Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O VODAMA: Savet za borbu protiv korupcije ukazuje da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ne vrši zaštitu priobalja na savskom nasipu, čime postupa suprotno Zakonu


Savet za borbu protiv korupcije obratio se nadležnim ministarstvima i Republičkom geodetskom zavodu povodom predstavke grupe građana koja se odnosi na problem nelegalnih vikendica na savskom nasipu.

Iz pisanih i usmenih predstavki, koje dobija Savet u svom radu, kao i podataka koji se objavljuju u štampi, Savet je dobio utisak da bespravna gradnja nije obustavljena i da Ministarstvo građevinarstva saobraćaja i infrastrukture, koje je nadležno za suzbijanje bespravne gradnje, ne obavlja delatnost određenu zakonom na zaštiti svih građana od posledica bespravne gradnje, kao i da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ne vrši zaštitu priobalja u smislu člana 9. Zakona o vodama ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 i 95/2018 - dr. zakon).

Pošto su u svim izvorima saznanja navedeni elementi sistemske korupcije, Savet je u svom radu obavezan da utvrdi da li u radu državnih organa postoji ozbiljna sumnja na sistemsku korupciju, kao i da utvrdi da li su zakonske obaveze regulisane tako da su dovoljne da se spreči bespravna gradnja i da se zaštite priobalja, područja nasipa, vodnog i poplavnog zemljišta.

U tom cilju Savet traži da im se dostave sledeći podaci i dokazi:

- da li imate prijavu da je ugroženo priobalno područje, pojas zemljišta uz korito Save na području od Bloka 45 pa do Ostružničkog mosta;

- ako postoji prijava da je na tom području duž Savskog nasipa od Bloka 45 pa do Ostružničkog mosta izgrađeno 300 kuća – vikendica u samom koritu reke, između nasipa i vode, da li je izvršen inspekcijski nadzor u kome je uviđajem konstatovano stanje lice mesta koje je bitno za sva gore navedena ministarstva;

- ako je na licu mesta konstatovano da je vršena bespravna gradnja, šta su uradila ministarstva na koje je upućen ovaj dopis, odnosno da li je Ministarstvo građevine saobraćaja i infrastrukture utvrdilo bespravnu gradnju i šta je uradilo da se otklone posledice bespravne gradnje;

- da li je Ministarstvo nadležno za poljoprivredu šumarstvo i vodoprivredu utvdilo da li je takvom gradnjom povređena zaštita vodotokova i vodoizvorišta i šta je Ministarstvo uradilo da zaštiti priobalje u smislu člana 9, člana 16. i člana 133. Zakona o vodama;

- šta je Ministarstvo za zaštitu životne sredine uradilo da se zaštiti ekologija tog kraja, naročito ako se radi o području u kome nema kanalizacije a postoje vodoizvorišta i u kome se nalaze novobeogradski blokovi u kojima živi grubom procenom oko 100.000 ljudi;

- ako je utvrđeno da je bespravna gradnja izvršena da li je bilo koje od ministarstava izvršilo stručno veštačenje preko relevantne stručne institucije, kako je moglo doći do takve bespravne gradnje na zaštićenom području, ko su lica koja su vršila krivična dela bespravne gradnje, zašto nadležna ministarstva nisu vršila svoju zakonsku dužnost u zaštiti građana od bespravne gradnje u zaštićenom području i šta treba da se preduzme da se građanima omogući život dostojan čoveka;

- posebno je potrebno utvrditi da li je u Katastru došlo do uknjižbe priobalnog zemljišta u privatno vlasništvo, čije, i po kom osnovu.

Savet molimo da svako gore navedeno ministarstvo, kao i Republički geodetski zavod, u delu svojih nadležnosti, dostavi odgovarajuća dokumenta iz kojih će se utvrditi šta su ministarstva uradila ako su imala prijavu o tako velikoj bespravnoj gradnji u Beogradu.

Izvor: Vebsajt Savet za borbu protiv korupcije, 30.05.2019.
Naslov: Redakcija