Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O SADRŽAJU, NAČINU IZRADE I OBAVEZAMA SUBJEKATA U VEZI SA IZRADOM PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANOVA ZAŠTITE I SPASAVANJA

("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)

Član 1

Ovom uredbom uređuje se sadržaj, način izrade i obaveze subjekata u vezi sa izradom procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja.

Subjekti iz stava 1. ovog člana u smislu ove uredbe su organi državne uprave, organi autonomne pokrajine, organi jedinice lokalne samouprave, subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje, privredna društva i druga pravna lica.

Procenu rizika od katastrofa (u daljem tekstu: Procena) i Plan zaštite i spasavanja (u daljem tekstu: Plan) izrađuju i donose, u skladu sa zakonom, Republika Srbija, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje, privredna društva i druga pravna lica.

Plan se izrađuje na osnovu Procene.

Član 2

Procena i Plan se izrađuju na osnovu Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (u daljem tekstu: Zakon), ove uredbe i Metodologije o načinu izrade i sadržaju procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja (u daljem tekstu: Metodologija).

Procena

Član 3

Procena se sastoji od opšteg i posebnog dela i posebno se uređuje za nivo Republike, autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave, subjekta od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje, privrednog društva i drugog pravnog lica.

Ministarstvo unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa drugim organima državne uprave izrađuje deo Procene za nivo Republike Srbije i Nacionalnog plana smanjenja rizika od katastrofa (u daljem tekstu: Nacionalni plan) u skladu sa svojim nadležnostima.

Član 4

Opšti deo Procene za nivo Republike Srbije, autonomnih pokrajina i jedinice lokalne samouprave sadrži podatke o položaju i karakteristikama teritorije za koju se radi Procena i podatke o kritičnoj infrastrukturi.

Podaci o položaju i karakteristikama teritorije su:

1) geografski položaj;

2) geološke i inženjerskogeološke karakteristike;

3) hidrografske karakteristike;

4) meteorološko-klimatske karakteristike;

5) demografske karakteristike;

6) poljoprivreda;

7) materijalna i kulturna dobra i zaštićena prirodna dobra.

Podaci o Kritičnoj infrastrukturi su:

1) energetska infrastruktura;

2) saobraćajna infrastruktura;

3) vodoprivredna infrastruktura;

4) snabdevanje stanovništva hranom;

5) zdravstvena kritična infrastruktura;

6) finansije;

7) telekomunikaciona i informaciona kritična infrastruktura;

8) zaštita životne sredine, proizvodnja i skladištenje opasnih materija;

9) funkcionisanje organa državne uprave i hitnih službi;

10) nauka i obrazovanje.

Član 5

Opšti deo Procene za nivo subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje, privrednog društva i drugog pravnog lica sadrži podatke o privrednom društvu i drugom pravnom licu i podatke o njihovoj kritičnoj infrastrukturi.

Podaci o privrednom društvu i drugom pravnom licu su:

1) naziv;

2) delatnost;

3) sedište (opština, mesto, naziv ulice i broj, broj telefona, broj faksa, e-mejl);

4) struktura privrednog društva i drugog pravnog lica, sa organizacionim celinama (objektima) na način da se jasno stekne slika o funkcionisanju i značaju celina;

5) namena i kapacitet objekata;

6) broj zaposlenih;

7) osnovne karakteristike okruženja i povredivi objekti.

Član 6

Poseban deo Procene, izrađuje se jedinstveno za nivo Republike Srbije, autonomnih pokrajina, jedinice lokalne samouprave, subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje, privrednog društva i drugog pravnog lica, i sadrži:

1) identifikaciju opasnosti od katastrofa (elementarne nepogode i tehničko-tehnološke nesreće);

2) smernice za izradu scenarija;

3) smernice za određivanje nivoa rizika.

Plan

Član 7

Nacionalni plan zaštite i spasavanja sadrži sve neophodne elemente za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama, a naročito:

1) rano upozoravanje i pripravnost (spremnost);

2) mobilizaciju i aktiviranje;

3) zaštitu i spasavanje po vrstama identifikovanih opasnosti iz Procene;

4) mere civilne zaštite:

(1) evakuacija,

(2) zbrinjavanje ugroženih i nastradalih,

(3) prva i medicinska pomoć,

(4) asanacija,

5) upotrebu snaga i subjekata zaštite i spasavanja.

Član 8

Plan autonomnih pokrajina sadrži sledeće elemente:

1) rano upozoravanje i pripravnost (spremnost);

2) aktiviranje subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje autonomnih pokrajina i njihovih kapaciteta;

3) zaštita i spasavanje po vrstama opasnosti;

4) mere civilne zaštite:

(1) evakuacija,

(2) zbrinjavanje,

(3) prva i medicinska pomoć,

(4) asanacija terena,

5) upotreba snaga - kapaciteta subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje za autonomne pokrajine i izvodi iz pregleda kapaciteta za angažovanje u zaštiti i spasavanju jedinica lokalnih samouprava na teritoriji autonomnih pokrajina.

Član 9

Plan jedinice lokalne samouprave sadrži sledeće elemente:

1) rano upozoravanje i pripravnost (spremnost);

2) mobilizacija i aktiviranje;

3) zaštita i spasavanje po vrstama opasnosti;

4) mere civilne zaštite:

(1) uzbunjivanje,

(2) evakuacija,

(3) sklanjanje,

(4) zbrinjavanje ugroženih,

(5) prva i medicinska pomoć,

(6) asanacija terena,

5) upotreba snaga i subjekata zaštite i spasavanja;

6) eksterni plan zaštite od velikog udesa (samo u jedinicama lokalne samouprave koje na svom prostoru imaju SEVESO operatere).

Član 10

Plan gradskih opština grada Beograda, sadrži sledeće elemente:

1) rano upozoravanje i pripravnost (spremnost);

2) mobilizacija i aktiviranje;

3) zaštita i spasavanje po vrstama opasnosti;

4) mere civilne zaštite:

(1) uzbunjivanje,

(2) sklanjanje,

(3) evakuacija,

(4) prva pomoć,

5) upotreba snaga i subjekata zaštite i spasavanja.

Član 11

Plan subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje, sadrži sledeće elemente:

1) rano upozoravanje i pripravnost - spremnost (za organizacione celine koje su nosioci izvršenja zadataka u oblasti zaštite i spasavanja dobijenih od nadležnih štabova za vanredne situacije);

2) izvršenje zadataka utvrđenih Nacionalnim planom, Planom autonomnih pokrajina i Planom Grada Beograda i Planom jedinica lokalne samouprave, koje sadrži:

(1) pregled dobijenih zadataka,

(2) pregled mera i aktivnosti na sprovođenju dobijenih zadataka,

(3) spisak zaposlenih koji se angažuju u izvršenju dobijenih zadataka,

(4) pregled materijalno-tehničkih sredstava koja se angažuju u sprovođenju dobijenih zadataka,

(5) plan aktiviranja,

(6) izvod iz pregleda privrednih društava i drugih pravnih lica sa kojima sarađuje u izvršenju dobijenih zadataka;

3) mere civilne zaštite - zaštita i spasavanje zaposlenih i korisnika usluga subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje, i to:

(1) uzbunjivanje,

(2) evakuacija,

(3) sklanjanje,

(4) zbrinjavanje ugroženih i nastradalih,

(5) prva pomoć,

(6) pregled sredstava za ličnu i uzajamnu i kolektivnu zaštitu.

Član 12

Plan privrednih društava i drugih pravnih lica, sadrži sledeće elemente:

1) uvod (organizovanje zaštite i spasavanja po opasnostima prepoznatim kroz Procenu, šemu organizacione strukture privrednog društva i drugog pravnog lica sa njihovim elementima sistema zaštite i spasavanja);

2) mere i zadatke civilne zaštite - zaštita i spasavanje zaposlenih i korisnika usluga pravnih lica, i to:

(1) uzbunjivanje,

(2) evakuacija,

(3) sklanjanje,

(4) prva pomoć,

(5) pregled sredstava za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu.

Plan za ostale subjekte koji imaju obavezu izrade Procene i Plana bliže će se urediti Metodologijom.

Način izrade i obaveze subjekata u izradi Procene i Plana

Član 13

Obavezu učešća u izradi Procene za nivo Republike Srbije i Nacionalnog plana imaju ministarstva, posebne organizacije i drugi organi državne uprave, naučne, zdravstvene, kulturne i druge ustanove i institucije čija delatnost je od značaja za njenu izradu.

Izradu Procene za nivo Republike Srbije i Nacionalnog plana organizuje i koordinira organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova u čijem delokrugu je oblast smanjenja rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama (u daljem tekstu: Nadležna služba).

Organ državne uprave u čijem delokrugu je u najvećem delu određeni rizik odnosno opasnost, organizuje i realizuje izradu dela Procene i Plana iz svog delokruga.

Ministarstvo određuje koordinatore, nosioce i izvršioce izrade Procene i Plana.

Svi subjekti koji su u obavezi izrade Procene za nivo Republike Srbije i Nacionalnog plana odgovorni su za tačnost svih podataka iz svoje nadležnosti koji se nalaze u Proceni i Planu i odazivaju se na poziv Nadležne službe.

Član 14

Obavezu učešća u izradi Procene autonomne pokrajine i Plana autonomnih pokrajina imaju organi autonomnih pokrajina, naučne i visoko obrazovne institucije u sladu sa svojim nadležnostima.

Nosilac izrade Procene i Plana autonomnih pokrajina je pravno lice sa ovlašćenjem koje izdaje Ministarstvo.

Procenu i Plan autonomnih pokrajina usvaja nadležni organ autonomnih pokrajina na predlog Pokrajinskog štaba za vanredne situacije, a po pribavljenoj saglasnosti Ministarstva.

Član 15

Procenu jedinice lokalne samouprave i Plan jedinice lokalne samouprave izrađuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave koji u svom sastavu ima lice sa licencom za izradu Procene i Plana, odnosno može biti angažovano i drugo pravno lice sa ovlašćenjem za izradu Procene i Plana.

Procenu jedinice lokalne samouprave usvaja nadležni organ jedinice lokalne samouprave na predlog Štaba za vanredne situacije jedinice lokalne samouprave, a po pribavljenoj saglasnosti Ministarstva.

Član 16

Subjekti od posebnog značaja, kao pravna lica od značaja za sistem smanjenja rizika i upravljanja vanrednim situacijama i koji su određeni odlukom nadležnog organa da budu nosioci posebnih zadataka u sistemu smanjenja rizika i upravljanju vanrednim situacijama, izrađuju Procenu i Plan samostalno ukoliko imaju ovlašćenje za izradu sopstvene Procene i Plana ili angažuju pravna lica sa ovlašćenjem za izradu ovih dokumenata.

Poseban deo Plana subjekta od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje je deo koji se odnosi na definisane zadatke dobijene od Ministarstva za subjekte koji su određeni za nacionalni nivo odnosno od nadležnog štaba za subjekte od posebnog značaja za pokrajinu, odnosno jedinice lokalne samouprave, radi planiranja angažovanja sopstvenih snaga i sredstva za reagovanje u vanrednim situacijama.

Član 17

Privredna društva i druga pravna lica koja imaju takve organizacione celine čiji su obim i značaj delatnosti od posebnog značaja za privredu Republike Srbije iz oblasti energetike i rudarstva, izrađuju Procenu i Plan i za te organizacione celine.

Obavezu izrade Procene i Plana u skladu sa stavom 1. ovog člana, iz oblasti energetike i rudarstva, imaju organizacione celine, odnosno objekti Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije", i to:

1) Termoelektrana "Nikola Tesla A" (TENT A) sa pratećim objektima, Obrenovac;

2) Termoelektrana "Nikola Tesla B" (TENT B) sa pratećim objektima, Obrenovac;

3) Termoelektrana Kolubara A sa pratećim objektima, Veliki Crljani;

4) Termoelektrana Morava, sa pratećim objektima, Svilajnac;

5) Železnički transport, Obrenovac;

6) TEKO A sa pratećim objektima, Kostolac;

7) TEKO B sa pratećim objektima, Drmno b.b.;

8) TE-TO Novi Sad sa pratećim objektima, Novi Sad;

9) Hidroelektrana Đerdap 1 sa pratećim objektima, Kladovo;

10) Hidroelektrana Đerdap 2 sa pratećim objektima, Samarinovac, Negotin;

11) Vlasinske hidroelektrane sa pratećim objektima (Vrla 1, 2, 3 i 4 sa akumulacijom), Surdulica;

12) Hidroelektrana Pirot sa pratećim objektima, Pirot;

13) Hidroelektrana Bajina Bašta sa pratećim objektima, Bajina Bašta;

14) RHE Bajina Bašta sa pratećim objektima, Perućac;

15) Limske hidroelektrane (Hidroelektrane Bistrica, Kokin brod, Uvac, Potpeć) sa pratećim objektima, Nova Varoš;

16) Hidroelektrana Zvornik sa pratećim objektima, Zvornik;

17) Elektromorava (Hidroelektrane Ovčar banja, Međuvršje) sa pratećim objektima, Čačak;

18) Glavna direkcija Ogranka TE-KO Kostolac sa pratećim objektima, (Dispečerski centar, Tehnički sektor, Direkcija za unapređenje proizvodnje Ogranka TE-KO Kostolac), Kostolac;

19) Površinski kop "Drmno" sa pratećim objektima (pogon Drobilane, Pogon pomoćne mehanizacije) Selo Drmno;

20) Direkcija Lazarevac (Kolubara projekt, objekti u Lazarevcu), Lazarevac;

21) Baroševački deo Površinski kopovi Rudarski basen Kolubare (Pogon "Poljec", Pogon "Polje D", sa pomoćnom mehanizacijom, Centar za stručne poslove), Zeoke;

22) Tamnavski deo Površinski kopovi Rudarskog basena Kolubare (Pogon PK "Tamnava istok", Pogon PK "Tamnava zapad", sa pomoćnom mehanizacijom), Stepojevac;

23) Vreočki deo Rudarskog basena Kolubara (Kolubara Prerada, Kolubara Metal), Vreoci;

24) Uprava Javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije (poslovne zgrade u Balkanskoj 13, sedište JP EPS i Carice Milice 2-DATA CENTAR), Beograd.

Obavezu izrade Procene i Plana iz oblasti energetike Naftne industrije Srbije (NIS ad Novi Sad) imaju organizacione celine, odnosno objekti­, i to:

1) Blok Prerada (Rafinerija nafte Pančevo);

2) Blok Promet (u okviru kog su sva skladišta naftnih derivata i tečnog naftnog gasa);

3) Blok Istraživanje i proizvodnja (za lokacije koje su SEVESO postrojenje višeg reda).

Član 18

Privredna društva i druga pravna lica, u skladu sa zakonom, u obavezi su da imaju Procenu i Plan.

Član 19

Procene i Planovi se ažuriraju u skladu sa potrebama i novim okolnostima, a u celini se ponovo izrađuju i donose na svake tri godine nakon čega se dostavljaju na saglasnost Ministarstvu.

Subjekti koji samostalno izrađuju Procenu i Plan u obavezi su da angažuju nadležne institucije u postupku identifikovanja opasnosti.

Član 20

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama ("Službeni glasnik RS", broj 8/11).

Član 21

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".