Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 12. MART 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • IZJAVA O PARTNERSTVU
 • OBRAZAC ZPM - ZBIRNI PREGLED MOLBI
 • PRIJAVA PROJEKTA ZA PROGRAM ZA PODRŠKU UNAPREĐENJA PRIVREDNOG AMBIJENTA U CILJU PRIVLAČENJA INVESTICIJA ZA 2015. GODINU

PROPISI:

 • ODLUKA O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 133/2014, 138/2014 - ispr. i 22/2015)
 • POKAZATELJ SMANJENJA POTROŠAČKIH CENA U JANUARU 2015. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2015)
 • PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ORGANIZACIONIH JEDINICA GRADSKE UPRAVE GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJA ZA PROCENU POTREBA ZA PRUŽANJEM DODATNE OBRAZOVNE, ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE PODRŠKE DETETU I UČENIKU ("Sl. list grada Beograda", br. 7/2013, 13/2013, 39/2013, 46/2013, 78/2013, 11/2014, 22/2014, 42/2014, 46/2014, 67/2014, 73/2014, 3/2015 i 7/2015)
 • ODLUKA O FORMIRANJU JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE OPŠTE NAMENE NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 2/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 16/2014, 31/2014 i 2/2015)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA ("Sl. list grada Zaječara", br. 25/2014, 38/2014 i 2/2015)
 • PRAVILNIK O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA IZABRANIH I POSTAVLJENIH LICA ("Sl. list grada Zaječara", br. 32/2013, 6/2014, 22/2014, 2/2015, 5/2015 i 7/2015 - ispr.)
 • PRAVILNIK O ZVANJIMA, ZANIMANJIMA I PLATAMA ZAPOSLENIH U GRADSKOJ UPRAVI GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 6/2015)
 • PRAVILNIK O ZVANJIMA, ZANIMANJIMA I PLATAMA ZAPOSLENIH U STRUČNOJ SLUŽBI ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE SKUPŠTINE GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 6/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI JKP "HIGIJENA ZAJEČAR" ZAJEČAR NA CENE GROBLJANSKIH USLUGA ("Sl. list grada Zaječara", br. 2/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 29/2014 i 2/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOJE SE SMATRAJU KOMUNALNIM DELATNOSTIMA OD LOKALNOG INTERESA ZA TERITORIJU GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 5/2015)
 • ODLUKA O USLOVIMA I MERAMA ZA UKLANJANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA KOJI PREDSTAVLJAJU NEPOSREDNU OPASNOST PO ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI, ZA SUSEDNE OBJEKTE I ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 12/2013 i 5/2015)
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA ZRENJANINA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA UHTE, REPUBLIKA KOMI, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 5/2015)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA FINANSIJSKU POMOĆ ZA VANTELESNU OPLODNJU U GRADU ZRENJANINU U 2015. GODINI ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 4/2015)
 • PRAVILNIK O RASPODELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE ODNOSNO SUFINANSIRANJE PROGRAMA / PROJEKATA UDRUŽENJA, SAVEZA I DRUGIH ASOCIJACIJA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 2/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU OVLAŠĆENJA GRADONAČELNIKU DA U IME OSNIVAČA ZAKLJUČUJE POSEBNE KOLEKTIVNE UGOVORE I KOLEKTIVNE UGOVORE KOD POSLODAVCA ZA JAVNA PREDUZEĆA I USTANOVE ČIJE JE OSNIVAČ GRAD ZRENJANIN ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 5/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PROSTORIJA ZA SKLAPANJE BRAKA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 15/2010, 11/2011, 7/2014 i 1/2015)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA RASPODELE SREDSTAVA OSTVARENIH OD DAVANJA U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, ODNOSNO, POLJOPRIVREDNOG OBJEKTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 1/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 1 - Zakon o računovodstvu: čl. 46 i 52
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 3 - Zakon o računovodstvu i reviziji: član 68 stav 1 tačka 10)
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 4 - Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata: član 117
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 5 - Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata: član 117
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 6 - Zakon o izvršenju krivičnih sankcija: čl. 179 i 180a
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 7 - Zakon o autorskom i srodnim pravima: član 215 stav 1 tačka 7)
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 8 - Zakon o preuzimanju akcionarskih društava: član 8 stav 3 tačka 1) i član 47 stav 1 tačka 1) i stav 2

