Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 10. NOVEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC GIO2 - GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OTPADU OPERATERA NA DEPONIJI OTPADA
 • OBRAZAC - GIO3 GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OTPADU OPERATERA POSTROJENJA ZA PONOVNO ISKORIŠĆENJE OTPADA

PROPISI:

 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O EKONOMSKOJ SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 19/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU VOZAČKIH DOZVOLA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE MAĐARSKE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O PRAVOVREMENOJ RAZMENI INFORMACIJA U SLUČAJU RADIOLOŠKE OPASNOSTI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 19/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU O INSTITUCIONALNOM OKVIRU INICIJATIVE ZA PREVENCIJU I SPREMNOST U SLUČAJU KATASTROFA ZA REGION JUGOISTOČNE EVROPE (2013) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2015)
 • ZAKON O JAKIM ALKOHOLNIM PIĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2015)
 • ZAKON O BEZBEDNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013, 66/2015 - dr. zakon i 92/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015 i 92/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IMPLEMENTACIJE REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA ZA PODRUČJE ZLATIBORSKOG I MORAVIČKOG UPRAVNOG OKRUGA ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2015)
 • UREDBA O PLANU MREŽE ZDRAVSTVENIH USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2006, 119/2007, 84/2008, 71/2009, 85/2009, 24/2010, 6/2012, 37/2012, 8/2014 i 92/2015)
 • PRAVILNIK O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 147/2014, 9/2015 - ispr., 63/2015, 77/2015 i 91/2015)
 • PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U OBLASTI PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANJA, IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, GRAĐENJA I ENERGETSKE EFIKASNOSTI I O IZDAVANJU I ODUZIMANJU LICENCE ZA ODGOVORNOG URBANISTU, PROJEKTANTA, IZVOĐAČA RADOVA I ODGOVORNOG PLANERA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015 i 92/2015)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" BEOGRAD SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2013, 32/2015 i 92/2015)
 • ODLUKA O PODIZANJU SPOMENIKA DIANI BUDISAVLJEVIĆ ("Sl. glasnik RS", br. 92/2015)
 • ODLUKA O PODIZANJU SPOMENIKA BORISLAVU PEKIĆU ("Sl. list grada Beograda", br. 62/2015)
 • ODLUKA O PODIZANJU BISTE KRALJA ALEKSANDRA I ("Sl. list grada Beograda", br. 62/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 84/2013, 86/2013, 31/2014, 79/2014 i 92/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 1. DECEMBRA 2015. GODINE - "JT INTERNATIONAL" a.d./2 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 1. DECEMBRA 2015. GODINE - "JT INTERNATIONAL" a.d./1 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Evropski sud za ljudska prava: ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU ZARUBICA I DR. PROTIV SRBIJE (predstavka br. 35044/07) - SUD PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI PAZI NA ZLOUPOTREBU PRAVA NA PREDSTAVKU - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 35 st. 3a i 4

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PRAVO POSLODAVCA NA POVRAĆAJ DELA PLAĆENIH POREZA I DOPRINOSA PO OSNOVU ZARADE NOVOZAPOSLENOG LICA - Zakon o porezu na dohodak građana: član 21v

VESTI NA DAN 10. NOVEMBAR 2015.