Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Licima koja se samostalno uključuju u obavezno osiguranje, ukoliko ne plate doprinos u roku od šest meseci od dana dospelosti, prestaje svojstvo osiguranika najranije sa poslednjim danom za koji je doprinos plaćen


Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava građane da je, u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014 i 73/2018), koji je stupio na snagu 30. septembra 2018. godine, predviđeno da licima koja se samostalno uključuju u obavezno osiguranje po osnovu člana 15, ukoliko ne plate doprinos u roku od šest meseci od dana dospelosti, prestaje svojstvo osiguranika najranije sa poslednjim danom za koji je doprinos plaćen. Rok dospelosti je 15. u mesecu za prethodni mesec.

Izmena zakonskog okvira usloviće i prestanak osiguranja određenom broju osiguranika za koje se utvrdi da pre 30. septembra ove godine nisu platili doprinos u roku od šest meseci od dana dospelosti, bilo zbog toga što su plaćali doprinose za PIO na nižu osnovicu od utvrđene za taj period ili su neredovno izmirivali obaveze. Rešenje o prestanku svojstva osiguranika po ovom osnovu Fond će doneti po službenoj dužnosti. Ovi osiguranici neće moći da izvrše naknadne uplate doprinosa za period za koji doprinos nije plaćen šest meseci od dana dospelosti.

Osiguranicima koji su doprinose za PIO po članu 15 uplaćivali u tačnom iznosu i u roku dospelosti, podaci se registruju u matičnoj evidenciji i predstavljaju osnov za obračun penzija kada se za to steknu pravni uslovi.

Lica koja ispunjavaju zakonske uslove za uplatu doprinosa za PIO po osnovu člana 15 Zakona, odnosno dobrovoljno se opredele za samostalnu uplatu, čak i ako im je rešenjem Fonda prestalo svojstvo osiguranika po prethodnom zahtevu, mogu ponovo da podnesu zahtev i pristupe obaveznom osiguranju, poštujući novu zakonsku normu o redovnosti uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Od uplate za januar 2019. godine važe nove osnovice osiguranja, koje su za 3,76% više u odnosu na prethodnu godinu i građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju. Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018 i 4/2019 - usklađeni din. izn.), najniža osnovica osiguranja iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade za prethodnih 12 meseci, što je 23.921,00 dinar, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 341.725,00 dinara. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje je 26 odsto, što znači da će se mesečni izdatak za samostalnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje kretati u rasponu od 6.219,46 do 88.848,50 dinara.

Iznosi osnovica osiguranja i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje važe za celu 2019. godinu i dostupni su građanima na sajtu Fonda i na oglasnim tablama u filijalama. Podsećamo građane koji se opredele za samostalnu uplatu doprinosa po osnovu člana 15 Zakona o PIO da je rok dospelosti 15. u mesecu za prethodni mesec. Jednom izabrana osnovica može se promeniti, pod uslovom da se podnese novi zahtev. Takođe, građani koji ne žele više da uplaćuju samostalno doprinose u obavezi su da podnesu zahtev za prestanak uplate.

Izvor: Vebsajt Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, 15.01.2019.
Naslov: Redakcija