Zastava Bosne i Hercegovine

Novi sanitarni uslovi za salone lepote

Email PrintNAPOMENA:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija Paragraf Lex

Objavljeno: 07.03.2019.


Shodno Zakonu o sanitarnom nadzoru (dalje: Zakon), pravna lica, organizacije i preduzetnici koji obavljaju delatnost u objektima koji podležu sanitarnom nadzoru, dužni su da pre početka obavljanja delatnosti u tim objektima, obezbede propisane opšte, odnosno opšte i posebne sanitarne uslove.

Ministar nadležan za poslove zdravlja propisuje opšte sanitarne uslove koje moraju da ispune svi objekti koji podležu sanitarnom nadzoru, kao i posebne sanitarne uslove koje moraju da ispune objekti utvrđeni ovim Zakonom.

Pravilnik o posebnim sanitarnim uslovima koje moraju da ispune objekti u kojima se pružaju usluge održavanja higijene, nege i ulepšavanja lica i tela (dalje: Pravilnik) je na snazi od 16.2.2019. godine.

Objektima u kojima se obavlja delatnost pružanja usluga održavanja higijene, nege i ulepšavanja lica i tela i nemedicinskih estetskih intervencija kojima se narušava integritet kože smatraju se svi objekti u kojima se pružaju usluge:

- frizerske,
- manikirske,
- pedikirske,
- kozmetičke,
- usluge masaže,
- solarijuma,
- pirsinga,
- tetovaže i sl.

Uslovi u pogledu prostorija

Prostorije u kojima se pružaju usluge, frizerske, manikirske, pedikirske, kozmetičke, usluge masaže, solarijuma, pirsinga, tetovaže i sl. funkcionalno su povezane i podeljene na posebne prostorne celine, ukoliko se u objektu pružaju različite usluge i ne mogu biti povezane sa prostorijama koje se koriste za stanovanje i obavljanje druge delatnosti.

Zidovi, pregradni zidovi između odeljenja i tavanice u objektu su od čvrstog materijala, ravni, glatke površine i bez oštećenja, čisti, bele ili neke druge svetle boje.

Podovi su od čvrstog, vodonepropustivog materijala, ravni, bez oštećenja, pogodni za higijensko održavanje (čišćenje, pranje, dezinfekciju) i ne smeju biti klizavi.

U svim prostorijama obezbeđuje se temperatura vazduha od 18°C do 25 °C u zavisnosti od vrste usluge.

Uslovi u pogledu objekta

Objekat u kome se pružaju usluge frizerske, manikirske, pedikirske, kozmetičke, usluge masaže, solarijuma, pirsinga, tetovaže, ima:

1) radnu prostoriju;

2) izdvojen prostor sa čekaonicom sa stolicama i vešalicom;

3) pomoćnu prostoriju (za smeštaj upotrebljenog rublja, prljave radne odeće, odlaganje pribora i sredstava za održavanje higijene prostorija, po potrebi za smeštaj mašine za pranje i sušenje rublja) ili izdvojen prostor u radnoj prostoriji ukoliko je radna prostorija manja od 14 m² odnosno ima dva mesta za pružanje usluga;

4) prostoriju ili izdvojen prostor u radnoj prostoriji za držanje čistog rublja i predmeta opšte upotrebe koji se koriste pri pružanju usluga;

5) sanitarni čvor sa predprostorom;

6) manji rashladni uređaj za čuvanje kozmetičkih preparata;

7) jednokratni potrošni materijal za zaštitu uređaja, opreme i nameštaja kao i sterilizator (autoklav ili suvi sterilizator).

Ukoliko se u istom objektu pružaju različite higijenske usluge prostorije su fizički odvojene u posebne prostorne i funkcionalno povezane celine. Izuzetno u slučaju pružanja srodnih usluga prostorije za pružanje higijenskih usluga mogu biti odvojene paravanima koji moraju biti svetlih boja i u čistom stanju.

Površina radne prostorije zavisi od broja radnih mesta, kao i od vrste i broja usluga koje se u njoj pružaju.

Najmanja površina radne prostorije, sa jednim mestom za pružanje usluga iznosi po 8 m² za frizerske, manikirske i pedikirske usluge i po 10 m² za kozmetičke, usluge masaže, solarijuma, pirsinga, tetovaže i sl. Za svako novo mesto najmanja površina radne prostorije uvećava se za 2,5 m² po stolici, odnosno 4 m² po ležaju.

Sanitarni čvor

Sanitarni čvor i predprostor opremljeni su uređajima, priborom i sredstvima za održavanje lične higijene (u kabini sanitarnog čvora držač sa toalet papirom, u predprostoriji pored uređaja za pranje ruku - sredstvo za pranje ruku i držač sa papirnim ubrusom ili uređaj za sušenje ruku - fenomat).

Pružanje usluge korišćenja solarijuma

U svim prostorijama gde se nalazi solarijum mora da stoji vidno postavljen natpis

"UPOTREBA SOLARIJUMA MOŽE IZAZVATI RAK KOŽE".

Korisnik solarijuma obavezan je da dâ informisani pristanak u dva primerka.

Jedan primerak zadržava vlasnik solarijuma, a drugi primerak zadržava korisnik solarijuma.

U primerku pristanka treba da je naznačeno da korisnik na sopstveni rizik koristi solarijum i u kome su navedena sva štetna dejstva UV zračenja.

Informisani pristanak korisnika solarijuma dat je na posebnom obrascu:

INFORMISANI PRISTANAK KORISNIKA SOLARIJUMA

Upotreba solarijuma predstavlja izlaganje kože i vidljivih sluznica ultravioletnom zračenju i može ozbiljno narušiti Vaše zdravlje i dovesti do raka kože. 

Upotreba solarijuma može da dovede do: 

1. Povećanog rizika za nastanak raka kože - lica koja koriste solarijum pre 35. godine starosti izlažu se riziku za nastanak malignog melanoma (najozbiljnija forma raka kože) za 75%; korišćenje solarijuma u bilo kom uzrastu povećava rizik za nastanak melanoma za najmanje 20%; 

2. Povećanog rizika za nastanak raka kože sa svakom upotrebom solarijuma; 

3. Oštećenja oka, uključujući melanom oka i povećani rizik za nastanak katarakte; 

4. Prevremenog starenja kože, koja postaje rapava, gruba i naborana u mlađem životnom dobu; 

5. Kratkoročnog, odmah vidljivog, rizika za zdravlje ukoliko se solarijum neadekvatno koristi, kao što je: 

1) Pregorevanje kože, koja postaje crvena, bolna, a mogu se javiti i plikovi, 

2) Suvoće kože, 

3) Osip praćen svrabom, 

4) Upale konjunktive oka praćene svrabom i težom povredom oka. 

Solarijum ne mogu da koriste: 

1. Lica koja koriste lekove koji povećavaju osetljivost na ultravioletno zračenje, 

2. Maloletna lica, 

3. Lica koja su bolovala ili boluju od malignih tumora kože ili boluju od oboljenja koja su praćena pojačanom osetljivošću na UV zračenje i/ili toplotu. 

Pored navedenih stanja, najveći rizik za zdravlje od upotrebe solarijuma imaju lica svetle puti, lica sa brojem mladeža preko 50; sa velikim brojem pega; koja su ranije imala opekotine od sunca; koja imaju oslabljen imunološki sistem, kao i lica čiji su krvni srodnici imali maligne tumore kože. 

U trudnoći koža postaje pojačano osetljiva na dejstvo ultravioletnih zraka, opekotine od sunca su češće i povećan je rizik za nastanak raka kože. 

Svi korisnici solarijuma potpisuju obrazac za informisani pristanak u dva primerka, jedan zadržava firma a drugi korisnik. 

Ja ______________________________ sam zakonski punoletna/tan i pažljivo sam pročitala/o i razumela/o informaciju sadržanu o napred navedenom štetnom dejstvu upotrebe solarijuma i na sopstveni rizik svojevoljno biram da u ovom objektu __________________________ budem izložen/a ultravioletnom zračenju.


Solarijum ne mogu da koriste:

  1. Lica koja koriste lekove koji su osetljivi na UV zračenje (ukoliko postoji sumnja, konsultovati lekara);
  2. Maloletna lica;
  3. Lica koja su bolovala ili boluju od malignih tumora kože ili boluju od oboljenja koja su praćena pojačanom osetljivošću na UV zračenje i/ili toplotu.

Na prijavnici objekta koji ima solarijum treba da stoje sledeće informacije:

  1. Naziv i broj telefona;
  2. Ime i prezime lica koje je odgovorno za rad solarijuma;
  3. Broj telefona na koji korisnici mogu izneti svoje žalbe, komentare, pitanja ili potražiti pomoć.

Vlasnici solarijuma poseduju sertifikat o tehničkim karakteristikama aparata i servisnu knjigu. Tehničku ispravnost solarijuma utvrđuje ovlašćeno lice šestomesečno. Podaci o urađenom pregledu unose se u servisnu knjigu, a na solarijum se stavlja kontrolna nalepnica o izvršenom pregledu.

U kabini solarijuma postavlja se digitalni merač utrošenog vremena lampi bez mogućnosti resetovanja kako bi svaki klijent mogao da ima uvid o istrošenosti lampi, kao i sertifikat proizvođača o roku upotrebe lampi. Neposredno posle redovne zamene lampi, od strane ovlašćenog lica, stavlja se nalepnica sa datumom zamene.

Uslovi za lica koja pružaju uslugu održavanja higijene, nege i ulepšavanja lica i tela

Lica koja pružaju usluge u objektima stručno su osposobljena za rad i poseduju dokument formalnog obrazovanja ili sertifikat o neformalnom obrazovanju i završenoj obuci izdat od strane ustanove koja ima status javno priznati izvođač aktivnosti obrazovanja odraslih i završenu javno priznatu obuku.

Diplome, uverenja, javne isprave, licence i uputstvo za korišćenje aparata u objektima pravilnika izloženi su na vidnom mestu u objektu u kojem se pružaju usluge održavanja higijene, nege i ulepšavanja lica i tela. Vlasnici aparata obezbeđuju obuku zaposlenih za rad, što se potvrđuje odgovarajućom potvrdom ovlašćenog distributera.

Potvrda o stečenom obrazovanju mora biti javno i vidno istaknuta.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge