Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG UREDBE О IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAKNADI TROŠKOVA I OTPREMNINI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA - Tekst propisa


Član 1.

U Uredbi o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika ("Službeni glasnik RS", br. 98/07 - prečišćen tekst, 84/14 i 84/15), član 9. menja se i glasi:

"Član 9.

Državnom službeniku i namešteniku isplaćuje se dnevnica za službeno putovanje u zemlji koja iznosi 5% od prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike."

Član 2.

Član 20. menja se i glasi:

"Član 20.

Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se troškovi ishrane i gradskog prevoza u mestu boravka u inostranstvu u iznosu koji je utvrđen za odgovarajuću kategoriju strane države u spisku stranih država po kategorijama stranih država (u daljem tekstu: dnevnica).

Dnevnice se utvrđuju prema kategoriji stranih država i iznose: za prvu kategoriju stranih država - 20 evra; za drugu kategoriju stranih država - 30 evra; za treću kategoriju stranih država - 40 evra; za četvrtu kategoriju stranih država - 50 evra i za petu kategoriju stranih država - 60 evra.

Spisak stranih država po kategorijama stranih država odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo."

Član 3.

Posle člana 20. dodaje se nov član 20a koji glasi:

"Umanjenje utvrđene dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo

Član 20a

Iznos utvrđene dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo umanjuje se:

1)         ako je obezbeđena besplatna ishrana - za 60%, a ako je obezbeđen samo besplatan doručak - za 10%, ako je obezbeđen samo besplatan ručak - za 30% i ako je obezbeđena samo besplatna večera - za 20%;

2)         ako su u cenu avionske karte, zbog prekida putovanja, uračunati troškovi za ishranu i prenoćište - za 60%;

 

3)         ako su u cenu karte za putovanje brodom uračunati i troškovi za ishranu i prenoćište - za 60%.

Letačkom osoblju čije službeno putovanje u inostranstvo traje manje od osam časova iznos utvrđene dnevnice umanjuje se za 70%.

Iznos utvrđene dnevnice za službeno putovanje ne umanjuje se ako se koriste kola za spavanje na putovanju koje traje neprekidno najmanje 24 časa ili noću od 22 časa do šest časova ili najmanje šest časova noću posle 20 časova ili ako se državni službenik ili nameštenik tokom službenog boravka u inostranstvu razboli i radi lečenja smesti u zdravstvenu ustanovu strane države.

Smatra se da je državnom službeniku i namešteniku koji službeno putuje u inostranstvo obezbeđena besplatna ishrana ako se ona ne finansira iz budžeta Republike Srbije."

Član 4.

Član 43. menja se i glasi:

"Član 43.

Rad na terenu jeste rad koji se po prirodi posla vrši izvan službenih prostorija, van mesta rada, koji podrazumeva rad i boravak na terenu, a na koji se državni službenik i nameštenik, po nalogu ovlašćenog lica, upućuje da izvrši službeni posao."

Član 5.

U članu 44. stav 1. menja se i glasi:

" Državnom službeniku i namešteniku isplaćuje se naknada troškova rada i boravka na terenu (terenski dodatak) koja iznosi 5% prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem konačnom objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan isplate."

Član 6.

U članu 50. stav 1. reč: "trećine" zamenjuje se rečju: "polovine".

Posle stava 1. dodaje se nov stav 2. koji glasi:

"Pravo na otpremninu ostvaruje se i za godine rada kod poslodavca od koga je

organ preuzeo nadležnosti, poslove i zaposlene." Dosadašnji st. 2-4. postaju st. 3-5.

Član 7.

U članu 51. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Ako državni službenik ili nameštenik, zbog odsustva sa rada, nije ostvario platu u mesecu u kojem mu prestaje radni odnos, otpremnina se utvrđuje u visini 125% od osnovne plate, uvećane za minuli rad."

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

I           PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika, sadržan je u članu 37, 38. i 49. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika ("Službeni glasnik RSˮ, br. 62/06, 63/06 - ispravka, 115/06 - ispravka, 101/07, 99/10, 108/13, 99/14 i 95/18).

II          RAZLOZI ZA DONOŠENjE

Osnovni razlog za pristupanje izmenama i dopunama Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika (u daljem tekstu: Uredba) je potreba da se izvrši usklađivanje prava koja prema ovom podzakonskom aktu ostvaruju državni službenici i nameštenici sa pravima zaposlenih u drugim delovima javnog sektora. Tome su doprinele i brojne inicijative sindikalnih organizacija, koje su došle do izražaja i tokom kolektivnih pregovora za zaključenje Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe, za ujednačavanjem u visini prava za zaposlene u javnom sektoru u smislu Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

Postojeći iznosi dnevnica za službeno putovanje u zemlji i u inostranstvu, uvedeni zbog konsolidacije budžeta Republike Srbije, dali su svoje rezultate u smanjenju troškova službenih putovanja u zemlji i inostranstvu na teret budžeta Republike Srbije. Kako su se, u međuvremenu, stekli uslovi i obezbedila sredstva prema bilasnim mogućnostima budžeta, predloženo je povećanje iznosa pojedinačnih dnevnica za službeno putovanje u zemlji na opisani način, kao i povećanje pojedinačnih dnevnica za službeno putovanje u inostranstvu, dok se Spiskom stranih država po kategorijama stranih država, koji je pripremljen u saradnji sa predstavnicima Ministarstva spoljnih poslova, vrši njihova kategorizacija prema visini dnevnice, imajući u vidu da postoji značajna razlika u visini troškovi ishrane i gradskog prevoza.

Predloženim izmenama i dopunama Uredbe uvažavaju se i brojne inicijative za preciznijim definisanjem rada na terenu kako bi se napravila jasnija razlika u odnosu na službeno putovanje u zemlji i razrešile nedoumice koje je u praksi stvarala primena ovih odredaba, a istovremeno se uvažava i inicijativa reprezentativnih sindikata u postupku zaključivanja Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe za procentualnim povećanjem visine terenskog dodatka.

Takođe, primena odredbe člana 51. Uredbe uslovila je potrebu za dopunom ovog člana novim stavom 2. kako bi se precizirala visina otpremnine i situaciji kada državni službenik ili nameštenik, zbog odsustva sa rada, nije ostvario platu u mesecu u kojem mu prestaje radni odnos.

Predložene izmene i dopune Uredbe imaju za cilj unapređenje rada državnih službenika i nameštenika i stvaranje boljih uslova za izvršenje poslova i zadataka radnog mesta.

III         OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. kojim se menja član 9. Uredbe, vrši se izmena visine dnevnice za službeno putovanje u zemlji.

Članom 2. kojim se menja član 20. Uredbe, izmenjena je visina dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo, u zavisnosti od kategorije strane države prema Spisku stranih država, kao priloga Uredbe.

Članom 3. dodaje se naslov iznad člana i član 20a kojim se propisuju situacije u kojima se umanjuje iznos utvrđene dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo.

Članom 4. kojim se menja član 43. Uredbe, preciznije se definiše pojam rada na terenu.

Članom 5. kojim se menja član 44. Uredbe, vrše se izmene u procentualnoj visini naknade troškova rada i boravka na terenu (terenski dodatak).

Članom 6. kojim se menja član 50. Uredbe, vrše se izmene u načinu obračuna visine otpremnine državnom službeniku kome prestane radni odnos zbog proteka dva meseca otkad je postao neraspoređen i namešteniku kome je otkazan ugovor o radu jer ne postoji nijedno radno mesto na koje može biti premešten ili raspoređen, a precizira se i obračunski period, odnosno godine rada koje se uzimaju u obzir prilikom isplate ove otpremnine.

Članom 7. dopunjuje se član 51. Uredbe, odnosno precizira se način na koji se vrši obračun otpremnine zbog odlaska u penziju državnom službeniku ili namešteniku koji, zbog odsustva sa rada, nije ostvario platu u mesecu u kojem mu prestaje radni odnos.

Članom 8. propisuje se stupanje na snagu ove uredbe.

Izvor: Vebsajt Sindikata pravosuđa Srbije, 20.03.2019.