Zastava Bosne i Hercegovine

Otvaranje trgovinske radnje za prodaju robe koja je zaplenjena u carinskom postupku

Email PrintNAPOMENA:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autori: Redakcija

Objavljeno: 30.09.2021.


Odredbama Zakona o privrednim društvima (dalje: Zakon) uređuju se pravni položaj privrednih društava i drugih oblika organizovanja u skladu sa ovim zakonom, a naročito njihovo osnivanje, upravljanje, statusne promene, promene pravne forme, prestanak i druga pitanja od značaja za njihov položaj, kao i pravni položaj preduzetnika.

Zakonom je uređeno da društvo ima pretežnu delatnost, koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji, a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom, odnosno statutom. Posebnim zakonom može se usloviti registracija ili obavljanje određene delatnosti izdavanjem prethodnog odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa.

U skladu sa odredbom člana 88. stav 1. Zakona o privrednim društvima, na delatnost preduzetnika shodno se primenjuje član 4. ovog zakona o delatnostima društva.

Uredbom o klasifikaciji delatnosti propisuje se Klasifikacija delatnosti sa nazivima, šiframa i opisima delatnosti. Klasifikacija je opšti standard prema kojem se vrši razvrstavanje jedinica razvrstavanja u delatnosti. Kako u klasifikaciji delatnosti ne postoji delatnost koja je isključivo vezana za prodaju carinske robe, mišljenja smo da, pretežna delatnost preduzetnika može da bude pod šifrom, 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama.

Odredbama Zakona o trgovini uređuju se uslovi i način za obavljanje trgovine na jedinstvenom tržištu Republike Srbije, unapređenje trgovine i zaštita tržišta, zabrana nepoštene tržišne utakmice i nadzor. Saglasno odredbama ovog zakona, trgovinu obavljaju pravna lica i preduzetnici i ukoliko lice koje postavlja pitanje želi da se bavi prometom neprehrambene robe (odeća, obuća, galanterija, tehnička roba) na malo, nije potrebno posebno odobrenje i s tim u vezi nesmetano može da obavlja delatnost.

Što se tiče kupovine robe koja je oduzeta u carinskom postupku, za uslove i način javne prodaje koji vrši Uprava carina Republike Srbije, potrebno je informisati se kod ovog organa uz napomenu da su carinarnice dužne da unapred javno informišu o predstojećoj licitaciji.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge