Zastava Bosne i Hercegovine

Pravo preduzetnika na invalidsku penziju

Email PrintNAPOMENA:
 • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
 • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autori: Redakcija, Ivana Milutinović

Objavljeno: 12.08.2021.


Da bi lice koje je u Agenciji za privredne registre registrovano kao preduzetnik, ostvarilo pravo na invalidsku penziju, potrebno je da prestane osiguranje. Da bi osiguranje prestalo, potrebno je izvršiti brisanje iz registra privrednih subjekata.

Odredbom Zakona o privrednim društvima (dalje: ZPD), propisano je da je preduzetnik poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa zakonom o registraciji. Fizičko lice upisano u poseban registar, koje obavlja delatnost slobodne profesije, uređenu posebnim propisom, smatra se preduzetnikom u smislu ovog zakona ako je tim propisom to određeno. Individualni poljoprivrednik nije preduzetnik u smislu ovog zakona, osim ako posebnim zakonom nije drugačije uređeno.

Prema Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (dalje: ZDOSO), propisano je da je preduzetnik osiguranik - fizičko lice koje obavlja samostalnu privrednu, profesionalnu ili drugu delatnost u skladu sa zakonom po osnovu koje plaća porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti.

Utvrđeno je da su obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje osiguranici, u skladu sa zakonom koji uređuje sistem obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja, i to preduzetnici.

Preduzetnici su fizička lica koja obavljaju delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i kao takvi nalaze se u osiguranju i imaju obavezu plaćanja doprinosa.

Da bi takvo lice ostvarilo pravo na invalidsku penziju, potrebno je prvo da podnese zahtev za invalidsku penziju. Lekarska komisija ceni će, na osnovu medicinske dokumentacije, postojanje nesposobnosti za rad.

Ukoliko se utvrdi nesposobnost za rad, republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje donosi rešenje o potpunom gubitku radne sposobnosti što je propisano odredbom Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (dalje: Zakon) da kada je za rešavanje o pravu iz penzijskog i invalidskog osiguranja potrebno utvrđivanje postojanja invalidnosti, telesnog oštećenja, potrebe za pomoći i negom drugog lica, uzroka invalidnosti i telesnog oštećenja, potpune nesposobnosti za rad i nesposobnosti za samostalan život i rad, fond rešenjem utvrđuje te činjenice na osnovu nalaza, mišljenja i ocene organa veštačenja čije se obrazovanje i način rada uređuje opštim aktom fonda.

Na osnovu rešenja o potpunom gubitku radne sposobnosti, vrši se brisanje iz registra privrednih subjekata a na taj način prestaje i obavezno osiguranje.

Osiguraniku koji pravo na invalidsku penziju ostvaruje u postupku pokrenutom u toku trajanja osiguranja, invalidska penzija isplaćuje se od dana prestanka osiguranja. Ovaj član ukazuje na obavezu prestanka osiguranja koji u slučaju osnivača, zastupnika i direktora znači brisanje iz registra kao i prestanak radnog odnosa na osnovu ugovora o prestanku ugovora o radu na osnovu nesposobnosti za rad.

Prema ZPD, propisano je da preduzetnik gubi svojstvo preduzetnika brisanjem iz registra privrednih subjekata. Propisano je da brisanje preduzetnika iz registra vrši se zbog prestanka obavljanja delatnosti, i da preduzetnik prestaje sa obavljanjem delatnosti odjavom ili po sili zakona.

Propisano je da preduzetnik odjavu ne može izvršiti sa danom koji je raniji od dana podnošenja prijave o prestanku rada nadležnom registracionom organu, i da se brisanje iz registra ne može vršiti retroaktivno.

ZPD propisuje da preduzetnik prestaje sa obavljanjem delatnosti po sili zakona u sledećim slučajevima:

 • smrću ili gubitkom poslovne sposobnosti;
 • istekom vremena, ako je obavljanje delatnosti registrovano na određeno vreme;
 • ako mu je poslovni račun u blokadi duže od dve godine neprekidno, na osnovu inicijative za pokretanje postupka brisanja preduzetnika iz registra, koju podnosi Narodna banka Srbije ili Poreska uprava;
 • ako je pravnosnažnom presudom utvrđena ništavost registracije preduzetnika;
 • ako mu je pravnosnažnom presudom, izvršnom odlukom nadležnog organa ili suda časti komore u koju je učlanjen izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
 • u slučaju prestanka važenja odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa koji je u skladu sa članom 4. stav 2. ovog zakona posebnim zakonom propisan kao uslov za registraciju;
 • u drugim slučajevima propisanim zakonom.

Odredbom člana 91. stav 7. ZPD, utvrđeno je da u slučaju smrti ili gubitka poslovne sposobnosti preduzetnika, naslednik, odnosno član njegovog porodičnog domaćinstva (bračni drug, deca, usvojenici i roditelji) koji je pri tom i sam poslovno sposobno fizičko lice može nastaviti obavljanje delatnosti na osnovu rešenja o nasleđivanju ili međusobnog sporazuma o nastavku obavljanja delatnosti, koji potpisuju svi naslednici, odnosno članovi porodičnog domaćinstva. Dok se u stavu 8. istog člana navodi da je lice iz st. 7. i 9. ovog člana dužno da u roku od 30 dana od dana smrti preduzetnika ili pravnosnažnosti rešenja kojim je utvrđen gubitak poslovne sposobnosti prijavi nastavak obavljanja delatnosti registru u skladu sa zakonom o registraciji.

Stavom 9. istog člana, propisuje se da poslovno sposobni naslednik može nastaviti obavljanje delatnosti preduzetnika i za života preduzetnika ako to pravo vrši na osnovu raspodele zaostavštine za života u skladu sa propisima kojima se uređuje nasleđivanje. Stavom 10. istog člana, navodi se da ako su za obavljanje delatnosti preduzetnika propisani posebni uslovi u pogledu ličnih kvalifikacija preduzetnika, lice iz stava 7. ovog člana mora da ispunjava te uslove.

Ukoliko se korisnik invalidske penzije ponovo registruje kao preduzetnik, biće pozvan na ponovnu ocenu radne sposobnosti. Radnu sposobnost i u ovom slučaju ceni lekarska komisija. Ako se utvrdi da invalidnost više ne postoji, licu će prestati pravo i izvršiće se obustava isplate invalidske penzije.

Ukoliko se utvrdi da invalidnost i dalje postoji, neće prestati pravo na invalidsku penziju.

Ako se samostalna delatnost obavlja uz radni odnos, na osnovu rešenja o potpunom gubitku radne sposobnosti, pored raskida radnog odnosa potrebno je izvršiti i brisanje iz registra, na koji način prestaje i obavljanje samostalne delatnosti.

Dakle, da bi lice koje je registrovano kao preduzetnik, ostvarilo pravo na invalidsku penziju, potrebno je izvršiti brisanje iz registra privrednih subjekata na osnovu rešenja o potpunom gubitku radne sposobnosti.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

 • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
 • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge