Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 26. NOVEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac Prilog 3 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE PODATAKA REGISTRA PROMETA NEPOKRETNOSTI
 • Obrazac Prilog 4 - PODACI EVIDENCIJE TRŽIŠNIH CENA NEPOKRETNOSTI (4Z, 4O, 4PDO)
 • Obrazac 1. - DNEVNA EVIDENCIJA O PROIZVODNJI, UVOZU I IZVOZU PLASTIČNIH KESA
 • Obrazac 2. - GODIŠNJI IZVEŠTAJ O PLASTIČNIM KESAMA KOJE SU STAVLJENE NA TRŽIŠTE REPUBLIKE SRBIJE

PROPISI:

 • ODLUKA O GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 10/2014)
 • ODLUKA O OSNOVNOJ I DODATNOJ PODRŠCI U OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 10/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 3/2014 i 10/2014)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR KORISNIKA SOCIJALNOG STANOVANJA U STAMBENIM JEDINICAMA KOJE SU U VLASNIŠTVU GRADA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 8/2014 i 10/2014)
 • PROGRAM MERA ZA UNAPREĐENJE USLOVA ŽIVOTA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA U 2013. GODINI ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 8/2013, 13/2013, 7/2014 i 10/2014 - ispr.)
 • GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 8/2014)
 • ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA SREMSKA MITROVICA U SVRHU LEGALIZACIJE OBJEKATA I NAKNADI ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U POSTUPKU LEGALIZACIJE ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 13/2013 i 8/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU POSEBNIH PARKIRALIŠTA U GRADU SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 3/2014, 7/2014 i 8/2014)
 • REŠENJE O REŽIMU SAOBRAĆAJA TERETNIH VOZILA KROZ GRAD SREMSKU MITROVICU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 8/2014)
 • ZAKLJUČAK O ODREĐIVANJU NADLEŽNOG ORGANA ZA DAVANJE NA KORIŠĆENJE BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 8/2014)
 • ZAKLJUČAK O ODREĐIVANJU NADLEŽNOG ORGANA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 8/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ŠAPCA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 25/2013 i 22/2014)
 • ODLUKA O KOMUNALNOM UREĐENJU ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 31/2012, 5/2014 - dr. odluka i 22/2014)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA ŠAPCA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 40/2008, 20/2009 i 22/2014)
 • ODLUKA O PRAVIMA I USLUGAMA SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA ŠAPCA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 13/2011, 7/2012, 31/2012 i 22/2014)
 • ODLUKA O UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADOM NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 22/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: MESNO NADLEŽNI SUD ZA ODLUČIVANJE O PROTIVTUŽBI - Zakon o parničnom postupku: član 192
 • Privredni apelacioni sud: NADLEŽNOST I OVLAŠĆENJE ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O RASPOLAGANJU IMOVINOM ZADRUGE - Zakon o zadrugama: član 49 stav 4
 • Privredni apelacioni sud: NEIZVRŠIVOST PRESUDE KOJOM JE NALOŽENO TUŽENOM DA PLATI GLAVNI DUG S KAMATOM OD PODNOŠENJA TUŽBE - Zakon o parničnom postupku: član 374 stav 2 tačka 12)
 • Privredni apelacioni sud: NEMOGUĆNOST ZASNIVANJA PRESUDE NA ČINJENICAMA UTVRĐENIM IZ DOKAZA KOJI NISU IZVEDENI NA GLAVNOJ RASPRAVI - Zakon o parničnom postupku: član 374 stav 2 tačka 7)
 • Privredni apelacioni sud: OBAVEZA PLAĆANJA TROŠKOVA NASTALIH PODNOŠENJEM PREDLOGA ZA IZVRŠENJE - Zakon o parničnom postupku: član 155 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: OBAVEZA STRANKE U POSTUPKU DA DOKAŽE ČINJENICE NA KOJE SE POZIVA - Zakon o parničnom postupku: član 7 stav 2 i član 8
 • Privredni apelacioni sud: OVLAŠĆENI PODNOSILAC PRIGOVORA PREBIJANJA POTRAŽIVANJA KOJE JE NASTALO PRE OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA - Zakon o stečaju: član 82 st. 1 i 2
 • Privredni apelacioni sud: PODNOŠENJE PRIJAVE U POSTUPKU RESTRUKTURIRANJA RADI NAMIRENJA IZ SREDSTAVA OSTVARENIH PRODAJOM DUŽNIKOVOG KAPITALA - Zakon o obligacionim odnosima: član 389
 • Privredni apelacioni sud: PROPUST POVERIOCA DA OBAVESTI JEMCA PLATCA O NEBLAGOVREMENOM ISPUNJENJU OBAVEZE OD STRANE DUŽNIKA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 1010 i 1065
 • Privredni apelacioni sud: VRŠENJE PRAVA ZADRŽAVANJA NEZAVISNO OD VOLJE I SAGLASNOSTI DUŽNIKA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 286 i 585
 • Viši trgovinski sud: DELO NELOJALNE KONKURENCIJE - Zakon o trgovini: čl. 22 i 23
 • Viši trgovinski sud: NAKNADA ŠTETE I PRAVO NA POVRAĆAJ KONFISKOVANE IMOVINE REHABILITOVANOG LICA - Zakon o rehabilitaciji: član 8
 • Viši trgovinski sud: OBAVEZA REKLAMACIJE IZVRŠENJA USLUGA GREJANJA - Zakon o parničnom postupku: član 223
 • Viši trgovinski sud: OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA SUDSKE TAKSE - Zakon o sudskim taksama: član 9
 • Viši trgovinski sud: PRIVREMENO ODUZIMANJE ROBE PRI INSPEKCIJSKOM NADZORU - Zakon o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru: član 44

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA JAVNIH DRUŠTAVA I MATIČNIH PRAVNIH LICA (BEZ OBZIRA NA VELIČINU) DA PRIMENJUJU MRS/MSFI - Zakon o računovodstvu: član 20
 • Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija: ROK ZA REŠAVANJE REKLAMACIJE ZA TEHNIČKU I DRUGU VRSTU ROBE - Zakon o zaštiti potrošača : član 5

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 26. NOVEMBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR PRAVILNIKA O PROCENI VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI - "Sl. glasnik RS", br. 113/2014: • Propisan postupak, način i metodologija za procenu vrednosti nepokretnosti •
 • Stručni komentar - ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA U VEZI SA RADOM JAVNIH BELEŽNIKA: • Službeno područje, nadležnost, poveravanje postupaka, protest menice, raspravljanje zaostavštine, sporazumni raskid ugovora o doživotnom izdržavanju, popis imovine ostavioca, odbijanje službene radnje i žalba •
 • Stručni komentar - ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA U OPŠTEM REŽIMU RADNIH ODNOSA • Prikaz faza u postupku zapošljavanja •
 • Pitanje i odgovor - TRAJANJE UGOVORA O PRODAJI ELEKTRIČNE ENERGIJE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PARAGRAF E-PRESS

 • Stručni komentar - KONTROLA KVALITETA VAZDUHA PREMA ZAKONODAVNOJ REGULATIVI REPUBLIKE SRBIJE
 • Stručni komentar - MEĐUNARODNI STANDARDI - BEZBEDNOST DEČJIH IGRAČAKA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Decembar 2014. godine •
 • Pitanje i odgovor - OTVARANJE DEVIZNOG RAČUNA ZA INOSTRANE DONACIJE ČIJI SU PRIMAOCI KORISNICI JAVNIH SREDSTAVA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU STATISTIČKOG IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE - "Sl. glasnik RS", br. 127/2014: • Primena počev od sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu •
 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE DOBITAKA I GUBITAKA PO OSNOVU UDELA U OSTALOM SVEOBUHVATNOM DOBITKU ILI GUBITKU PRIDRUŽENIH DRUŠTAVA: • Upotreba računa 333 moguća samo u konsolidovanim finansijskim izveštajima •
 • Stručni komentar - PRAVNI I PORESKI ASPEKT PREDSTAVNIŠTAVA STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA (KOMPANIJE) U REPUBLICI SRBIJI
 • ZARADE: • Objavljeni podaci za oktobar 2014. godine •
 • ZARADE: • Podaci o iznosima za određena lična primanja zaposlenih i ostalih fizičkih lica na bazi prosečne zarade po zaposlenom u oktobru 2014. godine •
 • NAJVIŠA MESEČNA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. DECEMBRA 2014. GODINE •
 • OTKUPNA CENA STANA ZA ZAHTEVE PODNETE U NOVEMBRU 2014. GODINE •
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O POREZU NA DODATU VREDNOST KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Novembar 2014. godine •
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Novembar 2014. godine •
 • Pitanje i odgovor - NEPOSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNA PDV NA IZNOS NAKNADE KOJU OBVEZNIK PDV NAPLAĆUJE OD DRUGOG LICA PO OSNOVU DAVANJA SOPSTVENE NEPOKRETNOSTI POD HIPOTEKU KAO SREDSTVO OBEZBEĐENJA KREDITA ODOBRENOG TOM DRUGOM LICU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KREDITNI ARANŽMANI IZMEĐU REZIDENATA KORISNIKA KREDITA I NEREZIDENTA - KREDITORA: • Model ugovora o zajmu •
 • Stručni komentar - UVOZ REZERVNIH DELOVA MAŠINE ZA PROIZVODNJU TESTA: • Dokumenta i obrasci potrebni za uvoz •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO-TRŽIŠTE

 • Pitanje i odgovor - DOKAZ O IZVRŠENOM PLAĆANJU USLUGE ZAMENE NOVČANICA KADA JE PROPISANO DA SE ZA TU USLUGU NE IZDAJE RAČUN

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - IZVOD IZ UREDBE O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI SA NAZIVIMA, ŠIFRAMA I OPISIMA DELATNOSTI: • SEKTOR K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja •
 • Pitanje i odgovor - KRAJNJI ROK ZA PRODAJU HRANE I KORIŠĆENJE AMBALAŽE ORIGINALNOG PAKOVANJA NAKON STUPANJA NA SNAGU NOVIH PRAVILNIKA
 • Pitanje i odgovor - ŠIFRA PLAĆANJA PO OSNOVU PRODAJE ROBE PREDUZETNIKU KOJA SE REALIZUJE PLAĆANJEM SA TEKUĆEG RAČUNA VLASNIKA

VESTI NA DAN 26. NOVEMBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: