Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 23. MART 2015.

Besplatne pravne vesti

PROPISI:

 • PRAVILNIK O NAČINU I KRITERIJUMIMA ZA SPROVOĐENJE MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2012, 20/2013, 69/2014 i 27/2015)
 • KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ORGANE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2015)
 • ODLUKA O POSTUPKU IZBORA, KRITERIJUMIMA ZA IZBOR I REALIZACIJI PROJEKATA KOJE FINANSIRA UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2015. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2015)
 • ODLUKA O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA UDRUŽENJIMA GRAĐANA ZA OBLAST ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, SOCIJALNE ZAŠTITE I ZAŠTITE LICA SA INVALIDITETOM, BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE, DRUŠTVENE BRIGE O DECI I POPULARIZACIJE PRONATALITETNE POLITIKE U 2015. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2015)
 • ZAKLJUČAK O NAČINU SPROVOĐENJA POSEBNIH PROGRAMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U 2015. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2015)
 • ODLUKA O DODELI STIPENDIJA IZUZETNO NADARENIM STUDENTIMA SA TERITORIJE GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 24/2013 i 2/2015)
 • ODLUKA O KRITERIJUMIMA ZA KATEGORIZACIJU OPŠTINSKIH PUTEVA I ULICA, NJIHOVOJ KATEGORIZACIJI I ODREĐIVANJU PRAVACA OPŠTINSKIH PUTEVA U NASELJIMA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 9/2010, 23/2010, 4/2013, 19/2014 i 2/2015)
 • ODLUKA O OTUĐENJU I DAVANJU U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Pančeva", br. 10/2010, 4/2011, 33/2011, 2/2012, 5/2012, 24/2013, 29/2014 i 2/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA JKP "Zelenilo" Pančevo ("Sl. list grada Pančeva", br. 4/2013 i 2/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICE NA PODRUČJU MESNE ZAJEDNICE "MLADOST" ("Sl. list grada Pančeva", br. 2/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PREGOVORE U POSTUPKU ZAKLJUČENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNA PREDUZEĆA GRADA PANČEVA I KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD POSLODAVCA ZA JAVNA PREDUZEĆA GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 24/2014 i 2/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH U GRADSKOJ UPRAVI GRADA SUBOTICE ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Subotice", br. 6/2015)
 • PROGRAM TROŠENJA SREDSTAVA U CILJU UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Subotice", br. 5/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NOMINALNOG IZNOSA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI TRUDNICAMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE IZ SREDSTAVA BUDŽETA GRADA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Subotice", br. 5/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NOMINALNOG IZNOSA RODITELJSKOG DODATKA ZA PRVO DETE IZ SREDSTAVA BUDŽETA GRADA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Subotice", br. 5/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: NAKNADNI ROK ZA ISPUNJENJE OBAVEZE - Zakon o obligacionim odnosima: član 262
 • Privredni apelacioni sud: NEOPHODNOST UPLATE PREDUJMA ZA IZVOĐENJE DOKAZA VEŠTAČENJEM - Zakon o parničnom postuku: član 228
 • Privredni apelacioni sud: OPREDELJENOST ZAHTEVA ZA NAKNADU TROŠKOVA PARNIČNOG POSTUPKA - Zakon o parničnom postupku: član 163
 • Privredni apelacioni sud: VISINA I NAČIN OBRAČUNA KAMATE NA POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PUTARINE - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 75
 • Upravni sud: AKTIVNA LEGITIMACIJA U UPRAVNOM SPORU - Zakon o upravnim sporovima: član 11
 • Vrhovni kasacioni sud: ISPUNJENOST USLOVA ZA PONIŠTAJ SPORAZUMA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA - Zakon o obligacionim odnosima: član 61
 • Vrhovni kasacioni sud: ODGOVORNOST ZAPOSLENOG ZA POVREDU RADNE OBAVEZE - Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu u šumarstvu: član 11
 • Vrhovni kasacioni sud: OTKAZ UGOVORA O RADU PO OSNOVU TEHNOLOŠKOG VIŠKA - Zakon o radu: član 179 tačka 9)
 • Vrhovni kasacioni sud: POVREDA RADNE OBAVEZE - Zakon o radu: član 179 tačka 3)
 • Vrhovni kasacioni sud: ZAKONSKI USLOVI ZA POSTOJANJE KRIVIČNOG DELA ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA - Krivični zakonik: član 359 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: GUBITAK PRAVA NA MIROVANJE PORESKOG DUGA U SKLADU SA ZAKONOM O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA - Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga: čl. 3 i 4
 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA UMANJENJA NETO PRIHODA ZAPOSLENIH U NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ USTANOVI KOJA POSLUJE U SKLADU SA PROPISIMA O JAVNIM SLUŽBAMA - Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru: član 1

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 23. MART 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - Pravni instruktor: PREPORUČENA CENA NA PAKOVANJU PROIZVODA KOJA SE RAZLIKUJE OD ONE ISTAKNUTE OD STRANE TRGOVCA
 • Stručni komentar - Pravni instruktor: ZADUŽBINE I FONDACIJE: • Osnivanje, naziv, organi, imovina, poresko oslobađanje i prestanak •
 • Stručni komentar - Pravni instruktor: FORMA UGOVORA O PROMETU NEPOKRETNOSTI IZ UGLA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA: • Podobnost ugovora o prometu nepokretnosti u formi javnobeležničkog zapisa za upis u Katastar nepokretnosti (doprinos rešavanju spornog pitanja) •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS USTAVNO-SUDSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - Ustavno-sudski instruktor: SAOPŠTENJE SA 10. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 19. MARTA 2015. GODINE
 • Stručni komentar - Ustavno-sudski instruktor: SAOPŠTENJE SA 10. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 19. MARTA 2015. GODINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • April 2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - ISTOVRSNOST KOD USLUGA EDUKACIJA I SEMINARA
 • Pitanje i odgovor - UTVRĐIVANJE PRAVA NA GODIŠNJI ODMOR ZAPOSLENOJ KOJA NAKON GODIŠNJEG ODMORA KORISTI PRAVO NA NEPLAĆENO ODSUSTVO

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - KNJIŽENJE UVOZA OPREME
 • Pitanje i odgovor - STICANJE USLOVA ZA OSTVARIVANJE PORESKOG OSLOBOĐENJA ZA PROMET DOBARA KOJA SU OTPREMLJENA NA TERITORIJU AP KOSOVO I METOHIJA
 • Pitanje i odgovor - UTVRĐIVANJE OSNOVICE POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI IZ ČLANA 7. STAV 4. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU, U SLUČAJU KADA JE POVRŠINA PRIPADAJUĆEG ZEMLJIŠTA ISPOD 10 ARI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PRAVNI ELEMENTI UGOVORA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA USPEH SPOLJNOTRGOVINSKOG POSLA: • Način plaćanja i nadležnost suda za slučaj spora •
 • Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST PRENOSA DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA IZMEĐU DVA DOMAĆA PRAVNA LICA I JEDNOG STRANOG PRAVNOG LICA PO OSNOVU SPOLJNOTRGOVINSKOG PROMETA ROBE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - MIŠLJENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U VEZI POŠTOVANJA ROKOVA ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA IZ ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA JER JE ON POSEBAN ZAKON U ODNOSU NA ZAKONE O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI: • Javna društva dužna su da Komisiji godišnje izveštaje dostave do 30. aprila 2015. •
 • Stručni komentar - PREGLED SVETSKIH FINANSIJSKIH TRŽIŠTA U FEBRUARU 2015. GODINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - NEPRAVIČNE UGOVORNE ODREDBE POTROŠAČKIH UGOVORA I OPŠTIH USLOVA POSLOVANJA
 • Pitanje i odgovor - OGLAŠAVANJE SNIŽENJA ODREĐENE ROBE BEZ SAČINJAVANJA NIVELACIJE I PRAVO PREDUZETNIKA NA ŽALBU NA REŠENJE TRŽIŠNOG INSPEKTORA

VESTI NA DAN 23. MART 2015.

Prelistavajući dnevne novine: