Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 24. DECEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac KONTROLNA LISTA VOZAČA
 • Obrazac RJZO - REGISTAR JAVNOBELEŽNIČKIH ZAPISA O UGOVORIMA O PROMETU NEPOKRETNOSTI I OVERENIH UGOVORA O PROMETU NEPOKRETNOSTI
 • Obr. U-2 A ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOKUMENATA - izvoda iz matične knjige rođenih
 • Obr. U-2 B ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOKUMENATA - izvoda iz matične knjige venčanih
 • Obr. U-2 C ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOKUMENATA - izvoda iz matične knjige umrlih
 • Obr. U-2 D ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOKUMENATA - uverenja o državljanstvu

PROPISI:

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 22. DECEMBRA 2014. GODINE - "Julieta" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 140/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA USMERAVANJE AKTIVNOSTI NA SUZBIJANJU SIVE EKONOMIJE ("Sl. glasnik RS", br. 140/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PRAĆENJE PRIMENE PREPORUKA MEHANIZAMA UJEDINJENIH NACIJA ZA LJUDSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 140/2014)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ODGOVORNIH LICA I TELA U SISTEMU UPRAVLJANJA PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE ZA PERIOD 2007-2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 140/2014)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 140/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRUŠEVAC ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 140/2014)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA IZDAVANJE LICENCE U KOMORI SOCIJALNE ZAŠTITE, UPIS U REGISTAR ČLANOVA KOMORE I IZDAVANJE UVERENJA O ČINJENICAMA IZ REGISTARA KOJE VODI KOMORA SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 140/2014)
 • ODLUKA O VREDNOSTI KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN VISINE NAKNADE ZA LICENCE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 140/2014)
 • PRAVILNIK O ISPITIVANJU VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2012, 13/2013, 31/2013, 114/2013, 40/2014 i 140/2014)
 • PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA BERZE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2014 i 137/2014)
 • PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA INVESTICIONE FONDOVE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2014 i 137/2014)
 • PRAVILNIK O VREMENSKOM PLANU DODELE KAPACITETA ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 140/2014)
 • PRAVILNIK O ZAHTEVIMA ZA BEZBEDNOST PLOVILA ZA REKREACIJU I PLOVILA NA VODOMLAZNI POGON ("Sl. glasnik RS", br. 140/2014)
 • STATUT JAVNE MEDIJSKE USTANOVE "RADIO-TELEVIZIJA SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 140/2014)
 • STATUT REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2008, 37/2008 - ispr. i 140/2014)
 • THE LAW ON FOREIGN INVESTMENTS ("Official Gazette of FRY", Nos. 3/2002 and 5/2003, "Official Gazette of Serbia and Montenegro", No.1/2003 - Constitutional Charter and "Official Herald of RS”, No. 107/2014 - other law)
 • UREDBA O POSTUPKU I NAČINU NA KOJI ZAKONITI IMALAC AKCIJA AKCIONARSKOG FONDA DAJE NALOG BROKERU ZA PRVU PRODAJU AKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2010, 91/2010, 124/2012 i 140/2014)
 • UREDBA O UPRAVLJANJU PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU KOMPONENTE IIB INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) - PROGRAMI PREKOGRANIČNE SARADNJE SA DRŽAVAMA KORISNICAMA IPA ZA PERIOD 2007-2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2013 i 140/2014)
 • UREDBA O UPRAVLJANJU PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU KOMPONENTE I INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) - POMOĆ U TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA ZA PERIOD 2007-2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 140/2014)
 • UREDBA O USLOVIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZAKUPACA STANOVA IZGRAĐENIH NA OSNOVU PROGRAMA IZGRADNJE STANOVA ZA SOCIJALNO STANOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 140/2014)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI POREZA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 140/2014)
 • ZAKON O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, 80/2002, 43/2004, 31/2009, 101/2010, 24/2011, 100/2011 - usklađeni din. izn., 120/2012 - usklađeni din. izn., 113/2013 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon i 140/2014 - usklađeni din. izn.)
 • LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 1/2014, 6/2014 i 10/2014)
 • ODLUKA O GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 10/2014)
 • ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 10/2014)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA I NAJOPREMLJENIJE ZONE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 10/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2015. GODINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 10/2014)
 • ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 12/2013 i 10/2014)
 • TARIFNI SISTEM ZA OBRAČUN TOPLOTNE ENERGIJE ZA TARIFNE KUPCE ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 10/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Apelacioni sud u Beogradu: NEPOSTOJANJE RAZLOGA ZA OTKAZ UGOVORA O RADU U SLUČAJU POKRETANJA KRIVIČNOG POSTUPKA - Zakon o parničnom postupku: član 13
 • Apelacioni sud u Beogradu: NOVČANA NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE NASTALE U VEZI SA OPASNOM STVARI, ODNOSNO OPASNOM DELATNOŠĆU - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 173, 174 i 200
 • Apelacioni sud u Beogradu: OBJEKTIVNA ODGOVORNOST POSLODAVCA KAO VLASNIKA OPASNE STVARI ZBOG POVREDE NA RADU ZAPOSLENOG - Zakon o obligacionim odnosima: član 173
 • Apelacioni sud u Beogradu: PREMEŠTAJ ZAPOSLENOG NA ODGOVARAJUĆE RADNO MESTO ZBOG POTREBA I ORGANIZACIJE PROCESA RADA KOD POSLODAVCA - Zakon o radu: čl. 18 i 20
 • Apelacioni sud u Beogradu: PROUZROKOVANJE ŠTETE NEPLAĆANJEM DOPRINOSA PO OSNOVU OSIGURANJA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI - Zakon o obligacionim odnosima: član 154 stav 1
 • Apelacioni sud u Beogradu: SAVESNOST LICA KOJE JE OBOGAĆENO BEZ OSNOVA I PRAVO NA ZATEZNU KAMATU - Zakon o obligacionim odnosima: član 214
 • Apelacioni sud u Beogradu: STAVLJANJE ZAPOSLENOG U NEPOVOLJAN POLOŽAJ S OBZIROM NA NJEGOVA LIČNA SVOJSTVA - Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu: član 6
 • Apelacioni sud u Beogradu: UKIDANJE POSLOVA NA KOJIMA JE ZAPOSLENI JEDINI IZVRŠILAC KADA NE POSTOJI MOGUĆNOST PREMEŠTAJA NA DRUGE POSLOVE - Zakon o radu: član 101 stav 3
 • Apelacioni sud u Beogradu: UREDNOST TUŽBE U KOJOJ NIJE OZNAČENA VREDNOST PREDMETA SPORA - Zakon o javnom informisanju: član 65
 • Apelacioni sud u Beogradu: ZAHTEV ZA PRESTANAK POVREDE PRAVA I ZABRANU POVREDE PRAVA - Zakon o autorskom i srodnim pravima: član 177 stav 1 tačka 2)

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN USLUGA CENTRALIZOVANE PODRŠKE U OBLASTI RAČUNOVODSTVA KOJE OBVEZNIK PDV VRŠI STRANIM POVEZANIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 12
 • Ministarstvo finansija: PRIMENA ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU NA PRIMANJA ZAPOSLENIH I ANGAŽOVANIH LICA U NAUČNOM INSTITUTU ZA VETERINARSTVO - Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru: član 1
 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: ODJAVA ZAPOSLENOG SA PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA ZA VREME NEPLAĆENOG ODSUSTVA - Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju: čl. 14, 46, 47 i 137

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 24. DECEMBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - OBAVEZA USAGLAŠAVANJA OPŠTIH AKATA I UGOVORA O RADU SA ZAKONOM O RADU: • Zakonski rok za usaglašavanje ističe - 29. januara 2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - STATUS KORISNIKA KOMUNALNE USLUGE KOJI JE ISKLJUČEN SA SISTEMA DALJINSKOG GREJANJA
 • Pitanje i odgovor - UTVRĐIVANJE I PRIZNANJE POTRAŽIVANJA NAKNADNO U PARNICI KOJA NISU BILA RAZMATRANA I USVOJENA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 40. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 22. DECEMBRA 2014. GODINE
 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 40. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 22. DECEMBRA 2014. GODINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PREGLED AKTUELNE SUDSKE PRAKSE: • Budžetski instruktor •
 • Stručni komentar - Budžetski instruktor: PREGLED AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA: • Budžetski instruktor •
 • Pitanje i odgovor - ODREĐIVANJE TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE UGOSTITELJSKIH USLUGA - HOTELA I RESTORANA
 • Pitanje i odgovor - SLIČNOSTI I RAZLIKE IZMEĐU NEPLAĆENOG ODSUSTVA I MIROVANJA RADNOG ODNOSA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZA MALIH PRAVNIH LICA DA PRIMENJUJU MEĐUNARODNI STANDARD FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA ZA MALE I SREDNJE ENTITETE (MSFI ZA MSP)
 • Pitanje i odgovor - PDV TRETMAN PROMETA POLOVNOG MOTORNOG VOZILA OD STRANE LICA SA TERITORIJE AP KOSOVO I METOHIJA LICU SA TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE VAN AP KOSOVO I METOHIJA
 • Pitanje i odgovor - UTVRĐIVANJE VISINE INVALIDSKE PENZIJE ZA ZAPOSLENE KOJI SU STEKLI PRAVO NA INVALIDSKU PENZIJU U 2014. A PRAVOSNAŽNO REŠENJE ĆE DOBITI U 2015.GODINI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVE ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2015. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 140/2014
 • Stručni komentar - PRIMENA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2015. GODINI PRILIKOM PREFERENCIJALNOG UVOZA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA - "Sl. glasnik RS", br. 139/2014
 • Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNE ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA - "Sl. glasnik RS", br. 139/2014: • Proširen krug obveznika koji primenjuju radnje i mere sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma - platne institucije i institucije elektronskog novca •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - Inspektor: PREMEŠTAJ ZAPOSLENOG NA RADNO MESTO SA POVEĆANIM RIZIKOM: • Prava i obaveze poslodavca i zaposlenog •
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZE PRIVREDNOG DRUŠTVA U SLUČAJU OTKUPA POLOVNIH ŠTAMPAČA

VESTI NA DAN 24. DECEMBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: