Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 16. OKTOBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • NAČIN IZRAČUNAVANJA POČETNOG KAPITALA, MINIMALNOG KAPITALA I KAPITALNOG ZAHTEVA OPERATORA
 • OBRAZAC NEP-JS - PODACI O NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI I KORISNIKU, ODNOSNO NOSIOCU PRAVA KORIŠĆENJA

PROPISI:

 • PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI I NAČINU UVOZA LEKOVA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U VETERINARSKOJ MEDICINI KOJI NEMAJU DOZVOLU ZA LEK, KAO I O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU UVOZA MEDICINSKIH SREDSTAVA KOJA NISU UPISANA U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA UPOTREBU U VETERINARSKOJ MEDICINI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU ISPRAVKE ODBITKA PRETHODNOG POREZA KOD IZMENE OSNOVICE ZA PDV ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU IZMENE PORESKE OSNOVICE ZA OBRAČUNAVANJE POREZA NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2012, 40/2015, 82/2015 i 86/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA PORESKE OSNOVICE ZA OBRAČUNAVANJE PDV KOD PROMETA DOBARA ILI USLUGA KOJI SE VRŠI UZ NAKNADU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O OBAVEZNIM ELEMENTIMA KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI I NAČINU DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI PRIJAVE ZA EVIDENTIRANJE OBVEZNIKA PDV, POSTUPKU EVIDENTIRANJA I BRISANJA IZ EVIDENCIJE I O OBLIKU I SADRŽINI PORESKE PRIJAVE PDV ("Sl. glasnik RS", br. 123/2012, 115/2013, 66/2014 i 86/2015)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU SLUČAJEVA U KOJIMA NEMA OBAVEZE IZDAVANJA RAČUNA I O RAČUNIMA KOD KOJIH SE MOGU IZOSTAVITI POJEDINI PODACI ("Sl. glasnik RS", br. 123/2012 i 86/2015)
 • PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU, SPROVOĐENJU I NAČINU POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA, VOĐENJU I ROKOVIMA ČUVANJA EVIDENCIJA O VOZAČKOM ISPITU I USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI VOZILO NA KOJEM SE OBAVLJA VOZAČKI ISPIT ("Sl. glasnik RS", br. 93/2013, 116/2013, 108/2014, 36/2015, 51/2015 i 86/2015)
 • PRAVILNIK O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU I STICANJU ZVANJA NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 85/2013 i 86/2015 - dr. pravilnik)
 • PRAVILNIK O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O TEORIJSKOJ I PRAKTIČNOJ OBUCI KANDIDATA ZA VOZAČE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2013, 116/2013, 108/2014, 36/2015, 51/2015 i 86/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA PRIVREDNO DRUŠTVO, ODNOSNO OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA ILI SREDNJA STRUČNA ŠKOLA KOJI VRŠE OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2013, 116/2013, 108/2014, 127/2014 - ispr., 36/2015, 51/2015 i 86/2015)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU DOBARA I USLUGA ČIJI SE PROMET OPOREZUJE PO POSEBNOJ STOPI PDV ("Sl. glasnik RS", br. 108/2004, 130/2004 - ispr., 140/2004, 65/2005, 63/2007, 29/2011, 95/2012, 113/2013 i 86/2015)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA ZA SVRHU ODREĐIVANJA PORESKOG DUŽNIKA ZA POREZ NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU POJEDINIH DOBARA I USLUGA IZ ČLANA 25. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 120/2012 i 86/2015)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USLUGA PRUŽENIH ELEKTRONSKIM PUTEM, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 107/2012 i 86/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA - NARODNI POKRET DINARA - DRINA - DUNAV ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015 i 86/2015)
 • UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA FORMIRANJE CENA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • UREDBA O ODREĐIVANJU TELA ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA II) ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • UREDBA O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013, 49/2013, 51/2013 - ispr., 86/2013, 119/2014 i 86/2015)
 • UREDBA O UPRAVLJANJU PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA II) ZA PERIOD 2014-2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE U SEKTORU SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2014 i 86/2015)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA SEPTEMBAR 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 15. OKTOBRA 2015. GODINE - "Fortis Tobacco" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE PD "BOSS CONSTRUCTION" D.O.O. STARI TRSTENIK ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • ODLUKA O KAMATNIM STOPAMA KOJE NARODNA BANKA SRBIJE PRIMENJUJE U POSTUPKU SPROVOĐENJA MONETARNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011, 98/2012, 125/2014, 42/2015, 61/2015 i 86/2015)
 • ODLUKA O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: TUMAČENJE UGOVORA - Zakon o obligacionim odnosima: član 99

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA ZEMLJIŠTA POVRŠINE PREKO 10 ARI - Zakon o porezima na imovinu: član 2

VESTI NA DAN 16. OKTOBAR 2015.