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: POSTUPANJE ŠKOLE U SLUČAJU SUMNJE ILI SAZNANJA DA JE UČENIK IZVRŠIO FIZIČKO I/ILI PSIHIČKO NASILJE PREMA DRUGIM UČENICIMA VAN PROSTORA ŠKOLE - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: član 45 st. 1 i 10
 • Uprava carina: POVEĆAN IZNOS POSEBNE DAŽBINE NA UVOZ ODREĐENIH VRSTA SIRA I MASLACA IZ EVROPSKE UNIJE OD 7.3.2015. GODINE - Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine: tačka 2

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 12. MART 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ PRAKSE U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI
 • Pitanje i odgovor - EFEKTI NAPLATE UGOVORNE KAZNE NA ZAKLJUČENI UGOVOR
 • Pitanje i odgovor - PROMENA PRAVNE FORME ORTAČKE RADNJE U FORMU ORTAČKOG PRIVREDNOG DRUŠTVA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - Budžetski instruktor: KOMENTAR POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA SA ASPEKTA RADNOG STATUSA ZAPOSLENIH, REŠAVANJA RADNIH SPOROVA, PRAVA NA ŠTRAJK I PRAVA NA SINDIKALNO ORGANIZOVANJE - "Sl. glasnik RS", br. 21/2015: • Pregled novih rešenja i razlike u odnosu na prethodni ugovor •
 • Stručni komentar - SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE KONSOLIDOVANIH GODIŠNJIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM: • Rok za podnošenje izveštaja Upravi za trezor: direktni korisnici - 31. mart 2015. godine, RFZO - 30. april 2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - (NE)POSTOJANJE OBAVEZE PODNOŠENJA POTVRDE NADLEŽNOG ORGANA O ISPUNJENOSTI USLOVA U POGLEDU NEOSUĐIVANOSTI ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU I DVODOMNIM SISTEMOM UPRAVLJANJA
 • Pitanje i odgovor - PRAVO ZAPOSLENE NA NAKNADU ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR PO PRESTANKU RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME ISTEKOM PORODILJSKOG ODUSTSVA
 • Pitanje i odgovor - PRERASTANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O POREZIMA NA IMOVINU KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Mart 2015. godine •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - CARINSKI I PORESKI ASPEKT REEKSPORTNE DORADE
 • Pitanje i odgovor - ŠIFRA PLAĆANJA PRILIKOM VRAĆANJA VIŠE NAPLAĆENIH SREDSTAVA NEREZIDENTU - STRANOM KUPCU PO REEKSPORTNOM POSLU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O BANKAMA SA ASPEKTA SISTEMA IZDAVANJA DOZVOLA I KONTROLE BANAKA - "Sl. glasnik RS", br. 14/2015: • Sistem izdavanja dozvola je i dalje veoma formalizovan, dugotrajan i komplikovan, a mere koje NBS može uvesti banci i menadžmentu su brojne i oštre •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - DNEVNA EVIDENCIJA O KOLIČINI I VRSTI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA: • Pravilno popunjavanje obrasca o dnevnoj evidenciji, mesečna rekapitulacija proizvoda plasiranog na tržište Republike Srbije i kaznene odredbe •
 • Pitanje i odgovor - POVERAVANJE POSLOVA IZ KOMUNALNE DELATNOSTI U OBLASTI SAOBRAĆAJA PRIVREDNOM DRUŠTVU

VESTI NA DAN 12. MART 2015.

Prelistavajući dnevne novine: