Zastava Bosne i Hercegovine

Označavanje robe u maloprodaji QR i bar kodom

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 30.01.2020.Zakonom o trgovini (dalje: Zakon), propisano je da roba u trgovini na malo mora da ima deklaraciju koja sadrži podatke o nazivu i vrsti robe, tipu i modelu u skladu sa prirodom robe, količini izraženoj u jedinici mere ili komadu, u skladu sa svojstvima robe, poslovnom imenu proizvođača, a za robu iz uvoza poslovnom imenu uvoznika i zemlji proizvodnje.

Podaci iz deklaracije za robu koja se nalazi u trgovini na malo ne mogu da se menjaju ili uklanjaju.

Deklaracija mora da se istakne uočljivo na jedan od sledećih načina:

1) Na robi ili na njenom pakovanju (uključujući privezak, etiketu, alkicu, omot i sl.);

2) Neposredno pored robe na mestu prodaje;

3) U katalogu ili drugom materijalu sa ponudom te robe koji je besplatno dostupan potrošačima na prodajnom mestu, pre kupovine na način na koji se potrošači ne dovode u zabludu.

U daljinskoj trgovini trgovci su dužni da učine dostupnim podatke potrošaču pre kupovine u obliku i na način koji je neposredno i stalno dostupan. Svi podaci moraju da budu navedeni na jasan, lako uočljiv i čitljiv način, na srpskom jeziku, na ćiriličkom ili latiničkom pismu.

Roba pored navedenih podataka mora biti označena mašinski čitljivom oznakom (GTIN identifikacijom, QR kodom i dr.) od 31.1.2020. godine.


Bar kod - Globalni broj trgovinske jedinice (Global Trade Item Number) - GTIN se koristi za jedinstvenu identifikaciju trgovinskih jedinica širom sveta. Pristupivši u članstvo GS1 nacionalne organizacije, kompanije dobijaju svoj GS1 kompanijski prefiks i celokupnu dokumentaciju o tome kako da dodeljuju GTIN-ove svojim proizvodima. Više informacija može se dobiti na internet stranici: http://www.gs1yu.org/gtin.html


QR kod predstavlja matrični kod, ili dvodimenzionalni bar-kod. Informacije o besplatnom kreiranju sopstvenog QR koda mogu se dobiti na internet stranici: https://www.qr-code-generator.com

Član 34. nalazi se u delu Zakona koji nosi naziv: Posebni uslovi za obavljanje trgovine na malo i pružanje usluga potrošačima, tako da se primenjuje na robu u trgovini na malo. Odlaganjem primene ove odredbe na šest meseci, omogućen je optimalan prelazni period u kojem su proizvođači, uvoznici i trgovci mogli da se prilagode na korišćenje savremenih poslovnih sistema različitih tehnologija automatske identifikacije proizvoda.

Pravno lice koje vrši prodaju preko interneta nije u obavezi da učini dostupnim mašinski čitljiv kod na deklaraciji, koju ističe na internet stranici, shodno gore navedenom članu (Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, 011-00-00455/2019-03 od 2.12.2019. godine).

Zakonom nije definisano šta treba da sadrži QR code. Proizvođač stavlja na deklaraciju QR code ili neku drugu mašinski čitljivu oznaku. Potrošač može da ga telefonom očita (putem aplikacije) i tako vidi podatke o proizvodu, ali nije nabrojano koje.

Zakonom nije propisano mesto postavljanja mašinski čitljivih oznaka, međutim one treba da budu postavljene tako da vrše svoju ulogu, to jest da budu pristupačne očitavanju (skeniranju), čime se postiže praćenje robe u prometu.

U slučaju prodaje robe koja se nalazi u rinfuzu, potrebno je da mašinski čitljivom oznakom bude obeleženo zbirno pakovanje, na način na koji je istaknuta i deklaracija. Nabavljanje kesa i etiketa sa barkodovima za trgovinu na malo rinfuzne robe nije obavezno.

Trgovac može da obeleži identične proizvode istovetnom mašinski čitljivom oznakom.

Kada se radi o prodaji robe proizvedene prema posebnim zahtevima kupca, mišljenja smo da nema potrebe da se označava mašinski čitljivom oznakom jer je sâmo po sebi jedinstveno, budući da je svrha označavanja mašinski čitljivom oznakom brže i lakše praćenje robe u prometu.

Član 34. stav 8. Zakona se odnosi na sve proizvode u maloprodaji. Navedeno podrazumeva da se odnosi i na pekarske proizvode i prodaju voća i povrća. Primena mašinski čitljive oznake, GTIN identifikacije ili QR koda u pekarama ili na mestima gde se prodaje voće i povrće podrazumeva oznaku pored mesta na kom se roba nalazi ili u katalogu robe.

Sankcije za nepropisno deklarisanje i izostanak bar koda ili drugog mašinski čitljivog koda će snositi prodavac.

Obaveza obeležavanja proizvoda mašinski čitljivim kodom se ne odnosi na ugostiteljske objekte. Međutim, ukoliko se u sklopu takvih objekata prodaju upakovani kolači i torte, onda ovi proizvodi na pakovanju moraju imati bar-kod ili QR kod.

Novčanom kaznom od 100.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako prodaje robu sa neurednom ili nepropisnom deklaracijom, fizičko lice ili odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000,00 dinara a preduzetnik novčanom kaznom od 40.000,00 dinara.

Odredba člana 34. stav 8. Zakona o trgovini, opšta, tako da tek treba da se bliže uredi procedurama, odnosno stručnim mišljenjima relevantnih institucija.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge