Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 04. JANUAR 2016.

Besplatne pravne vesti

PROPISI:

 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O LOKACIJSKIM USLOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2016)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU PRIJAVLJIVANJA I NAČINU INFORMISANJA KOJI SE ODNOSE NA TEHNIČKE PROPISE, POSTUPKE OCENJIVANJA USAGLAŠENOSTI I STANDARDE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PLANA ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 114/2016)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "PEŠTERSKO POLJE" ("Sl. glasnik RS", br. 114/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA, SISTEMU JAVNIH SLUŽBI, SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 114/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE DESPOTOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 114/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE LAJKOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 114/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI POŽAREVAC ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 114/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU CENA MATERIJALA ZA DIJALIZE KOJE SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2016)
 • PRAVILNIK O OBRASCU EVIDENCIONE PRIJAVE ZAKUPACA NA NEODREĐENO VREME U STANOVIMA U SVOJINI GRAĐANA, ZADUŽBINA I FONDACIJA, KAO I STANOVA U POSTUPKU VRAĆANJA ODUZETE IMOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU REGULATORNE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROMREŽA SRBIJE" BEOGRAD ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 114/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 114/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 114/2016)
 • REŠENJE O DOPUNAMA REŠENJA O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI "DEDINJE" ("Sl. glasnik RS", br. 114/2016)
 • REŠENJE O KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA NAKNADU ŠTETA USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA POLICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI "DEDINJE" ("Sl. glasnik RS", br. 114/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA POLICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-14286/2015-1 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-14311/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Upravni sud: INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA U POSEDU ORGANA VLASTI KOJA JE VEĆ DOSTUPNA JAVNOSTI - Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja: član 10

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI U PORESKOM BILANSU ZA PORESKI PERIOD U KOME JE IZVRŠENA ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA U POSLOVNIM KNJIGAMA OBVEZNIKA - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 16

VESTI NA DAN 04. JANUAR 2016.