Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 26. FEBRUAR 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • ZAHTEV ZA PROVOĐENJE PROMENE U KATASTRU NEPOKRETNOSTI
 • ZAHTEV ZA PROVOĐENJE PROMENE U KATASTRU NEPOKRETNOSTI ZA KOJE JE POTREBNO IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA NA TERENU

PROPISI:

 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONTROLI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • ZAKON O JAVNOM ZDRAVLJU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • ZAKON O METROLOGIJI ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • ZAKON O STICANJU PRAVA SVOJINE NA ZEMLJIŠTU, OBJEKTIMA I VODOVIMA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU I PRERADU ČELIKA ŽELEZARA SMEDEREVO D.O.O. SMEDEREVO ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA JANUAR 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PO ODBITKU NA PRIHODE I NAKNADE KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA I REZIDENTNA PRAVNA LICA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE NOVA VAROŠ I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE NOVA VAROŠ ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U JANUARU 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU SUDSKIH TAKSENIH MARAKA, POSTUPKU IZRADE, DISTRIBUCIJI I RASPOLAGANJU SUDSKIM TAKSENIM MARKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O FINANSIRANJU I SUFINANSIRANJU PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KORIŠĆENJU PODSTICAJA U ORGANSKOJ STOČARSKOJ PROIZVODNJI PO KOŠNICI PČELA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI O OBRAČUNATOM POREZU SAMOOPOREZIVANJEM I PRIPADAJUĆIM DOPRINOSIMA NA ZARADU, ODNOSNO DRUGU VRSTU PRIHODA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • PRAVILNIK O PRUŽANJU USLUGA KONTROLE LETENJA I USLUGA UZBUNJIVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRIVREDNIH KOMORA I REGISTRA PREDSTAVNIŠTAVA STRANIH PRIVREDNIH KOMORA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI REPUBLIKE SRBIJE I KRITERIJUMIMA O IZUZIMANJU OD OBAVEZE VRŠENJA ENERGETSKOG PREGLEDA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-1120/2014-11 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU DOZVOLE ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM KRAJNJIH KUPACA "EPS SNABDEVANJE" D.O.O. BEOGRAD ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE NOVA VAROŠ ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SRPSKOG DELA STALNE MEŠOVITE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE NOVIH I PREKATEGORIZACIJU I MODERNIZACIJU POSTOJEĆIH GRANIČNIH PRELAZA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O IZMENAMA I DOPUNAMA REŠENJA O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ŠUME U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: UTVRĐENJE VANKNJIŽNOG PRAVA SVOJINE NA OBJEKTU IZGRAĐENOM BEZ ODOBRENJA ZA IZGRADNJU - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: član 22

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE OBAVEZE PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU KADA NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OSTVARI PRIHOD OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA PO OSNOVU NAKNADE ZA USLUGU USTUPANJA TRŽIŠTA - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 40

VESTI NA DAN 26. FEBRUAR 2016.