Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 05. NOVEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • ZAHTEV ZA REGISTRACIJU/BRISANJE MENICE
 • ZAHTEV ZA REGISTRACIJU/BRISANJE OVLAŠĆENJA

PROPISI:

 • ODLUKA O KOMUNALNOM REDU ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014, 2/2015, 11/2015 i 61/2015)
 • ODLUKA O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Beograda", br. 50/2014, 77/2014, 17/2015 i 61/2015)
 • ODLUKA O UREĐIVANJU I ODRŽAVANJU GROBLJA I SAHRANJIVANJU ("Sl. list grada Beograda", br. 27/2002, 30/2003, 11/2005, 18/2011, 17/2012, 44/2014, 11/2015 i 61/2015)
 • POKAZATELJ SMANJENJA POTROŠAČKIH CENA U SEPTEMBRU 2015. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 60/2015)
 • ZAKLJUČAK O PRISTUPANJU PROMENI STATUTA GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 2/2015 i 61/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 5/2015)
 • ODLUKA O ORGANIZOVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "GRADSKA TOPLANA" KRUŠEVAC ("Sl. list grada Kruševca", br. 5/2013 - prečišćen tekst i 5/2015)
 • ODLUKA O POSTUPKU IZDAVANJA I FORMIRANJA ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE POSLOVNOG PROSTORA ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2009 - prečišćen tekst, 3/2009, 8/2012 i 5/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU NAZIVA ULICA I TRGOVA NA PODRUČJU GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 5/2015)
 • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA POSTAVLJANJA MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA-KIOSKA NA GRADSKOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU JAVNE NAMENE, SA PROGRAMOM ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 14/2014 i 21/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Viši sud u Beogradu: POGREŠNA POUKA O PRAVNOM LEKU - Zakon o parničnom postupku: član 378 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • >Ministarstvo finansija: PAUŠALNO OPOREZIVANJE PO OSNOVU DELATNOSTI - OSTALE USLUGE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti: član 3

VESTI NA DAN 05. NOVEMBAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: