Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 07. NOVEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac - ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA UNAPREĐENJE RURALNE EKONOMIJE KROZ UVOĐENJE I SERTIFIKACIJU SISTEMA BEZBEDNOSTI I KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA
 • Obrazac: OMP - PRIJAVA UGOVORA O MEĐUPOVEZIVANJU NA MEĐUNARODNOM NIVOU

PROPISI:

 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 873/2014 OD 8. AVGUSTA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 120/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 874/2014 OD 8. AVGUSTA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 120/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 877/2014 OD 8. AVGUSTA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 120/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 972/2014 OD 11. SEPTEMBRA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 120/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 973/2014 OD 11. SEPTEMBRA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 120/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA EFIKASNU ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 121/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST ("Sl. glasnik RS", br. 121/2014)
 • ODLUKA O USVAJANJU PRAVILA O RADU TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 120/2012 i 120/2014)
 • REŠENJE O UKIDANJU ODLUKA ZEMALJSKE KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE ZLOČINA OKUPATORA I NJIHOVIH POMAGAČA U VOJVODINI OD 22. JANUARA I 26. MARTA 1945. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 121/2014)
 • UREDBA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSIGURANJE PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE I DRUGIH SNAGA ODBRANE KOJI SE UPUĆUJU U MULTINACIONALNE OPERACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 121/2014)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "RITOVI DONJEG POTISJA" ("Sl. glasnik RS", br. 121/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA E-75, DEONICA BEOGRAD-NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 69/2003 i 121/2014)
 • ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon i 121/2014)
 • ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 93/2014 i 121/2014)
 • ODLUKA O POSTUPKU PRENOSA IMOVINE, OBAVEZA I ARHIVE FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 25/2013 i 43/2014 - ispr.)
 • POKRAJINSKA UREDBA O KORIŠĆENJU, ODRŽAVANJU I UPRAVLJANJU NEPOKRETNIM STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 43/2014)
 • PRAVILNIK O DODELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE - NACIONALNE ZAJEDNICE ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE NABAVKE OPREME ZA ŠKOLE ZA SREDNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJE NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 43/2014)
 • PRAVILNIK O DODELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE - NACIONALNE ZAJEDNICE ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE NABAVKE OPREME ZA USTANOVE UČENIČKOG STANDARDA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 43/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: DOKAZIVANJE POSTOJANJA USMENOG UGOVORA - Zakon o obligacionim odnosima: član 67
 • Privredni apelacioni sud: OVLAŠĆENJE NA OSNOVU REGISTRACIJE ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA - Zakon o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije: član 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: ISPLATA NAKNADE ZA INVALIDE RADA II I III KATEGORIJE INVALIDNOSTI - Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju: čl. 218, 223, 224 i 227
 • Uprava carina: ZABRANA IZVOZA I UVOZA ROBE KOJA SE MOŽE UPOTREBITI ZA IZVRŠENJE SMRTNE KAZNE ILI MUČENJE - Uredba o izvozu i uvozu robe koja bi mogla da se koristi za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje: čl. 6 i 8

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 07. NOVEMBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU I ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI - "Sl. glasnik RS", br. 121/2014: • Najvažnije novine se odnose na ugovore o prometu nepokretnosti koji se sada mogu sačinjavati i u pismenom obliku uz neophodni postupak solemnizacije, na mogućnost da kandidati za javne beležnike konkurišu bez obzira na svoje prebivalište u momentu raspisivanja konkursa, kao i na to da se deo prihoda koji ostvaruju javni beležnici na ime nagrade za svoj rad usmerava u buđžet •
 • Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST TRGOVCA DA NAPLATI IZDAVANJE I SLANJE RAČUNA ILI OPOMENE POTROŠAČU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - OBAVEZA IZRADE I DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ZA 2015. GODINU: • Krajnji rok za pripremu i dostavljanje osnivaču godišnjeg programa poslovanja za narednu poslovnu godinu - najkasnije do 1. decembra 2014. godine •
 • Stručni komentar - SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI: • Uslovi za određivanje, zakonska ograničenja i karakteristike najčećšće korišćenih sredstava obezbeđenja •
 • Stručni komentar - SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI: • Uslovi za određivanje, zakonska ograničenja i karakteristike najčećšće korišćenih sredstava obezbeđenja •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - POPIS OBAVEZA I VANBILANSNE EVIDENCIJE ZA 2014. GODINU
 • Stručni komentar - POPIS ZALIHA ROBE I STALNIH SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI ZA 2014. GODINU
 • Pitanje i odgovor - Poresko-računovodstveni instruktor: PDV TRETMAN PROMETA DOBRA KOJI OBVEZNIK PDV VRŠI HUMANITARNOJ ORGANIZACIJI, PRI ČEMU SE NABAVKA PREDMETNOG DOBRA FINANSIRA IZ SREDSTAVA DONACIJE PRIKUPLJENE OD PRAVNIH I FIZIČKIH LICA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - NEPOSTOJANJE OBAVEZE IZVEŠTAVANJA NBS PO OSNOVU IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA (REKONSTRUKCIJA OGRANKA REZIDENTA) KOJE NEREZIDENT - STRANO PRAVNO LICE OBAVLJA U INOSTRANSTVU
 • Pitanje i odgovor - POTVRDA ISTUPA ROBE BARŽAMA KOJE SU REGISTROVANE U REPUBLICI SRBIJI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Pitanje i odgovor - POTVRDA ISTUPA ROBE BARŽAMA KOJE SU REGISTROVANE U REPUBLICI SRBIJI
 • Pitanje i odgovor - NAČIN OBELEŽAVANJA SECOND HAND TEKSTILNE ROBE U BUTIKU KOJI PRODAJE I TEKSTILNU ROBU KOJA NIJE POLOVNA

VESTI NA DAN 07. NOVEMBAR 2014.