Zastava Bosne i Hercegovine

Zahtev potrošaču da plati, vrati ili čuva proizvod čiju isporuku nije tražio

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 04.06.2019.Zabranjeno je slanje robe ili pružanje usluga potrošaču sa zahtevom za plaćanje robe ili usluga koje potrošač nije naručio. Ako se potrošač ne izjasni o robi koja je dostavljena ili usluzi koja je pružena, ne smatra se da je ponudu prihvatio.

Slanjem robe ili pružanjem usluga koje potrošač nije naručio ne može nastati obaveza za potrošača i potrošač ima pravo da zadrži poslatu robu bez obaveze plaćanja, odnosno nije u obavezi da plati za izvršenu uslugu.

Potrošač koji je dobio proizvod čiju isporuku nije tražio nema obavezu da taj proizvod plati, niti je dužan da snosi troškove povraćaja tog proizvoda trgovcu.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (dalje: Zakon) zahtev potrošaču da plati, vrati ili čuva proizvod čiju isporuku nije tražio predstavlja nepoštenu - nasrtljivu poslovnu praksu, koja je prekršajno sankcionisana.

Ovaj Zakon detaljnije je regulisao slanje nenaručenih pošiljki i to tako što je u propisao da je zabranjeno slanje robe ili pružanje usluga potrošaču sa zahtevom za plaćanje robe ili usluga koje potrošač nije naručio. Ako se potrošač ne izjasni o robi koja je dostavljena ili usluzi koja je pružena, ne smatra se da je ponudu prihvatio.

Dalje je propisano da slanjem robe ili pružanjem usluga koje potrošač nije naručio ne može nastati obaveza za potrošača i potrošač ima pravo da zadrži poslatu robu bez obaveze plaćanja, odnosno nije u obavezi da plati za izvršenu uslugu. Međutim, neće se smatrati navedenim slučajem ako trgovac:

1) potrošaču umesto robe ili usluge, koju je naručio dostavi drugu robu ili pruži drugu uslugu iste cene i kvaliteta;

2) obavesti potrošača da nije dužan da prihvati robu ili uslugu koju nije tražio niti da snosi troškove vraćanja robe trgovcu.

Ukazujemo da je slanje nenaručenih pošiljki, odnosno nepoštovanje Zakona takođe prekršajno sankcionisano.

Na osnovu navedenog možemo da zaključimo da potrošač koji je dobio proizvod čiju isporuku nije tražio nema obavezu da taj proizvod plati, niti je dužan da snosi troškove povraćaja tog proizvoda trgovcu.

Potrošač kome je isporučen proizvod koji nije naručio može protiv tog trgovca da podnese prijavu tržišnoj inspekciji, koja u postupku inspekcijskog nadzora proverava da li trgovac obavlja nasrtljivu poslovnu praksu slanjem nenaručenih pošiljki za zahtevom da ih potrošač plati ili o svom trošku vrati trgovcu.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge