Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 03. DECEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • EASA obrazac 24 - OGRANIČENA POTVRDA O PLOVIDBENOSTI
 • EASA obrazac 25 - POTVRDA O PLOVIDBENOSTI
 • EASA obrazac 45 - POTVRDA O BUCI

PROPISI:

 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA PANČEVA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 23/2013, 4/2014 i 23/2014)
 • PROGRAM PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA GRADA PANČEVA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 9/2014 i 22/2014)
 • PROGRAM PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA GRADA PANČEVA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 9/2014, 22/2014 - ispr. i 22/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA GRADSKA STAMBENA AGENCIJA SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 5/2014 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE I TOPLIFIKACIJU SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 5/2014 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O SNABDEVANJU GRADA SMEDEREVA TOPLOTNOM ENERGIJOM ("Sl. list grada Smedereva", br. 5/2014)
 • POSLOVNIK O RADU GRADSKOG VEĆA GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 5/2014 - prečišćen tekst)
 • POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 5/2014 - prečišćen tekst)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENE PREVOZA PUTNIKA NA GRADSKIM, PRIGRADSKIM I LOKALNIM LINIJAMA PO "LASTA" SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 5/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU LOKALNOG SAVETA ZA POBOLJŠANJE POLOŽAJA ROMA GRADA SMEDEREVA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ("Sl. list grada Smedereva", br. 5/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU STRUČNOG TIMA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA POVERAVANJA OBAVLJANJA KOMUNALNE DELATNOSTI GRADSKOG I PRIGRADSKOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2014 i 5/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 14/2013,6/2014 i 9/2014)
 • ODLUKA O PODSTICAJNIM MERAMA NA ULAGANJE U POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENU INDUSTRIJU NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 24/2014)
 • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 25/2013 i 22/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU MEĆAVA PROTIV SRBIJE (predstavka br. 47922/08) - POTREBAN NIVO ZA USTANOVLJAVANJE ZLOUPOTREBE PRAVA NA PREDSTAVKU - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 35 stav 3a
 • Evropski sud za ljudska prava: ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU PETROVIĆ PROTIV SRBIJE (predstavka br. 41672/07) - GRANICE OBAVEZE DRŽAVE U VEZI SA IZVRŠAVANJEM PRESUDE - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 6 stav 1
 • Upravni sud: NENADLEŽNOST OPŠTINSKOG ORGANA UPRAVE ZA ISELJENJE IZ STANA - Zakon o stanovanju: član 5
 • Upravni sud: ODBIJANJE ŽALBE ZBOG RAZLOGA KOJI NISU NAVEDENI U PRVOSTEPENOM REŠENJU - Zakon o opštem upravnom postupku: član 230 stav 3
 • Upravni sud: ODLUČIVANJE O TROŠKOVIMA UPRAVNOG POSTUPKA U DISPOZITIVU REŠENJA - Zakon o opštem upravnom postupku: član 107 stav 1
 • Upravni sud: OSNOVANOST PRIGOVORA BIRAČA NA RAD BIRAČKOG ODBORA - Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina: član 95
 • Upravni sud: OVLAŠĆENJA PORESKE UPRAVE U PORESKOM POSTUPKU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 4 stav 6 i član 25 stav 2 tačka 2)
 • Upravni sud: ROK ZA DONOŠENJE REŠENJA O IZVRŠENJU PRESUDE UPRAVNOG SUDA - Zakon o upravnim sporovima : član 71 stav 1
 • Upravni sud: USLOVI ZA DONOŠENJE REŠENJA O RUŠENJU BESPRAVNO PODIGNUTOG OBJEKTA OD STRANE INVESTITORA - Zakon o planiranju i izgradnji: član 176 stav 1 tačka 1)
 • Upravni sud: UTVRĐIVANJE ČINJENICE STALNOG ŽIVLJENJA NA ADRESI OŠTEĆENOG OBJEKTA KAO USLOV ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI - Državni program obnove porušenih porodičnih stambenih objekata: tačka 5

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U POGLEDU STEPENA STRUČNE SPREME - Zakon o radu: član 24
 • Uprava carina: PRIHVATANJE DOKAZA O POREKLU SHODNO SPORAZUMU O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU - POPUNJAVANJE RUBRIKA 2 I 4 OBRASCA EUR.1 - Zakon o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane: član 44

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 03. DECEMBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - USKLAĐENOST JAVNOG BELEŽNIŠTVA U REPUBLICI SRBIJI SA DIREKTIVOM O USLUGAMA NA UNUTRAŠNJEM TRŽIŠTU ("BOLKEŠTAJN")
 • Pitanje i odgovor - Pravni instruktor: POSTUPAK ZA IZMENU UGOVORA O ZAKUPU GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
 • Pitanje i odgovor - ROK ZA PREGLED I OVERU PRIVREMENE SITUACIJE OD STRANE NARUČIOCA KADA UGOVOROM O GRAĐENJU ON NIJE PREDVIĐEN

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PARAGRAF E-PRESS

 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVOG ZAKONA O FINANSIRANJU I OBEZBEĐENJU FINANSIRANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE - "Sl. glasnik RS", br. 128/2014: • Ugovor o finansiranju poljoprivredne proizvodnje i registrovanje ugovora, registrovanje i pravno dejstvo zaloge na budućim poljoprivrednim proizvodima, zakonsko založno pravo na poljoprivrednim proizvodima zalogodavca i vansudsko namirenje iz zaloge na budućim poljoprivrednim proizvodima •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS USTAVNO-SUDSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PREDLOG ZA OCENU USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI UREDBE O MERAMA SOCIJALNE UKLJUČENOSTI KORISNIKA NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI: • Zaštitnik građana smatra da odredbe o uslovljavanju novčane pomoći pristankom na lečenje i/ili dobrovoljni rad nisu u saglasnosti sa Ustavom •
 • Stručni komentar - AKS NEZADOVOLJNA NACRTOM ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI: • Predložena rešenja nisu u interesu korisnika, protivna su Ustavu i vode u "podržavljenje advokature" •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.12.2014. GODINE: • Prema Rešenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 338-00-000013/2014-09 od 1.12.2014. godine •
 • Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST ANGAŽOVANJA STRUČNOG SARADNIKA U ŠKOLI ZA IZVOĐENJE NASTAVE PREKO PUNOG RADNOG VREMENA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KORIŠĆENJE RAČUNOVODSTVENIH PROCENA PRILIKOM PRIZNAVANJA PRIHODA I RASHODA OD PRUŽANJA USLUGA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2014. GODINU
 • Pitanje i odgovor - OPOREZIVANJE NOVČANIH DAVANJA KOJA ORGANIZATOR INTERNET PRODAJE VRŠI FIZIČKIM LICIMA RADI STIMULISANJA PROMETA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - POSTUPANJE U SLUČAJU KADA PRIVREDNO DRUŠTVO SMATRA DA UVEZENI PROIZVOD POSLE UPOTREBE NE POSTAJE POSEBAN TOK OTPADA, A NALAZI SE NA SPISKU AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE KAO PRIVREDNI SUBJEKT KOJI NIJE DOSTAVIO IZVEŠTAJ
 • Pitanje i odgovor - STICANJE SRPSKOG PREFERENCIJALNOG POREKLA ZA IZVOZ GOTOVIH PROIZVODA OD ALUMINIJUMA (TAR. BR. 7606 I 7607) U EU KADA TEHNOLOŠKI CIKLUS PROIZVODNJE ZAPOČINJE OD ALUMINIJUMSKIH SIROVIH NELEGIRANIH BLOKOVA BEZ POREKLA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO-TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - IZVOD IZ UREDBE O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI SA NAZIVIMA, ŠIFRAMA I OPISIMA DELATNOSTI: • SEKTOR P - Obrazovanje •
 • Pitanje i odgovor - ISTICANJE POSLOVNOG IMENA NA IZLOGU LOKALA U SKLADU SA PROPISIMA O OGLAŠAVANJU NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

VESTI NA DAN 03. DECEMBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: