Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 17. MART 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • PREGLED POPUNJAVANJA FORMULARA, APLIKACIONIH OBRAZACA I IZRADE DRUGIH DOKUMENATA (LES-9)
 • PREGLED POSETE PORODIČNOM POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU (LES-1)
 • PREGLED SAVETA DATIH U PSSS I SAVETA DATIH TELEFONOM I E-POŠTOM (LES-2)

PROPISI:

 • ZAKON O HEMIKALIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O ODRŽIVOM TURIZMU UZ OKVIRNU KONVENCIJU O ZAŠTITI I ODRŽIVOM RAZVOJU KARPATA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O ODRŽIVOM UPRAVLJANJU ŠUMAMA UZ OKVIRNU KONVENCIJU O ZAŠTITI I ODRŽIVOM RAZVOJU KARPATA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I ISTOČNE REPUBLIKE URUGVAJA O SARADNJI U OBLASTI VETERINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I KABINETA MINISTARA UKRAJINE O SARADNJI U OBLASTI BILJNOG KARANTINA I ZAŠTITE BILJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2015)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA FEBRUAR 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • NAREDBA O UTVRĐIVANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2015 i 25/2015)
 • ODLUKA O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011, 57/2012, 123/2012, 43/2013, 113/2013, 135/2014 i 25/2015)
 • ODLUKA O POSTUPANJU DAVAOCA FINANSIJSKIH USLUGA PO PRIGOVORU KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA I POSTUPANJU NARODNE BANKE SRBIJE PO PRITUŽBI TIH KORISNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE ORGANE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • PRAVILNIK O IZVEŠTAVANJU O REALIZACIJI PROJEKATA I PROGRAMA KOJI SE FINANSIRAJU IZ IZVORA FINANSIRANJA 11 - PRIMANJA OD INOSTRANIH ZADUŽIVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • PRAVILNIK O KVALITETU HRANE ZA ŽIVOTINJE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2010, 113/2012, 27/2014 i 25/2015)
 • PRAVILNIK O MANOMETRIMA ZA MERENJE KRVNOG PRITISKA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2014 i 26/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU FORMIRANJA LISTE NAJVAŽNIJIH DOGAĐAJA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA SVE GRAĐANE I OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP DOGAĐAJIMA OD VELIKOG INTERESA ZA JAVNOST ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU IZRICANJA MERA PRUŽAOCIMA MEDIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU TROŠKOVA ZA IZDAVANJE DOZVOLA I GODIŠNJE NAKNADE ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2010, 54/2013 i 25/2015)
 • PRAVILNIK O ZAŠTITI PRAVA MALOLETNIKA U OBLASTI PRUŽANJA MEDIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • UREDBA O POSEBNOJ NAKNADI ZA RAD ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2006, 88/2008 i 25/2015)
 • UREDBA O STRUČNOM USAVRŠAVANJU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU ZA PRIMENU MERA ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE NA GRANICI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ZAKON O BIOCIDNIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011 i 25/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZAKONSKI USLOVI ZA POSTOJANJE STICAJA KRIVIČNIH DELA - Krivični zakonik: član 60 stav 2 tačka 2)
 • Vrhovni kasacioni sud: TROŠKOVI U POSTUPKU PREMA MALOLETNOM LICU - Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštitit maloletnih lica: član 79 stav 1
 • Vrhovni kasacioni sud: TROŠKOVI KRIVIČNOG POSTUPKA - Zakonik o krivičnom postupku: član 441 stav 4
 • Vrhovni kasacioni sud: PRESUĐENA STVAR - Zakonik o krivičnom postupku: član 4
 • Vrhovni kasacioni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U IZVRŠNOM POSTUPKU PRED OSNOVNIM SUDOM - Zakon o uređenju sudova: član 8a
 • Vrhovni kasacioni sud: NEZAKONIT DOKAZ - Zakonik o krivičnom postupku: član 97
 • Vrhovni kasacioni sud: NEPOSTOJANJE OBELEŽJA KRIVIČNOG DELA NASILNIČKO PONAŠANJE NA SPORTSKOJ PRIREDBI - Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama: član 20 st. 1 i 2
 • Apelacioni sud u Beogradu: ZASEBNO DOSUĐIVANJE NAKNADE ŠTETE ZA PRETPLJENI STRAH - Zakon o obligacionim odnosima: član 200 stav 1
 • Apelacioni sud u Beogradu: USLOVI ZA REFUNDACIJU TROŠKOVA LEČENJA U PRIVATNOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI - Zakon o zdravstvenom osiguranju: član 183
 • Apelacioni sud u Beogradu: PRIMENA ZAKONA KOJI JE VAŽIO U VREME PRVE POVREDE AUTORSKIH PRAVA - Zakon o autorskom i srodnim pravima: član 205
 • Apelacioni sud u Beogradu: PREKID POSTUPKA SAMO U ODNOSU NA SUPARNIČARA KOJI JE PREMINUO - Zakon o parničnom postupku: član 203
 • Apelacioni sud u Beogradu: PRAVO NA NAKNADU ŠTETE LICA KOJA JE POGINULI IZDRŽAVAO ILI REDOVNO POMAGAO - Zakon o obligacionim odnosima: član 194 stav 1
 • Apelacioni sud u Beogradu: POČETAK TOKA ZASTARELOSTI POTRAŽIVANJA NAKNADE ŠTETE ZBOG PRETRPLJENOG STRAHA - Zakon o obligacionim odnosima: član 376 stav 1
 • Apelacioni sud u Beogradu: NEOPHODNOST POSEDOVANJA SAOBRAĆAJNE DOZVOLE KOD PRENOSA PRAVA SVOJINE NA VOZILU - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: član 37
 • Apelacioni sud u Beogradu: FAKTIČKA VLAST NA STVARI I TERET DOKAZIVANJA - Zakon o parničnom postupku: član 223

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NAUČNA USTANOVA KAO DRUGO PRAVNO LICE U SMISLU ZAKONA O RAČUNOVODSTVU - Zakon o računovodstvu: član 2
 • Uprava carina: NOVI SISTEM UPRAVLJANJA TARIFNIM KVOTAMA - PRAKTIČNA PRIMENA - Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom: čl. 258 i 262

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 17. MART 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INTEGRISANOM SPREČAVANJU I KONTROLI ZAGAĐIVANJA ŽIVOTNE SREDINE - "Sl. glasnik RS", br. 25/2015: • Produžen rok za izdavanje integrisane dozvole do 2020. godine i izvršeno usklađivanje odredbi koje se odnose na početak rada postrojenja sa Zakonom o planiranju i izgradnji
 • Pitanje i odgovor - SAZIVANJE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NAKON SMRTI JEDNOG OD ČLANOVA
 • Pitanje i odgovor - ZASTUPANJE DRUŠTVA U ODNOSU SA ZAPOSLENIMA NAKON SMRTI DIREKTORA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - INTERNA REVIZIJA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA - OBAVEZA GODIŠNJEG IZVEŠTAVANJA - ROK 31. MART 2015. GODINE
 • Stručni komentar - PREGLED AKTUELNE SUDSKE PRAKSE: • Budžetski instruktor •
 • Stručni komentar - PREGLED AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA: • Budžetski instruktor •
 • Pitanje i odgovor - NAČIN ISPUNJENJA OBAVEZE KOJA SE ODNOSI NA DOSTAVLJANJE UVERENJA DA JE PONUĐAČ ILI PODNOSILAC PRIJAVE IZMIRIO OBAVEZE PO OSNOVU LOKALNIH JAVNIH PRIHODA OD LOKALNE SAMOUPRAVE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - (NE)POPUNJAVANJE PODATAKA O POSLOVANJU IZ PRETHODNE GODINE U OBRASCIMA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA PREDUZETNIKA KOJI JE KNJIGE PO SISTEMU DVOJNOG KNJIGOVODSTVA POČEO DA VODI U 2014. GODINI
 • Pitanje i odgovor - POSLOVNE KNJIGE I RAČUNOVODSTVENE POLITIKE OGRANKA STRANOG PRAVNOG LICA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - REZIDENTI - FIZIČKA LICA KAO OBVEZNICI IZVEŠTAVANJA U POSLOVANJU SA INOSTRANSTVOM: Obaveza izveštavanja po osnovu: udela u vlasništvu u nerezidentnom pravnom licu, ulaganja po osnovu 10% ili više udela u nerezidentnom pravnom licu i držanja deviza na računu kod banke u inostranstvu a za koje je predviđeno pribavljanje odobrenja NBS
 • Stručni komentar - KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA ZA PERIOD OD 16.3. DO 22.3.2015. GODINE
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA REALIZACIJU BILATERALNOG PREBIJANJA DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO OSNOVU SPOLJNOTRGOVINSKOG PROMETA ROBE I USLUGA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - LIZING KAO INSTRUMENT FINANSIRANJA U PRIVREDI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - PREDMET KONTROLE SUBJEKATA KOJI POSLUJU SA HRANOM OD STRANE VETERINARSKE INSPEKCIJE
 • Pitanje i odgovor - POSLOVANJE PEČENJARE MESA REGISTROVANE KAO OGRANAK I PREDMET KONTROLE PORESKE INSPEKCIJE

VESTI NA DAN 17. MART 2015.

Prelistavajući dnevne novine: