Zastava Bosne i Hercegovine

Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 28.09.2018.


Pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, predstavlja novo pravo koje se po prvi put uvodi u Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom i izraz je težnje da se što većem broju lica koja ostvaruju prihode, obezbedi određeni obim prava po osnovu roditeljstva, pre svega majčinstva.

Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta može ostvariti majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode:

1) a u momentu rođenja deteta je nezaposlena i nije ostvarila pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti;

2) po osnovu samostalnog obavljanja delatnosti;

3) kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje ima status lica koje samostalno obavlja delatnost prema zakonu kojim se uređuje porez na dohodak građana;

4) po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova;

5) po osnovu ugovora o delu;

6) po osnovu autorskog ugovora.

Pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta može ostvariti i majka koja je u periodu od 24 meseca pre rođenja deteta bila poljoprivredni osiguranik.

Navedena prava može ostvariti i žena koja je usvojitelj, hranitelj ili staratelj deteta.

Pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta ostvaruje se u trajanju od godinu dana od dana rođenja deteta, bez obzira na red rođenja deteta.

Pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta ostvaruje se u trajanju od tri meseca od dana rođenja deteta, ako se dete rodi mrtvo ili umre pre navršena tri meseca života, odnosno do smrti deteta, ukoliko ono umre kasnije.

Pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta može ostvariti i otac deteta, ukoliko majka nije živa, ako je napustila dete, ili ako je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu. Ovo su jedini slučajevi kada kao otac deteta možete ostvariti pravo na ostale naknade, jer ne postoji mogućnost da se roditelji sporazumeju koje od njih dvoje će koristiti pravo na naknadu u periodu koji se smatra odsustvom radi nege deteta.

Pravo na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta ne može se ostvariti za dete za koje je ostvareno pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica.

Osnovica za ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta utvrđuje se srazmerno zbiru osnovica na koje su plaćeni doprinosi, osim osnovice doprinosa koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, odnosno dana rođenja deteta.

Osnovica za ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta utvrđuje se srazmerno zbiru osnovica na koje su plaćeni doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, za poslednjih 24 meseca koji prethode danu rođenja deteta.

Mesečna osnovica za ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta dobija se deljenjem zbira osnovica koje su utvrđene na napred opisani način, sa 18, odnosno 24 i ne može biti veća od tri prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, na dan podnošenja zahteva.

Mesečna osnovica deli se sa odgovarajućim koeficijentom prema vrsti prihoda i tako se određuje pun mesečni iznos ostale naknade.

Prilikom utvrđivanja osnovice za ostale naknade ne uzimaju se u obzir osnovice za prihode koji imaju karakter zarade, osim za lica koja u momentu podnošenja zahteva nisu u radnom odnosu, a u prethodnom periodu su ostvarivala prihode po osnovu zarade.

Utvrđivanje punog mesečnog iznosa za ostale naknade vrši nadležni organ na osnovu podataka o plaćenim doprinosima a koji su evidentirani kod organa koji vodi evidenciju o uplaćenim doprinosima obaveznog socijalnog osiguranja, na dan podnošenja zahteva za ostvarivanje prava. Po pravilu, organ koji vodi evidenciju o plaćenim doprinosima, će biti Poreska uprava, pošto se radi o licima koji se smatraju osiguranicima samostalnih delatnosti, odnosno osiguranicima poljoprivrednicima, za koje se podaci o plaćenim doprinosima i stažu osiguranja još uvek upisuju u matičnu evidenciju na osnovu uverenja koje izdaje Poreska uprava.

Mesečni iznos ostalih naknada obračunava se na osnovu utvrđenog punog mesečnog iznosa naknade u srazmeri sa brojem dana u kojima se ostvaruje pravo u datom mesecu i ukupnog broja radnih dana u tom mesecu.

Isplatu ostalih naknada, bez poreza i doprinosa, vrši ministarstvo nadležno za socijalna pitanja na račun podnosioca zahteva, iz sredstava obezbeđenih u budžetu Republike Srbije.

Ako podnosilac zahteva nema otvoren tekući račun isplata će se izvršiti na račun koji je otvoren za tu namenu kod finansijske organizacije koja je određena od strane ministarstva nadležnog za socijalna pitanja.

Zbir naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta i ostale naknade po osnovu rođenja, nege i posebne nege deteta, ne može biti veći od tri prosečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan podnošenja zahteva za naknadu zarade.

Ako korisnik prava ostvaruje naknadu zarade, odnosno naknadu plate čiji ukupni iznos prelazi tri prosečne zarade u Republici Srbiji, prvo se isplaćuje naknada zarade.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge