Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O GRANIČNOJ KONTROLI

("Sl. glasnik RS", br. 24/2018)

 

I UVODNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuju se granična kontrola, policijska ovlašćenja u vršenju granične kontrole, kao i saradnja između organa državne uprave koji su nadležni za integrisano upravljanje granicom.

Granična kontrola

Član 2

Granična kontrola, u smislu ovog zakona, obuhvata nadzor državne granice, graničnu proveru i analizu rizika ugroženosti bezbednosti granica, koju obavljaju policijski službenici.

Svrha obavljanja granične kontrole je:

1) obezbeđenje državne granice;

2) zaštita života i zdravlja ljudi i životne sredine;

3) sprečavanje vršenja i otkrivanje i rasvetljavanje krivičnih dela i prekršaja;

4) sprečavanje iregularnih migracija;

5) sprečavanje i otkrivanje drugih aktivnosti i radnji kojima se narušava javni red i mir, pravni poredak i javna bezbednost.

Značenje pojedinih izraza

Član 3

Izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) državna granica je zamišljena vertikalna ravan koja se graničnom linijom prostire po Zemljinoj površini i odvaja prostor Republike Srbije, njegov kopneni deo, unutrašnje vode, vazdušni prostor i prostor ispod površine zemlje od prostora susednih država. U smislu graničnih provera pod državnom granicom smatraju se i područja graničnih prelaza na aerodromima i pristaništima preko kojih se odvija međunarodni saobraćaj;

2) Uprava granične policije (u daljem tekstu: granična policija) je organizaciona jedinica Direkcije policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo), koja neposredno obavlja poslove granične kontrole;

3) granična provera je kontrola lica i putnih isprava, kontrola saobraćajnog sredstva i kontrola stvari koja se obavlja u toku utvrđenog radnog vremena na području graničnog prelaza, u vezi sa nameravanim prelaskom državne granice ili neposredno nakon što je izvršen prelazak državne granice i druga kontrola prometa lica, robe, usluga, saobraćajnih sredstava, životinja i bilja preko državne granice određena zakonom;

4) granična linija je obeležena ili zamišljena linija kojom se na Zemljinoj površini proteže državna granica;

5) granične provere na drugoj liniji sudodatne provere lica, saobraćajnog sredstva i predmeta koje se obavljaju na posebnom mestu, van mesta predviđenog za graničnu proveru;

6) nadzor državne granice predstavlja skup ovlašćenja, radnji i mera koje se sprovode uz državnu granicu, između graničnih prelaza i na graničnim prelazima izvan utvrđenog radnog vremena, u cilju suzbijanja prekograničnog kriminala, sprečavanja nezakonitog prelaska državne granice i zaštite njene nepovredivosti, vršenja kontrole graničnih odobrenja, i preduzimanja mera, radnji i ovlašćenja protiv lica koja su na nezakonit način prešla državnu granicu ili zloupotrebljavaju granična odobrenja;

7) zajednički granični prelaz je granični prelaz koji se nalazi na teritoriji Republike Srbije ili na teritoriji susedne države, na kojem policijski službenici granične policije i policijski službenici susedne države, neposredno jedan nakon drugog obavljaju granične provere, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom i odredbama međunarodnog ugovora;

8) integrisano upravljanje granicom je skup mera i aktivnosti koje se preduzimaju od strane organa državne uprave nadležnih za upravljanje granicom, u skladu sa važećim zakonima, strategijama i drugim aktima;

9) iregularne migracije su svako kretanje stanovništva iz jedne države u drugu, koje nije u skladu sa važećim zakonskim propisima, kao i boravak koji je u suprotnosti sa važećim zakonskim propisima;

10) nevojni izazovi, rizici i pretnje po državnu granicu su terorizam, organizovani kriminal, korupcija, migrantska kriza, elementarna nepogoda, tehničko-tehnološke i druge nesreće i opasnosti;

11) avio-prevozilac je privredno društvo koje ima važeću operativnu dozvolu ili odgovarajući dokument kojim je ovlašćen za obavljanje javnog avio-prevoza;

12) operater je pravno ili fizičko lice koje kao vlasnik ili korisnik upravlja i obavlja odgovarajuću delatnost na aerodromima (poseduje sertifikat, dozvolu za korišćenje ili saglasnost), železnici, lukama i putničkim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj;

13) kružna putovanja su putovanja u kojima plovilo prati plan putovanja prema prethodno utvrđenom programu koji uključuje program turističkih aktivnosti u različitim lukama i putničkim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj, a uobičajeno ne prima putnike niti dopušta putnicima iskrcavanje tokom putovanja.

Upotreba rodno osetljivog jezika

Član 4

Svi izrazi kojima se označavaju lica u ovom zakonu odnose se podjednako na lica muškog i ženskog pola bez obzira na to u kojem su gramatičkom rodu izraženi.

II DRŽAVNA GRANICA I GRANIČNA LINIJA

Određivanje državne granice

Član 5

Državna granica određuje se međunarodnim ugovorom.

Ministarstvo nadležno za spoljne poslove, u saradnji sa drugim nadležnim organima državne uprave, pokreće postupak i koordinira vođenje pregovora o razgraničenju i zaključivanju međunarodnih ugovora o utvrđivanju državne granice, učestvuje u postupku njihovog potvrđivanja i prati njihovu primenu čuva originale međunarodnih ugovora o državnim granicama Republike Srbije.

Obeležavanje granične linije

Član 6

Granična linija obeležava se graničnim oznakama.

Vrsta, oblik i način postavljanja graničnih oznaka određuju se međunarodnim ugovorom.

Ministarstvo nadležno za spoljne poslove, u saradnji sa drugim nadležnim organima državne uprave, pokreće postupak i koordinira vođenje pregovora o zaključivanju međunarodnih sporazuma o obeležavanju, obnavljanju i održavanju graničnih oznaka i pročišćavanju granične linije u cilju njene vidljivosti, učestvuje u postupku njihovog potvrđivanja, prati i koordinira rad na njihovom sprovođenju, izrađuje i čuva originalnu dokumentaciju o državnim granicama Republike Srbije.

Tehničke poslove oko obeležavanja, obnavljanja i održavanja graničnih oznaka i pročišćavanju granične linije, kao i premer državne granice i vođenje registra državne granice obavljaju organi državne uprave nadležni za inžinjerijsku geodeziju i državni premer.

Označavanje blizine državne granice

Član 7

Za označavanje blizine državne granice na putevima i drugim komunikacijama u blizini državne granice postavljaju se posebne table sa natpisima i signalizacija kojima se upozorava na približavanje graničnoj liniji.

Posebne table i signalizaciju iz stava 1. ovog člana, na zahtev granične policije, postavlja i održava organ državne uprave nadležan za uređenje saobraćajnog sistema.

Na posebne table i signalizaciju iz stava 1. ovog člana zabranjeno je postavljati druge table ili signalizaciju kojima bi se smanjila vidljivost ili na bilo koji drugi način menjalo značenje tih oznaka i signalizacije.

Obaveza vlasnika ili korisnika zemljišta uz graničnu liniju

Član 8

Vlasnici ili korisnici zemljišta uz graničnu liniju obavezni su da omoguće slobodan prolaz radi postavljanja i održavanja graničnih oznaka, tabli i signalizacije iz čl. 6. i 7. ovog zakona i drugih oznaka uz državnu granicu.

Vidljivost granične linije i zabrana delatnosti uz graničnu liniju

Član 9

Granična linija treba da bude očišćena od drveća, šiblja i drugog rastinja koji smanjuju vidljivost graničnih oznaka i pravac protezanja granične linije u skladu sa međunarodnim ugovorima. Pročišćavanje granične linije obavljaju organi državne uprave nadležni za inžinjerijsku geodeziju i državni premer.

Radi vidljivosti granične linije može se zabraniti setva određenih vrsta poljoprivrednih kultura, odnosno sađenje određenih vrsta voćaka i drveća i drugog rastinja na udaljenosti do 100 metara od granične linije, a ako to zahtevaju razlozi bezbednosti - i na većoj udaljenosti.

Ako to zahtevaju razlozi bezbednosti ili je to neophodno radi zaštite javnog reda i mira, sprečavanje širenja zaraznih bolesti ili odbrane Republike Srbije, može se zabraniti ili ograničiti plovidba, lov, ribolov, prelet vazduhoplova, kretanje, zadržavanje i nastanjivanje na određenim delovima teritorije Republike Srbije uz graničnu liniju.

Područja iz st. 2. i 3. ovog člana na kojima se sprovode određena ograničenja i zabrane utvrđuje Vlada, na predlog Ministarstva.

Zabrana ili ograničenje iz st. 2. i 3. ovog člana mogu trajati dok traju razlozi zbog kojih su uvedeni. O zabrani ili ograničenju iz stava 3. ovog člana, kao i o njihovom obustavljanju, bez odlaganja obaveštava se nadležni organ susedne države diplomatskim putem.

Lov na udaljenosti do 300 metara od granične linije mora se pismeno najaviti graničnoj policiji najkasnije 48 časova pre početka lova i pismeno odjaviti najkasnije 12 časova po završetku lova.

Uređenje prostora uz državnu granicu

Član 10

Nosilac aktivnosti izrade prostornog ili urbanističkog plana dužan je da u postupku donošenja prostornih ili urbanističkih planova, kojima se planira uređenje prostora na udaljenosti do 100 metara od granične linije, pribavi i saglasnost Ministarstva.

Saglasnost za donošenje prostornog i urbanističkog plana iz stava 1. ovog člana neće se izdati ako bi se planiranim uređenjem prostora ugrozila bezbednost državne granice i vidljivost granične linije.

Nadležni organ, u postupku izdavanja lokacijskih uslova i građevinske dozvole, za građevinske objekte u području do 100 metara od granične linije, dužan je da pribavi saglasnost Ministarstva.

Saglasnost iz stava 3. ovoga člana neće se izdati ako bi građevinski objekat ometao obavljanje granične kontrole ili ako je to u suprotnosti sa međunarodnim ugovorom.

Zaprečavanje

Član 11

Na saobraćajnim komunikacijama, putevima i područjima koji nisu u funkciji zakonitog prelaska državne granice mogu se koristiti sredstva za zaprečavanje radi onemogućavanja nezakonitog prelaska državne granice van mesta graničnog prelaza.

Vlada, na predlog Ministarstva i ministarstva nadležnog za spoljne poslove donosi odluku kojom određuje koje će se saobraćajne komunikacije, putevi i područja zaprečiti.

Sprovođenje odluke Vlade o zaprečavanju u nadležnosti je Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije.

III PRELAZAK DRŽAVNE GRANICE I GRANIČNI PRELAZ

Prelazak državne granice

Član 12

Prelazak državne granice je svako kretanje ljudi preko državne granice.

Državna granica prelazi se na graničnom prelazu sa važećom putnom ispravom ili drugom ispravom propisanom za prelazak državne granice, u radno vreme graničnog prelaza i u skladu sa međunarodnim ugovorom.

Radno vreme graničnih prelaza koji nisu otvoreni 24 časa mora biti vidno obeleženo posebnim tablama.

Granično odobrenje

Član 13

Za prelazak državne granice van graničnog prelaza, van utvrđenog radnog vremena graničnog prelaza i van utvrđenog načina prelaska, ako nije drugačije uređeno međunarodnim ugovorom i kada postoji opravdani interes, uz odobrenje nadležnog organa susedne države, granična policija može izdati granično odobrenje.

Granično odobrenje iz stava 1. ovog člana izdaje se uz saglasnost organa uprave nadležnog za poslove carina i drugih nadležnih organa.

Granično odobrenje neće se izdati ako bi prelazak državne granice lica negativno uticao na sprovođenje granične kontrole i bezbednost državne granice.

Granično odobrenje izdaje se sa rokom važenja do jedne godine.

Granično odobrenje će se oduzeti u slučaju zloupotrebe ili prestanka razloga zbog kojih je izdato.

Prelazak državne granice u slučaju elementarne nepogode

Član 14

Van graničnog prelaza i van utvrđenog radnog vremena graničnog prelaza, državna granica može se preći u slučaju elementarne nepogode (požari, poplave, zemljotresi ili druge nepogode koje se nisu mogle predvideti), odnosno ako je tako određeno međunarodnim ugovorom.

U slučaju nepogode iz stava 1. ovog člana, državna granica može se preći u bilo koje vreme i na bilo kom mestu. Lica koja su državnu granicu prešla u slučaju nepogode dužna su da o tome obaveste policiju, bez odlaganja.

Granični prelaz

Član 15

Granični prelaz je mesto određeno za prelazak državne granice u drumskom, železničkom, vazdušnom i vodnom saobraćaju.

Granični prelaz može biti stalni, sezonski i privremeni.

Stalni granični prelaz je mesto određeno za prelazak državne granice u toku cele godine.

Sezonski granični prelaz je mesto određeno za prelazak državne granice u određenom periodu godine.

Privremeni granični prelaz je mesto određeno za privremeni prelazak državne granice.

Granični prelazi za međunarodni i pogranični saobraćaj

Član 16

Granični prelaz za međunarodni saobraćaj je mesto određeno za prelaženje državne granice državljana Republike Srbije i stranih državljana.

Granični prelaz za pogranični saobraćaj je mesto preko koga državljani Republike Srbije sa određene teritorije Republike Srbije prelaze državnu granicu radi boravka u određenoj zoni susedne države, odnosno preko koga državljani susedne države sa određene teritorije te države prelaze državnu granicu radi boravka u određenoj zoni Republike Srbije, u skladu sa međunarodnim ugovorom.

Određivanje graničnih prelaza

Član 17

Uslove i postupak otvaranja i zatvaranja graničnih prelaza, njihovu kategorizaciju, vreme i način prelaska preko državne granice određuje Vlada.

Granični prelazi sa susednim državama određuju se u skladu s međunarodnim ugovorima.

Određivanje privremenog graničnog prelaza

Član 18

Izuzetno, privremeni granični prelaz rešenjem može odrediti ministar nadležan za unutrašnje poslove, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove finansija, spoljnih poslova, poslove saobraćaja, kao i nadležnog organa susedne države, ako je to potrebno radi:

1) održavanja kulturnih, verskih, naučnih, sportskih i turističkih aktivnosti;

2) preusmeravanja saobraćaja;

3) izvođenja vežbi nadležnih državnih organa;

4) poljoprivrednih aktivnosti i ekonomskih aktivnosti ako za to postoji ekonomski interes;

5) obavljanja aktivnosti koje proizilaze iz međunarodnih ugovora.

Privremeni granični prelaz preko koga se obavlja vodni ili vazdušni saobraćaj može se otvoriti samo u luci, putničkom pristaništu otvorenom za međunarodni saobraćaj odnosno aerodromu.

Ako je određivanje privremenog graničnog prelaza potrebno radi poljoprivrednih aktivnosti, pored saglasnosti iz stava 1. ovog člana, potrebno je prethodno pribaviti i saglasnost ministra nadležnog za poslove poljoprivrede.

Rešenjem iz stava 1. ovog člana određuju se vreme i način rada privremenog graničnog prelaza i drugi uslovi prelaska državne granice.

Privremeni granični prelaz može biti otvoren u trajanju do tri meseca u toku jedne kalendarske godine, a ako je određen zbog obavljanja poljoprivrednih radova - dok traju ti radovi, odnosno dok postoji opravdan interes.

Uslove i način donošenja rešenja iz stava 1. ovog člana propisuje Vlada.

Uređenost i opremljenost graničnog prelaza

Član 19

Granični prelazi moraju biti uređeni i opremljeni tako da omogućavaju bezbedno i efikasno obavljanje granične kontrole, u skladu sa međunarodnim standardima.

Uslove koje mora da ispunjava granični prelaz u pogledu prostorija, uređaja, opreme, infrastrukture, dovoljnog broja zaposlenih i drugih materijalno tehničkih sredstava neophodnih za funkcionisanje graničnog prelaza propisuje Vlada, na predlog Ministarstva.

Obaveze operatera, vlasnika i korisnika saobraćajnog sredstva

Član 20

Operater je dužan da obezbedi sve potrebne uslove da se granična kontrola obavlja nesmetano u skladu sa odredbama zakona.

Operater aerodroma iz stava 1. ovog člana dužan je da izgradi ili odredi i uredi prostor za smeštaj stranaca koji ne ispunjavaju uslove za ulazak u zemlju u skladu sa posebnim zakonom.

Troškove uređenja i opremanja graničnih prelaza na aerodromu, u luci ili putničkom pristaništu otvorenom za međunarodni saobraćaj i na železnici, saglasno st. 1. i 2. ovog člana snosi operater. Prostor, prostorije i uslove potrebne za obavljanje granične kontrole operater obezbeđuje bez naknade, osim opreme za vršenje granične kontrole.

Troškove izgradnje, uređenja, opremanja i tekućeg održavanja graničnih prelaza koji nisu obuhvaćeni stavom 3. ovog člana snosi Republička direkcija za imovinu Republike Srbije.

Područje graničnog prelaza

Član 21

Područje graničnog prelaza je od posebnog bezbednosnog značaja.

Područje graničnog prelaza obuhvata prostor koji je potreban za obavljanje granične kontrole, kao i neposrednu okolinu sa objektima neophodnim za nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja.

Područje graničnog prelaza utvrđuje se rešenjem Ministarstva, uz saglasnost nadležnih organa državne uprave iz sistema integrisanog upravljanja granicom.

Na zajedničkim graničnim prelazima, područje graničnog prelaza određuje se u skladu sa međunarodnim ugovorom.

Označavanje graničnog prelaza

Član 22

Granični prelaz i njegovo područje obeležavaju se propisanim oznakama i drugom signalizacijom, pri čemu se natpisi osim na jeziku i pismu koje je u službenoj upotrebi mogu ispisivati i latiničnim pismom na stranim jezicima.

