Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 26. MAJ 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • PRIJAVA O DAVANJU NA POSLUGU LOVAČKOG ORUŽJA
 • PRIJAVA O DAVANJU NA POSLUGU ORUŽJA STRELJAČKIH ORGANIZACIJA

PROPISI:

 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA DNEVNIH ULAZNICA ZA "DINO PARK" U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 32/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA DNEVNIH ULAZNICA ZA "DINO PARK" U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 32/2016)
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 13/2016)
 • ODLUKA O JAVNOM OKUPLJANJU NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 13/2016)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Zaječara", br. 23/2013, 8/2014, 15/2014 - dr. odluka, 42/2014, 51/2014 i 13/2016)
 • ODLUKA O OSNIVANJU BUDŽETSKE INSPEKCIJE GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 16/2016 i 18/2016 - ispr.)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA I ODRŽAVANJA SLUŽBENIH VOZILA GRADSKE UPRAVE GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 7/2016 i 13/2016)
 • PRAVILNIK O ZVANJIMA, ZANIMANJIMA I PLATAMA ZAPOSLENIH U GRADSKOJ UPRAVI GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 15/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Ministarstvo finansija: MOGUĆNOST PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA ODLAGANJE PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA OD STRANE SOLIDARNOG JEMCA KOJI SE UGOVOROM OBAVEZAO DA PLATI POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 73

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU BLAGOJEVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE (predstavke br. 61604/10, 62492/10, 62499/10, 62658/10, 62668/10, 63100/10, 63108/10, 63123/10, 63137/10, 63145/10, 63356/10, 63494/10, 63510/10, 63587/10 i 64856/10) - STATUS ŽRTVE I VISINA DOSUĐENE NAKNADE ZBOG PREKOMERNE DUŽINE IZVRŠNOG POSTUPKA - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 34

VESTI NA DAN 26. MAJ 2016.