Zastava Bosne i Hercegovine

Program rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19

Email PrintNAPOMENA:
 • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
 • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autori: Redakcija

Objavljeno: 18.02.2020.


Uredbom o utvrđivanju programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (dalje: Uredba) koju je donela Vlada Republike Srbije utvrđuje se Program rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Uredba je objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 11/2021 od 12.2.2021. godine, a stupila je na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 13.2.2021. godine.

Danom stupanja na snagu Uredbe prestala je da važi Uredba o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020).

Program rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Programom rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (dalje: Program), utvrđuje se raspored i korišćenje subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Osnovni ciljevi Programa su:

 1. očuvanje ugostiteljske delatnosti Republike Srbije;
 2. očuvanje drugih privrednih grana povezanih sa ugostiteljstvom;
 3. očuvanje zaposlenosti u ugostiteljstvu;
 4. očuvanje turističke industrije Republike Srbije;
 5. očuvanje drugih privrednih grana povezanih sa turizmom;
 6. očuvanje zaposlenosti u agencijskom poslovanju u oblasti turizma;
 7. obezbeđenje uslova za oporavak i planiranje turističke industrije za sledeću sezonu kao pokretačkog mehanizma za ostale povezane privredne grane.

Sredstva utvrđena Programom dodeljuju se bespovratno, u visini od 30.900,24 dinara po svakom zaposlenom za koga je privredni subjekt isplatio zaradu za mesec decembar 2020. godine i podneo odgovarajuću poresku prijavu.

Isplatu sredstava privrednim subjektima vršiće ministarstvo nadležno za poslove turizma (dalje: Ministarstvo).

Odobrena sredstva subvencija uplaćivaće se korisnicima na posebne namenske dinarske račune koje će Ministarstvo finansija - Uprava za trezor otvoriti za ove potrebe. Nakon otvaranja posebnih namenskih dinarskih računa, Uprava za trezor dostaviće Ministarstvu Spisak privrednih subjekata dopunjen brojevima tih računa radi uplate sredstava korisnicima.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju privredni subjekti u privatnom sektoru - svi privredni subjekti koji nisu obuhvaćeni Pravilnikom o Spisku korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 160/2020 - dalje: privredni subjekti), i to:

 • rezidentna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica;
 • rezidentni preduzetnici u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana;
 • predstavništva stranih pravnih lica.

Uslovi za dodelu bespovratnih sredstava

Pravo na bespovratna sredstva mogu da ostvare privredni subjekti koji su u Agenciji za privredne registre, kao pretežnu delatnost, registrovali:

 • 5610 - delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata;
 • 5621 - ketering;
 • 5629 - ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane;
 • 5630 - usluge pripremanja i usluživanja pića;
 • 5510 - hoteli i sličan smeštaj;
 • 5520 - odmarališta i slični objekti za kraći boravak;
 • 5530 - delatnosti kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice;
 • 5590 - ostali smeštaj;
 • 7911 - delatnost putničkih agencija;
 • 7912 - delatnost tur-operatora;
 • 7990 - ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane sa njima;
 • 7711 - iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila.

Ministarstvo finansija - Poreska uprava sačiniće Spisak privrednih subjekata koji su, kao pretežnu delatnost, registrovali jednu od navedenih delatnosti, koji sadrži podatke o:

 • njihovom PIB-u i MB, nazivu i adresi (ulica i broj, mesto i poštanski broj), kao i podatke o
 • broju zaposlenih za koje su privredni subjekti isplatili zaradu za mesec decembar 2020. godine i podneli odgovarajuću poresku prijavu (dalje: Spisak).

Spisak će se objaviti na internet stranicama Ministarstva finansija- Poreske uprave (https://www.purs.gov.rs/) i Ministarstva (https://mtt.gov.rs/).

Privredni subjekt prihvata prava i obaveze iz Programa korišćenjem sredstava sa posebnog namenskog računa na koji će biti uplaćena sredstva po Programu.

Privredni subjekt gubi pravo na korišćenje subvencije ukoliko:

 • smanji broj zaposlenih za više od 10% u periodu od dana stupanja na snagu ove uredbe zaključno sa istekom perioda od tri meseca nakon isplaćene pomoći, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre dana stupanja na snagu ove uredbe za period koji se završava od dana stupanja na snagu ove uredbe do isteka perioda od tri meseca nakon isplaćene pomoći, odnosno
 • dodeljena bespovratna sredstva do isteka perioda od tri meseca nakon isplaćene pomoći u potpunosti ili delimično ne iskoristi isključivo za zarade zaposlenih.

Proveru ovog uslova za dodelu vršiće Ministarstvo finansija, o čemu će, u slučaju neispunjenja, obavestiti Ministarstvo, koje će, zahtevati povraćaj odobrenih bespovratnih sredstava od privrednog subjekta.

Ukoliko se utvrdi da je privredni subjekt smanjio broj zaposlenih više od propisanog broja ili da je nenamenski koristio dodeljena bespovratna sredstva, privredni subjekt je dužan da, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva Ministarstva izvrši povraćaj iskorišćenih subvencija sa kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza, počev od dana kada je iskoristio sredstva do dana kada vrši povraćaj.

Veliki privredni subjekti koji su u stečaju ili u postupku likvidacije, odnosno privredni subjekti koji su se nalazili u teškoćama pre 31.12.2020. godine, dužni su da izvrše povraćaj odobrenih sredstava.

Isplata bespovratnih sredstava

Isplata bespovratnih sredstava izvršiće se na posebne namenske dinarske račune privrednih subjekata navedenih u Spisku.

Privredni subjekti sa Spiska biće obavešteni o otvaranju namenskih dinarskih računa dostavljanjem obaveštenja u elektronsko poresko sanduče na portalu ePorezi (https://www.purs.gov.rs/sr/e-porezi/portal.html).

Privredni subjekt isplaćena sredstva može da iskoristi zaključno sa 30.9.2021. godine, nakon čega će namenski računi biti zatvoreni, a neiskorišćena sredstva biti preneta u budžet Republike Srbije.

Ministarstvo je dužno da vodi evidenciju o dodeljenoj državnoj pomoći po osnovu Programa i da izveštaj o dodeljenoj državnoj pomoći dostavi Komisiji za kontrolu državne pomoći.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

 • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
 • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge