Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 13. JANUAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac BS - BILANS STANJA BANKE
 • Obrazac BU - BILANS USPEHA BANKE
 • Obrazac DEP - PREGLED NAJVEĆIH DEPONENATA BANKE
 • Obrazac OP - OSNOVNI PODACI O BANCI
 • Obrazac POPP - IZVEŠTAJ O PRIMLJENIM I ODOBRENIM ZAHTEVIMA ZA ODOBRAVANJE KREDITA, KAO I O PRODUŽENIM I PREVREMENO OTPLAĆENIM KREDITIMA

PROPISI:

 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 424-16919/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 424-16921/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 424-16925/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 424-16927/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-16915/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-16917/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-16918/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-16920/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-16923/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-16924/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-16926/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-16933/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I STOPE ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI SOMBOR ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 145/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 146/2014)
 • PRAVILNIK O LICENCI ZA RAD GEODETSKE ORGANIZACIJE I GEODETSKOJ LICENCI ("Sl. glasnik RS", br. 33/2010 i 2/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU I PROGRAMU POLAGANJA ISPITA ZA REDARA, STICANJA OVLAŠĆENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA REDARA NA SKIJALIŠTU I IZGLEDU I NAČINU IZDAVANJA LEGITIMACIJE REDARA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2011, 56/2012 i 2/2015)
 • STRATEGIJA RAZVOJA SPORTA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2014-2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE I OSNOVICE, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE PRIVREDNOJ KOMORI VOJVODINE ZA 2015. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 52/2014)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BLIŽEM UREĐIVANJU POJEDINIH PITANJA SLUŽBENE UPOTREBE JEZIKA I PISAMA NACIONALNIH MANJINA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2003, 9/2003 - ispr. i 18/2009 - promena naziva akta i "Sl. glasnik RS", br. 69/2010 - odluka US)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OBJAVLJIVANJU PROPISA I DRUGIH AKATA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/2014)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OBRAZOVANJU UPRAVE ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/2014)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O POKRAJINSKOM ZAŠTITNIKU GRAĐANA-OMBUDSMANU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 37/2014, 40/2014 - ispr. i 54/2014)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PRESTANKU RADA FONDA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/2014)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O VIŠEJEZIČKIM OBRASCIMA IZVODA IZ MATIČNIH KNJIGA I O NAČINU UPISA U ISTE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 1/2001, 8/2003 i 18/2009 - promena naziva akta)

SUDSKA PRAKSA:

 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA U PARNIČNOM POSTUPKU POKRENUTOM RADI UTVRĐIVANJA NIŠTAVOSTI POJEDINIH ODREDABA UGOVORA I NAKNADE ŠTETE - Ustav Republike Srbije: član 36 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PARNIČNOM POSTUPKU POKRENUTOM RADI NAKNADE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE ŠTETE KOJI JE TRAJAO VIŠE OD JEDANAEST GODINA - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Vrhovni kasacioni sud: ZASNIVANJE HIPOTEKE NA NEPOKRETNOSTI KOJA PREDSTAVLJA ZAJEDNIČKU IMOVINU SUPRUŽNIKA - Zakon o državnom premeru i katastru: član 63
 • Vrhovni kasacioni sud: SUĐENJE OKRIVLJENOM ZA KRIVIČNO DELO KOJE JE IZVRŠENO NA ISTI NAČIN I NA ISTOM MESTU ALI U RAZLIČITO VREME - Zakonik o krivičnom postupku: član 438 stav 1 tačka 1)
 • Vrhovni kasacioni sud: PRAVO TUŽIOCA NA IZBOR MESNO NADLEŽNOG SUDA - Zakon o parničnom postupku: član 44
 • Vrhovni kasacioni sud: POBIJANJE PRAVNOSNAŽNE ODLUKE PREKRŠAJNOG SUDA U POSTUPKU PRED VRHOVNIM KASACIONIM SUDOM - Zakon o uređenju sudova: član 30 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 21 - Zakon o obligacionim odnosima: član 374
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 22 - Zakon o obligacionim odnosima: član 374
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 23 - Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama: član 5 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 24 - Zakon o javnim nabavkama: član 168
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 25 - Zakon o javnim nabavkama: čl. 112 do 115
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 26 - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 170, 905 i 939

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: MOGUĆNOST JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DA PODATKE O CENAMA OSTVARENIM U PROMETU NEPOKRETNOSTI PRIBAVLJA IZ SVIH RASPOLOŽIVIH IZVORA - Zakon o porezima na imovinu: član 6
 • Ministarstvo finansija: UTVRĐIVANJE OSNOVICE POREZA NA IMOVINU KADA NI U ZONI NITI U GRANIČNIM ZONAMA NIJE BILO PROMETA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI - Zakon o porezima na imovinu: član 6
 • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: KALENDAR TAKMIČENJA I SMOTRI UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: član 87
 • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: STRUČNO UPUTSTVO O ORGANIZOVANJU TAKMIČENJA I SMOTRI UČENIKA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: član 87
 • Uprava carina: INSTRUKCIJA ZA UPRAVLJANJE TARIFNIM KVOTAMA OD 1. JANUARA 2015. GODINE - Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom: čl. 258 i 262
 • Uprava carina: NAČIN SPROVOĐENJA POJEDNOSTAVLJENOG UVOZNOG POSTUPKA U PROSTORU PRIMAOCA, ODNOSNO POJEDNOSTAVLJENOG IZVOZNOG POSTUPKA U PROSTORU POŠILJAOCA OD 25.12.1015. GODINE - Carinski zakon: član 101
 • Uprava carina: UVOZ CIGARETA PO PREFERENCIJALNOJ STOPI SHODNO PROTOKOLU UZ SPORAZUM, KOJIM SE UZIMA U OBZIR PRISTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE, POČEV OD 1.8.2014. GODINE - Zakon o potvrđivanju Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Srbije, sa jedne strane i Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa druge strane, kojim se uzima u obzir pristupanje Republike Hrvatske Evropskoj uniji: član 11

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 13. JANUAR 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - AKTUELNA PITANJA I PRIMERI IZ PREKRŠAJNE PRAKSE U VEZI SA ODGOVORNOŠĆU PRAVNOG LICA
 • Pitanje i odgovor - POSTUPAK BRISANJA OGRANKA STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA
 • Pitanje i odgovor - ZAŠTITA PRAVNOG LICA U SLUČAJU IZNOŠENJA NEISTINITIH NAVODA U TELEVIZIJSKOJ EMISIJI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR KODEKSA PROFESIONALNE ETIKE STRUČNIH RADNIKA SOCIJALNE ZAŠTITE - "Sl. glasnik RS", br. 1/2015
 • Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2014. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 142/2014 i 146/2014 - ispr.: • Šeste izmene Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2014. godinu •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - POJEDINAČNA PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU I DOPRINOSIMA PO ODBITKU: • Rok za podnošenje prijave je 31. januar 2015. godine •
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O RAČUNOVODSTVU I O REVIZIJI KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Januar 2015. godine •
 • Stručni komentar - SASTAVLJANJE OBRASCA STATISTIČKI IZVEŠTAJ ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, I PREDUZETNIKE ZA 2014. GODINU • Rok za dostavljanje 28.2.2015. godine za sve obveznike •
 • Stručni komentar - SASTAVLJANJE OBRAZACA BILANS STANJA, BILANS USPEHA I IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE ZA 2014. GODINU: • Bilans stanja i bilans uspeha sastavljaju svi obveznici, dok Izveštaj o ostalom rezultatu sastavljaju pravna lica i preduzetnici koji primenjuju MRS/MSFI i MSFI za MSP •
 • Stručni komentar - Indeksi potrošačkih cena za decembar 2014. godine

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - POSLOVI NAPLATE, ODNOSNO PLAĆANJA DRUGOM NEREZIDENTU PO TEKUĆEM ILI KAPITALNOM POSLU: • Rezidentima će od 1.10.2015. godine biti omogućeno da, osim obavljanja platnog prometa sa inostranstvom preko banke i strane institucije elektronskog novca, ovaj promet obavljaju preko domaćih i stranih izdavalaca elektronskog novca •
 • Stručni komentar - Kursna lista za obračun carinskih dažbina za period od 12.1.2015. do 18.1.2015. godine
 • Pitanje i odgovor - PODNOŠENJE BANKARSKE GARANCIJE OD STRANE DRUGOG LICA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - TRŽIŠNA OČEKIVANJA UČESNIKA U TRGOVANJU NA BEOGRADSKOJ BERZI: • BELEXsentiment za januar 2015. godine •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - SAKUPLJANJE, PRERADA I UNIŠTAVANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA: • Pravilno postupanje lica koja obavljaju poslove sakupljanja i prevoza sporednih proizvoda i leševa životinja i sprovođenje nadzora od strane veterinarske inspekcije •
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZE PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE SE BAVI PROIZVODNJOM AUSPUHA I PRODAJOM OTPADNOG LIMA U VEZI VOĐENJA EVIDENCIJE I IZVEŠTAJA O OTPADU

VESTI NA DAN 13. JANUAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: