Zastava Bosne i Hercegovine

TUŽBA ZBOG SMETANJA DRŽAVINE

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Monika Pap

Objavljeno: 06.01.2013.


Članom 77. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa propisan je rok u kome se sudska zaštita od uznemiravanja, odnosno oduzimanja državine može tražiti: u roku od 30 dana od dana saznanja za smetanje i učinioca, a najkasnije u roku od godinu dana od nastalog smetanja. Protekom godinu dana od nastalog smetanja, ova zaštita se ne može više sa uspehom tražiti.

Tužilac je držalac stvari ili prava, a tuženi lice koje je izvršio ili vrši smetanje državine držaoca. Sud pruža zaštitu prema poslednjem stanju državine i nastalom smetanju, pri čemu nije od uticaja pravo na državinu, pravni osnov državine i savesnost držaoca. Prema tome, pravo na zaštitu ima i držalac koji je državinu stekao silom, potajno ili zloupotrebom poverenja, osim prema licu od koga je na takav način došao do državine. Tužilac može da bude i sudržalac u odnosu na drugog sudržaoca ili sudržaoce.

U zavisnosti od toga da li je smetanje državine izvršeno u vidu oduzimanja ili uznemiravanja, tužba može biti usmerena na vraćanje oduzete državine i uspostavljanje stanja koje je postojalo pre izvršenog čina smetanja državine ili na prestanak daljeg uznemiravanja pod pretnjom novčane kazne. Reč je o tužbama kojima se tužbeni zahtev postavlja na način da sud tuženog obaveže na neko činjenje ili da se uzdrži od nekih postupaka kojima ometa držaoca u mirnom posedu stvari.

Tužba se podnosi osnovnim sudovima koji su stvarno nadležni za postupanje u ovoj vrsti postupaka. Mesna nadležnost zavisi od toga da li je reč o tužbi zbog smetanje državine na pokretnim stvarima ili nepokretnim. Kada su u pitanju pokretne stvari pored suda opšte mesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem području je nastalo smetanje, dok u slučaju nepokretnih stvari isključivo je mesno nadležan sud na čijem području se nalazi nepokretnost. Ako je u sporovima zbog smetanja državine na vazduhoplovu ili brodu nadležan domaći sud, pored suda na čijem se području vodi upisnik u koji je vazduhoplov, odnosno brod upisan, mesno je nadležan i sud na čijem se području dogodilo smetanje.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge