Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o bezbednosti u železničkom saobraćaju ("Službeni glasnik RSˮ, broj 41/18), u članu 2. dodaju se nove tačke 67), 68), 69) i 70) koje glase:

"67) ispitivač je lice koje sprovodi ispit iz opštih i specifičnih stručnih znanja mašinovođa i drugih radno angažovanih lica na železnici;

"68) viša sila je svaki spoljašnji događaj koji se nije mogao predvideti, izbeći ili sprečiti;

69) izbegnuta nesreća je neplanirani događaj u kome nije bilo materijalne štete ili povreda, ali bi do istih došlo da se događaj desio sa malim pomakom u vremenu ili prostoru;

70) učesnik u nezgodi, nesreći ili ozbiljnoj nesreći je lice koje je učestvovalo u nezgodi, nesreći ili ozbiljnoj nesreći, osim upravljača infrastrukture i železničkog prevoznika."

Član 2.

U članu 35. stav 5. broj 3) menja se i glasi "4)".

Član 3.

U članu 42. dodaje se stav 8. koji glasi: "Upravljač infrastrukture ima pravo da, na osnovu podataka dobijenih od mernih stanica, postavljenih duž pruge, zaustavi voz i traži isključenje neispravnih vozila iz sastava voza."

Član 4.

U članu 60. stav 4. brišu se reči: "i praktičnoˮ.

U stavu 5. iza reči: "smatra se", dodaje se reč: "teorijskiˮ.

Dodaje se novi stav 6. koji glasi: "Praktično stručno osposobljavanje vrši poslodavac."

Dodaje se novi stav 10. koji glasi:" "Poslodavac, u smislu ovog člana, je upravljač infrastrukture, upravljač infrastrukture industrijske železnice, vlasnik odnosno korisnik industrijskog koloseka ili železnički prevoznik."

Član 5.

U članu 61. u stavu 3. brišu se reči "i praktičnom".

Član 6.

U članu 94. stav 1. menja se i glasi: "Upravljač i železnički prevoznik moraju da izvrše zadatke na istraživanju i utvrđivanju uzroka, posledica i odgovornosti nezgoda, nesreća i ozbiljnih nesreća u železničkom saobraćaju, kao i okolnosti u kojima su nastali, u okviru svoje nadležnosti."

Dodaje se stav 2. koji glasi:

"Upravljač i železnički prevoznik i drugi učesnik nezgode, nesreće ili ozbiljne nesreće, dužni su da Komisijski izveštaj o istrazi (u daljem tekstu: izveštaj o istrazi) dostave inspektoru za železnički saobraćaj, odmah po utvrđivanju odgovornosti za neszgodu, nesreću ili ozbiljnu nesreću, a najkasnije u roku od 30 dana od formiranja komisije.

Dodaje se stav 3. koji glasi:

"U slučaju da izveštaj o istrazi nije zaključen, odnosno da je jedno od mišljenja člana Komisije izuzeto, inspektor donosi rešenje u skladu sa zakonom."

Stav 2. postaje stav 4.

Stav 8. se briše.

Stav 9. postaje stav 8. i u njemu reči: "nesrećama i nezgodama" menjaju se i glase: "nesrećama, nezgodama, izbegnutim nesrećama i drugim opasnim događajima".

Član 7.

U članu 112. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

 "Za izdavanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana plaća se taksa.

Dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Visina takse iz stava 4. ovog člana utvrđuje se zakonom kojim se uređuju republičke administrativne takse."

Član 8.

U članu 113. dodaje se novi stav 1. koji glasi:

 "Elementi strukturnih podsistema mogu se stavljati na tržište samo ako imaju deklaraciju o usaglašenosti i deklaraciju o pogodnosti za upotrebu.

 Dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Ne može se zabranjivati, ograničavati ili sprečavati stavljanje na tržište elemenata strukturnih podsistema koji su proizvedeni u skladu sa ovim zakonom, a posebno se ne može zahtevati ponovno vršenje provera koje su već izvršene kao deo postupka za izdavanje deklaracije o usaglašenosti i deklaracije o pogodnosti za upotrebu."

Postojeći st. 1-7. postaju st. 3-9.

Stav 9. broj "6" izmeniti tako da glasi "8".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakonom o bezbednosti u železničkom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", br. 41/2018 - u daljem tekstu: Zakon) se preciziraju, ispravljaju i osavremenjuju određene odredbe čime se postiže olakšana i efikasnija praktična primena ovog zakona.

Imajući u vidu predmet ovog zakona, isti je od naročitog značaja za uređenje i ispunjenje uslova za bezbedno i nesmetano odvijanje železničkog saobraćaja u Republici Srbiji.

U toku primene važećeg Zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", br. br. 41/2018), uočeni su problemi koji su se odnosili na obim materije koja obrađuje istraživanje nezgoda, nesreća ili ozbiljnih nesreća, a pre svega na obaveze upravljača i železničkih prevoznika pri istrazi.

Jedan od najvažnijih razloga za donošenje Nacrta zakona zasnovan na obaveze upravljača i železničkih prevoznika pri istrazi nesreća i nezgoda, u slučajevima kada upravljač i železnički prevoznik ne izvrše zadatke na istraživanju uzroka i posledica nezgoda, nesreća ili ozbiljnih nesreća u železničkom saobraćaju.

Nacrtom zakona se preciziraju i osavremenjuju odredbe u cilju unapređenja efikasnosti završetka istraživanja nezgoda, nesreća ili ozbiljnih nesreća, naročito u situaciji ako neko od članova Komisije izdvoji mišljenje, odnosno odbije potpisavanje Komisijskog izveštaja, kao i u slučaju ako Komisija u roku od 30 dana ne dostavi izveštaj licima kojima je dostavljena informacija o nezgodi, nesreći ili ozbiljnoj nesreći. U toj situaciji Komisijski izveštaj o istrazi se dostavlja inspektoru za železnički saobraćaj. Inspektor za železnički saobraćaj donosi rešenje u skladu sa zakonom.

Takođe, uočena je potreba da se usaglasi Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju sa Zakonom o interoperabilnosti železničkog sistema, u smislu da se elementi strukturnih podsistema mogu stavljati na tržište samo ako imaju deklaraciju o usaglašenosti i deklaraciju o pogodnosti za upotrebu. Isto tako, ne može se zabranjivati, ograničavati ili sprečava na tržište elemenata strukturnih podsistema koji su proizvedeni u skladu sa ovim zakonom, a posebno se ne može zahtevati ponovno vršenje provera koje su već izvršene kao deo postupka za izdavanje deklaracije o usaglašenosti i deklaracije o pogodnosti za upotrebu.

Donošenjem ovog zakona, nastavilo bi se dalje uređivanje uslova koje moraju ispunjavati železnički radnici koji učestvuju u bezbednom izvršenju železničkog saobraćaja u smislu stručne spreme, stručnog osposobljavanja i stručnog ispita. Izmenom zakona se definiše da se praktično stručno osposobljavanje vrši kod poslodavca. Poslodavac, u smislu ovog zakona je upravljač infrastrukture, upravljač infrastrukture industrijske železnice, vlasnik odnosno korisnik industrijskog koloseka ili železnički prevoznik.

Pored toga, Nacrtom zakona vrši se usavršavanje terminologije korišćene u važećem zakonu, kao i otklanjaju nedostaci teksta Zakona koji su tehničke prirode.

 III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona predložena je izmena člana 2, dodavanjem novih tačaka 67), 68), 69) i 70), odnosno pojedinih izraza.

Članom 2. Predloga zakona vrši se pravnotehnička redakcija člana 35. stav 5. tako što se reč "broj 3)" zamenjuje rečima "broj 4)".

Članom 3. Predloga zakona izvršena je izmena u članu 42. dodavanjem novog stava 8. kojim se ovlašćuje upravljač infrastrukture da na osnovu podataka dobijenih od mernih stanica, zaustavi voz i traži isključenje neispravnih vozila iz sastava voza.

Članom 4. Predloga zakona razrađuje materiju u članu 60. koji se odnosi na uslove koje u stručnom pogledu moraju ispunjavati železnički radnici koji učestvuju u bezbednom izvršenju železničkog saobraćaja., a odnosi se na praktično stručno osposobljavanje koje vrši poslodavac. Poslodavac, u smislu ovog zakona je upravljač infrastrukture, upravljač infrastrukture industrijske železnice, vlasnik odnosno korisnik industrijskog koloseka ili železnički prevoznik.

U članu 5. stav 3. briše se reči "i praktično", jer Centri stručnog osposobljavanja železničkih radnika vrše teorijsko osposobljavanje.

Članom 6. Predloga zakona u članu 94. stav 1. izmena se odnosi da Upravljač i železnički prevoznik moraju da izvrše zadatke na istraživanju i utvrđivanju uzroka, posledica i odgovornosti nezgoda, nesreća i ozbiljnih nesreća u železničkom saobraćaju, kao i okolnosti u kojima su nastali, u okviru svoje nadležnosti.

U članu 94. dodaju se novi stavovi 2. i 3. koji upućuju da su Upravljač i železnički prevoznik i drugi učesnik nezgode, nesreće ili ozbiljne nesreće, dužni da Komisijski izveštaj o istrazi dostave inspektoru za železnički saobraćaj, odmah po utvrđivanju odgovornosti za nezgodu, nesreću ili ozbiljnu nesreću, a najkasnije u roku od 30 dana od formiranja komisije slučaju da izveštaj o istrazi nije zaključen, odnosno da je jedno od mišljenja člana Komisije izuzeto, inspektor donosi rešenje u skladu sa zakonom.

Član 7. Predloga zakona predloženo je u članu 112. da Direkcija za železnice za svoje usluge izdavanja saglasnosti naplaćuje taksu.

Članom 8. Predloga zakona predložena je izmena u članu 113. kojom se propisuje da se elementi strukturnih podsistema mogu stavljati na tržište samo ako imaju deklaraciju o usaglašenosti i deklaraciju o pogodnosti za upotrebu. Isto tako, ne može se zabranjivati, ograničavati ili sprečava na tržište elemenata strukturnih podsistema koji su proizvedeni u skladu sa ovim zakonom, a posebno se ne može zahtevati ponovno vršenje provera koje su već izvršene kao deo postupka za izdavanje deklaracije o usaglašenosti i deklaracije o pogodnosti za upotrebu.

Izvor: Vebsajt Ministarstva građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе, 22.11.2019.