Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 20. MART 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • PRIJAVA RADOVA
 • ZAHTEV ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE
 • ZAHTEV ZA IZDAVANJE LOKACIJSKIH USLOVA
 • ZAHTEV ZA IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE

PROPISI:

 • LAW ON BANKS ("Official Herald of the Republic of Serbia", No. 107/2005, 91/2010 and 14/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 1. APRILA 2014. GODINE - "Philip Morris Operations" a.d./1 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 1. APRILA 2014. GODINE - "Philip Morris Operations" a.d./2 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 14. MARTA 2015. GODINE - "JT International" a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015 i 27/2015 - ispr.)
 • NAREDBA O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE JAVNOG AVIO-PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA NAORUŽANJE I VOJNU OPREMU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU REGIONALNOG RAZVOJNOG SAVETA ZA REGION ŠUMADIJE I ZAPADNE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2011, 67/2011, 74/2011, 50/2012, 52/2013, 91/2013, 8/2014 i 27/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU I KRITERIJUMIMA ZA SPROVOĐENJE MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2012, 20/2013,69/2014 i 27/2015)
 • PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U OBLASTI PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANJA, IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, GRAĐENJA I ENERGETSKE EFIKASNOSTI I O IZDAVANJU I ODUZIMANJU LICENCE ZA ODGOVORNOG URBANISTU, PROJEKTANTA, IZVOĐAČA RADOVA I ODGOVORNOG PLANERA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU DONOŠENJA I SADRŽINI PROGRAMA UKLANJANJA OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VRŠENJA TEHNIČKOG PREGLEDA OBJEKTA, SASTAVU KOMISIJE, SADRŽINI PREDLOGA KOMISIJE O UTVRĐIVANJU PODOBNOSTI OBJEKTA ZA UPOTREBU, OSMATRANJU TLA I OBJEKTA U TOKU GRAĐENJA I UPOTREBE I MINIMALNIM GARANTNIM ROKOVIMA ZA POJEDINE VRSTE OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI, POSTUPKU I NAČINU DONOŠENJA PROGRAMA UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM I KADROVSKIM USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNJAVA STRUČNA ORGANIZACIJA ZA VOĐENJE VINOGRADARSKOG REGISTRA, KAO I O METODAMA OBAVLJANJA POSLOVA VEZANIH ZA VINOGRADARSKI REGISTAR ("Sl. glasnik RS", br. 46/2010 i 27/2015)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SPISKA PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • REŠENJE UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA ZAPOSLENIH U KOMUNALNO-STAMBENOJ DELATNOSTI SRBIJE, NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • SPISAK UPISANIH, ODNOSNO BRISANIH JAVNIH SKLADIŠTA IZ REGISTRA JAVNIH SKLADIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • STRATEGIJA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: DOZVOLJENI RAZLOZI ZA IZJAVLJIVANJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI OD STRANE STRANAKA - Zakon o parničnom postupku: član 418
 • Vrhovni kasacioni sud: NEMOGUĆNOST ODLUČIVANJA O NEBLAGOVREMENO IZJAVLJENOJ REVIZIJI KAO O IZUZETNO DOPUŠTENOJ - Zakon o parničnom postupku: član 395
 • Vrhovni kasacioni sud: ODBIJANJE PRISUTNE PARNIČNE STRANKE DA RASPRAVLJA - Zakon o parničnom postupku: član 296 stav 2
 • Vrhovni kasacioni sud: RAZLOZI ZA ODREĐIVANJE ILI PRODUŽENJE PRITVORA - Zakonik o krivičnom postupku: član 211 stav 1 tačka 3)

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: USLOVI ZA OSLOBOĐENJE OD POREZA NA IMOVINU NA NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI - Zakon o porezima na imovinu: član 12
 • Ministarstvo finansija: UTVRĐIVANJE PROSEČNE CENE KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI ZA SVRHU UTVRĐIVANJA OSNOVICE POREZA NA IMOVINU - Zakon o porezima na imovinu: član 6

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 20. MART 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - POSTUPAK U PRIVREDNIM SPOROVIMA: • Primena opštih odredaba zakona na poseban postupak •
 • Stručni komentar - UPIS PREDSTAVNIŠTVA STRANIH UDRUŽENJA U REGISTAR KOD AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - IZVEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA PERIOD JANUAR - MART 2015. GODINE: • NAČIN POPUNJAVANJA IZVEŠTAJA KOJE NARUČIOCI U ELEKTRONSKOJ FORMI DOSTAVLJAJU UPRAVI ZA JAVNE NABAVKE DO 10. APRILA 2015. GODINE, U SKLADU SA NOVINAMA U NADOGRAĐENOM APLIKATIVNOM SOFTVERU •
 • Stručni komentar - TROMESEČNO PERIODIČNO IZVEŠTAVANJE O IZVRŠENJU BUDŽETA I FINANSIJSKIH PLANOVA ZA PERIOD JANUAR - MART 2015. GODINE: • OBAVEZA TROMESEČNOG IZVEŠTAVANJA ZA INDIREKTNE KORISNIKE I KORISNIKE SREDSTAVA RFZO - DO 10. APRILA, A ZA DIREKTNE KORISNIKE I RFZO - OBAVEZA KONSOLIDOVANIH PERIODIČNIH IZVEŠTAJA - DO 20. APRILA 2015. GODINE •
 • Stručni komentar - AKTUELNI statistički podaci I INFORMACIJE: • Ažurno dana 20.3.2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - KORIŠĆENJE NEGATIVNE REFERENCE DRUGOG NARUČIOCA
 • Pitanje i odgovor - PRAVA I OBAVEZE PREDSTAVNIKA SINDIKATA KOJI PRISUSTVUJE SEDNICAMA ŠKOLSKOG ODBORA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - KNJIŽENJE UVOZA OPREME
 • Pitanje i odgovor - STICANJE USLOVA ZA OSTVARIVANJE PORESKOG OSLOBOĐENJA ZA PROMET DOBARA KOJA SU OTPREMLJENA NA TERITORIJU AP KOSOVO I METOHIJA
 • Pitanje i odgovor - UTVRĐIVANJE OSNOVICE POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI IZ ČLANA 7. STAV 4. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU, U SLUČAJU KADA JE POVRŠINA PRIPADAJUĆEG ZEMLJIŠTA ISPOD 10 ARI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PRAVNI ELEMENTI UGOVORA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA USPEH SPOLJNOTRGOVINSKOG POSLA: • Način plaćanja i nadležnost suda za slučaj spora •
 • Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST PRENOSA DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA IZMEĐU DVA DOMAĆA PRAVNA LICA I JEDNOG STRANOG PRAVNOG LICA PO OSNOVU SPOLJNOTRGOVINSKOG PROMETA ROBE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - MIŠLJENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U VEZI POŠTOVANJA ROKOVA ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA IZ ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA JER JE ON POSEBAN ZAKON U ODNOSU NA ZAKONE O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI: • Javna društva dužna su da Komisiji godišnje izveštaje dostave do 30. aprila 2015. •
 • Stručni komentar - PREGLED SVETSKIH FINANSIJSKIH TRŽIŠTA U FEBRUARU 2015. GODINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - NEPRAVIČNE UGOVORNE ODREDBE POTROŠAČKIH UGOVORA I OPŠTIH USLOVA POSLOVANJA
 • Pitanje i odgovor - OGLAŠAVANJE SNIŽENJA ODREĐENE ROBE BEZ SAČINJAVANJA NIVELACIJE I PRAVO PREDUZETNIKA NA ŽALBU NA REŠENJE TRŽIŠNOG INSPEKTORA

VESTI NA DAN 20. MART 2015.

Prelistavajući dnevne novine: