Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 18. AVGUST 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • ZMS-NO/RE OSIGURANJE/REOSIGURANJE - ZAHTEVANA MARGINA SOLVENTNOSTI ZA NEŽIVOTNA OSIGURANJA, REOSIGURANJE I DOPUNSKO OSIGURANJE UZ OSIGURANJE ŽIVOTA
 • ZMS-P OSIGURANJE/REOSIGURANJE - ZAHTEVANA MARGINA SOLVENTNOSTI NA OSNOVU PREMIJA

PROPISI:

 • AŽURIRANI SPISAK EX POZICIJA SVRSTANIH PO CARINSKOJ TARIFI (Ažurirano 17.8.2015. godine)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA JUL 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 16. AVGUSTA 2015. GODINE - "Julieta" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • ODLUKA O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011, 85/2011, 49/2012, 57/2012, 67/2012, 98/2012, 43/2013, 80/2013, 17/2014, 27/2014, 62/2014, 125/2014, 51/2015, 61/2015 i 71/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU PREGOVARAČKOG TIMA ZA VOĐENJE PREGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • ODLUKA O PLANOVIMA OPORAVKA BANKE I BANKARSKE GRUPE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015 i 71/2015 - ispr.)
 • PRAVILNIK O ZAJEDNIČKIM BEZBEDNOSNIM METODAMA ZA OCENU USAGLAŠENOSTI SA ZAHTEVIMA ZA DOBIJANJE SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI I O ELEMENTIMA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE BEZBEDNOŠĆU ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • SPISAK ROBA ZA KOJE JE POTREBNO PRIBAVITI DOZVOLU ZA STAVLJANJE U PROMET, ODNOSNO REŠENJE O UPISU U REGISTAR, ODNOSNO ODOBRENJE ZA UVOZ I IZVOZ AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA (Ažurirano 17.8.2015. godine)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OŠTEĆENIH OBJEKATA RUDNE PROIZVODNJE I SNABDEVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014 i 71/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE PRIVREDNE DELATNOSTI NA POPLAVLJENOM PODRUČJU ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015)
 • ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 337-8062/2013 KOJIM SE USMERAVA I USKLAĐUJE RAD ORGANA DRŽAVNE UPRAVE U POSTUPKU IZRADE PREGOVARAČKIH POZICIJA U PROCESU PREGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 84/2013, 84/2014 i 71/2015)
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA KRUŠEVCA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2015)
 • ODLUKA O GLAVNOM URBANISTI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2015)
 • ODLUKA O GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 6/2014 i 1/2015 - ispr.)
 • ODLUKA O POSTUPKU PRIBAVLJANJA I RASPOLAGANJA STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2015)
 • ODLUKA O POSTUPKU PRIKLJUČENJA NA VODOVODNU I KANALIZACIONU MREŽU OBJEKATA KOJI SU U POSTUPKU LEGALIZACIJE ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2015)
 • ODLUKA O UREĐENJU GRADA ("Sl. list grada Kruševca", br. 8/2012, 10/2012, 4/2013, 3/2014, 1/2015 - ispr. i 7/2014)
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG PROGRAMA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE GRADA KRUŠEVCA ZA PERIOD 2015-2024. GODINE ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2015)
 • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA GRADA KRUŠEVCA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2015)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA KRUŠEVCA ZA SUFINANSIRANJE I FINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA ("Sl. list grada Kruševca", br. 7/2010, 10/2012 - dr. pravilnik, 1/2013 i 1/2015)
 • PROGRAM MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA GRADA KRUŠEVCA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU STAJALIŠTA KOJA MOGU DA SE KORISTE U MEĐUMESNOM PREVOZU PUTNIKA ("Sl. list grada Kruševca", br. 6/2014 i 1/2015)
 • REŠENJE O TEHNIČKOM REGULISANJU SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU NASELJENOG MESTA KRUŠEVAC ("Sl. list grada Kruševca", br. 5/2011, 6/2012, 8/2012, 9/2012, 10/2012, 1/2013, 2/2013, 4/2013, 5/2013, 6/2013, 7/2013, 8/2013, 10/2013, 11/2013, 1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014, 6/2014, 7/2014 i 1/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Upravni sud: SUDSKA ZAŠTITA KOD DODELE MANDATA ODBORNIKA - Zakon o lokalnim izborima: čl. 52 i 54

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV NA PROMET DOBARA KOJI VRŠI OBVEZNIK NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE STRANOM LICU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 11

VESTI NA DAN 18. AVGUST 2015.

Prelistavajući dnevne novine: