Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELEZNICI - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o železnici ("Službeni glasnik RS", broj 41/18), u članu 2 stav 1. posle tačke 61) dodaje se tačka 61a), koja glasi:

"61a) teretni terminal je objekat duž pruga sa robnim saobraćajem koji je posebno uređen kako bi se omogućio utovar robe na teretne vozove i/ili istovar robe sa njih, kao i integracija usluga železničkog teretnog transporta sa uslugama drumskog, pomorskog, rečnog i vazdušnog transporta, odnosno formiranje ili promena sastava teretnih vozova i, po potrebi, služi za sprovođenje graničnih postupaka na granicama sa drugim zemljama;".

Član 2.

U članu 17. posle stava 5. dodaje se nov stav koji glasi:

"Izmene i dopune Izjave o mreži u delu koji obuhvata podatke iz stava 4. ovog člana Upravljač infrastrukture izrađuje i objavljuje posle konsultacija sa zainteresovanim stranama. Upravljač infrastrukture je dužan da sadržinu radne verzije Izjave o mreži učini dostupnom zainteresovanim stranama najkasnije deset dana pre obavljanja konsultacije.".

Član 3.

U članu 19. stav 4. reč: "dva" menja se sa reči: "mesec".

Član 4.

U članu 20. menja se stav 7. tako da glasi:

"Izmenu cena iz stava 5. ovog člana vrši upravljač infrastrukture u slučaju promene okolnosti koje utiču na njihovu visinu, po prethodno pribavljenom mišljenju Direkcije. Direkcija daje mišljenje na izmenjenu visinu cena u roku od dva meseca od dana prijema zahteva upravljača infrastrukture za davanje mišljenja. Vlada daje saglasnost na izmenjenu visinu cene pristupa i cene pristupa delu javne železničke infrastrukture koji povezuje sa uslužnim objektima iz člana 15. ovog zakona."

Član 5.

U članu 34. stav 11. reči: "većih udesa" menjaju se sa rečima: "ozbiljnih nesreća".

Član 6.

Član 53. menja se i glasi:

"Utvrđivanje javnog interesa

Član 53.

Utvrđuje se javni interes za eksproprijaciju, administrativni prenos i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javne železničke infrastrukture.

Korisnik eksproprijacije je Republika Srbija, a predlog za eksproprijaciju, administrativni prenos i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti, koji je potreban za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje javne železničke infrastrukture, može podneti lice koje, u skladu sa odredbama ovog zakona, obavlja delatnost upravljanja javnom železničkom infrastrukturom.

Javni interes utvrđen ovim zakonom traje do dobijanja upotrebne dozvole za izgrađene javne železničke infrastrukture, a za rekonstrukciju i održavanje do završetka radova na rekonstrukciji i održavanju javne železničke infrastrukture.".

Član 7.

Član 54. menja se i glasi:

"Eksproprijacija, administrativni prenos i nepotpuna eksproprijacija nepokretnosti za potrebe javne železničke infrastrukture

Član 54.

Rekonstrukcija ili izgradnja javne železničke infrastrukture, kao i druge infrastrukture (kao što su telekomunikacioni predajnici i kablovi, elektroenergetski vodovi, regulacija vodotokova, putna infrastruktura, vodovodi, gasovodi i slično) za potrebe izgradnje rekonstrukcije i održavanja javne železničke infrastrukture van granica pružnog pojasa, je u javnom interesu.

Predlog za eksproprijaciju nepokretnosti iz stava 1. ovog člana podnosi lice iz člana 53. stav 2. ovog zakona.

Kada je radi rekonstrukcije ili izgradnje javne železničke infrastrukture sprovedena potpuna eksproprijacija, nepokretnost koja je eksproprisana postaje vlasništvo Republike Srbije.

Pravni odnos između Republike Srbije i pravnog lica koje je po odredbama posebnog zakona kojim se uređuje korišćenje i upravljanje određene infrastrukture ili odlukom nadležnog organa donetom na osnovu posebnog zakona ovlašćeno da upravlja i održava objekte infrastrukture koji su predmet rekonstrukcije ili izgradnje, u pogledu korišćenja nepokretnosti, odnosno zasnivanja stvarnog prava na nepokretnostima na kojima je izgrađena infrastruktura, uređuju se u skladu sa zakonom kojim je uređeno korišćenje i upravljanje tom infrastrukturom.

Rekonstruisane ili izgrađene objekte infrastrukture preuzima pravno lice koje je na osnovu posebnog zakona kojim se uređuje korišćenje i upravljanje određene infrastrukture ili odluke nadležnog organa donete na osnovu tog zakona ovlašćeno za njihovo korišćenje i upravljanje, u roku od 30 dana od dana izdavanja upotrebne dozvole.

Kada se radi rekonstrukcije ili izgradnje infrastrukture sprovodi nepotpuna eksproprijacija nepokretnosti, eksproprijacija se vrši u korist pravnog lica koje je na osnovu posebnog zakona kojim se uređuje korišćenje i upravljanje javne železničke infrastrukture ili odluke nadležnog organa donete na osnovu posebnog zakona ovlašćeno za njihovo korišćenje i upravljanje.

Pravno lice koje je u skladu sa ovim zakonom određeno za korisnika eksproprijacije, ima sva prava i obaveze koje ima korisnik eksproprijacije u skladu sa propisima kojima se uređuje eksproprijacija.

Na postupak eksproprijacije i druga pitanja vezana za eksproprijaciju koja ovim zakonom nisu posebno uređena, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje eksproprijacija.".

Član 8.

Članu 76. menja se i glasi:

"Gradska železnica, odnosno laki šinski sistemi i metro, uslovi za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje, kao i uslovi za organizovanje prevoza gradskom železnicom, odnosno lakim šinskim sistemom i metroom, uređuju se posebnim zakonom.".

Član 9.

U članu 77. dodaje se novi st. 12 i 13. koji glase:

"Za izdavanje saglasnosti iz st. 8 i 9. ovog člana plaća se taksa.

Visina takse iz stava 12. ovog člana utvrđuje se zakonom kojim se uređuju republičke administrativne takse.".

Član 10.

U članu 81. u st. 9. i 10. reč: "udes" zamenjuje se rečju: "nesreća".

Član 11.

U članu 83. posle stava 14. dodaje se novi stav koji glasi:

"Direkcija obaveštava upravljača infrastrukture o suspendovanju i oduzimanju licence odmah po donošenju rešenja.".

Član 12.

U članu 93. stav 2. tačka 4) posle reči: "sredstava" dodaju se reči: "i staničnih prostorija" a reči: "u vagonima" posle reči "prostorija""-brišu se.

Član 13.

Posle člana 97. dodaje se novi član 97a, koji glasi:

"Avansna isplata

Član 97a

Ukoliko putnik pogine ili je povređen, železnički prevoznik bez odlaganja, a nikako kasnije od 15 dana nakon utvrđivanja identiteta fizičkog lica koje ima pravo na naknadu, izvršiti avansnu isplatu u iznosu koji je neophodan da se namire neposredne ekonomske potrebe proporcionalno pretrpljenoj šteti.

Bez uticaja na stav 1. ovog člana, avansni iznos ne može biti manji od 21.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po putniku u slučaju smrti.

Avansna isplata ne predstavlja priznavanje odgovornosti i može biti pokrivena kasnijim iznosima isplaćenim na osnovu zakona ali je nepovratna, osim u slučajevima kada je šteta nastala usled nemara ili krivicom putnika ili kada osoba koja je primila avansnu isplatu nije osoba koja ima pravo na naknadu.".

Član 14.

Posle člana 99. dodaje se novi član 99a, koji glasi:

"Pristupačnost

Član 99a

Železnički prevoznici i upravljači stanica moraju, kroz usaglašavanje sa tehničkim specifikacijama interoperabilnosti koje se odnose na pristupačnost železničkog sistema osobama sa invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti, osigurati da stanica, platforme, vozna sredstva i druge prostorije budu pristupačni za osobe sa invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću.

U slučaju nepostojanja pomoćnog osoblja u vozu ili osoblja na stanici, železnička prevoznici i upravljači stanica moraju uložiti sve razumne napore kako bi osobama sa invaliditetom ili osobama sa smanjenom pokretljivošću omogućili pristup prevozu železnicom.".

Član 15.

Posle člana 100. dodaju se čl. 100a i 100b, koji glase:

"Pružanje pomoći na železničkoj stanici

Član 100a

Pri odlasku, tranzitu ili dolasku osobe sa invaliditetom ili osobe sa smanjenom pokretljivošću na železničku stanicu na kojoj je prisutno osoblje, upravljač stanice pruža besplatnu pomoć na način koji ovim osobama omogućava ukrcavanje pri odlasku, odnosno iskrcavanje pri dolasku za uslugu za koju je osoba kupila kartu, bez uticaja na pravila pristupa.

Ukoliko osobe iz stava 1. ovog člana koriste usluge prevoza iz Ugovora o obavezi javnog prevoza prevoza i ako je nadležni organ uspostavio alternativne mogućnosti ili aranžmane koji garantuju jednak ili viši nivo pristupačnosti uslugama prevoza može se odstupiti od primene stava 1. ovog člana.

Na stanicama na kojima ne postoji osoblje, železnički prevoznici i upravljači stanica moraju izložiti lako pristupačne informacije o najbližoj stanici sa osobljem i neposredno raspoloživoj pomoći za osobe sa invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću.

Uslovi pod kojima se pruža pomoć

Član 100b

Železnička prevoznici, upravljači stanica, prodavci karata i organizatori putovanja moraju sarađivati sa ciljem pružanja pomoći osobama sa invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću prema sledećem:

1)         pomoć se pruža pod uslovom da je železnički prevoznik, upravljač stanice, prodavac karata ili organizator putovanja koje je prodalo kartu obavešteno o potrebi osobe iz stava 1. ovog člana za ovakvom pomoći najmanje 48 sata pre nego što potrebno pružiti pomoć. Kada karta predviđa više putovanja, dovoljno je jedanput dostaviti obaveštenje pod uslovom da se pruže i adekvatne informacije o vremenu kasnijih putovanja;

2)         železnički prevoznic, upravljači stanica, prodavci karata i organizatori putovanja preduzimaju sve neophodne mere za primanje obaveštenja;

3)         ukoliko ne prime obaveštenje u skladu sa tačkom 1) stava 2. ovog člana, železnički prevoznik i upravljač stanice moraju učiniti sve razumne napore za pružanje pomoći na način koji će osobi sa invaliditetom ili osobi sa smanjenom pokretljivošću omogućiti putovanje;

4)         bez uticaja na nadležnosti drugih subjekata u izvan prostorija železničke stanice, upravljač stanice i svako drugo ovlašćeno lice mora odrediti mesta, unutar i izvan železničke stanice, na kojima osoba sa invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću može da najavi svoj dolazak na železničku stanicu i, po potrebi, zatraži pomoć;

5)         pomoć se pruža pod uslovom da se osoba sa invaliditetom ili osoba sa smanjenom pokretljivošću prijavi na određenom mestu u vreme koje odredi železnički prevoznik ili upravljač stanice koje pruža pomoć. Ovo vreme ne može biti duže od 60 minuta pre objavljenog vremena odlaska ili vremena kada se od svih putnika traži da se prijave. Ukoliko se ne odredi vreme do kojeg osoba sa invaliditetom ili osoba sa smanjenom pokretljivošću treba da se prijavi, ova osoba se mora prijaviti na za to određenom mestu najmanje 30 minuta pre objavljenog vremena odlaska ili vremena kada se od svih putnika traži da se prijave.".

Član 16.

U članu 112. posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Obračun i pružanje nadoknade za obavezu javnog prevoza mora se vršiti na način kojim se podstiče održavanje istog ili unapređenje nivoa efikasnog upravljanja od strane železničkog prevoznika, kao pružaoca usluga javnog prevoza, koje može biti predmet objektivne procene, kao i obezbeđivanje dovoljno visokog standarda pružanja usluga prevoza putnika.".

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 17.

U članu 114. posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

"Nadležni organ može doneti odluku da ugovor o obavezi javnog prevoza dodeljuje neposredno bilo u slučaju da je njihova prosečna godišnja vrednost procenjena na manje od 1.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti ili da se odnose na pružanje usluga javnog prevoza putnika godišnjeg obima do 300.000 km. ".

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 18.

U članu 117. posle stava 3 dodaju se st. 4, 5 i 6 koji glase:

"Troškovi izvršenja obaveze javnog prevoza moraju biti uravnoteženi sa poslovnim prihodom i isplatama od strane nadležnih organa, bez mogućnosti prenosa prihoda u drugi sektor aktivnosti železničkog prevoznika kao pružaoca usluga javnog prevoza.

Ako železnički prevoznik, pored obaveze javnog prevoza vrši i druge aktivnosti, dužan je da za te aktivnosti vodi posebnu računovodstvenu evidenciju.

Varijabilni troškovi, odgovarajuća izdvajanja za fiksne troškove i primerena dobit u vezi sa bilo kojom drugom aktivnošću pružaoca usluga javnog prevoza ne mogu se finansirati iz prihoda ostvarenih od aktivnosti koje se obavljaju u okviru obaveze javnog prevoza.".

Član 19.

U članu 121. posle stava 15. dodaje se novi stav koji glasi:

"Subjekti koji su predmet regulisanja dužni su da omoguće pristup poslovnim prostorijama i poslovnoj dokumentaciji ovlašćenim licima Direkcije koji obavljaju poslove iz st. 1, 7, 8. i 11. ovog člana, koji imaju službenu legitimaciju, čiji obrazac propisuje Direkcija.".

Član 20.

U članu 122. posle stava 1. dodaje se novi stav koji glasi:

"Železnički prevoznici su dužni da omoguće pristup poslovnim prostorijama i poslovnoj dokumentaciji ovlašćenim licima Direkcije koji obavljaju poslove iz stava 1, ovog člana, koji imaju službenu legitimaciju, čiji obrazac propisuje Direkcija.".

Član 21.

U članu 123. posle stava 2. dodaje se novi stav koji glasi:

"Železnički prevoznici i upravljači stanica dužni su da omoguće pristup železničkoj stanici i voznim sredstvima ovlašćenim licima Direkcije koji obavljaju poslove po pritužbama putnika koji smatraju da im je uskraćeno pravo utvrđeno čl. 93-102. ovog zakona, ili po službenoj dužnosti, a koji imaju službenu legitimaciju, čiji obrazac propisuje Direkcija.".

Član 22.

U članu 138. stav 1. posle reči "žalba" dodaje se reč "ministru".

Član 23.

U članu 140. stav 4. dodaje se tačka 39) tako da glasi:

"Novčanom kaznom od 30.000 do 100.000 dinara kazniće se fizičko lice za prekršaj iz stava 1. tač. 35),36) i 39) ovog člana.".

Član 24.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Pravilnik o sadržini i formi Izjave o mreži ("Službeni glasnik RS", broj 97/13).

Član 25.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim člana 97a, koji počinje da se primenjuje narednog dana od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, odnosno danom početka pune primene Transportne zajednice u skladu sa članom 40. Ugovora o osnivanju transportne zajednice ("Sl. glasnik RS", broj 11/2017) i članom 1. Protokola VI - Prelazni aranžmani između Evropske unije, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane, ako početak te pune primene nastupi pre pristupanja Republike Srbije Evropskoj Uniji.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Nakon jednogodišnje primene Zakona o železnici ("Službeni glasnik RS", br. 41/2018), a u cilju praćenja efekata rešenja njihovog sprovođenja Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pokrenuo je inicijativu za izmenama i dopunama navedenog zakona, radi njegovog unapređenja. U skladu sa navedenom inicijativom, zatražena su mišljenja i predlozi svih relevantnih učesnika na železničkom tržištu u Republici Srbiji. Mišljenja i predlozi vezani za Zakon o železnici dobijeni su od "Infrastrukture Železnice Srbije" a.d, Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju, "Elektroprivrede Srbije" i "Srbija Voza".

Dostavljena mišljenja i predlozi za izmene i dopune Zakona o železnici se uglavnom odnose na definisanje različitih pojmova koji ranije nisu bili definisani ili čija definicija nije bila dovoljno jasna i precizna.

Imajući u vidu predmet ovog zakona, isti je od naročitog značaja za funkcionisanje putničkog i teretnog železničkog saobraćaja u Republici Srbiji i iz tog razloga neophodno je da sve odredbe zakona budu precizno utvrđene kako ne bi bile podložne različitom tumačenju.

Navedenim Nacrtom zakona sprovodi se dalji postupak usklađivanja sa pravnim tekovinama Evropske unije, odnosno Uredbom (EZ) br. 1371/2007 Evropskog parlamenta i Saveta od 23. oktobra 2007. o pravima i obavezama putnika u železničkom saobraćaju i to pre svega u oblasti prava putnika.

Pored toga, Nacrtom zakona vrši se usklađivanje sa Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju, kao i otklanjaju nedostaci teksta Zakona koji su tehničke prirode.

Takođe, ovim Nacrtom zakona se preciziraju nadležnosti Direkcije za železnice.

 III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Nacrta zakona predložena je izmena člana 2. stav 1, odnosno posle tačke 61) dodaje se tačka 61a), kojom se definiše pojam "teretni terminal".

Članom 2. Nacrta zakona vrše se izmene u članu 17. Zakona, tako što se posle stava 5. dodaje nov stav koji se odnosi na dostupnost sadržine radne verzije Izjave o mreži zainteresovanim stranama.

Članom 3. Nacrta zakona vrše se izmene u članu 19. stav 4. tako što se reč: "dva" menja se sa reči: "mesec".

Članom 4. Nacrta zakona predložena je izmena u članu 20. stav 7. tako što se definiše postupak izmene cene pristupa javnoj železničkoj infrastrukturi.

Članom 5. Nacrta zakona predlaže se izmena u članu 34. stav 11. tako što usklađuje terminologija.

Članom 6. Nacrta zakona menja se član 53. radi utvrđivanja javnog interesa.

Članom 7. Nacrta zakona menja se član 54. radi utvrđivanja eksproprijacije, administrativnog prenosa i nepotpune eksproprijacije nepokretnosti za potrebe javne železničke infrastrukture.

Članom 8. Nacrta zakona predlaže se izmena člana 76. koje se odnose na izgradnju, rekonstrukciju i održavanje gradskih železnica.

Članom 9. Nacrta zakona u članu 77. dodaju se novi st. 12 i 13. koji se odnose na visinu takse.

Članom 10. Nacrta zakona vrši se izmena u članu 81. u st. 9. i 10. tako što se usklađuje terminologija.

Članom 11. Nacrta zakona u članu 83. posle stava 14. dodaje se novi stav koji se odnosi na pospupak oduzimanja licence od strane Direkcije.

Članom 12. Nacrta zakona vrši se pravnotehnička redakcija u članu 93. stav 2. tačka 4).

Članom 13. Nacrta zakona posle člana 97. dodaje se novi član 97a, koji se odnosi na određivanje avansnog iznosa u slučaju povrede ili smrti putnika.

Članom 14. Nacrta zakona posle člana 99. dodaje se novi član 99a, koji se odnosi na prisput prevozu železnicom osobama sa invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću.

Članom 15. Nacrta zakona posle člana 100. dodaju se čl. 100a i 100b, koji se odnose na definisanje postupaka i uslova za pružanje pomoći na železničkoj stanici osobama sa invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću.

Članom 16. Nacrta zakona u članu 112. posle stava 3. dodaje se novi stav 4. kojim se definiše način obračuna i pružanja nadoknade za obavezu javnog prevoza.

Članom 17. Nacrta zakona u članu 114. posle stava 4. dodaje se stav 5. koji se odnosi na dodeljivanje ugovora o obavezi javnog prevoza pod određenim uslovima.

Članom 18. Nacrta zakona u članu 117. posle stava 3. dodaju se st. 4, 5. i 6 koji se odnose na troškove izvršenja obaveze javnog prevoza.

Članom 19. Nacrta zakona u članu 121. posle stava 15. dodaje se novi stav koji se odnosi na pristup poslovnim prostorijama i poslovnoj dokumentaciji ovlašćenim licima Direkcije.

Članom 20. Nacrta zakona u članu 122. posle stava 1. dodaje se novi stav koji se odnosi na pristup ovlašćenim licima Direkcije u oblasti licenciranja železničkih prevoznika.

Članom 21. Nacrta zakona u članu 123. posle stava 2. dodaje se novi stav koji se odnosi na pristup ovlašćenim licima Direkcije železničkoj stanici i voznim sredstvima.

Članom 22. Nacrta zakona vrši se pravnotehnička redakcija u članu 138. stav 1. posle reči "žalba" dodaje se reč "ministru".

Članom 23. Nacrta zakona u članu 140. stav 4. dodaje se tačka 39) koja se odnosi na određivanje visine novčane kazne za prekršaje iz stava 1. tačka 35), 36) i 39) ovog člana.

Članom 24. Nacrta zakona definiše se da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Pravilnik o sadržini i formi Izjave o mreži ("Službeni glasnik RS", broj 97/13).

Članom 25. Nacrta zakona određuje se stupanje na snagu ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Ministarstva građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе, 22.11.2019.