Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19-dr. zakon), u članu 2. u tački 20v) tačka-zapeta zamenjuje se tačkom i dodaju se reči: "Kondominijum je oblik organizovanja u zatvorenom stambenom bloku, koji čine sve stambene zajednice i vlasnik odnosno zakupac zemljišta koje se organizuju kao udruženja u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje stanovanje;"

U tački 26) posle reči: "železnička infrastruktura,", dodaju se reči: "vazdušna saobraćajna infrastruktura (poletno-sletna staza, rulna staza, platforma i sl, kao i objekti u njihovoj funkciji), operativna obala u lučkom području,"

Član 2.

U članu 8a posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Provera da li je podnesak iz stava 4. ovog člana potpisan i validovan elektronskim potpisom, vrši se automatski prilikom podnošenja zahteva kroz centralnu evidenciju objedinjene procedure."

Dosadašnji st. 5-8. postaju st. 6-9.

Član 3.

U članu 8b u stavu 2. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: "izuzev u slučaju kada imalac javnih ovlašćenja utvrdi da je nenadležan, kada ima rok od tri dana da obavesti nadležni organ.

Član 4.

Naslov iznad člana 36. i član 36. menjaju se i glase:

"8. Izrada planskih dokumenata

Član 36.

Planske dokumente može da izrađuje javno preduzeće, odnosno druga organizacija koju je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, za obavljanje poslova prostornog i urbanističkog planiranja, kao i druga pravna lica, koja su upisana u registar privrednih subjekata za obavljanje poslova prostornog i urbanističkog planiranja i koja imaju zaposlene licencirane prostorne planere, odnosno licencirane arhitekte urbaniste upisane u registar licenciranih lica u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu zakona i koja su, u skladu sa uslovima propisanim ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona, upisana u odgovarajući registar za obavljanje stručnih poslova izrade prostornih i urbanističkih planova koji vodi ministarstvo nadležno za poslove planiranja i izgradnje u skladu sa ovim zakonom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, urbanističke planove može da izrađuje i preduzetnik koji ispunjava uslove propisane u stavu 1. ovog člana.

Ministar nadležan za poslove planiranja i izgradnje bliže propisuje uslove koje treba da ispune pravna lica i preduzetnici iz st. 1. i 2. ovog člana.

Ministar nadležan za poslove prostornog planiranja i urbanizma obrazuje komisiju za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje stručnih poslova izrade prostornih i/ili urbanističkih planova.

Na predlog komisije iz stava 4. ovog člana, ministar nadležan za poslove prostornog planiranja i urbanizma donosi rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje stručnih poslova izrade prostornih i/ili urbanističkih planova i upisu u registar iz stava 1. ovog člana.

Rešenje o ispunjenosti uslova za izradu planskih dokumenata konačno je danom dostavljanja rešenja. Rešenje o ispunjenosti uslova za izradu planskih dokumenata važi dve godine, od dana izdavanja.

Ako utvrdi da pravno lice ili preduzetnik ne ispunjava uslove za izradu planskih dokumenata ili ako utvrdi da je rešenje izdato na osnovu netačnih ili neistinitih podataka ministar nadležan za poslove prostornog planiranja i urbanizma donosi rešenje kojim ukida, odnosno poništava rešenje o ispunjenosti uslova za izradu planskih dokumenata.

Troškove utvrđivanja ispunjenosti uslova za izradu planskih dokumenata, snosi podnosilac zahteva.

Visina troškova za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izradu planskih dokumenata, sastavni je deo rešenja iz stava 4. ovog člana.

Izradom prostornih, odnosno urbanističkih planova rukovodi odgovorni prostorni planer, odnosno odgovorni urbanista."

Član 5.

Naslov iznad člana 37. i član 37. menjaju se i glase:

"9. Odgovorni prostorni planer

Član 37.

Poslove izrade prostornih planova u svojstvu odgovornog prostornog planera može da obavlja lice pod profesionalnim nazivom licencirani prostorni planer, kome je izdata licenca i koji je upisan u registar licenciranih lica u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu zakona.

Licencirani prostorni planer može biti lice sa stečenim visokim obrazovanjem iz stručne oblasti prostornog planiranja na nivou ekvivalentnom akademskim studijama odnosno strukovnim studijama obima od najmanje 300 ESPB, položenim stručnim ispitom iz stručne oblasti prostornog planiranja, odgovarajućim stručnim iskustvom na izradi prostornih planova i odgovarajućim stručnim rezultatima (reference).

Stručnim rezultatima iz stava 2. ovog člana smatraju se rezultati ostvareni na izradi ili saradnji na izradi najmanje dva prostorna plana ili dokumenta za sprovođenje prostornog plana.

Odgovorni prostorni planer daje izjavu da je prostorni plan usklađen sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona."

Član 6.

Član 38. menja se i glasi:

                                                                        "Član 38

Poslove izrade urbanističkih planova u svojstvu odgovornog urbaniste može da obavlja lice pod profesionalnim nazivom licencirani arhitekta urbanista, kome je izdata odgovarajuća licenca i koji je upisan u registar licenciranih lica u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu zakona.

Licencirani arhitekta urbanista može biti lice sa stečenim visokim obrazovanjem iz stručne oblasti arhitektura, odnosno uže stručne oblasti urbanizma, na nivou ekvivalentnom akademskim studijama odnosno strukovnim studijama obima od najmanje 300 ESPB, položenim stručnim ispitom iz uže stručne oblasti urbanizma, odgovarajućim stručnim iskustvom na izradi urbanističkih planova i odgovarajućim stručnim rezultatima (reference).

Stručnim rezultatima iz stava 2. ovog člana smatraju se rezultati ostvareni na rukovođenju, izradi ili saradnji na izradi najmanje dva urbanistička plana.

Odgovorni urbanista daje izjavu da je planski dokument usklađen sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona."

Član 7.

U članu 43. posle stava 5. dodaju se novi st. 6. i 7. koji glase:

"Za potrebe praćenja stanja u prostoru formira se Registar investicionih lokacija kao podsistem Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka i uspostavlja se u skladu sa propisima koji uređuju oblast nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka.

Organ nadležan za poslove državnog premera i katastra uspostavlja i održava tehničku infrastrukturu za pristup i korišćenje podataka iz Registra investicionih lokacija."

Dosadašnji stav 6 postaje stav 8.

Član 8.

U članu 45. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan je da dostavi sve podatke iz lokalnog informacionog sistema i raspoložive podatke o investicionim lokacijama organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra u skladu sa Zakonom o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka."

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 9.

U članu 51a stav 4. menja se i glasi:

"Glavni urbanista može biti licencirani arhitekta, odnosno arhitekta urbanista sa najmanje deset godina radnog iskustva stručnoj oblasti arhitektura, odnosno užoj stručnoj oblasti urbanizam."

Član 10.

U članu 55. u tački 4a) tačka-zapeta zamenjuje se zapetom i dodaju reči: "a koje nadležni organ pribavlja kroz objedinjenu proceduru od ministarstva nadležnog za poslove životne sredine;"

Član 11.

U članu 61. u stavu 2. posle reči: "kompatibilnosti," dodaju se reči: "u skladu sa kapacitetima infrastrukture u okviru kapaciteta koji su opredeljeni planskim dokumentom,"

Član 12.

U članu 68. stav 1. menja se i glasi:

"Ispravka granica susednih katastarskih parcela, spajanje susednih katastarskih parcela istog vlasnika, spajanje susednih parcela na kojima je isto lice vlasnik ili dugoročni zakupac na osnovu ranijih propisa, kao i obrazovanje većeg broja građevinskih parcela prema planiranoj ili postojećoj izgrađenosti odnosno planiranoj ili postojećoj nameni građevinske parcele, vrši se na osnovu elaborata geodetskih radova."

Član 13.

U članu 70. u stavu 4. posle reči: "ili stambenom kompleksu," dodaju se reči: "odnosno zgradi sa više ulaza,"

Posle stava 4. dodaje se nosi stav 5. koji glasi:

"U kondominijumu, investitor odnosno vlasnik ili zakupac zemljišta na kome se nalaze izgrađeni objekti, upravlja tim zemljištem na način da organizuje održavanje zemljišta, dok su vlasnici posebnih delova objekata na takvom zemljištu, dužni da učestvuju u troškovima održavanja i unapređivanja zemljišta. Po završetku izgradnje svih objekata i pribavljanja upotrebnih dozvola, investitor zemljište prenosi stambenim zajednicama formiranim u kondominijumu, koje dalje preuzimaju poslove upravljanja.

Dosadašnji st. 5-23. postaju st. 6-24.

Član 14.

U članu 104. stav 3. briše se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

Član 15.

Član 126. menja se i glasi:

                                                                        "Član 126.

Tehničku dokumentaciju za izgradnju objekata, odnosno izvođenje radova može da izrađuje pravno lice ili preduzetnik koji je upisan u registar privrednih subjekata, koji ima zaposlene licencirane arhitekte, odnosno licencirane inženjere upisane u registar licenciranih lica u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu zakona, sa stručnim rezultatima na izradi odgovarajuće vrste tehničke dokumentacije, i koji je u skladu sa uslovima propisanim ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona upisan u registar za izradu tehničke dokumentacije koji vodi ministarstvo nadležno za poslove planiranja i izgradnje u skladu sa ovim zakonom.

Stručne rezultate, u smislu stava 1. ovog člana, u skladu sa propisom donetim na osnovu ovog zakona, dokazuje licencirani arhitekta ili licencirani inženjer, u slučaju izrade tehničke dokumentacije za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo, odnosno autonomna pokrajina u skladu sa ovim zakonom.

Ministar nadležan za poslove planiranja i izgradnje bliže propisuje uslove koje treba da ispune pravna lica i preduzetnici iz stava 1. ovog člana.

Ministar nadležan za poslove planiranja i izgradnje obrazuje komisiju za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje stručnih poslova izrade tehničke dokumentacije.

Na predlog komisije iz stava 4. ovog člana ministar nadležan za poslove građevinarstva donosi rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje stručnih poslova izrade tehničke dokumentacije i upis u registar iz stava 1. ovog člana

Rešenje iz stava 5. ovog člana konačno je danom dostavljanja rešenja.

Rešenje iz stava 6. ovog člana donosi se sa rokom važenja dve godine.

Ministar nadležan za poslove građevinarstva doneće rešenje kojim ukida rešenje o ispunjenosti uslova za izradu tehničke dokumentacije, ako se utvrdi da privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik više ne ispunjava uslove iz stava 2. ovog člana, kao i kada se utvrdi da je rešenje izdato na osnovu netačnih ili neistinitih podataka.

Troškove utvrđivanja ispunjenosti uslova za izradu tehničke dokumentacije iz stava 1. ovog člana snosi podnosilac zahteva.

Visina troškova za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izradu tehničke dokumentacije iz stava 8. ovog člana, sastavni je deo rešenja iz stava 3. ovog člana."

Član 16.

Član 126a menja se i glasi:

                                                                        "Član 126a

Privredno društvo, odnosno drugo Pravno lice ili preduzetnik koji ispunjava uslove iz člana 126. stav 2. i člana 150. stav 2. ovog zakona, obavezno je da u pisanoj formi bez odlaganja obavesti ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva o svakoj promeni uslova utvrđenih rešenjem ministra i u roku od 30 dana podnese zahtev za donošenje novog rešenja i dostavi dokaze o ispunjenosti uslova za upis u odgovarajući registar za izradu odgovarajuće vrste tehničke dokumentacije, odnosno izgradnje objekata ili izvođenja radova, za tu određenu vrstu objekata.

Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, po službenoj dužnosti ili na inicijativu inspekcijskih i drugih državnih organa, pravnih i fizičkih lica, vrši kontrolu ispunjenosti uslova utvrđenih u postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za izradu tehničke dokumentacije (u daljem tekstu: licenca).

Ukoliko ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva utvrdi da uslovi iz stava 2. ovog člana nisu ispunjeni, rešenjem će staviće van snage licencu rešenje izdato privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu ili preduzetniku u roku od 30 dana od dana utvrđivanja nepravilnosti.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, tom licu ne može se izdati novo licenca rešenje u narednih šest meseci od dana pravnosnažnosti rešenja kojim je licenca stavljena van snage.

Rešenje kojim se ukida rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno danom dostavljanja privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu ili preduzetniku na koja se odnose i protiv rešenja ne može se uložiti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor."

Član 17.

Član 128. menja se i glasi:

"Član 128.

Poslove izrade tehničke dokumentacije u svojstvu odgovornog projektanta može da obavlja lice pod profesionalnim nazivom licencirani arhitekta, odnosno licencirani inženjer kome je izdata licenca i koje je upisano u registar licenciranih lica u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu zakona.

Licencirani arhitekta, odnosno licencirani inženjer može biti lice sa stečenim visokim obrazovanjem iz odgovarajuće stručne oblasti na nivou ekvivalentnom akademskim studijama odnosno strukovnim studijama obima od najmanje 300 ESPB, položenim stručnim ispitom iz odgovarajuće stručne odnosno uže stručne oblasti, odgovarajućim stručnim iskustvom na izradi odgovarajuće tehničke dokumentacije i odgovarajućim stručnim rezultatima (reference).

Stručnim rezultatima u smislu stava 1. ovog člana, smatraju se rezultati ostvareni na izradi ili saradnji na izradi najmanje dva projekta iz odgovarajuće stručne, odnosno uže stručne oblasti za koju se podnosi zahtev za licencu u skladu sa zakonom i propisom donetim na osnovu zakona.

Lice iz stava 2. ovog člana može biti arhitekta, građevinski inženjer, mašinski inženjer, inženjer elektrotehnike, kao i inženjeri ostalih tehničkih struka (saobraćajni inženjer, inženjer geodezije, inženjer geologije, inženjer tehnologije, inženjer šumarstva, inženjer poljoprivrede i dr.).

Odgovorni projektant potpisuje deo projekta u skladu sa propisom kojim se bliže uređuje izrada tehničke dokumentacije, za čiju izradu poseduje odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom i propisima donetim na osnovu zakona."

Član 18.

U članu 129a stav 1. menja se i glasi:

"Pravno lice ili preduzetnik, koje obavlja poslove izrade planskih dokumenata, izrade i kontrole tehničke dokumentacije, odnosno koje je izvođač radova, vršilac stručnog nadzora ili tehničkog pregleda, mora biti osigurano od odgovornosti za štetu koju može pričiniti drugoj strani, odnosno trećem licu (osiguranje od profesionalne odgovornosti)."

Član 19.

U članu 131. posle stava 1. dodaje se novi st. 2. i 3. koji glase:

"U slučaju izgradnje objekata, koji se realizuju po fazama odnosno etapama, ministar nadležan za poslove građevinarstva može obrazovati revizionu komisiju u stalnom sazivu za sve faze, odnosno etape projekta.

Kada je projekat, koji je predmet stručne kontrole, projekat koji se realizije u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje javno-privatno partnerstvo, obavezni član revizione komisije je i predstavnik davaoca koncesije."

Dosadašnji stav 2. postaje stav 4.

Posle stava 4. dodaju se st. 5. i 6. koji glase:

"Izuzetno od stava 1. umesto idejnog projekta uz studiju opravdanosti investitor može dostaviti projekat za građevinsku dozvolu, izrađen u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje sadržaj tehničke dokumentacije, koji je u tom slučaju predmet stručne kontrole.

Podnošenje zahteva i razmena dokumenata i podnesaka iz stava 1. ovog člana obavlja se elektronskim putem, osim za dokumente i podneske koji sadrže tajne podatke i koji su označeni stepenom tajnosti u skladu sa propisima kojima se uređuje tajnost podataka."

Član 20.

U članu 135a posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

"Po upisu izgrađene nepokretnosti u evidenciju nepokretnosti, finansijer predaje nepokretnost u posed, korišćenje i upravljanje licu koje je vlasnik nepokretnosti, odnosno licu koje je određeno kao upravljač."

Član 21.

U članu 139. stav 3. menja se i glasi:

"Gradu Beogradu se poverava rešavanje po žalbi protiv prvostepenog rešenja o građevinskoj dozvoli za koje rešenje izdaju gradske opštine, kao i na prvostepeno rešenje o odobrenju izvođenja radova iz člana 145. ovog zakona, na teritoriji grada Beograda."

Član 22.

U članu 141. stav 2. posle reči: "rekonstrukcije objekta," dodaju se zapeta i reči: "naknadni ugovor o hipoteci, ugovor o kupoprodaji objekta u izgradnji overen kod javnog beležnika"

Član 23.

U članu 142. stav 7. menja se i glasi:

"Ako prilikom izgradnje odnosno rekonstrukcije linijskog infrastrukturnog objekta, nastupi elementarna nepogoda ili drugi nepredviđeni događaj, odnosno okolnost kojim se ugrožava bezbednost i zdravlje ljudi, objekta i saobraćaja, radi njihovog sprečavanja ili ublažavanja štetnog dejstva, otklanjanja štetnih posledica od tih nepogoda, događaja odnosno okolnosti koja zahteva izmenu postojećih tehničkih rešenja, odnosno povećan obim radova, investitor može izvoditi radove bez prethodno pribavljenog rešenja o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli, odnosno rešenja o odobrenju za izvođenje radova za taj objekat, u sladu sa članom 143. ovog zakona."

Posle stava 8. dodaje se stav 9, koji glasi:

"Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na izmenu rešenja o odobrenju iz člana 145. ovog zakona."

Član 24.

Naslov iznad člana 150. i član 150. menjaju se i glase:

"3. Izvođenje radova

Član 150.

Građenje objekta, odnosno izvođenje radova može da vrši pravno lice ili preduzetnik (u daljem tekstu: izvođač radova), koji je upisan u registar privrednih subjekata, koji ima zaposlene licencirane izvođače radova upisane u registar licenciranih lica u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu zakona, sa stručnim rezultatima na građenju odgovarajuće vrste objekata, odnosno izvođenju odgovarajućih radova na objektima, i koji je u skladu sa uslovima propisanim ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona upisan u registar za građenje objekata, odnosno izvođenje radova koji vodi ministarstvo nadležno za poslove izgradnje u skladu sa ovim zakonom. Ako izvođač radova za određene radove angažuje drugo privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili drugog preduzetnika (u daljem tekstu: podizvođač), podizvođač mora da ispunjava uslove propisane ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona, za izvođenje te vrste radova za koje je angažovan.

Stručne rezultate, u smislu stava 1. ovog člana, u skladu sa zakonom i propisom donetim na osnovu ovog zakona, dokazuje licencirani izvođač radova, u slučaju građenja objekata, odnosno izvođenja radova na objektima za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo, odnosno autonomna pokrajina u skladu sa ovim zakonom

Ministar nadležan za poslove planiranja i izgradnje bliže propisuje uslove koje treba da ispune pravna lica i preduzetnici iz stava 1. ovog člana.

Ministar nadležan za poslove planiranja i izgradnje obrazuje komisiju za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje stručnih poslova građenja objekata, odnosno izvođenja radova.

Na predlog komisije iz stava 4. ovog člana ministar nadležan za poslove građevinarstva donosi rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje stručnih poslova građenja objekata, odnosno izvođenja radova i upis u registar iz stava 1. ovog člana

Rešenje iz stava 5. ovog člana donosi se sa rokom važenja dve godine.

Troškove utvrđivanja ispunjenosti uslova iz stava 3. ovog člana, snosi podnosilac zahteva za utvrđivanje uslova.

Visinu troškova iz stava 5. ovog člana utvrđuje ministar nadležan za poslove građevinarstva."

Član 25.

Član 151. menja se i glasi:

                                                                        "Član 151.

Izvođač radova određuje odgovornog izvođača radova koji rukovodi građenjem objekta, odnosno izvođenjem radova u okviru odgovarajuće stručne oblasti.

Poslove rukovođenja građenjem objekata odnosno izvođenjem radova u svojstvu odgovornog izvođača radova, može da obavlja lice kome je u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu zakona izdata licenca za izvođenje radova (licencirani izvođač).

Licencirani izvođač može biti lice sa stečenim visokim obrazovanjem iz odgovarajuće stručne oblasti na nivou ekvivalentnom akademskim studijama odnosno strukovnim studijama obima od najmanje 300 ESPB, položenim stručnim ispitom iz odgovarajuće stručne, odnosno uže stručne oblasti, odgovarajućim stručnim iskustvom na građenju objekata ili izvođenju radova i odgovarajučim stručnim rezultatima (reference).

Licencirani izvođač može biti i lice sa stečenim visokim obrazovanjem iz odgovarajuće stručne oblasti na nivou ekvivalentnom akademskim studijama odnosno strukovnim studijama obima od najmanje 180 ESPB, položenim stručnim ispitom iz odgovarajuće stručne, odnosno uže stručne oblasti, odgovarajućim stručnim iskustvom na građenju objekata ili izvođenju radova i odgovarajućim stručnim rezultatima (reference) za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave, spratnosti Po+P+4+Pk čija ukupna površina ne prelazi 2.000 m² bruto površine, objekata manje složenih građevinskih konstrukcija raspona do 12 metara, lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica, unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije, grejanja i klimatizacije i elektroinstalacije, unutrašnjih gasnih instalacija, kao i izvođenje pojedinih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova i radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena.

Stručnim rezultatima u smislu st. 2. i 3. ovog člana smatraju se rezultati ostvareni na građenju objekata, odnosno izvođenju radova iz odgovarajuće stručne, odnosno uže stručne oblasti na najmanje dva objekta za koju se podnosi zahtev za licencu u skladu sa zakonom i propisom donetim na osnovu zakona.

Lice iz st. 3. i 4. može biti arhitekta, građevinski inženjer, mašinski inženjer, inženjer elektrotehnike, kao i inženjeri ostalih tehničkih struka (saobraćajni inženjer, inženjer geodezije, inženjer geologije, inženjer tehnologije, inženjer šumarstva, inženjer poljoprivrede i dr.)."

Član 26.

Naziv poglavlja iznad člana 161. naslov i član 161. menjaju se i glase:

"IX. STRUČNI ISPIT, KONTINUIRANO USAVRŠAVANjE, LICENCE ZA PROSTORNOG PLANERA, ARHITEKTU, ARHITEKTU URBANISTU, INŽENjERA I IZVOĐAČA RADOVA I STRANA LICA KOJA OBAVLjAJU STRUČNE POSLOVE

1. Stručni ispit i kontinuirano usavršavanje

Član 161.

Stručni ispit polaže lice koje je steklo odgovarajuće obrazovanje na nivou ekvivalentnom akademskim, odnosno strukovnim studijama obima od najmanje 300 ESPB za određenu stručnu oblast i koje je steklo najmanje tri godine odgovarajućeg stručnog iskustva i ostvarilo stručne rezultate iz te stručne, odnosno uže stručne oblasti u skladu sa propisom kojim se bliže uređuju uslovi za polaganje stručnog ispita, izdavanje licence i upis u registar.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, stručni ispit može da polaže i lice koje je steklo odgovarajuće obrazovanje na osnovnim akademskim ili strukovnim studijama obima od najmanje 180 ESPB za određenu stručnu oblast i koje je steklo najmanje pet godina odgovarajućeg stručnog iskustva na građenju objekata, odnosno izvođenju radova iz te stručne, odnosno uže stručne oblasti i ostvarilo stručne rezultate iz člana 151. stav 3. ovog zakona.

Ministar nadležan za poslove građevinarstva, prostornog planiranja i urbanizma rešenjem obrazuje komisiju za polaganje stručnog ispita i izdavanje licenci za svaku stručnu oblast, u skladu sa propisom donetim na osnovu ovog zakona.

Stručni ispit kao uslov za sticanje licence i upis u registar iz člana 162. ovog zakona, za obavljanje određenih poslova propisanih ovim zakonom, polaže se pred komisijom iz stava 3. ovog člana.

Stručni ispit se polaže prema programu za određenu stručnu, odnosno užu stručnu oblast čiji obuhvat i sadržaj odgovara vrsti poslova koji se obavljaju u skladu sa zakonom i za koje se dokazuje odgovarajuće stručno iskustvo i stečeni odgovarajući nivo i vrsta obrazovanja iz te stručne oblasti. Program za određenu stručnu, odnosno užu stručnu oblast utvrđuje ministarsvo nadležno za poslove planiranja i izgradnje, na predlog komisije iz stava 3. ovog člana.

Lice ima pravo na polaganje stručnog ispita iz užih stručnih oblasti koje pripadaju stručnoj oblasti za koju ima stečeno obrazovanje i iz koje je steklo potrebno iskustvo u skladu sa propisom kojim se bliže uređuju uslovi za polaganje stručnog ispita, izdavanje licence i upis u registar.

 Lice koje je položilo stručni ispit iz određene uže stručne oblasti, u slučaju polaganja stručnog ispita za drugu užu stručnu oblast u okviru iste stručne oblasti, kao i za energetsku efikasnost zgrada, može da polaže posebni deo stručnog ispita iz druge uže stručne oblasti, ukoliko je steklo odgovarajuće iskustvo i iz te uže stručne oblasti, u skladu propisom kojim se bliže uređuju uslovi za polaganje stručnog ispita.

Troškove polaganja stručnog ispita i izdavanja licence iz člana 162. ovog zakona snosi lice iz stava 1. ovog člana ili pravno lice, odnosno preduzetnik kod koga je to lice zaposleno.

Administrativno-stručne i tehničke poslove u vezi sa prijemom i obradom prijava za polaganje stručnog ispita i organizovanjem polaganja stručnog ispita, ministarstvo nadležno za poslove urbanizma i građevinarstva može poveriti nadležnoj strukovnoj organizaciji iz člana 163. ovog zakona, odnosno strukovnom udruženju na osnovu ugovora koji nadležno ministarstvo zaključuje sa tom organizacijom, odnosno udruženjem.

Licencirani prostorni planer, arhitekta, arhitekta urbanista, inženjer i izvođač radova, dužni su da tokom obavljanja poslova za koje im je izdata licenca i izvršen upis u registar, kontinuirano usavršavaju svoje znanje u cilju sticanja novih znanja i veština (u daljem tekstu: stručno usavršavanje).

Stručno usavršavanje organizuje i sprovodi nadležna strukovna organizacija iz člana 164. ovog zakona.

Ministar nadležan za poslove planiranja i izgradnje bliže propisuje način donošenja programa stručnog usavršavanja iz stava 9. ovog člana za pojedine stručne oblasti, kao i uslove, način sprovođenja i praćenja stručnog usavršavanja licenciranih i drugih zainteresovanih lica koja žele da upotpune ili usavrše svoje znanje u cilju kontinuiranog praćenja razvoja struke."

Član 27.

Naslov iznad člana 162. i član 162. menjaju se i glase:

"2. Izdavanje, oduzimanje i produženje licenci i registar licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera i registar licenciranih izvođača

Član 162.

Licenca za prostornog planera, arhitektu, arhitektu urbanistu, inženjera, i izvođača radova, izdaje se rešenjem o ispunjenosti uslova za izdavanje licence i upisu u registar iz stava 10. ovog člana.

Rešenje iz stava 1. ovog člana izdaje se licu, koje je položilo odgovarajući stručni ispit u skladu sa članom 161. ovog zakona i ispunilo i druge uslove u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Lice kome je izdato rešenje iz stava 1. ovog člana, dužno je da, u skladu sa propisom kojim se uređuje sadržina i način vođenja registra, dostavi nadležnoj strukovnoj organizaciji podatke i dokaze radi upisa u registar iz stava 10. ovog člana, odnosno zahtev za upis statusa profesionalnog mirovanja, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja. Ukoliko lice ne postupi u skladu sa rokom navedenim u rešenju, u registar će biti upisan status profesionalnog mirovanja.

Ministar nadležan za poslove građevinarstva, prostornog planiranja i urbanizma rešenjem obrazuje komisiju za utvrđivanje profesionalne odgovornosti licenciranih lica.

Na predlog komisije iz stava 4. ovog člana ministar nadležan za poslove građevinarstva, prostornog planiranja i urbanizma donosi rešenje o suspendovanju ili oduzimanju licence iz stava 1. ovog člana i sprovođenju promene u registru iz stava 10. ovog člana, ako se utvrdi da licencirani prostorni planer, inženjer, arhitekta, arhitekta urbanista, odnosno licencirani izvođač radova nesavesno, nezakonito, odnosno nestručno obavlja poslove za koje mu je licenca izdata ili ako mu je licenca izdata na osnovu netačnih ili neistinitih podataka.

Protiv rešenja iz stava 5. ovog člana može se izjaviti žalba Vladi u roku od pet dana od dana uručenja rešenja.

Protiv rešenja Vlade može se pokrenuti upravni spor.

Konačno rešenje iz stava 5. ovog člana je osnov za brisanje iz registra iz stava 10. ovog člana.

Upisom, odnosno brisanjem iz registra licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera stiče se, odnosno prestaje da važi pravo na obavljanje stručnih poslova utvrđenih ovim zakonom i propisima donetim na osnovu zakona.

Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, prostornog planiranja i urbanizma vodi registar licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera i registar licenciranih izvođača radova koji naročito sadrži sledeće podatke:

1) podatke o licenciranom licu i to: ime i prezime i jedinstveni matični broj građana, odnosno drugi lični identifikacioni broj ako je licencirano lice strani državljanin;

2) podatke o stečenom obrazovanju;

3) podatke o licenci koje lice poseduje, sa opisom stručnih poslova za koje je izdata licenca;

4) podatke o statusu (aktivan ili profesionalno mirovanje);

5) podatke o zaključenom osiguranju od profesionalne odgovornosti;

6) datum izdavanja licence;

7) podatke postupcima za utvrđivanje profesionalne odgovornosti, suspenziji ili oduzimanju licence;

8) druge podatke, koje bliže propisuje ministar nadležan za poslove građevinarstva, prostornog planiranja i urbanizma.

Vođenje registra iz stava 10. ovog člana ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, prostornog planiranja i urbanizma može ugovorom poveriti nadležnoj strukovnoj organizaciji iz člana 164. ovog zakona.

Licu koje je upisano u registar iz stava 10. ovog člana nadležna strukovna organizacija iz člana 164. ovog zakona izdaje uverenje o podacima upisanim u Registar, u skladu sa propisom kojim se uređuje vođenje registra.

Ministar nadležan za poslove građevinarstva, prostornog planiranja i urbanizma na svakih pet godina od dana izdavanja rešenja iz stava 4. ovog člana proverava ispunjenost uslova za produženje licence iz stava 1. ovog člana i ako ti uslovi nisu ispunjeni rešenjem utvrđuje tu činjenicu i sprovodi je u registru iz stava 10. ovog člana."

Član 28.

Posle člana 162. dodaje se naslov i čl. od 162a-162lj koji glase:

"3. Strana lica koja obavljaju stručne poslove u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti

Član 162a

Fizičko lice kome je izdata licenca ili drugo ovlašćenje, odnosno lice koje je upisano u odgovarajući registar nadležnog organa ili tela prema propisima druge države (u daljem tekstu: strano ovlašćeno fizičko lice) za obavljanje stručnih poslova koji odgovaraju stručnim poslovima utvrđenim ovim zakonom ima pravo u Republici Srbiji na obavljanje stručnih poslova utvrđenih ovim zakonom u svojstvu odgovornog lica pod uslovima reciprociteta, ukoliko ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom, propisima donetim na osnovu zakona i posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje stranih profesionalnih kvalifikacija.

Strano fizičko lice mora da ispunjava uslove utvrđene zakonom kojim se uređuje zapošljavanje i rad stranaca.

Član 162b

Strano ovlašćeno fizičko lice koje je državljanin potpisnice EEP, ima pravo u Republici Srbiji na trajno obavljanje stručnih poslova za koje je ovlašćen a koji odgovaraju stručnim poslovima utvrđenim ovim zakonom, u svojstvu odgovornog lica, a pod profesionalnim nazivom koji ima licencirano lice za obavljanje tih poslova u Republici Srbiji, pod uslovom da je upisano u odgovarajuću evidenciju koju vodi nadležno ministarsvo u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu zakona.

Član 162v

Strano ovlašćeno fizičko lice koje je državljanin potpisnice EEP, ima pravo u Republici Srbiji na povremeno ili privremeno obavljanje stručnih poslova za koje je ovlašćen a koji odgovaraju stručnim poslovima utvrđenim ovim zakonom, u svojstvu odgovornog lica, a pod profesionalnim nazivom koji ima licencirano lice za obavljanje tih poslova u Republici Srbiji, pod uslovom da pre početka obavljanja prvog posla izjavom u pisanom ili elektronskom obliku o tome obavesti ministarstvo nadležno za poslove planiranja i izrgadnje i uz uslov da:

1) poseduje profesionalne kvalifikacije potrebne za obavljanje stručnih poslova utvrđenih ovim zakonom i posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje profesionalnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima;

2) je osigurano od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova stručnih poslova utvrđenih ovim zakonom u svojstvu odgovorne osobe mogla naneti investitoru ili drugim licima;

3) nije osuđivano za krivično delo protiv Republike Srbije, za krivično delo protiv službene dužnosti ili krivično delo počinjeno iz koristoljublja.

Privremenim obavljanjem stručnih poslova stranog fizičkog lica smatra se obavljanje poslova utvrđenih ovim zakonom na određeni vremenski period, najduže do godinu dana, uz mogućnost produženja tog roka.

Povremenim obavljanjem stručnih poslova stranog fizičkog lica smatra se obavljanje poslova utvrđenih ovim zakonom i to za određeni posao (izrada tehničke dokumentacije, izvođenje radova i dr.).

Član 162g

Uz izjavu iz člana 162v ovoga zakona podnosilac prijave prilaže:

1) dokaz o državljanstvu;

2) ovlašćenje za obavljanje stručnih poslova u svojstvu odgovorne osobe u državi iz koje dolazi, a koji odgovaraju poslovima utvrđenim ovim zakonom;

3) potvrdu kojom se potvrđuje da u državi potpisnici EEP obavlja stručne poslove u svojstvu ovlašćenog lica, a koji odgovaraju stručnim poslovima koje obavlja licencirano lice u skladu sa ovim zakonom;

4) dokaz da je osiguran od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem stručnih poslova utvrđenih ovim zakonom u svojstvu odgovorne osobe mogao učiniti investitoru ili drugim licima.

5) uverenje/dokaz o nekažnjavanju, odnosno da nije izrečena mera privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje poslova iz stručne oblasti za koju poseduje ovlašćenje druge države;

Ukoliko se u državi iz koje dolazi strano ovlašćeno fizičko lice stručni poslovi koji odgovaraju poslovima utvrđenim ovim zakonom obavljaju bez posebnog ovlašćenja, umesto dokaza iz stava 1. tačka 2. ovoga člana uz prijavu se prilaže dokaz da je podnosilac prijave stručne poslove u svojstvu odgovorne osobe obavljao u punom ili nepunom radnom verenu, u ukupnom trajanju od najmanje godinu dana u poslednjih deset godina u državi članici u kojoj ta struka, odnosno profesija nije regulisana posebnim zakonima.

Član 162d

Stranom ovlašćenom fizičkom licu priznaje se sklopljeni ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti u drugoj državi potpisnici EEP, u kojoj je poslovno nastanjen, ako je osiguranik pokriven garancijom koja je jednakovredna ili uporediva u odnosu na namenu ili predmet osiguranja, pri čemu iznos osiguranja ne može biti manji od iznosa koji je utvrđen propisima koji uređuju osiguranje od profesionalne odgovornosti za obavljanje poslova u oblasti prostornog planiranja i izgradnje u Republici Srbiji.

Član 162đ

Izjava iz člana 162v ovog Zakona podnosi se za svaku godinu u kojoj podnosilac namerava da privremeno ili povremeno obavlja stručne poslove u Republici Srbiji.

Ministarstvo nadležno za poslove planiranja i izgradnje ocenjuje za pojedinačni slučaj da li se radi o privremenom ili povremenom obavljanju poslova u smislu člana 162v ovog zakona.

Član 162e

U slučaju podnošenja izjave iz člana 162v ovoga zakona ministarsvo nadležno za poslove planiranja i izgradnje, u skladu s odredbama ovog zakona i posebnog zakona kojim se uređuje priznavanje stranih profesionalnih kvalifikacija proverava da li podnosilac ispunjava propisane uslove za povremeno, odnosno privremeno obavljanje stručnih poslova utvrđenih ovim zakonom i o tome izdaje potvrdu u roku od 30 dana od dana prijema prijave.

Lice može započeti obavljanje stručnih poslova po podnošenju izjave, a pre izdavanja potvrde iz stava 1. ovog člana.

Prilikom podnošenja prve izjave iz člana 162v ovog zakona ministarsvo nadležno za poslove planiranja i izgradnje, obavezno sprovodi postupak provere strane profesionalne kvalifikacije u skladu s odredbama ovog zakona i posebnog zakona kojim se uređuje priznavanje stranih profesionalnih kvalifikacija.

Član 162ž

Uz zahtev za svako sledeće izdavanje potvrde iz člana 162e stav 1. ovoga zakona prilaže se dokaz da je podnosioc zahteva osiguran od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem stručnih poslova u svojstvu odgovorne osobe mogao učiniti investitoru ili drugim licima. Ako dođe do bitnih promena okolnosti potvrđenih ranije dostavljenim dokumentima, podnose se i dokumenti od uticaja za ocenu te promene.

Akt o ponovnom izdavanju potvrde iz stava 1. ovoga člana, odnosno akt o odbijanju zahteva stranih ovlašćenih fizičkih lica za povremeno ili privremeno obavljanje stručnih poslova utvrđenih ovim zakonom upisuje se u evidenciju o podnetim i odobrenim zahtevima za privremeno i povremeno obavljanje poslova koju vodi nadležni organ, odnosno telo.

Član 162z

Strano pravno lice, odnosno preduzetnik sa sedištem u drugoj državi ima pravo u Republici Srbiji na obavljanje stručnih poslova utvrđenih ovom zakonom, pod istim uslovima koje treba da ispuni pravno lice odnosno preduzetnik sa sedištem u Republici Srbiji, u skladu s ovim zakonom i propisima donetim na osnovu zakona.

Odreba stava 1. ovog člana ne primenjuje se na pravna lica, odnoson preduzetnike sa sedištem u potpisnici EEP nakon pristupanja Republike Srbije Evropskoj Uniji.

Član 162i

Strano pravno lice, odnosno preduzetnik sa sedištem u državi ugovornici EEP, ima pravo u Republici Srbiji na privremeno i povremeno obavljanje onih stručnih poslova za koje ima odobrenje prema propisima države u kojoj ima sedište, a koji odgovaraju stručnim poslovima utvrđenim ovim zakonom, nakon što o tome obavesti nadležni organ, odnosno telo izjavom u pisanom ili elektronskom obliku.

Uz izjavu iz stava 1. ovoga člana mora priložiti isprave kojim se dokazuje:

1) pravo obavljanja stručnih poslova u državi sedišta stranog pravnog lica, odnosno preduzetnika;

2) da je osigurano od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem stručnih poslova moglo naneti investitoru ili drugim licima.

Član 162j

U obavljanju stručnih poslova utvrđenih ovim zakonom u svojstvu odgovornog lica u Republici Srbiji strano ovlašćeno fizičko lice dužno je da primenjuje propise Republike Srbije, poznaje i služi se srpskim jezikom u obimu koji je dovoljan za obavljanje poslova iz odgovarajuće stručne oblasti za koje je odgovorno u skladu sa zakonom.

Strano ovlašćeno lice koje u obavljanju stručnih poslova u svojstvu odgovorne osobe koristi uslugu prevođenja, čini to na vlastitu odgovornost i trošak.

Član 162k

Postupak priznavanja strane profesionalne kvalifikacije za obavljanje stručnih poslova utvrđenih ovim zakonom sprovodi ministarstvo nadležno za poslove planiranja i izgradnje u skladu sa ovim zakonom, propisima donetim na osnovu zakona, posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje profesionalnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima.

Rešenje o ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana donosi nadležni organ iz stava 1. ovog člana.

Na lica arhitektonske struke - arhitekte koji u Republici Srbiji nameravaju da obavljaju poslove urbanističkog planiranja, projektovanja i/ili stručnog nadzora, građenja, odnosno izvođenja radova, primenjuju se odredbe o automatskom priznavanju profesionalnih kvalifikacija u skladu sa posebnim propisima, nakon pristupanja Republike Srbije Evropskoj Uniji.

Član 162l

Potvrdu za neometano obavljanje stručnih poslova na teritoriji potpisnice EEP pravnom ili fizičkom licu odnosno preduzetniku poslovno nastanjenom u Republici Srbiji (u daljnjem tekstu: EU potvrda), koji namerava da u potpisnici EEP obavlja stručne poslove utvrđene ovim zakonom u svojstvu odgovornog lica na privremenoj i povremenoj osnovi, izdaje nadležno ministarstvo, prema propisu kojim se bliže uređuje izgled i sadržaj EU potvrde.

Član 162lj

Za ostvarivanje prava na obavljanje stručnih poslova u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti u svojstvu ovlašćene osobe na teritoriji potpisnice EEP pravnom ili fizičkom lice, odnosno preduzetniku poslovno nastanjenom u Republici Srbiji koji nameravaju u potpisnici EEP obavljati te poslove trajno ili na privremenoj i povremenoj osnovi, odgovarajuće nadležno tijelo za izdavanje evropske profesionalne kartice (u daljnjem tekstu: EPC kartica), sprovodi obradu/pripremu IMI dosijea u informacionom sistemu unutrašnjeg tržišta (u daljnjem tekstu: IMI sistem), prema posebnom propisu kojim se uređuje priznavanje strane profesionalne kvalifikacije."

Član 29.

Član 164. menja se i glasi:

                                                                        "Član 164.

Komora obavlja sledeće poslove:

1) utvrđuje profesionalna prava i dužnosti i etičke norme ponašanja članova u obavljanju poslova izrade planskih dokumenata, projektovanja i izvođenja radova;

1a) vodi registar licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera i registar izvođača radova i izdaje uvrenje o podacima iz registra u skladu sa poverenim poslovima iz člana 162. ovog zakona;

1b) obavlja administrativno-stručne i tehničke poslove u vezi sa polaganjem stručnog ispita, u skladu sa poverenim poslovima iz člana 161. stav 9. ovog zakona;

2) unapređuje i obezbeđuje stručno usavršavanje licenciranih lica iz člana 161. ovog zakona;

3) predlaže tehničke osnove za izradu propisa iz oblasti planiranja i izgradnje;

4) određuje visinu članarine članova Komore;

5) štiti i zastupa članove Komore u zemlji i inostranstvu;

6) uspostavlja, održava i unapređuje saradnju sa nadležnim strukovnim organizacijama drugih država;

7) utvrđuje minimalne cene za izradu planske i tehničke dokumentacije, tehničke kontrole, tehničke preglede i nadzor za zgrade i inženjerske objekte;

8) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Organizacija i način obavljanja poslova iz stava 1. ovog člana bliže se uređuje statutom i opštim aktima Komore.

Na statut i opšte akte Komore saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, prostornog planiranja i urbanizma, uz pribavljeno mišljenje pokrajinskog sekretarijata nadležnog za poslove građevinarstva, prostornog planiranja i urbanizma."

Član 30.

U članu 201. stav 5. menja se i glasi:

"Vlada bliže propisuje uslove koje treba da ispune pravna lica i preduzetnici za obavljanje poslova izrade planskih dokumenata, kao način i postupak izdavanja rešenja, odnosno ukidanja rešenja o ispunjenosti uslova i upisa u registar za izradu planskih dokumenata, kao i visine troškova izdavanja rešenja (član 36)."

U stavu 7. tačka 12) menja se i glasi:

"12) uslove obaveznog osiguranja od profesionalne odgovornosti za pravna lica i preduzetnike koji obavljaju poslove prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije i građenja (član 129a);"

Tačka 15) menja se i glasi:

"15) uslove koje treba da ispune pravna lica i preduzetnici za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije, odnosno građenja objekata, sadržinu zahteva za utvrđivanje ispunjenosti tih uslova, postupak izdavanja rešenja, odnosno ukidanja rešenja o ispunjenosti uslova i upisa u registar za izradu tehničke dokumentacije, odnosno građenja objekata, kao i postupak izbora i način rada članova komisije, pravo i visinu naknade za rad u komisijama (čl. 126. i 150);"

Tačka 20) menja se i glasi:

"20) uslove, program i način polaganja stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije građenja i energetske efikasnosti, vođenje evidencije o položenom stručnom ispitu, uslovi za izbor i način rada članova komisije (član 161);"

Posle tačke 20) dodaju se nove tačke 20a) i 20b):

"20a) način donošenja programa stručnog usavršavanja za pojedine stručne oblasti, kao i uslove, način sprovođenja i praćenja stručnog usavršavanja licenciranih i drugih zainteresovanih lica koja žele da upotpune ili usavrše svoje znanje u cilju kontinuiranog praćenja razvoja struke (član 161);

20b) stručne poslove prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti koje obavljaju licencirana lica u okviru svojih stručnih oblasti (zadaci struke) (čl. 37, 38, 128, 129, 151, 153);"

Tačka 21) menja se i glasi:

"21) uslove i postupak izdavanja i produžavanja licence za prostornog planera, arhitektu, arhitektu urbanistu, inženjera i izvođača radova, uslove i postupak utvrđivanja profesionalne odgovornosti licenciranih lica (suspendovanje ili oduzimanje licence), visina naknade za obradu zahteva za izdavanje licence i izrade svečane forme licence, kao i izgled i sadržinu svečane forme licence (član 162);"

Tačka 28) menja se i glasi:

"28) način objavljivanja podataka iz registra licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera i registra licenciranih izvođača radova (član 162);"

Tač. 32) i 33) menjaju se i glase:

"32) sadržinu i način vođenja registra licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera i registra licenciranih izvođača radova, uslove koje treba da ispune lica da bi bila upisana u registar, način i postupak za upis u registar, način vršenja upisa, izmene i brisanja podataka upisanih u registar, kao i izdavanje i izgled uverenja o profesionalnom nazivu, statusu i drugim podacima upisanim u registar (član 162);

33) uslove za izbor, način i postupak izbora članova komisije, pravo i visinu naknade za rad u komisiji za polaganje stručnog ispita i izdavanje licenci, kao i komisije za utvrđivanje profesionalne odgovornosti licenciranih lica (čl. 161. i 162)."

Član 31.

 Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja podzakonskih akata iz ovog zakona primenjivaće se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19), ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Do uspostavljanja sistema za elektronsku dostavu dokumenata i podnesaka iz člana 131. stav 5. dokumentacija se može dostavljati i na CD-u.

Član 8a stav 5. primenjivaće se od juna 2020. godine.

Član 32.

Licima koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona položila stručni ispit za određenu stručnu, odnosno užu stručnu oblast, izdaće se licenca prema uslovima za izdavanje licence za inženjere, arhitekte i prostorne planere koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Strana i domaća fizička lica koja su stekla odgovarajuće visoko obrazovanje na visokoškolskim ustanovama u FNRJ, SFRJ, SRJ i SCG imaju ista prava u pogledu važenja visokoškolskih isprava kao i lica koja su stekla odgovarajuće visoko obrazovanje na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji.

Član 33.

Započeti postupci za rešavanje zahteva za izdavanje odobrenja za izgradnju, lokacijske dozvole, lokacijske uslove, građevinske dozvole, upotrebne dozvole, izdavanje licenci za inženjere, arhitekte i prostorne planere i drugih zahteva za rešavanje o pojedinačnim pravima i obavezama podnetih do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po propisima po kojima su započeti.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, postupci u vezi sa projektima za izgradnju objekata od značaja za Republiku Srbiju, započeti po odredbama prethodnih zakona, okončaće se po odredbama ovog zakona.

Odredbe čl. 162b, 162v, 162g, 162d, 162đ, 162e, 162ž, 162i, 162l i 162lj ovog zakona stupaju na snagu od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj Uniji.

Član 34.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Ministarstva građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе, 21.11.2019.