Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 29. APRIL 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC PFE - OBRAZAC STANDARDNE METODOLOGIJE ZA PROCENU FINANSIJSKIH EFEKATA AKTA
 • OBRAZAC P LKT-1 - PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE LOKALNE KOMUNALNE TAKSE ZA ISTICANJE FIRME NA POSLOVNOM PROSTORU
 • OBRAZAC P LKT-2 - PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE LOKALNE KOMUNALNE TAKSE ZA DRŽANJE SREDSTAVA ZA IGRU ("ZABAVNE IGRE")

PROPISI:

 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA RADOVA NA ODRŽAVANJU OBJEKATA PUTNE PRIVREDE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 14/2015)
 • PROGRAM PRONATALITETNE POPULACIONE POLITIKE ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 14/2015)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U ULICI SVETOZARA MILETIĆA U RASKRSNICI SA NIKOLAJEVSKOM ULICOM I TRIFKOVIĆEVIM TRGOM U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 14/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU POSEBNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 6/2015 i 14/2015)
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA OSNOVNE ŠKOLE ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2015 i 14/2015 - ispr.)
 • UPUTSTVO ZA IZVRŠENJE BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 10/2015 i 14/2015 - ispr.)
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU EKSTERNOG REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA ZAJEČARA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 14/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZAJEČARA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 50/2014 i 14/2015)
 • ODLUKA O DODATNOJ ZAŠTITI PORODILJA NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 19/2014, 25/2014 i 14/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 14/2015)
 • ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE RAZVOJA SOCIJALNE POLITIKE GRADA ZAJEČARA ZA PERIOD OD 2015. DO 2019. GODINE ("Sl. list grada Zaječara", br. 15/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU DODELE JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ("Sl. list grada Zaječara", br. 14/2015)
 • PROGRAM UREĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I KOMUNALNE IZGRADNJE GRADA ZAJEČARA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 12/2015)
 • ODLUKA O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA OBJEKTE U POSTUPKU LEGALIZACIJE ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 1/2015, 4/2015 - dr. odluka i 5/2015 - ispr. dr. odluke)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ODSEKA ZA URBANIZAM I GRAĐEVINSKE POSLOVE ZA SPROVOĐENJE OBJEDINJENE PROCEDURE ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 4/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I REGISTROVANA POLJOPRIVREDNA DOMAĆINSTVA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 2/2008)
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA GRAD JAGODINU ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 4/2015)
 • ODLUKA O USVAJANJU STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA SOCIJALNE ZAŠTITE U GRADU JAGODINI ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 4/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 1/2015, 4/2015 i 5/2015 - ispr.)
 • ODLUKA O OTUĐENJU I DAVANJU U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Pančeva", br. 10/2010, 4/2011, 33/2011, 2/2012, 5/2012, 24/2013, 29/2014, 2/2015 i 7/2015)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA PANČEVA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 7/2015)
 • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA GRADA PANČEVA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 7/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O NAČINU ODREĐIVANJA CENA IZRADE PROSTORNIH PLANOVA, URBANISTIČKIH PLANOVA I URBANISTIČKIH PROJEKATA, SA ODLUKOM ("Sl. list grada Pančeva", br. 38/2012, 7/2014, 30/2014 i 7/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Subotice", br. 7/2015)
 • PRAVILNIK O MERAMA U SLUČAJU DOCNJE KORISNIKA SREDSTAVA FONDA ("Sl. list grada Subotice", br. 9/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OBEZBEĐENJE UČEŠĆA ZA BANKARSKI STAMBENI KREDIT ("Sl. list grada Subotice", br. 45/2014 - prečišćen tekst i 9/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: NEDOZVOLJENOST ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI PODNETOG ZBOG ODBIJANJA PREDLOGA ZA SASLUŠANJE SVEDOKA - Zakonik o krivičnom postupku: član 487 stav 1 tačka 2)
 • Vrhovni kasacioni sud: POKUŠAJ KVALIFIKOVANOG OBLIKA KRIVIČNOG DELA ZLOUPOTREBA POLOŽAJA ODGOVORNOG LICA - Krivični zakonik: član 30 i član 234 stav 3
 • Vrhovni kasacioni sud: PREKORAČENJE OPTUŽBE U POSTUPKU PREMA MALOLETNOM UČINIOCU KRIVIČNOG DELA - Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica: član 74 stav 4
 • Vrhovni kasacioni sud: RELEVANTANOST UZRASTA OŠTEĆENOG U VREME SUĐENJA - Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica: član 154
 • Vrhovni kasacioni sud: SAMOVLASNO PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUTIVNI SISTEM - Krivični zakonik: član 330 stav 1
 • Vrhovni kasacioni sud: ZABRANA PREINAČENJA NA ŠTETU OKRIVLJENOG - Zakonik o krivičnom postupku: član 453

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PRVA PRIMENA MEĐUNARODNOG STANDARDA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA ZA MALA I SREDNJA PRAVNA LICA (MSFI ZA MSP) - Zakon o računovodstvu: član 21
 • Uprava carina: POSTUPANJE CARINSKIH ORGANA U PREKRŠAJNIM POSTUPCIMA ZAPOČETIM PO RANIJE VAŽEĆEM ZAKONU O PREKRŠAJIMA - Carinski zakon: član 302

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 29. APRIL 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PLAN REORGANIZACIJE KAO IZVRŠNA ISPRAVA
 • Stručni komentar - INSTRUMENTI ZAŠTITE POTROŠAČA: • Edukacija i podizanje svesti potrošača, informisanje, period za predomišljanje, zakonska garancija, ugovorna garancija, pravo na reklamaciju, zabrane i mehanizmi rešavanja sporova •
 • Pitanje i odgovor - NADLEŽNOST ZA OVERU UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA NA SANACIJI RAVNOG KROVA ODNOSNO KROVNE KONSTRUKCIJE KOJOM SE MOŽE IZGRADITI NOVI STAN

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA - "Sl. glasnik RS", br. 36/2015: • Srednja škola je u obavezi da najkasnije do 15. septembra tekuće školske godine dostavi ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja Izvod iz godišnjeg plana rada sa elementima potrebnim za utvrđivanje cene usluga •
 • Stručni komentar - UTVRĐIVANJE NADLEŽNOSTI POJEDINIH MINISTARSTAVA I SLUŽBI VLADE U U OBAVLJANJU POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE KOJI SE ODNOSE NA JAVNA PREDUZEĆA I DRUŠTVA KAPITALA - ZAKLJUČAK VLADE RS 05 BROJ 023-4473/2015 OD 22. APRILA 2015. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 37/2015
 • Pitanje i odgovor - PRESTANAK RADNOG ODNOSA ZAPOSLENOG NA ODREĐENO VREME U USTANOVI OBRAZOVANJA I VASPITANJA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PRIZNAVANJE I VREDNOVANJE POSTROJENJA I OPREMA U SKLADU SA MSFI ZA MSP
 • Pitanje i odgovor - ISPLATA SA ZAKAŠNJENJEM NAKNADE TROŠKOVA PREVOZA KOJE SU DOSPELE RANIJIH GODINA
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZA PLAĆANJA DOPRINOSA ZA DRŽAVLJANINA GRČKE (NEREZIDENTA) KOJI OSTVARUJE NAKNADU PO UGOVORU O DELU
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZA VRŠENJA REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA JAVNIH PREDUZEĆA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - NAPLATA OD INODOBAVLJAČA NA IME REFUNDACIJE TROŠKOVA NASTALIH PO OSNOVU CARINJENJA UVEZENE ROBE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA INSPEKTOR

 • Stručni komentar - POSTUPANJE INSPEKTORA RADA U CILJU OTKLANJANJA UTVRĐENE POVREDE ZAKONA O RADU, ODNOSNO DRUGOG PROPISA: • Sudska praksa i stavovi Inspektorata za rad •
 • Pitanje i odgovor - VELEPRODAJA PIVA I VINA I NEPOSTOJANJE OBAVEZE POSEDOVANJA AKTA O ISPUNJENOSTI USLOVA

VESTI NA DAN 29. APRIL 2015.

Prelistavajući dnevne novine: