Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

UREDBA O SADRŽAJU I NAČINU IZRADE PLANOVA ZAŠTITE I SPASAVANJA U VANREDNIM SITUACIJAMA

("Sl. glasnik RS", br. 8/2011)

Član 1

Ovom uredbom uređuje se sadržaj i način izrade Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama na nivou Republike Srbije (u daljem tekstu: Nacionalni plan), organa državne uprave, autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave, privrednih društava i drugih pravnih lica, i drugih organizacija, (u daljem tekstu: Plan).

Član 2

Plan zaštite i spasavanja sadrži sve neophodne elemente za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama a naročito:

1) pripravnost - spremnost za vanredne situacije;

2) mobilizaciju - aktiviranje u slučaju neposredne opasnosti ili nastanka vanredne situacije;

3) zaštitu i spasavanje po vrstama opasnosti;

4) mere i zadatke civilne zaštite;

5) osmatranje, rano upozoravanje, obaveštavanje i uzbunjivanje;

6) upotrebu snaga zaštite i spasavanja;

7) ublažavanje i otklanjanje posledica;

8) informisanje javnosti.

Član 3

Nosilac izrade Nacionalnog plana je organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova u čijem delokrugu je oblast vanrednih situacija (u daljem tekstu: Nadležna služba).

Subjekti iz člana 1. učestvuju u izradi Nacionalnog plana u skladu sa utvrđenim nadležnostima i delokrugom odnosno delatnostima i javnim ovlašćenjima.

Član 4

Ovlašćenim i osposobljenim pravnim licima i drugim organizacijama opremljenim i osposobljenim za zaštitu i spasavanje koji su utvrđeni kao nosioci posebnih zadataka u zaštiti i spasavanju, dostavljaju se izvodi iz Nacionalnog plana, Plana pokrajine i Plana jedinice lokalne samouprave u cilju izrade sopstvenih planova, odnosno planiranja i angažovanja ljudskih i materijalnih kapaciteta u realizaciji zadataka zaštite i spasavanja.

Član 5

Privredna društva i druga pravna lica koja proizvode, skladište i transportuju opasne materije, upravljaju objektima ugroženim sa aspekta terorističkih napada, izrađuju dokument - Plan zaštite od udesa koji je sastavni deo Plana.

Privredna društva i druga pravna lica koja upravljaju opasnim materijama čije su vrste i količine definisane propisima kojima se uređuje zaštita životne sredine, zaštita od hemijskog udesa, Plan zaštite od udesa se izrađuje u skladu sa tim propisima.

Plan zaštite iz stava 1. ovog člana izrađuje se na osnovu Pravilnika o načinu izrade i sadržaju Plana zaštite od udesa koji donosi ministar unutrašnjih poslova u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Pravna lica, vlasnici i korisnici visokih brana i akumulacija dužna su da izrađuju planove zaštite u skladu sa članom 4. ove uredbe.

Pravna lica iz stava 4. ovog člana su obavezna da naročito planiraju i način uzbunjivanja i obaveštavanja stanovništva nizvodno od visokih brana.

Član 6

Subjekti sistema zaštite i spasavanja dužni su da na zahtev Nadležne službe izrađuju i dostavljaju akta i priloge iz utvrđenih nadležnosti i delokruga, odnosno delatnosti i javnih ovlašćenja kao i podatke kojima raspolažu a koji su od značaja za izradu Procene ugroženosti i Nacionalnog plana.

U izvršavanju poslova planiranja zaštite i spasavanja, subjekti sistema zaštite i spasavanja dužni su da međusobno sarađuju, a kada to okolnosti zahtevaju, da pojedine elemente plana zaštite i spasavanja izrađuju kao zajednički dokument.

Član 7

Svi nosioci izrade Plana, obezbeđuju odgovarajuću materijalizaciju planskih rešenja.

Član 8

Plan se izrađuje na osnovu Procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća (u daljem tekstu: Procena).

Procena je dokument kojim se identifikuju opasnosti, izvori i oblici ugrožavanja, mogući efekti i posledice, sagledavaju snage i sredstva za odgovor na opasnosti izazvane elementarnim nepogodama i drugim nesrećama, za zaštitu i spasavanje života i zdravlja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine.

Procena, pored elemenata utvrđenih zakonom, sadrži naročito:

1) procenu položaja, karakteristike, povredivost teritorije delovanjem elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških nesreća - udesa i katastrofa, posledica terorizma, ratnih i drugih većih nesreća (u daljem tekstu: elementarne nepogode i druge nesreće) po život i zdravlje ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine;

2) procenu kritične infrastrukture sa stanovišta ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća;

3) identifikaciju opasnosti i procenu rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća;

4) procenu potrebnih snaga i sredstava za zaštitu i spasavanje;

5) zaključke.

Član 9

Procenu, kao osnovni dokument za izradu planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama izrađuju svi subjekti koji imaju obavezu izrade planova zaštite i spasavanja iz člana 1. ove uredbe.

Procene iz stava 1. ovog člana moraju biti međusobno usklađene.

Član 10

Procena, Nacionalni plan i Plan izrađuju se u skladu sa Uputstvom o metodologiji za izradu procene ugroženosti i planova (u daljem tekstu: Uputstvo) kao i sa važećim standardima iz oblasti zaštite lica, imovine i poslovanja.

Uputstvo iz stava 1. ovog člana, donosi ministar unutrašnjih poslova u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 11

Nosioci izrade plana zaštite od udesa dužni su da taj plan donesu u roku od šest meseci od stupanja na snagu Uputstva.

Privredna društva, druga pravna lica i organizacije dužni su da donesu svoje procene ugroženosti u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe, a Plan su dužni da donesu u roku od osam meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Jedinice lokalne samouprave dužne su da donesu svoje procene ugroženosti u roku od osam meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe, a Plan su dužne da donesu u roku od deset meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Autonomna pokrajina dužna je da donese svoje procenu ugroženosti u roku od deset meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe, a Plan je dužna da donese u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Procena ugroženosti Republike Srbije doneće se u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe, a Nacionalni plan u roku od 15 meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 12

Nosioci izrade planova dužni su da kontinuirano prate i procenjuju rizike od nastanaka elementarnih nepogoda i drugih nesreća u skladu sa promenama u procenama ugroženosti i usklađuju odnosno ažuriraju planove.

Član 13

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".