Oznake i drugu signalizaciju iz stava 1. ovog člana, na zahtev Ministarstva, postavlja i održava Republička direkcija za imovinu Republike Srbije.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, oznake i drugu signalizaciju na graničnom prelazu i njegovom području na aerodromu, u luci ili putničkom pristaništu otvorenom za međunarodni saobraćaj i na železničkoj stanici, na zahtev Ministarstva, postavlja i održava operater.

Ograničenja pri izgradnji i postavljanju objekata

Član 23

Izgradnja, postavljanje objekata, promena njihove namene, kao i postavljanje instalacije, opreme i uređaja na području graničnog prelaza ne smeju da ometaju obavljanje granične kontrole.

Nadležni organ uprave u postupku izdavanja lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole za objekte na području graničnog prelaza dužan je da pribavi prethodnu saglasnost Ministarstva.

Izuzetno, investitor ili projektant može da od Ministarstva pribavi saglasnost za radove iz stava 1. ovog člana, ako to nije učinjeno u toku izdavanja lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole za objekte na području graničnog prelaza.

Investitor je dužan da pribavi prethodnu saglasnost Ministarstva za početak radova iz stava 1. ovog člana. U zahtevu za izdavanje saglasnosti za početak radova investitor je dužan da navede vreme početka radova i krajnji rok za njihov završetak. Iz opravdanih razloga Ministarstvo u postupku izdavanja saglasnosti može ograničiti vreme izvođenja radova.

Saglasnost iz st. 2. i 3. ovog člana neće se izdati ili će se radovi vremenski ograničiti, ako bi objekti, oprema, uređaji ili radovi ometali sprovođenje granične kontrole i mera bezbednosti na državnoj granici.

Kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza

Član 24

Na području graničnog prelaza dozvoljeno je kretanje i zadržavanje službenih lica, zaposlenih na graničnom prelazu i drugih lica koja za to imaju propisanu dozvolu, kao i lica koja nameravaju da pređu državnu granicu ili su je već prešla, a na području graničnog prelaza se zadržavaju zbog granične kontrole.

Zaposleni na graničnom prelazu i druga lica koja za to imaju propisanu dozvolu, kao i lica koja nameravaju da pređu državnu granicu ili su je već prešla, mogu se kretati i zadržavati na za to određenom prostoru i dužna su da postupaju po posebnim oznakama, tablama, horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji, naređenjima i uputstvima policijskih službenika.

Dozvola za kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza

Član 25

Dozvola za kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza izdaje se licima koja stalno obavljaju delatnost na području graničnog prelaza ili drugim licima koja imaju opravdan razlog, a privremena dozvola izdaje se licima koja obavljaju privremene delatnosti ili drugim licima koja imaju opravdan razlog.

Dozvola za kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza lica koja stalno obavljaju delatnost na području graničnog prelaza izdaje se sa rokom važenja do dve godine.

Radi obavljanja privremene delatnosti, kao i kada je potrebno omogućiti kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza u kraćem trajanju, izdaje se privremena dozvola sa rokom važenja do 60 dana.

Dozvolu iz stava 1. ovog člana izdaje organizaciona jedinica Ministarstva u čijoj se nadležnosti nalazi granični prelaz za koji se traži dozvola.

Lice kome je izdata dozvola ili privremena dozvola za kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza u obavezi je da za vreme boravka na području graničnog prelaza sa sobom nosi dozvolu i na zahtev policijskog službenika istu da na uvid, osim na aerodromskim graničnim prelazima.

Postupak za izdavanje i oduzimanje dozvole

Član 26

Dozvola i privremena dozvola za kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza izdaje se na pisani zahtev lica, odnosno na zahtev zapovednika plovila, vazduhoplova ili voza. Pisani zahtev lice može podneti i preko operatera ili drugog poslodavca kod kojeg je zaposleno lice kome se ta dozvola izdaje.

Operater ili drugi poslodavac kod kojeg je zaposleno lice ne sme da omogući zaposlenom da obavlja poslove pre dobijanja dozvole za kretanje na području graničnog prelaza.

Dozvola i privremena dozvola iz člana 25. ovog zakona neće se izdati:

1) licu kojem se, u postupku bezbednosne provere propisanom Zakonom o policiji, utvrdi postojanje bezbednosne smetnje;

2) licu koje je poslednje tri godine, od dana podnošenja zahteva za izdavanje dozvole, kažnjavano za prekršaj iz carinskog zakona ili prekršaj utvrđen ovim zakonom osim za prekršaj iz člana 71. stava 1. tačka 4) ovog zakona;

3) radi sprečavanja širenja zaraznih bolesti;

4) kad je to neophodno za zaštitu lične i imovinske sigurnosti drugih lica, javnog reda i mira ili za bezbednost državne granice ili odbranu Republike Srbije.

Ako se utvrdi da je kod lica kome je izdata dozvola ili privremena dozvola nastupio neki od razloga zbog kojih dozvola ne bi bila izdata, doneće se rešenje kojim će se izdata dozvola oduzeti.

Protiv rešenja kojim se odbija zahtev za izdavanje ili oduzima izdata dozvola ili privremena dozvola može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.

IV GRANIČNA KONTROLA

1. Nadležnost za vršenje granične kontrole

Nadležnost

Član 27

Za vršenje granične kontrole nadležno je Ministarstvo.

Poslove granične kontrole vrši granična policija.

Primena ovlašćenja i sprovođenje mera i radnji

Član 28

Policijski službenik granične policije (u daljem tekstu: policijski službenik) pri obavljanju poslova granične kontrole može primenjivati ovlašćenja predviđena ovim i drugim zakonom kojima se sa najmanje štetnih posledica postiže cilj, uz upotrebu tehničkih sredstava i uređaja.

Primenom ovlašćenja policijski službenik sprovodi radnje propisane ovim i drugim zakonom.

Mera predstavlja pojedinačnu radnju ili skup radnji koje preduzima granična policija samostalno, u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva ili drugim organima državne uprave, u cilju sprovođenja granične kontrole.

Granična kontrola u stanju povećanog rizika

Član 29

Ako indicije i događaji ukazuju da postoji povećani rizik od nevojnih izazova, rizika i pretnji zbog kojih može doći do ugrožavanja državne granice, javne bezbednosti, ljudi i imovine u užem i širem prostoru u zahvatu državne granice, na pružanju pomoći graničnoj policiji u poslovima granične kontrole mogu se angažovati i policijski službenici, sredstva i oprema drugih organizacionih jedinica Ministarstva kao i pripadnici, sredstva i oprema Vojske Srbije.

Odluku o sprovođenju mera i angažovanju policijskih službenika, sredstva i opreme drugih organizacionih jedinica Ministarstva, na predlog direktora policije, donosi ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Odluku o sprovođenju mera i angažovanju pripadnika, sredstava i opreme Vojske Srbije, na zajednički predlog ministra nadležnog za unutrašnje poslove i ministra nadležnog za odbranu, donosi predsednik Republike Srbije.

U slučaju angažovanja iz stava 3. ovog člana, granična policija sačinjava plan angažovanja.

Za koordinisano sprovođenje plana angažovanja nadležno je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U slučaju angažovanja iz stava 1. ovog člana angažovani policijski službenici i pripadnici Vojske Srbije mogu primenjivati ovlašćenja i sprovoditi radnje predviđene ovim i drugima zakonima.

Nepristrasnost, nediskriminacija, humanost, poštovanje ljudskih prava

Član 30

Policijski službenici u primeni ovlašćenja iz ovog i drugih zakona postupaju nepristrasno, pružajući svakome jednaku zakonsku zaštitu i postupajući bez diskriminacije po bilo kom osnovu.

U primeni policijskih ovlašćenja policijski službenik postupa humano i poštuje dostojanstvo, ugled i čast svakog lica, ljudska i manjinska prava i slobode građana, dajući prednost pravima ugroženog u odnosu na ista prava lica koje ta prava ugrožava i vodeći računa o pravima trećih lica.

2. Nadzor državne granice

Ovlašćenja u vršenju poslova nadzora državne granice

Član 31

Nadzor državne granice obavlja se na kopnu, rekama, jezerima i kanalima, primenom ovlašćenja i sprovođenjem radnji i mera od strane policijskih službenika granične policije, neposredno ili uz upotrebu tehničkih sredstava i uređaja.

Prava i obaveze vlasnika ili korisnika zemljišta uz graničnu liniju

Član 32

Vlasnik ili korisnik zemljišta uz graničnu liniju obavezan je da policijskim službenicima, radi obavljanja poslova nadzora državne granice, omogući slobodan prolaz i kretanje, uključujući i korišćenje svih vrsta saobraćajnih sredstava.

Granični incidenti i povrede državne granice

Član 33

Granični incident je aktivnost stranih državljana i državnih organa na teritoriji Republike Srbije, koja nije u skladu sa međunarodnim ugovorom ili propisima Republike Srbije, kao i svako drugo narušavanje nepovredivosti državne granice i životne sredine u prostoru oko državne granice od strane državljana i pripadnika državnih organa susedne države.

Povreda državne granice je svako narušavanje nepovredivosti državne granice.

Granične incidente i povrede državne granice utvrđuje Ministarstvo.

Granični incident i povreda državne granice rešavaju se u skladu sa zakonom, međunarodnim ugovorom, odnosno diplomatskim putem, ukoliko ne postoji međunarodni ugovor.

3. Granične provere

Obavljanje graničnih provera

Član 34

Granične provere su provere:

1) lica i dokumenata;

2) stvari;

3) saobraćajnog sredstva.

Član 35

Granične provere obavljaju se na području graničnog prelaza.

Ako postoje uslovi za primenu zakona, u vazdušnom i vodnom saobraćaju, izuzetno, na zahtev stranke, granične provere se mogu obaviti van područja graničnog prelaza, u kom slučaju troškovi granične provere padaju na teret stranke.

Granične provere ili deo tih provera, ako je to u skladu sa međunarodnim ugovorom, mogu se obaviti i na području druge države.

Provera lica

Član 36

Prilikom granične provere lica policijski službenik ovlašćen je da:

1) izvrši uvid u putne ili druge isprave propisane za prelazak državne granice i obrađuje podatke iz putnih i drugih isprava;

2) proverava i/ili utvrđuje identitet lica koja prelaze državnu granicu i obavlja proveru u evidencijama koje vodi Ministarstvo i drugi organi državne uprave, kao i međunarodne organizacije;

3) uzima otiske svih prstiju i dlanova lica i druge biometrijske podatke, ako postoji sumnja u identitet, odnosno u verodostojnost putne ili druge isprave propisane za prelazak državne granice i obavlja njihovu proveru;

4) proverava da li lice ispunjava uslove za ulazak u Republiku Srbiju, odnosno izlazak iz Republike Srbije;

5) proverava svrhu putovanja lica;

6) obavlja pregled lica, ako na drugi način nije moguće obaviti proveru lica, koji ne obuhvata pregled telesnih šupljina;

7) ne dozvoli licu napuštanje područja graničnog prelaza do okončanja graničnih provera;

8) izdaje upozorenja i naređenja u cilju obavljanja pravilne, nesmetane i efikasne granične provere;

9) overava prelazak državne granice, odnosno unosi u putnu ili drugu ispravu propisanu za prelazak državne granice podatke o ulasku i izlasku, kao i podatke o odbijanju ulaska, podatke o unošenju i prenošenju vatrenog oružja i municije i druge podatke od značaja za graničnu proveru.

Obavljanje granične provere nije vremenski ograničeno.

Provera stvari i saobraćajnog sredstva

Član 37

Provera stvari obuhvata pregled stvari koje lice nosi sa sobom i/ili prevozi u saobraćajnom sredstvu.

Policijski službenik ovlašćen je da zahteva od lica da pokaže predmete koje ima kod sebe i izvrši njihov pregled u cilju pronalaska stvari i predmeta čije je prenošenje preko državne granice zabranjeno ili ograničeno posebnim propisom ili zbog utvrđivanja identiteta.

Provera saobraćajnog sredstva obuhvata:

1) unutrašnji i spoljni pregled saobraćajnog sredstva;

2) pregled saobraćajnog sredstva, uključujući i rastavljanje pojedinih delova saobraćajnog sredstva, ako postoje osnovi sumnje da lice koje upravlja saobraćajnim sredstvom prevozi skrivena lica i zabranjene stvari koje ukazuju na njihov identitet ili identitet drugih putnika u saobraćajnom sredstvu, a radi sprečavanja nezakonitih aktivnosti na državnoj granici;

3) proveru isprava za korišćenje i upravljanje saobraćajnim sredstvom i obradu podataka iz tih isprava;

4) proveru u evidencijama koje vode Ministarstvo i drugi organi državne uprave, kao i međunarodne organizacije.

Pravila o pregledu stvari i saobraćajnog sredstva

Član 38

Lice koje upravlja saobraćajnim sredstvom ili lice čije se stvari proveravaju prisustvuje pregledu.

Policijski službenik pre početka pregleda zatražiće od lica iz stava 1. ovog člana da se izjasni da li poseduje stvari koje predstavljaju predmete krivičnog dela ili prekršaja ili čije je prenošenje preko državne granice pod posebnim režimom.

Na zahtev lica koje upravlja saobraćajnim sredstvom ili lica u čijem se posedu stvari nalaze, policijski službenik će izdati potvrdu o pregledu saobraćajnog sredstva i stvari.

Postupanje u skladu sa drugim propisima

Član 39

Kada policijski službenik pri pregledu lica, stvari ili saobraćajnog sredstva pronađe predmete koje je potrebno oduzeti po odredbama zakonika kojim se uređuje krivični postupak, odnosno zakona kojima se uređuju prekršaji ili predmete koji su neophodni za vođenje krivičnog ili prekršajnog postupka, policijski službenik će nastaviti postupak po odredbama tih zakona.

Kada policijski službenik pri pregledu lica, stvari ili saobraćajnog sredstva pronađe predmete koji nisu potrebni za sprovođenje krivičnog ili prekršajnog postupaka iz nadležnosti Ministarstva, a u nadležnosti su drugih državnih organa, dalji postupak će nastaviti drugi nadležni organi.

Osnovna granična provera

Član 40

Državljani Republike Srbije i stranci koji mogu da prelaze državnu granicu Republike Srbije u skladu sa međunarodnim ugovorom na osnovu lične karte podležu osnovnoj graničnoj proveri, ukoliko ovim zakonom nije drukčije propisano.

Osnovna granična provera je provera:

1) identiteta lica na osnovu uvida u putnu ispravu ili drugu ispravu predviđenu za prelazak državne granice, a sastoji se od efikasne i neposredne provere putne isprave, po potrebi proverom u evidencijama o izdatim putnim ispravama, ukradenim, nezakonito stečenim, izgubljenim i nevažećim putnim ispravama ili drugim ispravama predviđenim za prelazak državne granice, kao i utvrđivanje znakova falsifikovanja;

2) podataka o licima u evidencijama koje vodi Ministarstvo i drugi organi državne uprave, kao i međunarodne organizacije;

3) saobraćajnog sredstva i proverom u evidencijama saobraćajnih sredstava koje vodi Ministarstvo i drugi organi državne uprave.

Provere iz stava 2. ovog člana mogu se obavljati i upotrebom tehničkih sredstava.

Detaljna granična provera

Član 41

Lica koja nisu obuhvaćena članom 40. stav 1. ovog zakona, kao i lica za koja postoje osnovi sumnje da mogu ugroziti bezbednost državne granice, javnu bezbednost, javni poredak i javno zdravlje ili da će zloupotrebiti boravak na teritoriji Republike Srbije, pored osnovne provere podležu i detaljnoj graničnoj proveri prilikom prelaska državne granice Republike Srbije.

Ako to zahtevaju razlozi bezbednosti, granična policija može u određenom vremenskom periodu detaljnu graničnu proveru obavljati nad svim licima koja prelaze državnu granicu Republike Srbije.

Kada postoje mogućnosti i ako to zahteva lice, detaljna granična kontrola obavlja se u izdvojenom prostoru.

Druga linija provere obuhvata radnje koje se mogu obavljati na posebno određenom mestu na graničnom prelazu, koje nije mesto na kojem se obavlja granična provera svih lica.

Prilikom detaljne provere, lice koje se proverava na drugoj liniji provere, obaveštava se o razlogu, svrsi i postupku te provere.

Obuhvat detaljne granične provere

Član 42

Detaljna granična provera obuhvata proveru:

1) važenja i ispravnosti putne ili druge isprave propisane za prelazak državne granice;

2) uslova za ulazak stranaca propisanih posebnim zakonom;

3) da stranac nije prekoračio vreme odobrenog boravka;

4) verodostojnosti navoda u vezi mesta polaska, mesta nameravanog boravka, sredstva koje može zakonito pribaviti, drugih okolnosti vezanih za svrhu putovanja, i po potrebi, odgovarajuće prateće isprave;

5) posedovanja potrebnih novčanih sredstava za boravak, povratak u državu porekla ili tranzit do treće države u kojoj mu je garantovan prihvat;

6) da lice, njegovo saobraćajno sredstvo i stvari koje nosi sa sobom neće ugroziti bezbednost državne granice, javni poredak i javno zdravlje.

Provera iz stava 1. ovog člana obuhvata i proveru podataka o upozorenjima izdatim za lica i stvari, u evidencijama koje vodi Ministarstvo i drugi organi državne uprave, kao i međunarodne organizacije, kao i preduzimanje radnji na osnovu tih upozorenja.

Dužnosti lica prilikom prelaska državne granice

Član 43

Lice prilikom prelaska državne granice dužno je da:

1) stavi na uvid isprave propisane za prelazak državne granice;

2) se podvrgne graničnoj proveri;

3) ne napušta područje graničnog prelaza dok se ne izvrši granična provera;

4) ne izbegava i ne pokušava da izbegne graničnu proveru.

Lice iz stava 1. ovog člana dužno je da, na zahtev policijskog službenika, pruži dodatna objašnjenja u vezi podataka i dokumentacije iz čl. 40. i 41. ovog zakona u vezi sa prelaskom državne granice i postupa po izdatim upozorenjima i naređenjima.

Lice koje upravlja saobraćajnim sredstvom kojim prelazi državnu granicu dužno je da zaustavi saobraćajno sredstvo na određenom prostoru graničnog prelaza na kojem se obavlja granična provera i da, posle završene provere, saobraćajnim sredstvom bez zadržavanja napusti područje graničnog prelaza.

Lice koje upravlja saobraćajnim sredstvom kojim prelazi državnu granicu dužno je da postupa po vertikalnoj i horizontalnoj signalizaciji postavljenoj na graničnom prelazu.

Dužnosti operatera, vlasnika i korisnika saobraćajnog sredstva

Član 44

Operater vazduhoplova, vlasnik ili korisnik saobraćajnog sredstva, odnosno lice koje upravlja saobraćajnim sredstvom, dužno je da za vreme vršenja granične provere obezbedi potrebne uslove za obavljanje granične provere.

Operater, odnosno zapovednik plovila, vozač motornog vozila i drugo lice koje upravlja saobraćajnim sredstvom dužno je da obezbedi da putnici ne napuste saobraćajno sredstvo i područje graničnog prelaza pre izvršene granične provere propisane ovim zakonom, odnosno da se posle završene granične provere ne ukrcaju ili iskrcaju druga lica.

Odstupanje od režima granične provere

Član 45

U slučaju izuzetnih i nepredviđenih okolnosti koje su dovele do saobraćaja takvog intenziteta da vreme čekanja na graničnom prelazu postaje predugo, i pored toga što su iskorišćene sve organizacione i druge mogućnosti, moguće je uvođenje mere odstupanja od režima granične provere.

Mera iz stava 1. ovog člana je propuštanje pojedinih radnji prilikom vršenja granične provere i uvodi se postepeno i traje dok traju okolnosti koje su je izazvale. Prilikom sprovođenja mere odstupanja od režima granične kontrole ne vodi se evidencija o licima i saobraćajnim sredstvima nad kojima je izvršena granična provera, dok se provera iz člana 41. preduzima po proceni policijskog službenika koji obavlja graničnu proveru.

Odluku o uvođenju mere iz stava 1. ovog člana donosi policijski službenik koji rukovodi graničnim proverama na graničnom prelazu, o čemu će obavestiti granični organ susedne države.

Policijski službenik iz stava 3. ovog člana određuje prioritetne ciljeve granične provere koji treba da budu prilagođeni konkretnim uslovima, tako da ta provera bude uspešna.

Prilikom određivanja prioritetnih ciljeva granične provere, provera ulaska, po pravilu, ima prednost u odnosu na proveru izlaska iz zemlje.

Tokom sprovođenja mere iz stava 1. ovog člana, policijski službenik stavlja otisak pečata u putnu ispravu na ulasku u Republiku Srbiju i na izlasku iz Republike Srbije.

Prenošenje oružja i municije preko državne granice

Član 46

Oružje i municija mogu se prenositi preko državne granice u skladu sa odredbama zakona koji uređuje oblast nabavljanja, držanja i nošenja oružja i municije.

Oružje i municija mogu se prenositi preko državne granice samo uz važeću putnu ispravu.

Overa prelaska državne granice

Član 47

Prelazak državne granice overava se u putnoj ispravi otiskivanjem pečata, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije propisano.

Otisak ulaznog ili izlaznog pečata unosi se u putnu ispravu:

1) stranca u koju je uneta važeća viza u skladu sa viznim režimom Republike Srbije;

2) stranca kome je na graničnom prelazu izdata viza;

3) stranca kome za ulazak nije potrebna viza;

4) državljanina Republike Srbije prilikom izlaska iz Republike Srbije, a na lični zahtev i prilikom ulaska u Republiku Srbiju.

Licima koja državnu granicu prelaze sa ličnom kartom, na njihov zahtev, policijski službenik dužan je da izda potvrdu koja služi kao dokaz o ulasku u Republiku Srbiju, odnosno izlasku iz Republike Srbije.

Izuzetak od obaveze stavljanja otiska pečata

Član 48

Izuzetno od člana 47. ovog zakona, otisak ulaznog, odnosno izlaznog pečata ne unosi se u:

1) putne isprave predstavnika druge države i članova njene delegacije čiji je dolazak službeno najavljen diplomatskim putem;

2) dozvole članova posade vazduhoplova;

3) putne isprave članova posade i putnika plovila na kružnom putovanju koji podležu proverama u skladu sa članom 63. ovog zakona;

4) putnu ispravu stranca, na njegov zahtev, ukoliko bi to strancu moglo prouzrokovati ozbiljne probleme, pri čemu se činjenica ulaska ili izlaska, lični podaci i broj putne isprave upisuju na posebnom listu koji se uručuje strancu;

5) putne isprave posada putničkih i teretnih vozova na međunarodnim linijama.

4. Posebna pravila graničnih provera određenih kategorija lica

Lica izuzeta od graničnih provera

Član 49

Granična provera ne sprovodi se nad predstavnicima drugih država i članovima njihovih delegacija kada je ulazak u Republiku Srbiju i izlazak iz Republike Srbije najavljen Ministarstvu, diplomatskim putem.

Granična provera pilota i drugih članova posade

Član 50

Članovi posade vazduhoplova koji imaju dokaz o pripadnosti posadi izdatu u skladu sa posebnim propisima, za vreme obavljanja dužnosti podležu graničnoj proveri iz člana 40. ovog zakona.

Provera lica iz stava 1. ovog člana obavlja se pre provere putnika ili kada za to postoje uslovi na posebnom za to predviđenom mestu.

Lica iz stava 1. ovog člana, za vreme obavljanja dužnosti, mogu:

1) se ukrcavati ili iskrcavati na aerodromu na kome su privremeno pristali;

2) ući na teritoriju naseljenog mesta u koje privremeno sleću.

Granična provera brodaraca

Član 51

Brodarci, odnosno članovi posade stranog broda unutrašnje plovidbe, imaoci brodarske knjižice ili druge isprave izdate u skladu sa propisima države čiju zastavu viju, koji se iskrcavaju radi boravka na području luke, odnosno putničkog pristaništa otvorenog za međunarodni saobraćaj u kojima je brod pristao ne podležu graničnim proverama pod uslovom da se nalaze na popisu posade broda na koji su ukrcani, a koji je prethodno predat graničnoj policiji radi vršenja graničnih provera.

U skladu sa procenom pretnji za bezbednost državne granice i zaštitu od iregularnih migracija, brodarci iz stava 1. ovog člana podležu graničnoj proveri pre njihovog iskrcavanja na obalu.

Ako brodarac iz stava 1. ovog člana predstavlja pretnju za bezbednost državne granice, javni poredak i javno zdravlje može mu se zabraniti iskrcavanje.

Brodarac iz stava 1. ovog člana koji namerava da boravi van mesta koje se nalazi u blizini luke, odnosno putničkog pristaništa otvorenog za međunarodni saobraćaj, mora da ispunjava uslove za ulazak na teritoriju Republike Srbije u skladu sa posebnim propisom.

Odredbe ovog zakona o graničnoj kontroli brodaraca, primenjuju se i na pomorce, imaoce identifikacione karte pomoraca.

Granična provera lica sa diplomatskim statusom

Član 52

Imalac diplomatskog ili službenog pasoša izdatog u skladu sa propisima svoje države, kao i imalac isprave za prelazak državne granice koju izdaje međunarodna organizacija podleže osnovnoj graničnoj proveri i može imati prioritet i olakšice prilikom vršenja te provere u odnosu na ostale putnike, ako se radi o službenom putovanju koje može dokazati.

Lice iz stava 1. ovog člana ne prilaže dokaz o potrebnim sredstvima za izdržavanje, u skladu sa posebnim zakonom.

Policijski službenik može da zahteva od lica koje se poziva na privilegije i imunitete po međunarodnom pravu da pruži dokaz kojim se potvrđuje njegov diplomatski status.

Akreditovanim članovima diplomatskih i konzularnih predstavništava u Republici Srbiji i članovima njihovih porodica prelazak državne granice je dozvoljen na osnovu posebne lične karte koja je izdata u skladu sa posebnim zakonom i potvrđenim međunarodnim ugovorima.

Kada policijski službenik utvrdi da postoje smetnje za ulazak lica iz st. 1. i 4. ovog člana u Republiku Srbiju, tim licima neće zabraniti ulazak bez prethodne konsultacije sa organom državne uprave nadležnim za spoljne poslove.

Prekogranični radnici

Član 53

Prekogranični radnici koji često prelaze državnu granicu na istom graničnom prelazu podležu graničnoj proveri iz člana 40. ovog zakona.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, lica koja su dobro poznata policijskom službeniku zbog učestalog prelaska državne granice na istom graničnom prelazu i za koja je proverama u odgovarajućim evidencijama utvrđeno da ne postoje smetnje za prelazak državne granice, povremeno će se podvrgavati graničnoj proveri u cilju utvrđivanja da:

1) poseduju odgovarajuće isprave za prelazak državne granice;

2) ispunjavaju uslove za ulazak u Republiku Srbiju u skladu sa posebnim propisima.

Nad licima iz stava 1. ovog člana povremeno se može sprovoditi detaljna granična provera iz člana 41. ovog zakona, bez najave.

Maloletna lica

Član 54

Prilikom granične provere maloletnih lica, policijski službenik posebnu pažnju obraća da li maloletno lice putuje samo ili u pratnji drugog lica.

Za prelazak državne granice maloletno lice, državljanin Republike Srbije do navršene 16. godine života, kada putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički vrše roditeljsko pravo, ili zakonskog zastupnika.

5. Granične provere u međunarodnom železničkom, vazdušnom i vodnom saobraćaju

Granična provera u međunarodnom železničkom saobraćaju

Član 55

U vozovima u međunarodnom saobraćaju obavlja se granična provera putnika i osoblja koje prelaze državnu granicu, kao i osoblja u teretnim i praznim vozovima.

Provere iz stava 1. ovog člana obavljaju se na prvoj železničkoj stanici dolaska ili poslednjoj železničkoj stanici odlaska ili u vozu tokom vožnje do prelaska državne granice.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, u cilju bržeg odvijanja železničkog putničkog saobraćaja, granične provere, u skladu sa međunarodnim ugovorom, mogu da se obavljaju u vozu tokom vožnje do prve železničke stanice na teritoriji susedne države.

Policijski službenik, prilikom vršenja granične provere, može izvršiti proveru prostora u vagonima uz pomoć železničkog osoblja u cilju otkrivanja skrivenih lica i stvari koje podležu graničnoj proveri.

Voz u međunarodnom saobraćaju koji ulazi u Republiku Srbiju, odnosno izlazi iz Republike Srbije, ne sme se zaustaviti na delu pruge između državne granice i graničnog prelaza, osim ako je to neophodno zbog regulisanja železničkog saobraćaja i u slučaju više sile.

Ako se voz u međunarodnom saobraćaju koji je prešao državnu granicu zaustavi na otvorenoj pruzi van područja graničnog prelaza, železničko osoblje je dužno da preduzme potrebne mere u cilju sprečavanja ulaska, odnosno izlaska lica iz voza i o zaustavljanju odmah obavesti graničnu policiju.

Granična provera u međunarodnom vazdušnom saobraćaju

Član 56

Granična provera lica u međunarodnom vazdušnom saobraćaju obavlja se na aerodromu, na mestu određenom za tu svrhu.

Granična provera lica u vazdušnom saobraćaju može se obavljati i upotrebom tehničkih uređaja za automatsku proveru identiteta i utvrđivanje uslova za prelazak državne granice.

Operater je dužan da preduzme mere za usmeravanje putnika u prostorije određene za vršenje granične provere.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, granične provere mogu se obavljati na platformi prilikom izlaska iz aviona, na osnovu analize rizika ugroženosti bezbednosti granice.

Vođa vazduhoplova koji se koristi u svrhe nekomercijalnih letova u međunarodnom saobraćaju dužan je da pre poletanja graničnoj policiji dostavi plan leta i generalnu deklaraciju.

Posle granične provere policijski službenik unosi otisak pečata i na generalnu deklaraciju.

Međunarodni tranzitni promet

Član 57

Granične provere se po pravilu ne obavljaju u međunarodnom tranzitnom vazdušnom saobraćaju nakon pristajanja vazduhoplova na aerodrom ako putnici ne napuštaju vazduhoplov ili se nalaze u prostoru namenjenom za tranzit putnika.

Iz bezbednosnih razloga ako postoji sumnja o zloupotrebi propisa o tranzitnoj vizi, na letovima iz stava 1. ovoga člana, mogu se preduzimati dodatne provere.

Granične provere vrše se nad licima koja napuštaju vazduhoplov i nalaze se u tranzitnoj zoni ako je to opravdano na osnovu analize rizika ugroženosti bezbednosti granice, kao i u slučaju provere posedovanja aerodromske tranzitne vize.

Obaveze prevoznika u vazdušnom saobraćaju

Član 58

Avio-prevozilac, na zahtev granične policije, dužan je da, odmah po završetku prijave putnika za let, graničnoj policiji na graničnom prelazu na kojem će putnici ući u Republiku Srbiju, dostavi potpune i tačne podatke o putnicima.

Podaci iz stava 1. ovog člana su: ime i prezime, broj i vrsta putne isprave, državljanstvo, datum rođenja, naziv graničnog prelaza na kojem će ući u Republiku Srbiju, oznaka leta, vreme polaska i dolaska, ukupan broj putnika i mesto ukrcavanja.

Podaci iz stava 1. ovog člana prikupljaju se i dostavljaju elektronskim putem, a u slučaju nemogućnosti takvog dostavljanja, prikupljanje i dostavljanje tih podataka obavlja se na drugi odgovarajući način.

O dostavljanju podataka graničnoj policiji i obradi ličnih podataka iz stava 1. ovog člana, avio-prevozilac obavestiće putnika u skladu sa propisom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Sletanje vazduhoplova van mesta određenog za međunarodni vazdušni saobraćaj

Član 59

Kada u slučajevima više sile ili neposredne opasnosti ili prema nalozima nadležnih organa za vazdušni saobraćaj, vazduhoplov u međunarodnom saobraćaju mora da sleti na mesto koje nije granični prelaz, vazduhoplov može nastaviti let isključivo uz odobrenje granične policije i organa uprave nadležnog za poslove carina.

Režim prelaska državne granice u međunarodnom vodnom saobraćaju

Član 60

Granična provera plovila u međunarodnom saobraćaju na međunarodnom vodnom putu obavlja se na graničnom prelazu otvorenom za međunarodni rečni saobraćaj.

Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja uz saglasnost nadležnih državnih organa nadležnih za upravljanje granicom, donosi akt kojim određuje režim graničnih provera stranih i domaćih plovila i granične prelaze na kojima će se provere vršiti.

Po izvršenoj graničnoj proveri strana plovila u međunarodnom saobraćaju na unutrašnjim vodama Republike Srbije mogu pristati i van mesta graničnog prelaza, osim u slučaju više sile, na osnovu rešenja koje donosi nadležna lučka kapetanija kojim odobrava pristajanje plovila van graničnog prelaza u skladu sa zakonom kojim se uređuje plovidba i luke na unutrašnjim vodama, uz prethodnu saglasnost granične policije i organa državne uprave nadležnog za poslove carina.

Lica i članovi posade koja plovilima dolaze u Republiku Srbiju ili iz Republike Srbije odlaze u inostranstvo, mogu se iskrcati, odnosno ukrcati samo na području graničnog prelaza za međunarodni vodni saobraćaj, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Zapovednik plovila u međunarodnom saobraćaju ne sme na plovilo primiti i ukrcati lice bez važeće isprave propisane za prelazak državne granice niti ukrcavati ili iskrcavati lica van područja graničnog prelaza, osim u slučaju spasavanja lica.

Granične provere u međunarodnom vodnom saobraćaju

Član 61

Granična provera plovila u međunarodnom saobraćaju obavlja se na području graničnog prelaza ili na plovilu. U skladu sa međunarodnim ugovorom, granična provera može da se obavlja i tokom plovidbe ili nakon pristajanja plovila na području druge države.

Zapovednik ili upravljač plovila po dolasku iz inostranstva i pre odlaska u inostranstvo, dužan je predati graničnoj policiji prepis popisa posade i spisak putnika na plovilu u dva primerka i dati na uvid njihove isprave propisane za prelazak državne granice, osim ako je to međunarodnim ugovorom ili drugim propisom drugačije uređeno.

Proverom iz stava 2. ovog člana utvrđuje se da li članovi posade i putnici ispunjavaju uslove za ulazak u Republiku Srbiju ili izlazak iz Republike Srbije, u skladu sa ovim ili posebnim zakonom.

Ako se lice koje ne ispunjava uslove za ulazak u Republiku Srbiju iskrca s plovila u luku ili putničko pristanište otvoreno za međunarodni saobraćaj bez odobrenja granične policije, zapovednik, upravljač ili brodar snosi troškove boravka i udaljenja lica iz Republike Srbije.

Kopiju prepisa popisa posade i spisak putnika iz stava 2. ovog člana policijski službenik koji obavlja graničnu proveru overava unošenjem otiska pečata i vraća je zapovedniku plovila koji je dužan da je pokaže na zahtev policije za vreme boravka u luci ili putničkom pristaništu otvorenom za međunarodni saobraćaj.

Zapovednik plovila ili upravljač, odnosno brodar obaveštava graničnu policiju, ako je moguće i pre pristajanja plovila u luku, putničko pristanište otvoreno za međunarodni saobraćaj ili granični prelaz, o prisustvu skrivenih putnika. Zapovednik plovila odgovoran je za skrivene putnike.

Zapovednik plovila dužan je da blagovremeno obavesti policijske službenike koji vrše granične provere o isplovljavanju plovila i nadležnu lučku kapetaniju.

Odstupanja od režima prelaska državne granice u međunarodnom vodnom saobraćaju

Član 62

Ako, usled više sile, plovilo pristane na mestu gde se ne nalazi granični prelaz, zapovednik ili upravljač plovila u obavezi je da o tome bez odlaganja obavesti lučku kapetaniju i graničnu policiju.

Zapovednik ili upravljač plovila iz stava 1. ovog člana ne sme ukrcavati i iskrcavati lica osim u slučaju spasavanja tih lica.

Zapovednik ili upravljač plovila iz stava 1. ovog člana, dužan je da kopiju prepisa popisa posade i putnika dostavi graničnoj policiji.

Postupak granične provere plovila na kružnom putovanju

Član 63

Zapovednik plovila na kružnom putovanju ili brodar, odnosno ovlašćeno lice dužan je da dostavi graničnoj policiji plan puta i program kružnog putovanja najkasnije 24 časa pre dolaska na granični prelaz.

Nakon dolaska na područje graničnog prelaza ili pre odlaska sa područja graničnog prelaza članovi posade i putnici podležu graničnim proverama na osnovu prepisa popisa posade i spiska putnika koji se nalaze na plovilu.

U spisak putnika unosi se ime i prezime putnika, datum rođenja, državljanstvo i broj i vrsta putne isprave, a ako je potrebno i broj vize.

Zapovednik plovila ili brodar, odnosno ovlašćeno lice dostavlja prepis popisa posade iz stava 2. ovog člana graničnoj policiji najkasnije 24 časa pre dolaska na granični prelaz.

Na prepis popisa posade i putnika iz stava 2. ovog člana stavlja se otisak pečata. Putnici koji se iskrcavaju na obalu podvrgavaju se graničnoj proveri u skladu sa ovim zakonom, osim ako prema analizi rizika ugroženosti bezbednosti granice ne postoji potreba za vršenjem granične provere.

Izdavanje odobrenja za kretanje člana posade koji nema vizu

Član 64

Članu posade stranog plovila, koji nema potrebnu vizu, a svoj status može dokazati identifikacionom ispravom iz člana 51. ovog zakona ili je upisan u prepis popisa posade i putnika, kao i članu posade stranog vazduhoplova, koji nema potrebnu vizu, a poseduje ispravu člana posade izdatu u skladu sa međunarodnim standardima, za vreme zadržavanja plovila, odnosno vazduhoplova na području graničnog prelaza može se izdati odobrenje za kretanje na području naseljenog mesta u kojem se nalazi granični prelaz ili aerodrom.

Odobrenja iz stava 1. ovog člana, na zahtev zapovednika stranog plovila, odnosno vođe vazduhoplova izdaje nadležna stanica granične policije, za vreme zadržavanja plovila ili vazduhoplova, a najduže do 90 dana.

Član posade iz stava 1. ovog člana ne sme se bez odobrenja kretati na području na kojem se nalazi granični prelaz ili aerodrom.

6. Analiza rizika ugroženosti bezbednosti granica

Član 65

Analiza rizika ugroženosti bezbednosti granica je radna metoda kojom se, na osnovu raspoloživih informacija, utvrđuju rizici i pretnje po bezbednost državne granice, na osnovu koje se usmeravaju aktivnosti u pogledu granične kontrole.

Analiza rizika ugroženosti bezbednosti granica vrši se za pojedina područja i za granicu u celini.

V POSLOVI GRANIČNE POLICIJE VAN PODRUČJA GRANIČNOG PRELAZA

Član 66

Van područja graničnog prelaza na teritoriji Republike Srbije, policijski službenik će, na osnovu analiza rizika ugroženosti bezbednosti granica, a u svrhu otkrivanja i rasvetljavanja krivičnih dela i prekršaja iz oblasti prekograničnog kriminala i iregularnih migracija, vršiti detaljne granične provere.

U vršenju poslova iz stava 1. ovog člana policijski službenik primenjuje ovlašćenja propisana ovim i drugim zakonom.

U obavljanju poslova iz stava 1. ovog člana policijski službenik ne overava putnu ispravu.

VI MEĐUNARODNA GRANIČNA SARADNJA

Član 67

Međunarodna saradnja ostvaruje se na osnovu međunarodnog ugovora.

VII EVIDENCIJE

Vrste evidencija

Član 68

Za potrebe vršenja granične kontrole, granična policija vodi evidencije o:

1) licima i saobraćajnim sredstvima na kojima je izvršena granična provera;

2) licima i saobraćajnim sredstvima kojima nije dozvoljen prelazak državne granice;

3) licima prema kojima je sproveden postupak utvrđivanja identiteta;

4) licima kojima je izdato granično odobrenje iz člana 13. ovog zakona;

5) licima kojima je odbijen zahtev za izdavanje graničnog odobrenja ili im je granično odobrenje oduzeto (član 13. ovog zakona);

6) licima kojima su izdate dozvole za kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza iz člana 25. ovog zakona;

7) licima kojima je odbijen zahtev za izdavanje dozvole ili im je dozvola oduzeta u slučaju iz člana 26. ovog zakona;

8) izdatim odobrenjima za kretanje na području naseljenog mesta u kojem se nalazi granični prelaz ili aerodrom iz člana 64. ovog zakona;

9) licima koja su podnela zahteve za davanje saglasnosti i licima kojima je izdata saglasnost iz člana 10. i člana 23. ovog zakona;

10) graničnim incidentima i povredama državne granice;

11) najavama lova uz graničnu liniju;

12) licima kojima su izdate isprave iz delokruga rada granične policije;

13) licima prema kojima su preduzete druge mere i radnje od strane policijskih službenika granične policije u skladu sa ovlašćenjima iz ovog zakona;

14) licima i saobraćajnim sredstvima o kojima se vodi zbirka podataka koja nastaje vršenjem video nadzora.

Na obradu podataka o ličnosti u evidencijama iz stava 1. ovog člana koje vodi Ministarstvo, odnosno granična policija, kao i na sadržinu tih evidencija, ažuriranje i brisanje, rokove čuvanja i mere zaštite podataka primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju evidencije i obrada podataka u oblasti unutrašnjih poslova.

Radi efikasnog obavljanja granične kontrole, a u svrhu olakšanog kretanja lica preko državne granice, uspostavlja se Informatički Sistem za Graničnu Kontrolu (u daljem tekstu: ISGK).

VIII NADZOR NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA

Član 69

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo.

IX KAZNENE ODREDBE

Član 70

Novčanom kaznom od 200.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice:

1) ako na posebne table za upozorenja i signalizaciju postavlja druge table ili signalizaciju kojima se smanjuje vidljivost tabli i signalizacije kojima se upozorava na graničnu liniju (član 7. stav 3);

2) ako ne omogući slobodan prolaz radi postavljanja i održavanja graničnih oznaka, tabli i signalizacije iz čl. 6. i 7. ovog zakona i drugih oznaka uz državnu granicu (član 8);

3) ako seje određene vrste poljoprivrednih kultura, odnosno sadi određene vrste voćaka i drveća i drugo rastinje (član 9. stav 2);

4) ako obavlja plovidbu, lov, ribolov, preleće vazduhoplovom, kreće se ili zadržava uz graničnu liniju (član 9. stav 3);

5) ako bez pismene najave graničnoj policiji 48 časova pre početka lova, lovi u određenoj zoni uz graničnu liniju ili ako pismeno ne odjavi lov najkasnije 12 časova po završetku lova (član 9. stav 6);

6) ako u postupku izrade prostornog ili urbanističkog plana kojima se planira uređenje prostora dubine 100 metara od granične linije, ne pribavi prethodnu saglasnost Ministarstva (član 10);

7) ako na aerodromu ne izgradi ili odredi i uredi prostor za smeštaj stranaca koji ne ispunjavaju uslove za ulazak u zemlju u skladu sa posebnim zakonom (član 20. stav 2);

8) ako u postupku izdavanja lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole za objekte na području graničnog prelaza ne pribavi prethodnu saglasnost Ministarstva (član 23. stav 2);

9) ako za početak radova na izgradnji, postavljanju objekata, promeni njihove namene, kao i postavljanju instalacije, opreme i uređaja na području graničnog prelaza ne pribavi prethodnu saglasnost Ministarstva (član 23. st. 1. i 4);

10) ako omogući zaposlenom da obavlja poslove pre dobijanja dozvole za kretanje na području graničnog prelaza (član 26);

11) ako policijskom službeniku, radi vršenja poslova nadzora državne granice, ne omogući slobodan prolaz i kretanje, uključujući i korišćenje svih vrsta saobraćajnih sredstava (član 32);

12) ako saobraćajno sredstvo napusti područje graničnog prelaza pre izvršene granične provere propisane ovim zakonom (član 43. stav 3);

13) ako za vreme vršenja granične provere ne obezbedi potrebne uslove za obavljanje granične provere (član 44. stav 1);

14) ako ne obezbedi da putnici ne napuste područje graničnog prelaza pre izvršene kontrole, odnosno da se posle završene kontrole ne ukrcaju ili iskrcaju druga lica (član 44. stav 2);

15) ako se voz pri ulasku ili izlasku iz Republike Srbije, osim u slučaju više sile ili ako je to neophodno zbog regulisanja železničkog saobraćaja, zaustavi na delu pruge između državne granice i graničnog prelaza (član 55. stav 5);

16) ako železničko osoblje voza koji je u međunarodnom saobraćaju prešao državnu granicu, o zaustavljanju voza na otvorenoj pruzi van područja graničnog prelaza odmah ne obavesti graničnu policiju i ne obezbedi voz ili ne preduzme potrebne mere radi sprečavanja ulaska odnosno izlaska lica iz voza (član 55. stav 6);

17) ako ne preduzme mere za usmeravanje putnika u prostorije određene za vršenje granične provere (član 56. stav 3);

18) ako vođa vazduhoplova koji se koristi u svrhe nekomercijalnih letova u međunarodnom saobraćaju, pre poletanja, graničnoj policiji ne dostavi plan leta i generalnu deklaraciju (član 56. stav 5);

19) ako odmah po završetku prijave putnika za let, graničnoj policiji na graničnom prelazu na kojem će putnici ući u Republiku Srbiju, na njen zahtev ne dostavi potpune i tačne podatke o putnicima (član 58. stav 1);

20) ako vođa vazduhoplova u međunarodnom saobraćaju, koji usled više sile ili nužde, sleti van mesta određenog za međunarodni vazdušni saobraćaj, nastavi let bez odobrenja granične policije i organa uprave nadležnog za poslove carina (član 59);

21) ako zapovednik plovila ne postupi po odredbama člana 60. stav 2. ovog zakona;

22) ako zapovednik plovila obavlja ukrcavanje ili iskrcavanje lica ili članova posade van područja graničnog prelaza (član 60. stav 4);

23) ako zapovednik plovila u plovilo primi i ukrca lica bez važeće isprave propisane za prelazak državne granice ili ukrcava ili iskrcava lica van graničnog prelaza, osim u slučaju spasavanja lica (član 60. stav 5);

24) ako zapovednik plovila po dolasku iz inostranstva ili pre odlaska u inostranstvo ne preda graničnoj policiji prepis popisa posade i spisak putnika na plovilu, odnosno ne stavi na uvid njihove isprave propisane za prelazak državne granice (član 61. stav 2);

25) ako zapovednik plovila za vreme boravka u luci ili putničkom pristaništu otvorenom za međunarodni saobraćaj na zahtev policije ne pokaže overenu kopiju prepisa popisa posade i spisak putnika na plovilu (član 61. stava 5);

26) ako zapovednik plovila, nakon pristajanja plovila u luku, putničko pristanište otvoreno za međunarodni saobraćaj ili područje graničnog prelaza ne obavesti graničnu policiju o prisustvu skrivenih putnika na plovilu (član 61. stav 6);

27) ako zapovednik plovila blagovremeno ne obavesti policijske službenike koji vrše granične provere o isplovljavanju plovila (član 61. stav 7);

28) ako zapovednik plovila objekta postupi suprotno odredbi iz člana 62. st. 1. i 2. ovog zakona;

29) ako zapovednik ili upravljač plovila koji je usled više sile, pristao na mestu gde se ne nalazi granični prelaz, ne dostavi graničnoj policiji, odnosno najbližoj kopiju prepis popisa posade i putnika (član 62. stav 3);

30) ako zapovednik plovila na kružnom putovanju ili brodar, odnosno ovlašćeno lice ne dostavi graničnoj policiji plan puta i program kružnog putovanja najkasnije 24 časa pre dolaska na granični prelaz (član 63. stav 1);

31) ako zapovednik plovila ili brodar, odnosno ovlašćeno lice ne dostavi graničnoj policiji prepis popisa posade i spisak putnika koji se nalaze na plovilu najkasnije 24 časa pre dolaska na granični prelaz (član 63. stav 4);

32) ako se član posade stranog plovila, voza ili vazduhoplova, koji nema potrebnu vizu, za vreme zadržavanja plovila, voza ili vazduhoplova na području graničnog prelaza, odnosno luke ili putničkog pristaništa otvorenog za međunarodni saobraćaj, kreće bez potrebnog odobrenja na području naseljenog mesta u kome se nalazi granični prelaz, odnosno luka ili putničkog pristaništa otvorenog za međunarodni saobraćaj (član 64).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. tačka 8) ovog člana kazniće se odgovorno lice u organu uprave novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. tačka 20) ovog člana kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 200.000 dinara

Novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara kazniće se i fizičko lice za prekršaj iz stava 1. tač. 1), 2), 3), 4), 5), 8), 9), 11), 13), 14), 18), 19), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31) i 32) ovog člana.

Za prekršaj iz stava 1. tač. 10) i 21) ovog člana može se izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju do šest meseci.

Član 71

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 100.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1) pređe ili pokuša da pređe državnu granicu izvan određenog graničnog prelaza, izvan radnog vremena na graničnom prelazu ili suprotno nameni graničnog prelaza, ili ako pređe ili pokuša da pređe državnu granicu na graničnom prelazu bez važeće putne ili druge isprave propisane za prelazak državne granice (član 12. stav 2);

2) pređe državnu granicu van graničnog prelaza usled više sile, a o tome odmah ne obavesti policiju (član 14);

3) se kreće i zadržava na području graničnog prelaza bez potrebne dozvole ili ne postupa po posebnim oznakama, tablama, horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji, naređenjima i uputstvima policijskih službenika (član 24);

4) za vreme boravka na području graničnog prelaza sa sobom ne nosi dozvolu ili na zahtev policijskog službenika istu ne da na uvid (član 25. stav 5);

5) ne stavi na uvid isprave propisane za prelazak državne granice ili se ne podvrgne graničnoj proveri ili napusti područje graničnog prelaza dok se ne izvrši granična provera ili izbegava, odnosno pokušava izbeći graničnu proveru (član 43. stav 1);

6) ako na zahtev policijskog službenika, ne pruži dodatna objašnjenja u vezi podataka i dokumentacije iz čl. 40. i 41. ovog zakona u vezi prelaska državne granice i ne postupa po izdatim upozorenjima i naređenjima policijskih službenika (član 43. stav 2);

7) ne zaustavi saobraćajno sredstvo na određenom prostoru graničnog prelaza na kojem se obavlja granična provera ili posle završene provere, saobraćajnim sredstvom ne napusti područje graničnog prelaza (član 43. stav 3);

8) upravlja saobraćajnim sredstvom kojim prelazi državnu granicu i ne postupa po vertikalnoj i horizontalnoj signalizaciji postavljenoj na graničnom prelazu (član 43. stav 4).

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Donošenje podzakonskih akata

Član 72

Ministar donosi propise kojima bliže uređuje:

1) oblik, sadržinu i način postavljanja posebnih oznaka, tabli i signalizacije za označavanje blizine državne granice, graničnog prelaza, radnog vremena graničnog prelaza, područja graničnog prelaza;

2) način postupanja granične policije prilikom utvrđivanja i rešavanja graničnog incidenta i povrede državne granice;

3) izgled i sadržinu obrasca i način najave i odjave lova uz graničnu liniju;

4) izgled i sadržinu obrasca zahteva za izdavanje graničnog odobrenja i graničnog odobrenja i način izdavanja;

5) način podnošenja zahteva i izdavanja saglasnosti za uređenje prostora uz državnu granicu;

6) način podnošenja zahteva i izdavanja saglasnosti za izgradnju, postavljanje objekata, promena njihove namene, kao i postavljanje instalacije, opreme i uređaja na području graničnog prelaza i prethodnu saglasnost za početak radova na području graničnog prelaza;

7) sadržaj zahteva za izdavanje, način izdavanja i oduzimanja, izgled i sadržaj isprava predviđenih ovim zakonom;

8) način vršenja nadzora državne granice i način izdavanja, izgled i sadržaj akata koje policijski službenici sačinjavaju prilikom obavljanja poslova nadzora državne granice;

9) način vršenja graničnih provera i način izdavanja, izgled i sadržaj akata koje policijski službenici sačinjavaju prilikom obavljanja poslova graničnih provera;

10) sadržaj, izgled pečata i način unosa podataka o prenosu oružja i municije preko državne granice u putnu ispravu;

11) sadržaj, izgled pečata i posebnih oznaka i način unosa podataka o ulasku i izlasku, o odbijanju ulaska/izlaska, druge podatke od značaja za graničnu proveru u putnu ispravu;

12) izgled, sadržaj obrasca potvrde iz člana 47. ovog zakona i obrasca posebnog lista iz člana 48. ovog zakona.

Propisi za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Propis iz člana 60. stav 2. ovog zakona doneće se u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 1. ovog člana primenjivaće se propisi koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Usklađivanje rada operatera, upravljača i Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije

Član 73

Operater aerodroma, luke, putničkog pristaništa otvorenog za međunarodni saobraćaj i upravljač železničke infrastrukture dužan je da obaveze u pogledu uređenja i opremanja graničnih prelaza ispuni u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Republička direkcija za imovinu Republike Srbije će preduzeti potrebne mere za obezbeđenje uslova za izvršenje utvrđene nadležnosti ovim zakonom u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prestanak važenja zakona

Član 74

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o zaštiti državne granice ("Službeni glasnik RS", br. 97/08 i 20/15 - dr. zakon).

Stupanje na snagu zakona

Član 75

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".