Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 09. NOVEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC GIO2 - GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OTPADU OPERATERA NA DEPONIJI OTPADA
 • OBRAZAC - GIO3 GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OTPADU OPERATERA POSTROJENJA ZA PONOVNO ISKORIŠĆENJE OTPADA

PROPISI:

 • ZAKON O ŽELEZNICI ("Sl. glasnik RS", br. 45/2013 i 91/2015)
 • ZAKON O USLOVIMA ZA UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO I NJIHOVOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014 i 91/2015 - autentično tumačenje)
 • AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDABA ČL. 27, 28, 40. I 71. ZAKONA O POREZU NA DOBIT PREDUZEĆA ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 25/01, 80/02, 80/02 - DR. ZAKON, 43/03, 84/04 I 18/10) I ČLANA 41. STAV 3. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 80/02, 84/02 - ISPRAVKA, 23/03 - ISPRAVKA, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - DR. ZAKON, 62/06 - DR. ZAKON I 61/07) ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014 i 91/2015 - autentično tumačenje)
 • ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005 i 91/2015)
 • UREDBA O PRAVILIMA O OBRAČUNAVANJU NADOKNADE ZA OBAVEZU JAVNOG PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OSNOVICE OSIGURANJA NA KOJU SE OBRAČUNAVA I PLAĆA DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • PRAVILNIK O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 147/2014, 9/2015 - ispr., 63/2015, 77/2015 i 91/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI PROGRAMA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA U TRANSPORTU OPASNOG TERETA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)
 • PRAVILNIK O ISPRAVI O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I POSEBNOJ ISPRAVI ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2006, 49/2007, 50/2007 - ispr., 95/2007, 127/2007, 37/2008, 54/2008, 61/2008, 1/2009, 25/2009, 42/2010, 45/2010, 103/2010, 89/2011, 91/2011 - ispr., 34/2012, 78/2012, 81/2012 - ispr., 96/2012, 98/2012 - ispr., 114/2012, 110/2013, 71/2014, 17/2015 - odluka US i 91/2015)
 • ODLUKA O PRAVNIM POSLEDICAMA PRESTANKA JAVNOG PREDUZEĆA NOVINSKA AGENCIJA TANJUG ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: DOKAZIVANJE IZMAKLE DOBITI - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 155 i 186

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN NAKNADE PO OSNOVU TRGOVINSKOG ZASTUPANJA - Zakon o porezu na dohodak građana: član 85

VESTI NA DAN 09. NOVEMBAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: