Zastava Bosne i Hercegovine

Rešavanje reklamacije smanjenjem cene

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 14.03.2019.U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (dalje: Zakon), prilikom izjavljivanja reklamacije potrošač može da zahteva od prodavca da nesaobraznost robe otkloni, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva sniženje cene ili raskid ugovora u pogledu te robe. U najvećem broju slučajeva potrošači zahtevaju zamenu za drugi proizvod ili povraćaj novca, zatim ređe zahtevaju ili prihvataju opravku, dok je rešavanje reklamacije sniženjem cene način koji se najmanje koristi u praksi.

Zakon ne reguliše detaljno na koji način se obračunava sniženje cene prilikom rešavanja reklamacije, međutim Zakon o obligacionim odnosima čije se odredbe primenjuju na potrošačke ugovore, propisuje da se sniženje cene vrši prema odnosu između vrednosti stvari bez nedostatka i vrednosti stvari sa nedostatkom, u vreme zaključenja ugovora.

Potrošač koji zahteva da reklamacija bude rešena sniženjem cene, to navodi u reklamacionom listu prilikom izjavljivanja reklamacije. Prodavac je dužan da, u skladu da Zakonom, odgovori na reklamaciju potrošača i izjasni se o njegovom zahtevu. Prodavac u svom odgovoru na reklamaciju, koju je prihvatio kao osnovanu, treba da odredi procenat sniženja cene u odnosu na maloprodajnu cenu ili da se izjasni da li prihvata procenat sniženja koji je naveo potrošač u reklamacionom listu. Primera radi, ovlašćena lica za rešavanje reklamacija ili ovlašćeni servis, procenili su da na reklamiranoj robi postoji nedostatak koji umanjuje vrednost robe za 15%, zbog čega se odobrava umanjenje cene kupljenog proizvoda za 15% i vrši se povraćaj novca potrošaču u tom iznosu.

Ukoliko je potrošač nezadovoljan iznosom novca koji je dobio od prodavca i/ili smatra da je nedostatak veći i da mu pripada povraćaj novca u iznosu većem od 15%, može se dalje obratiti za savet i pomoć udruženju za zaštiti potrošača ili svoja prava ostvariti u sudskom postupku.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge