Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UGOVORIMA O PREVOZU U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", broj 38/15), član 4. menja se i glasi:

"Član 4.

Opšte uslove prevoza utvrđuje prevoznik.

Opšti uslovi prevoza se javno objavljuju.

Smatra se da su opšti uslovi prevoza javno objavljeni kada ih prevoznik učini dostupnim koriosnicima prevoza, u štampanoj formi i u elektronskoj formi na internet stranici prevoznika.

Izmena prevoznih troškova i druge izmene i dopune opštih uslova prevoza, ne mogu se primenjivati pre isteka roka utvrđenog opštim uslovima prevoza."

Član 2.

U članu 5. tačka 4) menja se i glasi:

"4) železnički prevoznik (u daljem tekstu: prevoznik) je privredno društvo ili drugo pravno lice koje je registrovano za pretežnu delatnost pružanja usluga železničkog prevoza robe i/ili putnika, i kome je izdata licenca, uz obavezu da obezbedi vuču ili koje obezbeđuje samo vuču;"

Tačka 8) menja se i glasi:

"8) intermodalna transportna jedinica (ITJ) je izmenljivi transportni sud ili kontener, kao i poluporikolica i prikolica pogodna za dizanje dizalicom;"

Posle tačke 10) dodaje se tačka 10a) koja glasi:

"10a) jedinstvena karta je karta ili karte koje predstavljaju ugovor o prevozu za korišćenje uzastopnih železničkih usluga koje pruža jedan ili više železničkih prevoznika;"

Tačka 14) menja se i glasi:

"14) kombinovani prevoz je prevoz intermodalnih transportnih jedinica (ITJ) ili drumskog vozila kod koga se veći deo prevoznog puta obavlja železnicom, a početni i završni deo prevoznog puta drumskim transportom na što je moguće kraćim rastojanjima;"

Posle tačke 20) dodaju se tačke 20a) i 20b), koje glase:

 "20a) opšti uslovi prevoza su uslovi prevoznika u formi opštih uslova ili tarifa koje su pravno na snazi u svakoj državi članici i koji su postali, zaključivanjem ugovora o prevozu, njegov sastavni deo;

 20b) organizator putovanja je organizator turističkog putovanja ili posrednik, koji nije železičko preduzeće, u smislu zakona kojim se uređuje zaštita potrošača;"

U tački 29) reči: "prvozni troškovi" brišu se.

Tačka 30) menja se i glasi:

"30) prodavac karata je svaki posrednik u prodaji železničkih usluga koji zaključuje ugovore o prevozu putnika i prodaje karte u ime železničkog prevoznika ili za sopstveni račun;"

Posle tačke 30) dodaje se tačka 30a), koja glasi:

"30a) putna propusnica ili sezonska karta je karta za neograničen broj putovanja koja omogućuje ovlašćenom imaocu putovanje železnicom na određenom pravcu ili mreži u toku određenog vremenskog perioda;"

Posle tačke 31) dodaje se tačka 31a), koja glasi:

"31a) rezervacija je ovlašćenje, na papiru ili u elektronskom obliku, kojim se daje pravo licu koje se prevozi na prethodno potvrđeni personalizovani aranžman prevoza;"

Tačka 36) briše se.

Posle tačke 37) dodaje se tačka 37a), koja glasi:

"37a) ugovor o prevozu putnika je ugovor o prevozu uz finansijsku naknadu ili besplatno zaključen između železničkih prevoznika ili prodavaca karata i putnika za pružanje jedne ili više usluga prevoza;",

Tačka 38) menja se i glasi:

"38) ugovorni prevoznik je prevoznik sa kojim je putnik ili pošiljalac zaključio ugovor o prevozu;"

Posle tačke 40) dodaje se tačka 40a), koja glasi:

"40a) upravljač stanice je organizacioni subjekt kome je poverena odgovornost za upravljanje železničkom stanicom i koji može biti upravljač infrastrukture;"

Tačka 41) menja se i glasi:

"41) upravljač infrastrukture je javno preduzeće ili privredno društvo odgovorno za građenje, eksploataciju, održavanje i obnovu javne železničke infrastrukture na mreži, kao i za učešće u njenom razvoju u okviru utvrđene opšte politike razvoja i finansiranja infrastrukture;"

Član 3.

Posle člana 8. dodaje se član 8a, koji glasi:

"Član 8a

Prevoznik je dužan da u vozu i tokom ukrcavanja i iskrcavanja iz voza

pruži besplatnu pomoć osobama sa invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću.

 Pomoć u vozu iz stava 1. ovog člana obuhvata sve razumne napore da se osobi sa invaliditetom i osobi sa smanjenom pokretljivošću obezbedi pristup uslugama u vozu koji imaju i drugi putnici, ukoliko stepen invaliditeta ili smanjene pokretljivosti toj osobi onemogućava samostalan i bezbedan pristup tim uslugama."

Član 4.

U članu 9. stav 1. reči: "Zakon o železnici ("Službeni glasnik RS", broj 45/13)" zamenjuju se rečima: "zakonom kojim se uređuje železnica".

U stavu 2. reči: "objavi red vožnje na odgovarajući način, u štampanoj i elektronskoj formi, a" brišu se.

Član 5.

Posle člana 14. dodaju se čl. 14a - 14d, koji glase:  

"Član 14a

U slučaju da je putnik onemogućen da iskoristi kupljenu rezervaciju sedišta, postelje ili ležaja krivicom prevoznika, prevoznik je dužan da na zahtev putnika izvrši povraćaj cene rezervacije u punom iznosu.

Član 14b

Kada je opravdano očekivati da će kašnjenje u dolasku na krajnju destinaciju u skladu sa ugovorom o prevozu biti duže od 60 minuta, putnik odmah može da izabere jednu od sledećih mogućnosti:

1)         povraćaj pune cene karte, pod uslovima prema kojima je karta plaćena, za deo ili delove putovanja koji nisu realizovani i za deo ili delove putovanja koji jesu realizovani ukoliko putovanje zbog nastalog kašnjenja više nije u skladu sa početnim planom putnika, kao i za, kada je to potrebno, povratnu uslugu do mesta polaska u što kraćem roku. Isplata povraćaja vrši se pod istim uslovima kao isplata naknade iz člana 14v;

2)         nastavak ili preusmeravanje, pod sličnim uslovima prevoza, do krajnjeg odredišta u što kraćem roku;

3)         nastavak ili preusmeravanje, pod sličnim uslovima prevoza, do krajnjeg odredišta nekog drugog dana prema putnikovoj želji.

Član 14v

 Bez gubljenja prava na prevoz, putnik može zahtevati naknadu zbog kašnjenja od železničkog preduzeća ukoliko putnika očekuje kašnjenje između mesta polaska i dolaska navedenog na karti za koje nije izvršen povraćaj cene karte u skladu sa članom 14b. Minimalni iznos naknade u slučaju kašnjenja iznosi:

1)         25% cene karte za kašnjenje u trajanju od 60 do 119 minuta,

2)         50 % cene karte za kašnjenje u trajanju dužem od 120 minuta.

Putnici koji poseduju putnu propusnicu ili sezonsku kartu i koje zadese učestala kašnjenja ili otkazivanja tokom perioda važnosti karte mogu zahtevati adekvatnu naknadu u skladu sa pravilima železničkog preduzeća o naknadi. U ovim pravilima navode se kriterijumi za utvrđivanje kašnjenja i izračunavanje iznosa naknade.

Naknada u slučaju kašnjenja izračunava se u odnosu na cenu koju je putnik stvarno platio za uslugu koja je izvršena sa zakašnjenjem.

Kada se ugovor o prevozu odnosi na povratno putovanje, naknada za kašnjenje u odlasku ili dolasku izračunava se u u odnosu na polovinu cene plaćene za kartu. Na isti način cena za uslugu koja je izvršena sa zakašnjenjem prema bilo kom drugom obliku ugovora o prevozu koji omogućava putovanje na nekoliko uzastopnih pravaca izračunava se proporcionalno punom iznosu cene.

Izračunavanje perioda kašnjenja ne uzima u obzir kašnjenja za koja prevoznik može da dokaže da se dogodilo izvan teritorije na kojoj se primenjuje Ugovor o osnivanju Evropske zajednice.

 Naknada cene karte isplaćuje se u roku od 30 dana od dana prijema zahteva za naknadu. Naknada se isplaćuje u novcu, na zahtev putnika, a može se isplatiti u vaučerima odnosno drugim uslugama ukoliko su uslovi fleksibilni (naročito u pogledu perioda važnosti i destinacije).

Naknada cene karte ne može se smanjiti kao posledica troškova finansijskih transakcija kao što su takse, troškovi telefonskog razgovora ili cena marki.

Prevoznik može odrediti minimalan iznos ispod kojeg se naknada ne isplaćuje, koji ne može biti veći od 4 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan prijema zahteva za naknadu).

 Putnik nema pravo na naknadu, ako je obavešten o kašnjenju pre kupovine karte ili ako je period kašnjenja kao posledica nastavka druge usluge ili preusmeravanja kraći od 60 minuta.

Član 14g

U slučaju kašnjenja u dolasku ili odlasku, prevoznik ili upravnik stanice moraju informisati putnike o situaciji i procenjenom vremenu odlaska i dolaska čim ova informacija bude raspoloživa.

 U slučaju kašnjenja navedenog u stavu 1. dužem od 60 minuta, putnicima se besplatno nude i:

1)         obroci i osveženje u skladu sa vremenom čekanja, ako su dostupni u vozu ili u stanici, ili se razumno mogu nabaviti;

2)         hotelski ili drugi smeštaj, kao i prevoz od železničke stanice do mesta smeštaja, u slučaju boravka od jedne ili više noći ili ako je potreban dodatni boravak, gde i kada za ovo postoje fizičke mogućnosti;

3)         ukoliko je voz blokiran na pruzi, prevoz od voza do železničke stanice, do alternativnog mesta polaska ili do krajnjeg odredišta usluge, gde i kada je to fizički moguće.

 Ukoliko železnička usluga ne može biti nastavljena, prevoznik mora u što kraćem roku organizovati alternativne transportne usluge za putnike.

 U realizaciji obaveza iz st. 1, 2. i 3. ovog člana, prevoznik koji obavlja prevoz mora uzeti u obzir posebne potrebe putnika sa invaliditetom i sa smanjenom pokretljivošću i njihovih pratilaca, ako takvih lica ima među putnicima.

 Prevoznik, na zahtev putnika, mora navesti na karti da je železnička usluga pretrpela kašnjenje, uzrokovala propuštanje presedanja ili da je otkazana, u zavisnosti od samog slučaja."

Član 14d

Ukoliko je prevoznik odgovoran za potpuni ili delimičan gubitak, ili oštećenje, opreme za kretanje ili druge specifične opreme koju koristi osoba sa invaliditetom ili osoba sa smanjenom pokretljivošću, ne primenjuje se odredba o ograničenju finansijskog iznosa nadoknade.

Član 6.

Posle člana 22. Dodaje se član 22a, koji glasi:

"Član 22a

Na pitanja zaključivanja i realizacije ugovora o prevozu putnika, koja ovim zakonom nisu posebno uređena shodno se primenjuju odgovarajuće odredbe Dela II, III, IV, V, VI i VII Jedinstvenih pravila za ugovor o međunarodnom železničkom prevozu putnika - Dodatka A (CIV), Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) od 9. maja 1980. godine od 9. maja 1980. godine u verziji na osnovu Protokola o izmenama od 3. juna 1999. godine ("Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 8/84, "Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 3/93, "Službeni glasnik RS", broj 102/07 i "Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/10, 2/13, 17/15, 7/17 i 9/19), sa naknadnim izmenama i dopunama".

Član 7.

Posle člana 40. dodaje se član 40a, koji glasi:

"Član 40a.

Obaveze prema putnicima propisane ovim zakonom ne mogu se ograničiti niti je moguće odreći ih se, naročito odstupanjem ili restriktivnom klauzulom u ugovoru o prevozu.

Železnički prevoznici putnicima mogu ponuditi povoljnije uslove prevoza u odnosu na prava utvrđena ovim zakonom.

Član 8.

U članu 41. stav 3. reči: "Na zahtev korisnika može se zaključiti" zamenjuju se rečima: "Prevoznik i korisnik prevoza mogu da zaključe".

Član 9.

U članu 42. stav 2. reči: "u prevozu" zamenjuju se rečima : "o prevozu".

Član 10.

U članu 43. stav 1. posle reči: "ovim" dodaju se reči: "ili drugim".

Član 11.

U članu 44. stav 2. reči: "Na zahtev korisnika može se zaključiti" zamenjuju se rečima: "Prevoznik i korisnik prevoza mogu da zaključe".

Član 12.

U članu 45. stav 1. posle reči: "kolskim" dodaju se reči: "odnosno tovarnim", a posle reči: "kolskog" dodaju se reči: "ili tovarnog".

Član 13.

U članu 55. stav 1. menja se i glasi:

"Ako plaćanje prevoznih troškova nije drugačije dogovoreno sa prevoznikom, sve prevozne troškove dužan je da plati pošiljalac po opštim uslovima prevoza koji se primenjuju na dan zaključenja ugovora o prevozu, a u slučaju ponovne predaje, prema opštim uslovima prevoza na dan ponovne predaje pošiljke na prevoz."

Stav 3. menja se i glasi:

"Ako za obračun troškova ne postoji poseban ugovor, za plaćanje prevoznih troškova važe opšti uslovi prevoza."

Član 14.

U članu 59. stav 3. reči: "dužan je" zamenjuju se rečju: "dužan".

Član 15.

U članu 72. stav 1. tačka 8) reči: "Carinskim zakonom ("Službeni glasnik RS", br. 18/10 i 112/12)" zamenjuju se rečima: "zakonom kojim se uređuje carina".

Član 16.

U članu 83. stav 2. posle reči: "imaoca" dodaje se reč: "prava".

Član 17.

U čl. 2, 3, 5, 10, 11, 13, 15, 16, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 41, 44,49,51, 59, 62, 66, 68, 69, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 90, 93, 98, 100, 101, 102, 105, 112, reč: "tarifa" u određenom padežu zamenjuje se rečima: "opštim uslovima prevoza" u odgovarajućem padežu.

Član 18.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim čl. 14b, 14v, 14g i 14d, koji počinju da se primenjuju narednog dana od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, odnosno danom početka pune primene Transportne zajednice u skladu sa članom 40. Ugovora o osnivanju transportne zajednice ("Sl. glasnik RS", broj 11/2017) i članom 1. Protokola VI - Prelazni aranžmani između Evropske unije, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane, ako početak te pune primene nastupi pre pristupanja Republike Srbije Evropskoj Uniji.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakonom o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", br. 38/15 - u daljem tekstu: Zakon) uređuje se ugovorni i drugi obligacioni odnosi u oblasti javnog prevoza putnika i stvari u unutrašnjem železničkom saobraćaju.

Imajući u vidu predmet ovog zakona, isti je od naročitog značaja za funkcionisanje putničkog i teretnog železničkog saobraćaja u Republici Srbiji.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je, u skladu sa dinamikom iz Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije, odnosno njegovim planom donošenja propisa za period 2018-2021, pokrenulo postupak za donošenje Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju.

Navedenim Nacrtom zakona sprovodi se dalji postupak usklađivanja sa pravnim tekovinama Evropske unije, odnosno Uredbom (EZ) br. 1371/2007 Evropskog parlamenta i Saveta od 23. oktobra 2007. o pravima i obavezama putnika u železničkom saobraćaju i to pre svega u oblasti prava putnika. Ovo usklađivanje se pre svega odnosi na uslove i pravila u pogledu povraćaja i naknade cene karte u slučaju kašnjenja voza, kao i prava osoba sa invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću koje koriste uslugu želenzničkog prevoza.

Pored toga, Nacrtom zakona vrši se usklađivanje terminologije korišćene u važećem zakonu sa Zakonom o železnici ("Službeni glasnik RS", br. 41/18), kao i otklanjaju nedostaci teksta Zakona koji su tehničke prirode.

 III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Nacrta zakona predložena je izmena člana 4, odnosno brisanje stava 1. i izmena ostalih stavova radi usklađivanja sa terminologijom iz Uredbe 1371/2007 o pravima i obavezama putnika u železničkom saobraćaju i relacijama na postojećem slobodnom železničkom tržištu koje u vreme donošenja Zakona bilo praktično monopolsko.

Članom 2. Nacrta zakona vrše se izmene u članu 5. Zakona, tako što se vrši uslklađivanje definicija sa postojećim u Zakonu o železnici ili dopunjavanje onim iz Uredbe 1371/2007 o pravima i obavezama putnika u železničkom saobraćaju.

Članom 3. Nacrta zakona dodaje se novi član 8a. koji se odnosi na pomoć osobama sa invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću tokom ukrcavanja i iskrcavanja iz voza.

Članom 4. Nacrta zakona vrši se pravnotehnička redakcija člana 9. Zakona tako što se reči u stavu 1: "Zakon o železnici ("Službeni glasnik RS", broj 45/13)" zamenjuju rečima: "zakonom kojim se uređuje železnica", a u stavu 2. brišu reči: "objavi red vožnje na odgovarajući način, u štampanoj i elektronskoj formi, a" radi usklađivanja sa odredbama Zakona o železnici koji predviđa obavezu objavljivanja reda vožnje isključivo za upravljača infrastrukture.

Članom 5. Nacrta zakona posle člana 14. dodaju se čl. 14a - 14d kojima se vrši dalje usklađivanje sa Uredbom 1371/2007 o pravima i obavezama putnika u železničkom saobraćaju i uređuje pitanje neiskorišćenosti rezervacije krivicom prevoznika, povraćaj cene karte, preusmeravanja u slučaju kašnjenja voza, naknada cene karte, pružanje pomoći u slućaju kašnjenja voza i slučaj potpunog ili delimičnog gubitka ili oštećenja opreme koju koristi osoba sa invaliditetom ili osoba sa smanjenom pokretljivošću. Sa izuzetkom člana 14a. (neiskorišćenost rezervacije), za sve navedene odredbe važi odložena primena do stupanja Srbije u Evropsku uniju ili u skladu sa Ugovorom o osnivanju transportne zajednice ("Sl. glasnik RS", broj 11/2017).

Članom 6. Nacrta zakona predloženo je da za zaključivanje i realizaciju ugovora o prevozu putnika, u delu koji nije uređen ovim zakonom, shodno se primenjuju odredbe Dela II, III, IV, V, VI i VII Jedinstvenih pravila za ugovor o međunarodnom železničkom prevozu putnika - Dodatka A (CIV), Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) od 9. maja 1980. godine od 9. maja 1980. godine u verziji na osnovu Protokola o izmenama od 3. juna 1999. godine ("Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 8/84, "Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 3/93, "Službeni glasnik RS", broj 102/07 i "Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/10, 2/13, 17/15, 7/17 i 9/19), sa naknadnim izmenama i dopunama.

Članom 7. Nacrta zakona posle člana 40. dodaje se član 40a. kojim se putniku garantuju uslovi koji ne mogu biti nepovoljniji u odnosu na uslove propisane Zakonom (već postojeća odredba u Zakonu o železnici koja je preneta u Nacrt zakona radi potpunog uređenja predmetne materije u jednom zakonu).

Članom 8. Nacrta zakona predložena je zamena reči u članu 41. stav 3: "Na zahtev korisnika može se zaključiti" sa rečima: "Prevoznik i korisnik prevoza mogu da zaključe", radi praktičnije primene odredbe.

Članom 9. Nacrta zakona vrši se pravnotehnička redakcija u članu 42. stav 2. zamenom reči: "u prevozu" rečima :"o prevozu".

Članom 10. Nacrta zakona u članu 43. stav 1. posle reči: "ovim" dodaju se reči: "ili drugim" imajući u vidu da je prijem određenih vrsta robe na prevoz zabranjen drugim zakonima.

Članom 11. Nacrta zakona predloženo je da se u članu 44. stav 2. reči: "Na zahtev korisnika može se zaključiti" zamenjuje rečima: "Prevoznik i korisnik prevoza mogu da zaključe" radi praktičnije primene odredbe.

Članom 12. Nacrta zakona predloženo je da se u članu 45. stav 1. posle reči: "kolskim" dodaju reči: "odnosno tovarnim", a posle reči: "kolskog" dodaju se reči: " ili tovarnog", radi praktičnije primene odredbe.

Članom 13. Nacrta zakona vrši se izmena u članu 55. radi praktičnijeg tumačenja i primene odredbe.

Članom 14. Nacrta zakona vrši se pravnotehnička redakcija u članu 59. stav 3. zamenom reči: "dužan je" sa rečju: "dužan".

Članom 15. Nacrta zakona vrši se pravnotehnička redakcija u članu 72. stav 1. tačka 8) zamenom reči: "Carinskim zakonom ("Službeni glasnik RS", br. 18/10 i 112/12)" rečima: "zakonom kojim se uređuje carina".

Članom 16. Nacrta zakona vrši se pravnotehnička redakcija u članu 83. stav 2. tako što se posle reči: "imaoca" dodaje reč: "prava".

Članom 17. Nacrta zakona vrši se usklađivanje terminogije u čl. 2, 3, 5, 10, 11, 13, 15, 16, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 41, 44,49,51, 59, 62, 66, 68, 69, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 90, 93, 98, 100, 101, 102, 105, 112, tako što se reč: "tarifa" u određenom padežu zamenjuje se rečima: "opštim uslovima prevoza" u odgovarajućem padežu, u skladu sa promenom definicije iz člana 2 tačka 20a) Nacrta zakona.

Članom 18. Nacrta zakona utvrđuje se stupanje zakona na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim čl. 14b, 14v, 14g i 14d, koji počinju da se primenjuju na dan integracije železničkog transportnog tržišta Republike Srbije u železničko transportno tržište Evropske unije, odnosno narednog dana od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji ili na dan početka pune primene Transportne zajednice u skladu sa čl. 40. Ugovora o osnivanju transportne zajednice ("Sl. glasnik RS", broj 11/2017) i članom 1. Protokola VI - Prelazni aranžmani između Evropske unije, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane.

Izvor: Vebsajt Ministarstva građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе, 22.11.2019.