Zastava Bosne i Hercegovine

OBAVEŠTENJE U VEZI REALIZACIJE SUBVENCIJA ZA PODRŠKU RADU UGOSTITELJSKE I TURISTIČKE PRIVREDE ZBOG POTEŠKOĆA U POSLOVANJU PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2: • Objavljen spisak privrednih subjekata koji su ostvarili pravo na subvencije •

Email PrintNAPOMENA:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autori: Snežana Zvonarić

Objavljeno: 19.07.2021.


Sredstva utvrđena Programom rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (dalje: Program) dodeljuju se bespovratno.

Isplatu sredstava privrednim subjektima vršiće ministarstvo nadležno za poslove turizma (dalje: Ministarstvo).

Sredstva se dodeljuju u periodu od dva uzastopna meseca (jul i avgust), za svaki mesec u visini od 30.900,24 dinara po svakom zaposlenom za koga je privredni subjekt:

- isplatio zaradu za mesec decembar 2020. godine i

- podneo odgovarajuću poresku prijavu.

Pravo na bespovratna sredstva mogu da ostvare privredni subjekti koji su kod Agencije za privredne registre, kao pretežnu delatnost, registrovali:

- 5610 - delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata;

- 5621 - ketering;

- 5629 - ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane;

- 5630 - usluge pripremanja i usluživanja pića;

- 5510 - hoteli i sličan smeštaj;

- 5520 - odmarališta i slični objekti za kraći boravak;

- 5530 - delatnosti kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice;

- 5590 - ostali smeštaj;

- 7911 - delatnost putničkih agencija;

- 7912 - delatnost tur-operatora;

- 7990 - ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane sa njima;

- 7711 - iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila.

Odobrena sredstva subvencija uplaćivaće se korisnicima na posebne namenske dinarske račune koje će Uprava za trezor otvoriti za ove potrebe.

Ministarstvo finansija - Poreska uprava sačinila je Spisak privrednih subjekata koji su, kao pretežnu delatnost, registrovali jednu od navedenih delatnosti, koji sadrži podatke o njihovom PIB-u i MB, nazivu i adresi (ulica i broj, mesto i poštanski broj), kao i podatke o broju zaposlenih za koje su privredni subjekti isplatili zaradu za mesec decembar 2020. godine i podneli odgovarajuću poresku prijavu (dalje: Spisak). Spisak je objavljen na internet stranicama Ministarstva finansija - Poreske uprave i Ministarstva.

Privredni subjekti sa Spiska biće obavešteni o otvaranju namenskih dinarskih računa dostavljanjem obaveštenja u elektronsko poresko sanduče na portalu ePorezi.

Privredni subjekt prihvata sva prava i obaveze iz Programa u trenutku korišćenja sredstava sa posebnog namenskog računa na koji će biti uplaćena sredstva po ovom programu.

Privredni subjekt gubi pravo na korišćenje subvencije ukoliko smanji broj zaposlenih za više od 10% u periodu od dana stupanja na snagu Programa zaključno sa istekom perioda od tri meseca nakon isplaćene pomoći, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre dana stupanja na snagu ove uredbe za period koji se završava od dana stupanja na snagu ove uredbe do isteka perioda od tri meseca nakon isplaćene pomoći, odnosno ukoliko dodeljena bespovratna sredstva do isteka perioda od tri meseca nakon isplaćene pomoći u potpunosti ili delimično ne iskoristi isključivo za zarade zaposlenih.

Proveru ovog uslova za dodelu vršiće Ministarstvo finansija, o čemu će, u slučaju neispunjenja, obavestiti Ministarstvo, koje će, zahtevati povraćaj odobrenih bespovratnih sredstava od privrednog subjekta. Ukoliko se utvrdi da je privredni subjekt smanjio broj zaposlenih više od broja propisanog prethodnim stavom ili da je nenamenski koristio dodeljena bespovratna sredstva, privredni subjekt je dužan da, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva Ministarstva izvrši povraćaj iskorišćenih subvencija sa kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza, počev od dana kada je iskoristio sredstva do dana kada vrši povraćaj.

Veliki privredni subjekti koji su u stečaju ili u postupku likvidacije, odnosno privredni subjekti koji su se nalazili u teškoćama pre 31. decembra 2020. godine, dužni su da izvrše povraćaj odobrenih sredstava.

Privredni subjekt isplaćena sredstva može iskoristiti do isteka perioda od tri meseca nakon poslednje isplaćene pomoći, nakon čega će namenski računi biti zatvoreni, a neiskorišćena sredstva biti preneta u budžet Republike Srbije.

Spisak privrednih subjekata koji su ostvarili pravo na subvencije nalazi se na adresi: https://mtt.gov.rs/download/spisak.xls

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge