Zastava Bosne i Hercegovine

Nestanak pasoša u inostranstvu

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija Paragraf Lex i Slobodan Miletić

Objavljeno: 05.07.2018.Pre putovanja u inostranstvo poželjno je sačiniti fotokopiju putne isprave i držati je u prtljagu odvojeno od originalnog dokumenta.

Nestanak putne isprave u inostranstvu prijavljuje se najbližoj policijskoj stanici kako bi se dobila potvrda o tome i izbeglo eventualno kažnjavanje zbog neposedovanja putne isprave. Po dobijanju potvrde lice je dužno da nestanak prijavi najbližem diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu, radi izdavanja potrebne putne isprave za povratak u Srbiju. Putni list izdaje sa rokom važenja najduže do 60 dana i služi isključivo za povratak u Srbiju, sa njim se ne može putovati kao sa pasošem.

Propisima o strancima zemlje domaćina, kao i našim Zakonom o putnim ispravama (dalje: Zakon) i Pravilnikom o putnim ispravama (dalje: Pravilnik) uređena su, između ostalog, pitanja koja se odnose na postupanje imaoca putne isprave u slučaju njenog nestanka (usled gubitka, krađe, i sl) u inostranstvu. I pored visokog stepena unifikacije tih propisa ostvarene do sada u skladu sa međunarodnim pravom, zbog još uvek postojećih razlika od zemlje do zemlje preporučljivo je pre putovanja u inostranstvo sačiniti fotokopiju putne isprave (ili stranica sa podacima o ispravi i njenom imaocu) i držati je u prtljagu odvojeno od originalnog dokumenta.

Nestanak putne isprave u inostranstvu prijavljuje se najbližoj policijskoj stanici zemlje domaćina ili organu drugog naziva čija je nadležnost utvrđena propisima zemlje domaćina (dalje: nadležan strani organ), kako bi se dobila potvrda o tome i izbeglo eventualno kažnjavanje zbog neposedovanja putne isprave . Valja imati u vidu da i prema propisima zemlje domaćina (kao i našim), a saglasno međunarodnom pravu , strancu mora da se omogući da napusti zemlju domaćina i vrati se u svoju zemlju . Tim propisima predviđena je i mogućnost izdavanja odgovarajućih putnih isprava za strance , kako za strane državljane, tako i za lica bez državljanstva.

Po dobijanju navedene potvrdeod nadležnog stranog organa, naš državljaninčija je putna isprava nestala dužan je da taj nestanak prijavi najbližem diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu . Pod najbližim diplomatskim ili konzularnim predstavništvom Republike Srbije u inostranstvu podrazumeva se naše najbliže predstavništvo u zemlji boravka našeg državljanina, a ako predstavništva uopšte nema u toj zemlji, onda je to najbliže naše predstavništvo u neposredno susednoj ili drugoj zemlji. Najbliže predstavništvo će u saradnji sa nadležnim stranim i domaćim organima obezbediti izdavanje potrebne putne isprave za povratak našeg državljanina u Republiku Srbiju.

Zakonom su vrste i namena putnih isprava opredeljeni tako da je, između ostalog propisano da je putni list - putna isprava koja se izdaje državljaninu Republike Srbije koji je u inostranstvu bez putne isprave, radi povratka u Republiku Srbiju. Putni list izdaje diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Srbije na čijem se području zatekao državljanin Republike Srbije koji je u inostranstvu bez putne isprave (dalje: nadležni organ), pošto proveri državljanski status lica kome treba da izda putni list. Utvrđeno je da se putni list izdaje sa rokom važenja koji je potreban za povratak u Republiku Srbiju, a najduže do 60 dana . S obzirom na to da putni list služi isključivo za povratak u Republiku Srbiju, sa putnim listom se ne može putovati kao sa pasošem, tj. neograničeno kroz druge zemlje i bez prethodnog pribavljanja vize i od nekih od zemalja sa bezviznim režimom kroz koje će se tranzitirati do povratka u Republiku Srbiju.

Putni list izdaje se na lični zahtev, a koji sadrži lične podatke koji se upisuju u putni list, uz olakšicu prema kojoj se sadržina zahteva smatra potpunom i ukoliko je zahtev podnet bez prisustva lica koje je u inostranstvu bez putne isprave, a nadležni organ nesporno utvrdi identitet lica. Uz zahtev se stavlja na uvid lična karta ili druga isprava iz koje se može utvrditi identitet, uverenje o državljanstvu - samo kod prvog izdavanja putne isprave po odredbama Zakona, kao i druge javne isprave kojima se dokazuju podaci iz zahteva, a može se priložiti i fotografija koja ispunjava propisane uslove. Pri podnošenju zahteva podnosiocu se izdaje potvrda, koja služi kao dokaz o podnetom zahtevu, a putni list preuzeće lično podnosilac zahteva, odnosno zakonski zastupnik ili lice koje on ovlasti.

U vezi sa navedenim zakonskim rešenjima, važno je napomenuti i to da je Pravilnikom u vidu zaštitne odredbe precizirano da se putni list može izdati na lični zahtev i bez prisustva lica koje je u inostranstvu bez putne isprave, ukoliko postoji osnovani razlog nemogućnosti dolaska u nadležni organ . Zahtev se smatra potpunim ako su priložena neophodna dokumenta (ukoliko lice raspolaže istim) ili se na osnovu podataka iz zahteva mogu izvršiti provere, a nadležni organ je nesporno utvrdio identitet lica.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge