Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA REFAKCIJU I OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA PDV-A: Podnošenje zahteva od 2019. godine isključivo elektronskim putem


Od 1. januara 2019. godine, zahtevi za oslobađanje od PDV-a podnose se isključivo elektronskim putem.

Na sajtu Poreske uprave objavljeno je Korisničko uputstvo za refakciju i oslobađanje od plaćanja PDV-a za portalsku aplikaciju – Projekat: Refakcija i oslobađanje od plaćanja PDV-a u kojem su date instrukcije za podnošenje zahteva za refakciju PDV-a i zahtev za oslobađanje od PDV preko portala ePorezi. Korisničko uputstvo je zasnovano na izmenama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV ("Sl. glasnik RS", br. 107/2004, 65/2005, 63/2007, 107/2012, 120/2012, 74/2013, 66/2014, 44/2018 - dr. zakon i 104/2018) i Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza ("Sl. glasnik RS", br. 120/2012, 40/2015, 82/2015, 86/2015, 11/2016, 21/2017, 48/2018, 62/2018, 44/2018 - dr. zakon i 104/2018).

Izmenama pomenutih pravilnika propisano je da se zahtevi za izdavanjem potvrda o poreskom oslobođenju za promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa međunarodnim ugovorima o donaciji, međunarodnim ugovorima o kreditu i drugim međunarodnim ugovorima u smislu člana 24. stav 1. tač. 16a) do 16v) Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018 i 4/2019 - usklađeni din. izn.), podnositi isključivo elektronskim putem preko portala Poreske uprave ePorezi od 01.01.2019. godine.

Izvor: Vebsajt Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, 01.02.2019.
Naslov: Redakcija