Zastava Bosne i Hercegovine

Odgovori na pitanja u vezi sa potpisivanjem otpremnice u elektronskom obliku

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Milan Vojvodić

Objavljeno: 27.12.2019.Elektronski dokument je skup podataka sastavljen od slova, brojeva, simbola, grafičkih, zvučnih i video materijala, u elektronskom obliku.

Originalni elektronski dokument jeste onaj elektronski dokument koji je izvorno sačinjen u elektronskom obliku upotrebom informacione tehnologije (na primer, u Wordu).

Elektronski dokument ne mora nužno da bude originalni elektronski dokument. Na primer, elektronski dokument može biti sačinjen tako što se digitalizuje (skenira) papirni dokument i tada se digitalizovani primerak papirnog dokumenta smatra kopijom (ukoliko nije overen u skladu sa odredbama Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.

Elektronski dokument je svaki dokument koji je izvorno nastao upotrebom informacionih tehnologija.

Kvalifikovani elektronski potpis ima isto pravno dejstvo kao i svojeručni potpis, što je propisano članom 50. stav 2. Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.

Da li nalepljena slika potpisa na fakturi - otpremnici ili otpremnici može da se smatra validnim potpisom ili je validan isključivo potpis sa elektronskog sertifikata?

Odgovor:

Slika potpisa na fakturi-otpremnici ili otpremnici ne može se smatrati elektronskim potpisom. Slika potpisa na fakturi može da se podvede pod "identifikacionu oznaku" što je za fakturu dovoljno, ali kod otpremnice se traži potpis, u skladu sa članom 12. Pravilnika o evidenciji prometa.

Da li dokument koji neko kreira u elektronskom obliku i prebaci u specijalizovani program radi elektronske dostave i dalje predstavlja original?

Odgovor:

Da, dokument koji je izvorno nastao u elektronskom obliku smatra se originalom i ukoliko se smešta u program radi elektronske dostave.

Kurirske službe imaju aparate sa olovkom gde se na ekranu potpisuje lice koje preuzima robu. Da li se taj potpis može smatrati merodavnim i za račun otpremnicu?

Odgovor:

Potpis na ekranu elektronskog uređaja (biometrijski potpis) smatra se elektronskim potpisom, ali ne kvalifikovanim, koji ima jednaku snagu svojeručnom potpisu.

Tumačenjem člana 12. Pravilnika o evidenciji prometa dolazi se do zaključka da se za otpremnicu traži svojeručni potpis, te je pravno najsigurnije da se otpremnica u elektronskom obliku potpiše kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Iako nije nedozvoljeno, zbog neuređenosti i slabije pravne i tehnološke pouzdanosti u odnosu na kvalifikovani elektronski potpis, potpisivanje otpremnice sa biometrijskim potpisom (olovkom koja se koristi na ekranu uređaja) moglo bi u slučaju spora da izazove poteškoće za onog ko tvrdi da je potpisao otpremnicu. To ne znači da se povezanost potpisnika sa potpisom ne bi mogla dokazati, ali u slučaju potpisivanja kvalifikovanom elektronskom potpisu postoji zakonska pretpostavka da je taj potpis jednak svojeručnom i ako druga strana tvrdi suprotno, teret dokazivanja je na njoj. To nije slučaj kada se radi o biometrijskom potpisu.

Kako je korišćenje kvalifikovanog elektronskog potpisa na karticama ili USB-ovima u najvećem broju slučajeva složeno kada se radi o otpremanju robe, jedno od rešenja koje u narednom periodu može da pomogne je korišćenje tzv. "kvalifikovanog elektronskog potpisa u skladu" koji bi omogućio potpisivanje preko aplikacije na mobilnom telefonu, tabletu ili računaru. To bi, naravno, zahtevalo da su svi potpisnici otpremnice registrovani korisnici. Međutim, trenutno nijedan pružalac nije akreditovan za tu uslugu kod nadležnog ministarstva, iako se očekuje da u skorijoj budućnosti pružaoci otpočnu sa pružanjem i ove usluge.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge