Zastava Bosne i Hercegovine

Obaveze zakupca objekta kao subjekta zaštite od požara

Email PrintNAPOMENA:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autori: Redakcija, Slobodan Miletić

Objavljeno: 03.08.2021.


Subjekti zaštite od požara određeni su članom 3. Zakona o zaštiti od požara (dalje: Zakon), a među njima su privredna društva i druga pravna lica. U tekstu Zakona najčešće se upotrebljava izraz "pravno lice" u jednini ili množini, nešto manje izraz "privredno društvo" u jednini ili množini. Brojne su formulacije koje istovremeno obuhvataju oba izraza, npr. "privredno društvo odnosno drugo pravno lice" i slične.

Obaveze subjekata zaštite od požara, dakle i privrednih društava i drugih pravnih lica, utvrđene su jednako (zbirno) za sve subjekte odredbama člana 6. Zakona.

Prema stavu 1. tog člana, subjekti zaštite od požara dužni su da postupaju u skladu s obavezama utvrđenim ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega, da primenjuju mere zaštite od požara i eksplozija propisane zakonom, podzakonskim propisima i opštim aktima, da obezbede primenu planova zaštite od požara i drugih akata i odgovorni su za svaku aktivnost kojom menjaju ili mogu promeniti stanje i uslove zaštite od požara.

Prema stavu 2. istog člana, subjekti zaštite od požara dužni su da angažovanjem raspoloživih ljudskih i materijalnih resursa učestvuju u gašenju požara i spasavanju ljudi i imovine ugroženih požarom, ako to mogu da učine bez opasnosti za sebe ili drugoga.

Iz odredaba Zakona kojima je uređeno organizovanje zaštite od požara prema ugroženosti od požara (član 24. st. 1-3) proizlazi da u svakoj od tri Zakonom utvrđene kategorije obaveze jednako ima razvrstano u tu kategoriju privredno društvo odnosno drugo pravno lice "koje je vlasnik odnosno korisnik objekta ili zemljišta".

Na primeru privrednog društva koje je kao korisnik objekta (zakupac) razvrstano u prvu kategoriju ugroženosti od požara to znači da to privredno društvo (a ne vlasnik objekta) mora u skladu sa članom 24. stav 1. Zakona, da organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara, obezbedi tehnički opremljenu i obučenu vatrogasnu jedinicu sa potrebnim brojem vatrogasaca i obezbedi adekvatnu opremu i uređaje za gašenje požara. Razume se, to privredno društvo (zakupac) može, u skladu sa članom 25. Zakona, da za obavljanje tih poslova ugovorom angažuje privredno društvo odnosno drugo pravno lice koje ispunjava propisane uslove i ima ovlašćenje Ministarstva za obavljanje ovih poslova.

Ovo rešenje slede i sva druga rešenja iz Zakona. Takav je koncept i ratio legis Zakona. Svako privredno društvo primenjuje i na svako od njih se odnose za njih utvrđene obaveze u pogledu zaštite od požara. Na primer, osnovna obuka zaposlenih mora se sprovoditi u skladu sa odredbom člana 53. Zakona, bez obzira da li je privredno društvo zakupac ili vlasnik objekta, i sl. Tako su koncipirane i kaznene odredbe, tj. privredni prestupi i prekršaji za pravna lica, dakle i privredna društva.

Ugovorom o zakupu, niti drugim ugovorom, ovaj odnos se ne može narušiti na način koji bi bio nesaglasan sa Zakonom, jer obe ugovorne strane moraju izvršavati svoje obaveze u skladu sa Zakonom.

To ne znači da zakupodavac i zakupac ne mogu urediti međusobna prava i obaveze na način koji ne bi bio nesaglasan sa Zakonom. U slučaju da koriste isti objekat to bi bilo i celishodno, jer bi tako postigli oba cilja, prvi, da svako izvršava svoje obaveze u skladu sa Zakonom, drugi, da se u celom objektu sprovodi isti režim zaštite od požara.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge