Zastava Bosne i Hercegovine

UGOVOR O ZAKUPU STANA

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Snežana Marić

Objavljeno: 06.01.2013.zaključuju  dana _________ godine u Beogradu, sledeće ugovorne strane:

1.         _____________________ iz___________, ul.________________________,br._____,
JMBG:_______________ (u daljem tekstu Zakupodavac) i

2.         _____________________iz ____________, ul.______________________, br.___,
JMBG: ______________ (u daljem tekstu Zakupac)

 
Član 1.

Zakupodavac je  vlasnik nepokretnosti – stana br.__, površine ___m2 koji se nalazi u  _______, opština__________, na ___ spratu stambene zgrade br.___ u ul. _______, na kat.parc._______, upisanog u list nepokretnosti _______ KO ________.

Predmet ovog ugovora je zakup celog stana, koji se izdaje kao namešten.

Član 2.

Zakupodavac je saglasan da zakupac koristi stan bliže opisan u čl.1 ovog ugovora u svrhu stanovanja sa članovima svog domaćinstva.

Zakupac se obavezuje da za korišćenje stana iz člana 1 ovog Ugovora  plaća zakupninu u iznosu od _________ mesečno. Plaćanje  će se vršiti  svakog 1-og u mesecu za tekući mesec. Zakupac je u trenutku zaključenja ugovora isplatio na ruke zakupca iznos prve mesečne zakupnine.

Član 3.

Ugovor se zaključuje na neodređeno vreme.

Član 4.

Zakupac se obavezuje da će za vreme trajanja zakupa plaćati sve troškove vezane za korišćenje predmetnog stana, u skladu sa sporazumom postignutim sa zakupodavcem i to: utrošenu električnu energiju, telefon, kablovsku televiziju, internet, sredstva objedinjene naplate (infostan), sredstva za održavanje zgrade i sve druge troškove koji proističu iz uobičajene upotrebe.

Član 5.

Zakupac se obavezuje da predmetni stan sa pažnjom dobrog domaćina, a sve eventualne štete nastale korišćenjem nepokretnosti koja mu se daje u zakup, otkloniće odmah o svom trošku. Zakupac se obavezuje na plaćanje troškova tekućeg održavanja predmetnog stana. Po prestanku odnosa iz ovog ugovora, zakupac se obavezuje da nepokretnost koja mu se daje u zakup ostavi u onakvom stanju u kakvom je bila u trenutku zaključenja ovog ugovora.
Ugovarači su se sporazumeli da svaka strana može raskinuti ovaj ugovor sa otkaznim rokom od ____ dana.

Član 6.

Zakupodavac izjavljuje da predmetni stan nije opterećen nikakvim teretima, te garantuje zakupcu mirno korišćenje zakupljene nepokretnosti.

Član 7.

Zakupac ne može bez prethodno pribavljene saglasnosti zakupodavca vršiti bilo kakve prepravke ili adaptacije u zakupljenom stanu. 

Član 8.

Zakupac ne sme koristiti nepokretnost koju prima u zakup u drugu svrhu osim za stanovanje i ne sme ga izdavati u podzakup.

 

  Član 9.


Zakupodavac ima pravo da jedanput mesečno obiđe stan i proveri plaćene racune, s tim što dolazak mora najaviti telefonskim putem jedan dan ranije. Ugovorne strane su se sporazumele da će u trenutku zaključenja ugovora, sačiniti i potpisati zapisnik o primopredaji sa popisom stvari u stanu, koji će biti sastavni deo ovog ugovora.


Član 10.

 

Ugovorne strane su se saglasile da sve sporove koji nastanu u vezi sa ovim ugovorom rešavaju mirnim putem uz međusobni dogovor i uvažavanje interesa jedne i druge strane.

Ukoliko u tome ne uspeju, za spor će biti nadležan Prvi osnovni sud u Beogradu.

 

Član 11.

 

Na sve što nije uređeno ovim ugovorom, primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih odgovarajućih propisa.

 

Član 12.

 

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka i sastoji se od 12 (dvanaest)članova.
Stranke ga čitaju i u znak saglasnosti volja potpisuju.

  ZAKUPODAVAC:                                                                                                                                ZAKUPAC

______________________                                                                                      ________________________Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge