Zastava Bosne i Hercegovine

Rokovi u reklamacionom postupku kod kupovine putem interneta, kataloga, na prezentaciji ili preko TV prodaje

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 05.08.2020.Zakoni koji se primenjuju u cilju zaštite prava i obaveza kupaca i prodavaca iz ugovora o kupoprodaji jesu:

U skladu sa odredbama člana 5. stav 1. Zakona, ugovor na daljinu je ugovor zaključen između trgovca i potrošača u okviru organizovane prodaje ili pružanja usluga na daljinu bez istovremenog fizičkog prisustva trgovca i potrošača, isključivom upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu do trenutka zaključenja ugovora, uključujući i sâm trenutak zaključenja. 

Rokovi u pogledu reklamacionog postupka koje treba da ispoštuje trgovac prema kupcu u slučaju kupovine putem Interneta, kataloga, na prezentaciji ili preko TV prodaje su: 

- 3 dana za povraćaj novca potrošaču koji je raskinuo ugovor zbog neisporuke robe (član 48. stav 4. Zakona);

- 8 dana od dana prijema reklamacije za odgovor na reklamaciju, pisanim ili elektronskim putem (član 56. stav 7. Zakona);

- 15 dana za rešavanje prihvaćene reklamacije (član 56. stav 7. Zakona);

- 30 dana za rešavanje prihvaćene reklamacije tehničke robe i nameštaja (član 56. stav 7. Zakona);

- 14 dana za povraćaj novca potrošaču koji je odustao od kupovine putem Interneta, kataloga, na prezentaciji, preko TV prodaje (član 113. stav 1. Zakona).

Kada kupi robu preko interneta, kataloga, na prezentaciji, preko TV prodaje potrošač ima pravo da se predomisli i u roku od 14 dana vrati robu trgovcu, bez obrazloženja. Ovaj rok od 14 dana računa se od dana kada je roba isporučena potrošaču. Potrošač o svom trošku vraća robu trgovcu, osim ukoliko se trgovac saglasio da ih on snosi (npr. poslovna politika trgovca da o sopstvenom trošku preuzme robu od potrošača). Trgovac može, u skladu sa kodeksima dobre poslovne prakse, da odredi duži rok za predomišljanje, npr. 20 dana;

- 30 dana za isporuku robe, ukoliko nije drugačije ugovoreno (član 32. stav 1. Zakona);

- 2 godine period odgovornosti za saobraznost robe od dana isporuke robe potrošaču (član 53. stav 1. Zakona);

- 2 godine od dana podnošenja reklamacija, period u kojem je dužan da čuva knjigu reklamacija potrošača (član 53. stav 1. Zakona).Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge