Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 06. JUL 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • EVIDENCIJA O DNEVNOJ PRISUTNOSTI KANDIDATA PRIPREMI ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA
 • PRIJAVA ZA PONOVNO POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZRADU PROJEKTA
 • PRIJAVA ZA PONOVNO POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZVOĐENJE RADOVA

PROPISI:

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 3. JULA 2015. GODINE - "Veletabak" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 8. JULA 2015. GODINE - "Imperial Tobacco SCG" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 8. JULA 2015. GODINE - "TDR" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENOG REGISTRA RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015 i 59/2015 - ispr.)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE AD ZIP "SLOGA" KANJIŽA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE DJKP POLET PLANDIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE INGAS J.P. INĐIJA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "GRADITELJ" SRBOBRAN ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "SUBOTICAGAS" SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "7. OKTOBAR" NOVI KNEŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP "GAS-RUMA" RUMA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP ELGAS SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU FONDA ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2008, 44/2009, 37/2011, 19/2012, 86/2012, 102/2012, 56/2013, 87/2013, 64/2014, 114/2014 i 59/2015)
 • ODLUKA O SADRŽINI, ROKOVIMA I NAČINU DOSTAVLJANJA PODATAKA KOJE PRUŽAOCI PLATNIH USLUGA DOSTAVLJAJU NARODNOJ BANCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015 i 59/2015 - ispr.)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA TRANSPORT, SKLADIŠTENJE, DISTRIBUCIJU I TRGOVINU PRIRODNOG GASA SA ODREDBAMA ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2013, 104/2014 i 59/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA I JAVNO KOMUNALNA PREDUZEĆA GRADA PANČEVA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • PRAVILNIK O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 63/2013 - ispr., 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014, 81/2014, 117/2014, 128/2014, 131/2014, 32/2015 i 59/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014, 66/2014 - ispr., 81/2014, 117/2014, 128/2014, 131/2014, 32/2015 i 59/2015)
 • TABELARNI PREGLED POVEZIVANJA AKCIZNIH ŠIFARA SA CARINSKOM TARIFOM (Ažurirano 3.7.2015. godine)
 • UREDBA O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 i 59/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O POJEDNOSTAVLJENJU FORMALNOSTI U TRGOVINI ROBOM ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2015)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA RAZVOJA ŠUMA JUŽNOBAČKOG ŠUMSKOG PODRUČJA ZA PERIOD OD 2016. DO 2025. GODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 27/20154)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA RAZVOJA ŠUMA SEVERNOBAČKOG ŠUMSKOG PODRUČJA ZA PERIOD OD 2016. DO 2025. GODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 27/2015)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA RAZVOJA ŠUMA SREMSKOG ŠUMSKOG PODRUČJA ZA PERIOD OD 2016. DO 2025. GODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 27/2015)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA RAZVOJA ŠUMA U NACIONALNOM PARKU FRUŠKA GORA ZA PERIOD OD 2015. DO 2024. GODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 27/2015)
 • UPUTSTVO O SPROVOĐENJU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POLAGANJU PRIJEMNOG ISPITA ODNOSNO ISPITA ZA PROVERU SKLONOSTI I SPOSOBNOSTI ZA UPIS NA VISOKOŠKOLSKU USTANOVU ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA NA JEZICIMA NACIONALNIH MANJINA - NACIONALNIH ZAJEDNICA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 27/2015)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 26/2015)
 • ODLUKA O OBJAVLJIVANJU STALNO OTVORENOG KONKURSA ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA PROJEKATA UDRUŽENJA/ORGANIZACIJA U OBLASTI SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U CILJU DODELE SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA KRAGUJEVCA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 23/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA JKP "PARKING SERVIS KRAGUJEVAC" O USKLAĐIVANJU CENOVNIKA USLUGA JKP "PARKING SERVIS KRAGUJEVAC" SA ODREDBAMA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. list grada Kragujevca", br. 36/2012, 40/2012, 15/2013, 20/2014, 11/2015 i 23/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: POSTAVLJANJE BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI - Zakonik o krivičnom postupku: član 74

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN DIVIDENDI KOJE DOMAĆE PRAVNO LICE ISPLAĆUJE NEREZIDENTNOM FIZIČKOM LICU IZ NEMAČKE - Zakon o ratifikaciji Ugovora između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, sa Protokolom: član 8

VESTI NA DAN 06. JUL 2015.

Prelistavajući dnevne novine: