Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 08. OKTOBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC – ČEK
 • OBRAZAC - UPLATA I ISPLATA

PROPISI:

 • ZAKON O TURIZMU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon, 93/2012 i 84/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O EKONOMSKOJ SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 19/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 19/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KRALJEVINE MAROKO O SARADNJI U OBLASTI VETERINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 19/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE MAĐARSKE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O PRAVOVREMENOJ RAZMENI INFORMACIJA U SLUČAJU RADIOLOŠKE OPASNOSTI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 19/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O SPREČAVANJU ZAGAĐENJA VODA PROUZROKOVANOG PLOVIDBOM UZ OKVIRNI SPORAZUM O SLIVU REKE SAVE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 19/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O IZMENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU DRŽAVA EFTA I REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 19/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU AMANDMANA NA STATUT SVETSKE TURISTIČKE ORGANIZACIJE A/RES/422(XIV), A/RES/511(XVI) I A/RES/512(XVI) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 19/2015)
 • ZAKON O NACIONALNIM PARKOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • UREDBA O NAKNADI TROŠKOVA I OTPREMNINI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2007 - prečišćen tekst, 84/2014 i 84/2015)
 • PRAVILNIK O OBRASCIMA SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI ZA PREVOZ ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU OZNAČAVANJA I EVIDENCIJI JAVNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANJA PORESKOG PUNOMOĆSTVA ZA POREZ NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • PRAVILNIK O MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE ZA KOJU SE UTVRĐUJU MAKSIMALNO DOZVOLJENE KOLIČINE OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2014, 37/2014 - ispr., 39/2014, 72/2014, 80/2015 i 84/2015)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015 i 84/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015 i 84/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Apelacioni sud u Novom Sadu: NAČELO SLOBODNOG SUDIJSKOG UVERENJA - Zakon o parničnom postupku: član 8

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: STOPA PDV PO KOJOJ SE OPOREZUJE PROMET POJEDINAČNIH USLUGA U OKVIRU USLUGA TEKUĆEG I INVESTICIONOG ODRŽAVANJA I SANACIJE ZELENIH REKREATIVNIH POVRŠINA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 23

VESTI NA DAN 08. OKTOBAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: