisnik garancije putovanja je lice koje u skladu sa ovim zakonom ima pravo na naknadu troškova i to putnik u slučaju neispunjenja, delimičnog ispunjenja ili neurednog ispunjenja obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja.

Organizator putovanja odgovoran za realizaciju putovanja i dužan je da se pridržava opštih uslova putovanja i programa putovanja.

U slučaju neizvršenja ili nepotpunog izvršenja usluga obuhvaćenih programom putovanja, organizator putovanja dužan da putniku vrati razliku između ugovorene cene putovanja i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga, pod uslovom da je putnik izjavio reklamaciju u roku od mesec dana od dana nastanka nepravilnosti ili osam dana od dana završetka putovanja. Organizator putovanja dužan je da vrati sredstva, u roku određenom opštim uslovima putovanja, odnosno programom putovanja, koji ne može biti duži od 15 dana od dana otkaza putovanja, odnosno od dana podnošenja osnovane reklamacije putnika.

Takođe, Pravilnikom o bližim uslovima i načinu uplate sredstava od prodatog turističkog putovanja, načinu uređivanja međusobnih odnosa organizatora putovanja i posrednika, kao i odnos organizatora putovanja i posrednika prema putniku, odnos organizatora, posrednika i putnika je bliže uređen.

Putnik, u konkretnom slučaju, bez obzira da li je turističko putovanje kupljeno preko posrednika ili od organizatora putovanja, ima pravo na naknadu štete, pod uslovom da su nastupile okolnosti propisane Zakonom.

Naime, organizator putovanja je odgovaran za realizaciju turističkog putovanja, jer posrednik, na osnovu ugovora o posredovanju, prodaje turističko putovanje u ime i za račun organizatora.

Pretpostavka je da se putnik već obratio turističkoj agenciji za isplatu razlike između ugovorene cene putovanja i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga. Obraćanje posredniku, preko koga je kupljeno turističko putovanje, smatraće se obraćanjem organizatoru putovanja.

U slučaju da je od strane agencije putnik odbijen, ima mogućnost da svoje pravo ostvari aktiviranjem polise osiguranja kod osiguravajućeg društva, jer je svako turističko putovanje, odnosno svaki putnik, osiguran polisom koju turistička agencija izdaje na osnovu ugovora sa osiguravačem.

Ukoliko se radi o turističkoj agenciji koja je članica Yute, putnik može zaštitu svojih prava da ostvari i preko te asocijacije, jer ona u ime svojih članica nastupa kao osiguravač. Takođe, za većinu svojih članica Yuta ima ugovorenu arbitražu, tako da aktiviranjem arbitražnog postupka putnik može da ostvari svoja potraživanja, odnosno povraćaj primerenog iznosa na ime naknade štete. Odluka arbitražnog suda, na osnovu Zakona o arbitraži, ima pravnu snagu izvršne sudske odluke.

Ukoliko, ništa od napred navedenog putnik nije mogao da realizuje (ili je delimično uspeo), svakako treba da se obrati Ministarstvu trgovine turizma i telekomunikacija, Sektoru turističke inspekcije, preko dežurnog telefona 011/ 3139-686, od 00.00 do 24.00 ili putem mail-a turisticka.inspekcija@mtt.gov.rs.

Ukoliko je putnik iscrpeo sve napred navedene mogućnosti za naknadu štete, svakako kao krajnju instancu, može zaštitu svojih prava i pravnih interesa da ostvari u redovnom sudskom postupku.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge