Zastava Bosne i Hercegovine

Uvođenje prinudne uprave imenovanjem profesionalnog upravnika stambene zajednice

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 21.02.2018.

Stanari stambene zgrade koji nisu u mogućnosti da se dogovore oko izbora upravnika ili profesionalnog upravnika, mogu sami da iniciraju uvođenje prinudne uprave kao jedinog rešenja njihove situacije.


Kada komunalni inspektor proverom stambenog objekta ustanovi da nije, u roku predviđenom Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada (dalje: Zakon), formirana i registrovana stambena zajednica, niti je izabran upravnik iste, a s obzirom na to da postoje zgrade u kojima ni u dostavljenom naknadnom roku neće biti moguće formirati stambenu zajednicu (iz razloga nesloge stanara), postavlja se pitanje šta je potrebno preduzeti kako bi se uvela prinudna uprava i izbeglo novčano sankcionisanje?

Kako je propisano, danom stupanja ovog Zakona na snagu (1.1.2017. godine) stambena zgrada, u kojoj najmanje dva lica imaju pravo svojine na dva posebna dela, postala je automatski stambena zajednica i stekla svojstvo pravnog lica.

Ipak, potrebno je i da se stambena zajednica formalno formira na sednici skupštine stanara, te da se upiše u Registar stambenih zajednica.

Navedeno se postiže ili podnošenjem prijave od strane stambene zajednice, odnosno ovlašćenih lica, ili po službenoj dužnosti. Na prvoj sednici se biraju organi stambene zajednice (obavezni su skupština i upravnik) i sačinjava zapisnik o tome.

Stambena zajednica, pri formiranju, ima na raspolaganju dve mogućnosti:

- da se opredeli za izbor upravnika iz redova članova stambene zajednice ili
- da donese odluku o poveravanju poslova upravljanja zgradom privrednom subjektu koji se bavi tom delatnošću - organizatoru profesionalnog upravljanja, odnosno izboru profesionalnog upravnika (potrebno 2/3 od ukupnog broja glasova).

Međutim, ukoliko stanari ne preduzmu ništa od navedenog - ne sazovu skupštinu na kojoj bi se formirala stambena zajednica i izabrali organi (upravnik i skupština su obavezni) i ne izvrše registraciju na koju ih obavezuje Zakon (Skupština ili savet zgrade formiran u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, odnosno vlasnici posebnih delova zgrade u kojoj nije formirana skupština ili savet zgrade, dužni su da u roku od šest meseci od dana početka rada Registra izvrše registraciju stambene zajednice u skladu sa odredbama ovog zakona - ovaj rok je istekao decembra 2017. godine) nadležna inspekcija će rešenjem ostaviti dodatni rok za ispunjenje obaveze registracije stambene zajednice.

Zakonom je propisano da će se kazniti stambena zajednica, i to novčanom kaznom od 50.000,00 do 2.000.000,00 dinara (i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000,00 do 150.000,00 dinara), za prekršaj ako se i nakon isteka roka propisanog rešenjem inspektora ne izvrši upis u registar stambenih zajednica.

Zakonom je propisano da se prinudna uprava uvodi poveravanjem poslova upravljanja profesionalnom upravniku u slučaju da:

1) prijava za upis stambene zajednice ne bude podneta u roku od 15 dana od dana održavanja sednice skupštine, odnosno nastanka promene i
2) po isteku ili prestanku mandata iz bilo kog razloga nije izabran novi upravnik u skladu sa Zakonom.

Postupak uvođenja prinudne uprave imenovanjem profesionalnog upravnika pokreće se podnošenjem prijave nadležnog inspektora ili vlasnika posebnog dela u skladu sa ovim zakonom, a vodi ga nadležna opštinska, odnosno gradska uprava, koja rešenjem imenuje profesionalnog upravnika sa liste koja se vodi u registru profesionalnih upravnika.

Imajući u vidu sve navedeno, zaključujemo da bi bilo potrebno da, pre isteka utvrđenog roka iz rešenja inspektora, stanari zgrade podnesu predlog uvođenja prinudne uprave, a kako bi izbegli kažnjavanje zbog propuštanja ovog roka.

Dakle, stanari stambene zgrade koji nisu u mogućnosti da se dogovore oko izbora upravnika ili profesionalnog upravnika, mogu sami da iniciraju uvođenje prinudne uprave kao jedinog rešenja njihove situacije.

 

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge