Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 24. FEBRUAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac AKC - PREGLED NAJVEĆIH AKCIONARA BANKE
 • Obrazac NPL 2 - IZVEŠTAJ O STRUKTURI PROBLEMATIČNIH KREDITA BANKE PREMA DANIMA U DOCNJI
 • Obrazac NPL 3 - IZVEŠTAJ O PROMENAMA VISINE PROBLEMATIČNIH KREDITA BANKE

PROPISI:

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 20. FEBRUARA 2015. GODINE - "British American Tobacco SEE" d.o.o ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 28. FEBRUARA 2015. GODINE - "Julieta" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA POSLOVA TEHNIČKE ZAŠTITE I KORIŠĆENJA TEHNIČKIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE LEGITIMACIJE INSPEKTORA ZA ZAŠTITU I ODRŽIVO KORIŠĆENJE RIBLJEG FONDA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU IZNOSA MESEČNE NOVČANE NAKNADE (POSEBAN DODATAK) ZA REHABILITOVANO LICE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • STATUT STOMATOLOŠKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2007, 85/2008, 37/2014 i 19/2015)
 • UPUTSTVO O NAČINU IZRAČUNAVANJA KAPITALA BERZE - od 30. januara 2015. godine -
 • UPUTSTVO O NAČINU IZRAČUNAVANJA KAPITALA BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA - od 30. januara 2015. godine -
 • UPUTSTVO O NAČINU IZRAČUNAVANJA KAPITALA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA - od 19. januara 2015. godine -
 • UPUTSTVO O NAČINU IZRAČUNAVANJA KAPITALA ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA - od 30. januara 2015. godine -
 • UREDBA O EVIDENCIJI NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 70/2014 i 19/2015)
 • UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 19/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU REALIZACIJE PROGRAMA I PROJEKATA U 2015. GODINI, ČIJA JE REALIZACIJA ZAPOČETA IZ SREDSTAVA FONDA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 4/2015)
 • ODLUKA O DODATNIM OBLICIMA ZAŠTITE PORODILJA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 36/2014 i 2/2015)
 • ODLUKA O GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 78/2014 i 2/2015)
 • ODLUKA O JAVNOM LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 61/2009, 10/2011, 55/2011, 69/2014 i 2/2015)
 • ODLUKA O KOMUNALNOM REDU ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014 i 2/2015)
 • ODLUKA O KONVERZIJI POTRAŽIVANJA GRADA BEOGRADA PO OSNOVU NEIZMIRENIH IZVORNIH I USTUPLJENIH JAVNIH PRIHODA PRIVREDNIH DRUŠTAVA "SIMPO" AD VRANJE, "KONDIVA" DOO BUJANOVAC I "SIMPO LINE" DOO VRANJE U TRAJNI ULOG GRADA BEOGRADA U KAPITALU "SIMPO" AD VRANJE ("Sl. list grada Beograda", br. 2/2015)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU BAŠTE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 11/2014, 25/2014 - ispr., 34/2014 i 2/2015)
 • ODLUKA O PRAVIMA DETETA U OBLASTI FINANSIJSKE PODRŠKE PORODICI SA DECOM NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 2/2015)
 • ODLUKA O PRAVU NA NAKNADU DELA TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE ("Sl. list grada Beograda", br. 2/2015)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE ("Sl. list grada Beograda", br. 51/2012, 10/2013, 54/2013 i 2/2015)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG URBANISTIČKOG PREDUZEĆA ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2013, 54/2013 i 2/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Beograda", br. 2/2015)
 • POKAZATELJ SMANJENJA POTROŠAČKIH CENA U DECEMBRU 2014. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 1/2015)
 • PRAVILNIK O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA IZABRANIH, IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA U ORGANIMA GRADA BEOGRADA I GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 9/2005, 28/2007, 10/2008, 46/2008, 17/2009, 29/2010, 12/2011, 14/2011, 3/2012 i 2/2015)
 • PRAVILNIK O TARIFNOM SISTEMU U JAVNOM LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2014 i 1/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENE USLUGE PREVOZA U JAVNOM LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2014 i 1/2015)
 • STRATEGIJA UPRAVLJANJA RIZICIMA GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 2/2015)
 • ZAKLJUČAK O PRISTUPANJU PROMENI STATUTA GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 2/2015)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 34/2012, 37/2013 i 31/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ODBRANU I BEZBEDNOST GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 31/2014)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 31/2014)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU PODRUČJA OSNOVNIH ŠKOLA U NASELJENOM MESTU ZRENJANIN ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 31/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Ustavni sud: NEPOSTOJANJE POVREDE PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE I PRAVA NA PRAVNU SIGURNOST U KAZNENOM PRAVU - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1 i član 34 stav 4
 • Ustavni sud: OVLAŠĆENJE ZAKONODAVCA DA UREDI NAČIN ZASTUPANJA STRANAKA ODREĐIVANJEM KRUGA LICA KOJA MOGU BITI PUNOMOĆNICI FIZIČKOG, ODNOSNO PRAVNOG LICA U PARNIČNOM POSTUPKU - Zakon o parničnom postupku: član 85 st. 2 do 4
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA PRED APELACIONIM SUDOM - Ustav Republike Srbije: član 36 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE U VANPARNIČNOM POSTUPKU POKRENUTOM RADI LIŠENJA POSLOVNE SPOSOBNOSTI - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: SAGLASNOST SA USTAVOM ZAKONSKE MOGUĆNOSTI DA USTAVNI SUD ODLOŽI NA ODREĐENO VREME OBJAVLJIVANJE SVOJE ODLUKE U SLUŽBENOM GLASILU - Zakon o Ustavnom sudu: član 58 st. 4 i 5
 • Vrhovni kasacioni sud: ZASNOVANOST ODLUKE NA NALAZU VEŠTAKA KOJI NIJE PRIHVAĆEN OD STRANE PRVOSTEPENOG SUDA - Zakon o parničnom postupku: član 374 stav 1
 • Vrhovni kasacioni sud: PROCENA STVARNE LEGITIMACIJE U PARNIČNOM POSTUPKU - Zakon o parničnom postupku: član 74
 • Vrhovni kasacioni sud: PRIGOVOR TREĆEG LICA - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 50
 • Vrhovni kasacioni sud: NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU - Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju: član 2 tačka 34)
 • Apelacioni sud u Nišu: PRIVIDAN UGOVOR - Zakon o obligacionim odnosima: član 66
 • Apelacioni sud u Nišu: REHABILITACIONO OBEŠTEĆENJE - Zakon o rehabilitaciji: član 26 stav 4 i član 7 tačka 5)
 • Apelacioni sud u Nišu: ZLOSTAVLJANJE NA RADU - Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu: član 6
 • Viši sud u Nišu: AKTIVNA LEGITIMACIJA - Zakon o parničnom postupku: član 192
 • Viši sud u Nišu: NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE PRIMENOM ČLANA 224. ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU - Zakon o parničnom postupku: član 224
 • Viši sud u Nišu: NAKNADA ŠTETE KORISNICIMA JAVNOG PUTA USLED PROPUSTA U REDOVNOM ODRŽAVANJU - Zakon o javnim putevima: član 15
 • Viši sud u Nišu: ODGOVORNOST ZA NEMATERIJALNU ŠTETU - Zakon o obligacionim odnosima: član 184
 • Viši sud u Nišu: PASIVNA LEGITIMACIJA U POSTUPKU IZVRŠENJA - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 90
 • Viši sud u Nišu: PREKID POSTUPKA I UPUĆIVANJE NA PARNICU - Zakon o vanparničnom postupku: član 150 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE POREZOM NA IMOVINU PRAVA KONSTITUISANIH NA NASTREŠNICI U SASTAVU STANICE ZA SNABDEVANJE MOTORNIH VOZILA GORIVOM I NA REZERVOARIMA ZA GORIVO - Zakon o porezima na imovinu: čl. 2 i 6a
 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: POPUNJAVANJE JEDINSTVENE PRIJAVE ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ELEKTRONSKIM PUTEM DO DONOŠENJA NOVOG ŠIFARNIKA ZANIMANJA - Uredba o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja: član 7
 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: PRIJAVA NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE U SLUČAJU ZAKLJUČENJA ANEKSA ILI NOVOG UGOVORA O RADU SA ISTIM LICEM - Zakon o radu: čl. 30, 33 i 37
 • Uprava carina: NAPLATA PRIHODA NA GRANIČNOM PRELAZU GDE NIJE OBEZBEĐENO PRISUSTVO OVLAŠĆENOG PRAVNOG SUBJEKTA KOJI VRŠI TAKVU VRSTU USLUGE - Carinski zakon: član 17

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 24. FEBRUAR 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - OPOREZIVANJE ADVOKATA I DRUGIH PREDUZETNIKA: • Poreska uprava je izradila instrukciju o postupanju po kojoj će prethodna rešenja biti eliminisana i doneće se nova rešenja za konačno utvrđivanje obaveza za 2014. godinu, kao i akontaciona rešenja za 2015. godinu •
 • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOJ PRIPADNOSTI I UPISU PLOVILA - "Sl. glasnik RS", br. 18/2015: • Usklađivanje sa Zakonom o prekršajima i Zakonom o zapošljavanju stranaca •
 • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POMORSKOJ PLOVIDBI - "Sl. glasnik RS", br. 18/2015: • Harmonizacija nacionalnog zakonodavstva sa međunarodnom legislativom u oblasti pomorskog transporta •
 • Pitanje i odgovor - IZMENA UGOVORA O RADU NAKON DONOŠENJE NOVOG OPŠTEG AKTA I IZRADA PREČIŠĆENOG TEKSTA UGOVORA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O EVIDENCIJI NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI: • Prolongiran rok za primenu programa automatske obrade podataka za vođenje jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini do 28. februara 2016. godine
 • Stručni komentar - OSNIVANJE PRIVATNE PREDŠKOSLE USTANOVE SA ASPEKTA PROPISA IZ OBLASTI OBRAZOVANJA I VASPITANJA • Delatnost, uslovi, postupak i verifikacija ustanove •
 • Pitanje i odgovor - PROMENA NAČINA PODNOŠENJA PONUDE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU U KOME SU PONUĐAČI POZVANI DA DOPUNE SVOJE PONUDE DATE U OTVORENOM POSTUPKU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - IZMENJENA PORESKA PRIJAVA POREZA NA DODATU VREDNOST
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA IZ OBLASTI RADA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA: • Februar 2015. godine •
 • Stručni komentar - SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ZA VELIKA PRAVNA LICA: • Sa primerom •
 • Pitanje i odgovor - VREDNOVANJE GUDVILA PREMA ZAHTEVIMA MSFI ZA MSP
 • Stručni komentar - Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u Republici Srbiji - januar 2015. godine •
 • Stručni komentar - Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz u Republici Srbiji - januar 2015. godine
 • Stručni komentar - Indeksi potrošačkih cena za januar 2015. godine

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - SPECIFIČNOSTI TRGOVANJA VIRTUELNOM VALUTOM BITKOIN: • Da li bitkoin ima potencijal da uništi konvencionalno bankarstvo, novac i propise? •
 • Stručni komentar - SPROVOĐENJE TRANZITNOG POSTUPKA - OVLAŠĆENI POŠILJALAC I OVLAŠĆENI PRIMALAC ROBE
 • Stručni komentar - Kursna lista za obračun carinskih dažbina za period od 23.2. do 1.3.2015. godine

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - VOLONTIRANJE U TURISTIČKOJ AGENCIJI: • Dokazivanje uslova i kadrovske osposobljenosti osnivača •
 • Pitanje i odgovor - POSTUPANJE PORESKOG INSPEKTORA U SLUČAJU POSTOJANJA ČINJENICA KOJE UKAZUJU DA BI PORESKI OBVEZNIK MOGAO DA OSUJETI BUDUĆU NAPLATU POREZA

VESTI NA DAN 24. FEBRUAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: