Zastava Bosne i Hercegovine

SAGLASNOST RODITELJA ZA PRELAZAK GRANICE RADI PUTOVANJA I BORAVKA MALOLETNIKA U INOSTRANSTVU - Razlika u graničnoj proveri maloletnih lica između ranijeg i sada važećeg Zakona kojim se uređuje granična kontrola

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 03.05.2018.

Za prelazak državne granice maloletno lice, državljanin Republike Srbije do navršene 16. godine života, kada putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički vrše roditeljsko pravo, ili zakonskog zastupnika.

Maloletno lice ne mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički ne vrše roditeljsko pravo, već to pravo vrši jedan od roditelja samostalno. U tom slučaju mora posedovati overenu saglasnost (samo) onog roditelja koji samostalno vrši roditeljsko pravo.

Zakon o zaštiti državne granice (dalje: raniji Zakon) nije sadržavao odredbe koje bi se posebno (isključivo) odnosile na graničnu kontrolu maloletnih lica. Drugim rečima, prema ranijem Zakonu, granična kontrola maloletnih lica vršena je u opštem režimu koji je važio za sva lica. Ta granična kontrola je, pored kontrole svih lica (punoletnih i maloletnih), obuhvatala i kontrolu putnih isprava, prevoznih sredstava i stvari. Ovlašćenja, mere i radnje policijskih službenika u vršenju granične kontrole i, s tim u vezi, dužnosti lica koja prelaze državnu granicu da omoguće tu kontrolu detaljno su bili uređeni ranijim Zakonom.

Za razliku od ranijeg Zakona, novim Zakonom o graničnoj kontroli (dalje: Zakon) maloletna lica su, uz opšti režim, uvedena i u poseban režim granične kontrole, koji važi samo za njih. Naime, odredbe Zakona sadrže dva rešenja zaštitnog karaktera u korist maloletnih lica, od kojih se jednim rešenjem stvara obaveza za policijske službenike, a drugim rešenjem obaveze za lice u čijoj pratnji maloletnik putuje, a nije mu roditelj ili zakonski zastupnik, i za druga lica određena u tim odredbama Zakona.

Konkretnije, prilikom granične provere maloletnih lica, policijski službenik posebnu pažnju obraća da li maloletno lice putuje samo ili u pratnji drugog lica. Za prelazak državne granice maloletno lice, državljanin Republike Srbije do navršene 16. godine života, kada putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički vrše roditeljsko pravo, ili zakonskog zastupnika.

Iako se na prvi pogled može pomisliti da je Zakonom moglo biti učinjeno više na zaštiti maloletnih lica od preuzmanja navedene instrukcije visokog stepena opštosti, ipak je činjenica da je u odnosu na raniji Zakon učinjen značajan korak ka unapređenju te zaštite. Tome u prilog idu dve činjenice, prvo, da je konkretizovan uslov koji mora biti ispunjen za prelazak maloletnog lica preko državne granice i, drugo, da su preciznim utvrđivanjem tog uslova i kruga lica koja ga moraju ispuniti u značajnoj meri opredeljene i okolnosti na koje policijski službenik mora obratiti posebnu pažnju u vezi sa maloletnim licem koje putuje samo ili u pratnji drugog lica.

Valja uzeti u obzir i to da policijski službenik raspolaže još moćnijim zakonskim ovlašćenjima nego po ranijem Zakonu. Ta ovlašćenja policijski službenik može primeniti u svakom pojedinačnom slučaju u kome pri ispunjenju navedene zakonske obaveze uoči postojanje bilo koje činjenice koja opravdava pretpostavku da maloletno lice ne bi trebalo da pređe granicu bez detaljn(ij)e granične provere, kojom bi se, na primer, proverila ispravnost putnih isprava, overene saglasnosti oba roditelja ili zakonskog zastupnika, verodostojnost navoda lica koje je u pratnji maloletnika, i dr.

Prema tome, Zakonom su u odnosu na raniji Zakon stvorene dodatne pretpostavke da se prilikom prelaska granice preventivno spreči zloupotreba dece i unapredi zaštita maloletnih lica u celini.

Davanje saglasnosti za putovanje maloletnog deteta van granica Srbije kada je dete sudskom odlukom povereno jednom roditelju

Međutim, u dužem periodu koji je prethodio donošenju Zakona pažnju zainteresovanih roditelja i šire javnosti je zaokupljalo pre svega pitanje prethodne saglasnosti oba roditelja za putovanje maloletnog deteta van granica Republike Srbije, posebno kada je dete sudskom odlukom povereno jednom roditelju.

U vezi sa tim ukazivano je da tako strog uslov (saglasnost oba roditelja) nije bez izuzetka predviđen Porodičnim zakonom, niti Zakonom o putnim ispravama. Konkretnije, Porodičnim zakonom propisana je mogućnost da roditeljsko pravo vrši jedan roditelj samostalno, u kom slučaju samostalno odlučuje o svim stvarima značajnim za život deteta, izuzev o pitanjima koja bitno utiču na život deteta, kojima se smatraju naročito: obrazovanje deteta, preduzimanje većih medicinskih zahvata nad detetom, promena prebivališta deteta i raspolaganje imovinom deteta velike vrednosti. Zakonom o putnim ispravama propisano je da zahtev za izdavanje putne isprave za maloletna lica, podnosi jedan od roditelja, uz pismenu saglasnost drugog roditelja, odnosno drugi zakonski zastupnik ili staratelj, ali i to da će se, izuzetno, putna isprava izdati i bez saglasnosti, u slučaju da je jednom od roditelja odlukom suda dodeljeno starateljstvo nad maloletnim licem ili da je odlukom suda dozvoljeno izdavanje putne isprave, osim u slučaju da istom odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje maloletnog lica u inostranstvo, nije uslovljeno saglasnošću oba roditelja.

Nije teško uočiti da ni ova zakonska rešenja ne mogu biti uzor za uređivanje izlaska iz Republike Srbije maloletnog lica na način koji bi u potpunosti zadovoljio oba roditelja koji su u međusobnom konfliktu oko deteta. Pre svega, navedena odredba Porodičnog zakona sadrži izraz "naročito", što upućuje na to da bi, pored navedenih pitanja, moglo doći o obzir i neko od drugih pitanja koja bitno utiču na život deteta, npr. odlazak iz zemlje i duži boravak deteta u inostranstvu, i sl. Takođe, pravo na putnu ispravu se prema Zakonu o putnim ispravama ostvaruje u roku koji je neuporedivo duži od onog u kome se mora odlučiti o pravu deteta na prelazak preko državne granice, a i po vrsti pripreme stranke i načinu postupanja nadležnog organa te dve situacije su gotovo neuporedive. Najzad, roditelji očekuju pravedno, ali i jednostavno rešenje, što čini aktuelnim i pitanje "koliko jednostavno je dovoljno jednostavno?" da bi bilo i pravično.

U takvoj situaciji, odredbama Porodičnog zakona uvaženo je pravo roditelja koji samostalno vrši roditeljsko pravo, jer prema tim odredbama za prelazak državne granice maloletno lice, državljanin Republike Srbije do navršene 16. godine života, kada putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, "mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički vrše roditeljsko pravo," ili zakonskog zastupnika. Suprotno, maloletno lice ne mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički ne vrše roditeljsko pravo, već to pravo vrši jedan od roditelja samostalno. U tom slučaju mora posedovati overenu saglasnost (samo) onog roditelja koji samostalno vrši roditeljsko pravo.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge