Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 14. JANUAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac DDR - IZVEŠTAJ O DNEVNOM STANJU NA DEVIZNIM RAČUNIMA U DOMAĆIM I STRANIM BANKAMA
 • Obrazac DEV - DNEVNI IZVEŠTAJ O POKAZATELJU DEVIZNOG RIZIKA BANKE
 • Obrazac LIK - DNEVNI IZVEŠTAJ O POKAZATELJU LIKVIDNOSTI BANKE
 • Obrazac UKD - IZVEŠTAJ O UZETIM I PLASIRANIM KREDITIMA I DEPOZITIMA

PROPISI:

 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PLANA OBRAZOVANJA ODRASLIH U REPUBLICI SRBIJI ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2015)
 • PRAVILNIK O REGISTRU HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011, 16/2012, 47/2012, 15/2013, 115/2013 i 1/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)
 • ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 142/2014)
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU POKRAJINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 11/2011, 24/2012 i 55/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST ("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU UPRAVE ZA IMOVINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 14/2014, 16/2014 i 55/2014)
 • ODLUKA O PRIMANJIMA POSLANIKA U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/2014)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O DIREKCIJI ZA ROBNE REZERVE AP VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/2014)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O DODELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/2014)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O DUGOROČNOM PROGRAMU MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA PERIOD 2015 - 2019. GODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/2014)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O NAČINU I KRITERIJUMIMA DODELE BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA NACIONALNE SAVETE NACIONALNIH MANJINA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/2014)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OBEZBEĐIVANJU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE NOVINA KOJE OBJAVLJUJU INFORMACIJE NA JEZICIMA NACIONALNIH MANJINA - NACIONALNIH ZAJEDNICA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/2014)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O POKRAJINSKOJ VLADI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 37/2014 i 54/2014 - dr. odluka)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PRAVILIMA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR KANDIDATA ZA ČLANOVE PROGRAMSKOG SAVETA JAVNE MEDIJSKE USTANOVE "RADIO-TELEVIZIJA VOJVODINE" ("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/2014)
 • POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 37/2014 i 54/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: DEJSTVO IZJAVE VOLJE ZAPOSLENOG KOJOM OTKAZUJE UGOVOR O RADU - Zakon o radu: član 178
 • Vrhovni kasacioni sud: IZJAVA ZAPOSLENOG O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG NEPOŠTOVANJA PRAVA NA ISPLATU ZARADE - Zakon o radu: član 178
 • Vrhovni kasacioni sud: KRITERIJUMI ZA ODREĐIVANJE VISINE IZMAKLE DOBITI U SLUČAJU NASTUPANJA ŠTETNOG DOGAĐAJA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 185, 186, 189 i 190

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Uprava carina: NAČIN POSTUPANJA SA PRIVREMENO ZADRŽANOM I ODUZETOM ROBOM - Carinski zakon: član 298
 • Uprava carina: USLOVI I NAČIN ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2015. GODINI - Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2015. godini: tačka 2

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 14. JANUAR 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR PRAVILNIKA O PARAMETRIMA KVALITETA ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA I MINIMALNOM KVALITETU U OBAVLJANJU UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE I PRAVILNIKA O NAČINU I USLOVIMA PRISTUPA POŠTANSKOJ MREŽI JAVNOG POŠTANSKOG OPERATORA - "Sl. glasnik RS", br. 146/2014: • Umesto Republičke agencije za elektronske komunikacije (RATEL) i Republičke agencije za poštanske usluge (RAPUS) formirana Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge •
 • Pitanje i odgovor - NAPLATA POTRAŽIVANJA OD STRANE TREĆEG LICA KOJE JE DALO IZJAVU DA ĆE ISPLATITI DUG IZVRŠNOG DUŽNIKA NAZNAČENOG U VERODOSTOJNOJ ISPRAVI
 • Pitanje i odgovor - TEHNIČKI IZVEŠTAJI ZA POTREBE LEGALIZACIJE OBJEKTA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA ZA 2014. GODINU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM
 • Stručni komentar - UTVRĐIVANJE PRAVA I OBRAČUN NAKNADE ZARADE/PLATE I UVEĆANE ZARADE/DODATAKA NA PLATU POVODOM NOVOGODIŠNJIH I BOŽIĆNIH PRAZNIKA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - SASTAVLJANJE OBRASCA IZVEŠTAJA O PROMENAMA NA KAPITALU ZA 2014. GODINU • Za pravna lica i preduzetnike koji primenjuju MRS/MSFI i MSFI za MSP •
 • Stručni komentar - SASTAVLJANJE OBRASCA IZVEŠTAJA O TOKOVIMA GOTOVINE ZA 2014. GODINU • Za pravna lica i preduzetnike koji primenjuju MRS/MSFI i MSFI za MSP •
 • Stručni komentar - UTVRĐIVANJE PORESKOG KREDITA U SKLADU SA ČLANOM 53A ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA
 • Stručni komentar - UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2015. GODINU SAMOOPOREZIVANJEM • Obveznici koji vode poslovne knjige podnose poresku prijavu do 31. marta 2015. godine ID=261272
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O POREZIMA NA IMOVINU KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Januar 2015. godine •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - OBAVEZE REZIDENTA PO OSNOVU DOPUNSKE UPLATE STRANOG OSNIVAČA
 • Pitanje i odgovor - ŠIFRA PLAĆANJA U SLUČAJU PRIJEMA SREDSTAVA STRANIH DONACIJA I PRENOSA SREDSTAVA PARTNERIMA DRUGIH ZEMALJA PO UGOVORU O DONACIJI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - Instruktor za finansijsko tržište: IZVEŠTAJ SA BEOGRADSKE BERZE: • Decembar 2014. godine •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - USLOVI ZA OBEZBEĐIVANJE HIGIJENE U PRIMARNOJ PROIZVODNJI SITNOG VOĆA
 • Pitanje i odgovor - PRAVILNO KNJIŽENJE PROMENA U KOLONI 4 KEPU KNJIGE OD STRANE OBVEZNIKA KOMISIONARA

VESTI NA DAN 14. JANUAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: