Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA: Usvojen veći broj odluka


Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, povodom usvojene Odluke o zaštiti opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Beograda, ocenio je da je vreme da se prekine praksa sa raskopavanjem ulica i trotoara mimo propisa.

- Došlo je vreme da se prekine praksa da beogradske ulice i trotoare raskopava ko kako stigne, od građevinskih investitora do javnih preduzeća, republičkih i gradskih, a da se pritom kolovoz i trotoar ne vraćaju u pređašnje stanje - upozorio je zamenik gradonačelnika.

Odlukom se detaljno uređuje obavljanje poslova koji se odnose na zaštitu opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Beograda, pre svega u slučajevima raskopavanja i zauzeća, hitnih radova, kao i režima saobraćaja u zimskom periodu. Odluka štiti interese građana, njihove bezbednosti, obezbeđuje uslove za nesmetano odvijanje saobraćaja, propisuje uređenje prostora na kojima se obavljaju radovi i omogućava koordinaciju i kontrolu tokom izvođenja radova na putevima i ulicama na teritoriji grada Beograda, rekao je Goran Vesić.

Odlukom se precizno propisuje šta se podrazumeva pod raskopavanjem i zauzećem opštinskog puta i ulice, ko može da podnese zahtev, kome se isti podnosi, sa tačno navedenim prilozima za dobijanje saglasnosti upravljača puta (JP "Putevi Beograda") i dobijanje rešenja Sekretarijata za saobraćaj. Detaljno se uređuju obaveze investitora koje se odnose na obezbeđenje gradilišta i s tim u vezi propisane su i visoke prekršajne kazne.

Vesić je naveo da se uvodi garantni rok za izvedene radove od dve godine i u slučaju da u tom periodu dođe do oštećenja u zoni izvedenih radova, popravku oštećenja dužan je da izvrši investitor, odnosno upravljač puta na teret investitora. Investitor je odgovoran za svaku štetu učinjenu trećim licima koja je posledica izvođenja radova i dužan je da snosi sve troškove nastale u vezi sa otklanjanjem oštećenja.

- Poseban problem je što pojedina javna preduzeća zloupotrebljavaju mogućnost izvođenja "hitnih radova" i tako bez neophodnih saglasnosti vrše i redovne radove - rekao je Vesić.

Realizacija hitnih radova propisuje u kojim slučajevima se oni izvode (npr. u slučaju iznenadnog oštećenja, odnosno kvara na objektu, postrojenju, uređaju, instalaciji ili vodu ugrađenom u opštinski put i ulicu, kao i na tramvajskom ili drugom koloseku, usled kojih bi bila ugrožena bezbednost saobraćaja, bezbednost i zdravlje ljudi ili usled kojih bi nastala veća materijalna šteta), te da oni ne mogu da traju duže od 24 časa, osim u slučaju prethodnog pribavljanja saglasnosti i rešenja upravljača puta i Sekretarijata za saobraćaj, zatim način njihovog izvođenja, a naročito vraćanje puta i ulice u prvobitno i tehnički ispravno stanje, što se vrši u skladu sa tehničkim uputstvom koje je sastavni deo odluke.

- Prekinuće se sa praksom da Grad uloži novac u rekonstrukciju ulice ili trotoare, a da se posle samo nekoliko nedelja sve to raskopa jer se neko preduzeće "setilo" da treba da sprovede "hitne radove". Odluka predviđa da, u slučajevima kada su put i ulica izgrađeni ili rekonstruisani, nije dozvoljeno raskopavanje istog u roku od dve godine, osim u izuzetnom slučaju ukoliko se pribavi saglasnost i uslovi upravljača puta, odnosno kada izvedeni radovi na opštinskom putu i ulici nisu predati upravljaču na upravljanje - poručio je zamenik gradonačelnika Beograda.

Odlukom je predviđena obaveza koordinacije izvođenja radova pravnih lica koja upravljaju linijskim infrastrukturnim objektima, instalacijama, vodovima i drugo, tako što će upravljaču puta dostaviti godišnje planove radova na objektima linijske infrastrukture najkasnije do 1. oktobra tekuće godine za narednu godinu. Ovi planovi usklađivaće se sa godišnjim programom radova na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju opštinskih ulica i puteva i dostavljaće se Sekretarijatu za saobraćaj.

Ovom odlukom propisuju se i obaveze upravljača puta, a posebno da organizuje nadzor nad izvođenjem radova na vraćanju zauzete i raskopane površine opštinskog puta i ulice u prvobitno i tehnički ispravno stanje, i obaveze nadzornog organa u pogledu nadzora nad izvođenjem ovih radova.

Odbornici su na j sednici usvojili i izmene i dopune Odluke o oglašavanju na teritoriji grada Beograda, kao i izmene Odluke o naknadama za korišćenje javnih puteva za teritoriju grada Beograda.

Odbornici Skupštine Grada Beograda su usvojili izmenjenu i dopunjenu Odluku o pravima i uslugama socijalne zaštite. Gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević istakla je da je Grad Beograd i do sada pomagao onima kojima je pomoć najpotrebnija.

- Ovom odlukom se predlaže ostvarivanje prava na stalnu novčanu pomoć deci bez roditeljskog staranja. Pre svega, reč je o deci čiji su roditelji preminuli i koji su stavljeni pod starateljstvo braće i sestara, sa kojima čine zajedničko domaćinstvo. Pravo na stalnu novčanu pomoć biće aktivno do kraja redovnog školovanja, najduže do 26. godine, u skladu sa zakonom - rekla je Stanisavljevićeva i dodala da se ovom odlukom proširuje krug korisnika i pomaže deci bez roditeljskog staranja.

Odbornici Skupštine grada su usvojili i Odluku o finansiranju programa od javnog interesa iz oblasti društvene brige za zdravlje stanovništva. Program je sačinjen u skladu sa novim zakonom o zdravstvenoj zaštiti od 2019. godine. U obrazloženju je navedeno da je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019) predviđena bliža saradnja jedinica lokalne samouprave sa udruženjima kao nevladinim sektorom. Propisana je i saradnja sa udruženjima u cilju sprovođenja mera zdravstvene zaštite. Ovom odlukom utvrđuju se i kriterijumi kojima će se putem javnog konkursa dodeliti sredstva za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zdravlja.

Zakonom o udruženjima ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009, 99/2011 - dr. zakoni i 44/2018 - dr. zakon) je definisano da se sredstva mogu dodeliti na osnovu javnog konkursa, dok su Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućim delom sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja, uređeni uslovi, kriterijumi, obim, način i postupak dodele sredstava.

Odbornici Skupštine grada dopunili su i Odluku o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji Beograda i Odluku o komunalnoj inspekciji.

Izvor: Vebsajt Beoinfo, 03.03.2020.
Naslov: Redakcija