Zastava Bosne i Hercegovine

Vodič kroz elektronsku registraciju osnivanja društva s ograničenom odgovornošću sa primerima

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Marija Pajić

Objavljeno: 09.11.2018.Stupanjem na snagu izmena Zakona o privrednim društvima (dalje: Zakon) odnosno početkom primene relevantnih odredaba 1.10.2018. godine, stvoren je pravni osnov za podnošenje elektronske prijave osnivanja društva s ograničenom odgovornošću. Početkom 2018. godine (3.1.2018), Agencija za privredne registre je otpočela postupke registracije preduzetnika podnošenjem elektronskih prijava, o čemu smo pisali u januarskom broju Pravnika u privredi, a sada se ova procedura "širi" i na jednočlana društva s ograničenom odgovornošću. Ideja je da se u narednom periodu sve više komunikacije sa APR-om odvija elektronskim putem, te da se postepeno uvodi i mogućnost podnošenja elektronskih prijava promene podataka i drugih usluga koje pruža Agencija.

Izmenjena odredba Zakona koja reguliše osnivački akt i statut, u skladu sa propisima koji uređuju elektronski potpis i elektronski dokument, a u cilju uvođenja elektronskog postupka registracije.

Nakon logovanja na korisnički nalog na SISTEMU ZA CENTRALIZOVANO PRIJAVLJIVANJE KORISNIKA APR potrebno je izabrati opciju "započnite novi zahtev - privredno društvo"


Nakon toga, pojaviće se slika osnovnog zaglavlja, gde je potrebno izabrati opciju "registraciona prijava osnivanja" i "jednodomno upravljanje" pa potvrdi


Sledeći se otvara prikaz sa svim karticama u koje se unose podaci neophodni za registraciju. Prva kartica koja se popunjava je kartica "osnovni podaci" gde je potrebno popuniti obavezna polja odnosno polja označena plavom zvezdicom.


Nakon što se popuni podatak o nazivu društva on će se preslikati u polje poslovno ime.


Isto važi i za adresu sedišta - podatak o mestu će se sam preslikati u polje punog i skraćenog poslovnog imena. Inače, naziv mesta nije obavezan element skraćenog poslovnog imena.


Kada budu popunjeni podaci o sedištu, potrebno je snimiti zapis klikom na dugme označeno na slici.


Podatak o imejl adresi je obavezan podatak u skladu sa Izmenama Zakona, a podatak o pretežnoj delatnosti se unosi birajući šifru propisanu Klasifikacijom delatnosti iz padajuće liste, tako da ne možete napraviti grešku poput unosa nepostojeće šifre ili opisa iste, što je slučaj kod zahteva podnetih u štampanoj formi.


Takođe može se promeniti podatak o vremenu trajanja društva ili obavezi overe osnivačkog akta.

Na kraju, moguće je izabrati registraciju poslovnog imena na ćirilici biranjem odgovarajuće opcije:Kao što se može videti na prethodnom prikazu, ukoliko postoji višak reči u poslovnom imenu, kao što je ovde reč NULL, aplikacija će prilikom snimanja zapisa - dugme "disketa" da upozori podnosioca da postoji greška:


Kada greška bude ispravljena potrebno je da aplikacija validira zapis sledećom porukom:


Sledeća kartica je kartica o članu društva:


Nakon što bude popunjen ovaj podatak, aplikacija će sama preslikati podatke o fizičkom licu - članu u karticu podaci o podnosiocu osim ukoliko na zaglavlju nije izabrana opcija da se podnosi preko punomoćnika, što skraćuje vreme unosa i olakšava postupak.


U istoj kartici (član društva) se popunjava i podatak o ulogu člana društva.


Kartica "osnovni-registrovani kapital" se automatski popunjava na osnovu prethodnog unosa, tako da je i tu otklonjena mogućnost greške koja može da se napravi propuštanjem popunjavanja JRPPS obrasca, na strani koja se odnosi na ukupan kapital.


Sledeća kartica je kartica "zakonski zastupnik" gde je potrebno da dodate zapis biranjem dugmeta +
Poslednja kartica je priloženi dokumenti. Kako je u ovom primeru podnosilac član društva i kako je ulog samo upisan, jedini neophodan dokument je osnivački akt u formi elektronskog dokumenta potpisanog elektronskim sertifikatom člana društva.

Postupak prilaganja samog dokumenta je na sledećim slikama:

Prvo se bira tip dokumenta


Potom se bira dugme za prilaganje:


Bira se odgovarajući dokument:


Na ovom nivou postoji kontrola ispravnosti potpisa dokumenta, čime se sprečava da bude dodat osnivački akt potpisan od strane nekog drugog lica:


Ukoliko je sve u redu sa potpisom i identitetom potpisnika, bira se dugme za dodavanje:


I dokument je priključen.


Nakon popunjavanja prijave pristupa se plaćanju. Klikom na dugme


krećete u proceduru plaćanja.


Otvara se posebna aplikacija Agencije za elektronsko plaćanje. Plaćanje naknade za uslugu obrade zahteva vrši se Visa ili MasterCard ili Dina platnom karticom. Plaćanje je detaljnije objašnjeno u Tehničkom uputstvu za elektronsko plaćanje naknade.

Klikom na dugme "potpiši i podnesi" u gornjem desnom uglu prijave, pristupa se elektronskom potpisivanju:


Potpisivanje dokumenata vrši se putem aplikacije za elektronsko potpisivanje, koju uz uputstvo za korišćenje možete preuzeti posredstvom sledećeg linka: http://aplikacije3.apr.gov.rs/ElektronskoPotpisivanje .

Nakon donošenja odluke o podnetoj prijavi na navedenu e-mail adrese podnosioca prijave biće isporučeno rešenje kojim je vaša prijava usvojena ili odbačena. Ovo rešenje ćete takođe moći da preuzmete i iz aplikacije preko polja Rešenje registra klikom na dugme.


Elektronsko rešenje je PDF dokument koji je potpisan kvalifikovanim sertifikatom registratora Agencije.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge