Zastava Bosne i Hercegovine

NAČELA RESTITUCIJE

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Miloš Veselinović

Objavljeno: 12.03.2013.


UGOVOR O POKLONU


Ugovorne strane:


1.__________________ iz _________ ul. ________________, JMBG ______________, br. l. k.

 

____________PU _____________


( u daljem tekstu: poklonodavac ), sa jedne strane,


i


2. .__________________ iz _________ ul. ________________, JMBG ______________, br. l. k.

 

____________PU _____________


( u daljem tekstu: poklonoprimac ), sa druge strane.


Član 1.


Poklonodavac ______________ je vlasnik porodično stambene zgrade u ulici Bulevar revolucije br. 63, izgrađene na  katastarskoj parceli br. 3654/3, površine pod objektom 34 m2, (objekat br 1.), upisane u list nepokretnosti privremeni broj 3466 KO Palilula.


Član 2.


Nepokretnosti opisane u članu 1. ovog Ugovora poklonodavac ______________ bez ikakve naknade ili tereta poklanja svom bratu _________________.


Član 3.


Polonodavac je saglasan da poklonoprimac može knjižiti svoje pravo iz ovog Ugovora u zemljišnim knjigama i javnim evidencijama  na  nepokretnostima, bez njegove ikakve dalje saglasnosti i prisustva. ( clausula intabulandi )


Član 4.


Poklonoprimac  prihvata poklonjene nepokretnosti.

 

Član 5.


Sve troškove oko zaključivanja ovog Ugovora, kao i eventualni porez na promet snosi poklonoprimac.


Član 6.


Ovaj Ugovor predstavlja volju ugovarača te ga u znak prihvatanja i odobrenja svojeručno potpisuju.


Član 7.


Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovetnih primeraka, od kojih poklonodavac zadržava 1 (jedan) primerak ugovora, poklonoprimac 3 (tri) primerka ugovora a sud zadržava 2 (dva) primerka ugovora.


Poklonodavac

 

Poklonoprimac

________________

 

________________

JMBG ______________  

 

JMBG _____________Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge