Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 25. APRIL 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC DEPONOVANOG KVALIFIKOVANOG SERTIFIKATA
 • OBRAZAC SKA - SERVISNA KNJIŽICA APARATA ZA IGRE NA SREĆU

PROPISI:

 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA PRUŽANJE KOMUNALNIH I DRUGIH USLUGA "ENERGETIKA I ODRŽAVANJE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 41/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODIMA I DERIVATA NAFTE PRODUKTOVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2012, 123/2012, 116/2014, 4/2016 i 41/2016 - ispr.)
 • POSLOVNIK O UREĐENJU I RADU VRHOVNOG KASACIONOG SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2010, 51/2014 i 41/2016)
 • PRAVILNIK O GALENSKIM LEKOVIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U HUMANOJ MEDICINI ("Sl. glasnik RS", br. 85/2011, 101/2014 i 41/2016)
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA OD INTERESA ZA GRAD NOVI SAD U 2016. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 25/2016)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "INFORMATIKA" NOVI SAD ZA 2016. GODINU, SA PROGRAMOM ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 63/2015 i 25/2016 - ispr.)
 • REŠENJE O ZAŠTITI PEŠAČKIH I ZELENIH POVRŠINA U ULICAMA DUŠANA VASILJEVA I MARKA MILJANOVA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 25/2016)
 • MERE ZA ZAŠTITU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 1/2016)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA LOZNICE ZA 2016. GODINU ("Sl. list Grada Loznice", br. 12/2015 i 1/2016)
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU ČISTOĆE, JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA I ZAŠTITI KOMUNALNIH OBJEKATA ("Sl. list Grada Loznice", br. 6/2009, 9/2009, 2/2011, 9/2011, 4/2013, 11/2013, 2/2014 - dr. odluka, 1/2015 i 1/2016)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU ODLUKE O ORGANIZOVANJU KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ DOM" LOZNICA ("Sl. list Grada Loznice", br. 5/2013, 2/2014 i 1/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA U OKVIRU TAKSI TARIFE PO KOJIMA SE AUTO-TAKSI PREVOZ OBAVLJA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 1/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU SUFINANSIRANJA PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA IZ BUDŽETA GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 1/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA IZBOR PROJEKATA U KULTURI KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 9/2015 i 1/2016)
 • PROGRAM OBNOVE OBJEKATA JAVNE NAMENE U NADLEŽNOSTI GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 7/2015 i 1/2016)
 • ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA ZA VANTELESNU OPLODNJU ("Sl. list grada Pančeva", br. 5/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NEDELJNOG RASPOREDA RADA, POČETKA I ZAVRŠETKA RADNOG VREMENA U APOTECI "PANČEVO" PANČEVO ("Sl. list grada Pančeva", br. 5/2016)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, POSTUPKU I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA KORIŠĆENJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE I MATERIJALNU PODRŠKU ("Sl. list grada Pančeva", br. 5/2016)
 • PROGRAM UNAPREĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA PANČEVA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 6/2016)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA POPIS NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 5/2016)
 • PRAVILNIK O SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA PORODIČNIM KUĆAMA U GRADU UŽICU ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Užica", br. 6/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA BESPLATAN I REGRESIRAN PREVOZ DECE I UČENIKA ("Sl. list grada Užica", br. 6/2016)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA UŽICA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Užica", br. 6/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP "GRADSKA TOPLANA" UŽICE KOJOM SU UTVRĐENE CENE USLUGE GREJANJA ("Sl. list grada Užica", br. 6/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Upravni sud: ZASTARELOST VOĐENJA DISCIPLINSKOG POSTUPKA - Zakon o policiji: član 163b stav 2

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: VINO KAO PREDMET OPOREZIVANJA AKCIZOM - Zakon o akcizama: član 12

VESTI NA DAN 25. APRIL 2016.