Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 14. MAJ 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • IZGLED REGISTARSKOG LISTA
 • PRIJAVA ZA UPIS NACIONALNOG SAVETA NACIONALNE MANJINE U REGISTAR NACIONALNIH SAVETA
 • STATISTIČKI IZVEŠTAJ

PROPISI:

 • ZAKON O RATIFIKACIJI EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA, IZMENJENE U SKLADU SA PROTOKOLOM BROJ 11, PROTOKOLA UZ KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA, PROTOKOLA BROJ 4 UZ KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA KOJIM SE OBEZBEĐUJU IZVESNA PRAVA I SLOBODE KOJI NISU UKLJUČENI U KONVENCIJU I PRVI PROTOKOL UZ NJU, PROTOKOLA BROJ 6 UZ KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA O UKIDANJU SMRTNE KAZNE, PROTOKOLA BROJ 7 UZ KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA, PROTOKOLA BROJ 12 UZ KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA I PROTOKOLA BROJ 13 UZ KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA O UKIDANJU SMRTNE KAZNE U SVIM OKOLNOSTIMA ("Sl. list SCG - Međunarodni ugovori", br. 9/2003, 5/2005, 7/2005 - ispr. i "Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2010 i 10/2015)
 • ODLUKA O DODELI SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE U 2015. GODINI ZA UČEŠĆE U SUFINANSIRANJU PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ FONDOVA EVROPSKE UNIJE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 20/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA REALIZACIJU PROGRAMA RAZVOJA AP VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 27/2014 i 20/2015)
 • POKRAJINSKA UREDBA O UTVRĐIVANJU ZVANJA I ZANIMANJA ZAPOSLENIH U POKRAJINSKIM ORGANIMA I O NAČELIMA ZA UNUTRAŠNJU ORGANIZACIJU I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 24/2012, 35/2012, 16/2014, 40/2014, 1/2015 i 20/2015)
 • ODLUKA O GLAVNOM URBANISTI GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 5/2015)
 • ODLUKA O GRADSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 2/2010, 10/2010, 13/2010, 3/2012, 23/2014 i 5/2015)
 • ODLUKA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 18/2009, 4/2010, 23/2010, 2/2011, 23/2011, 27/2011, 1/2012 i 5/2015 - dr. odluka)
 • ODLUKA O OSNIVANJU CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE U OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 14/2009, 15/2009, 2/2011 i 5/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU SAVETA ZA RAZVOJ GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 22/2008 i 5/2015)
 • ODLUKA O OTUĐENJU, DAVANJU U ZAKUP I PRIBAVLJANJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 5/2015)
 • ODLUKA O POVERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNE DELATNOSTI ČIŠĆENJA, PRANJA I ODRŽAVANJA PODVOŽNJAKA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 5/2015)
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU, RASPOLAGANJU, KORIŠĆENJU I UPRAVLJANJU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 5/2015)
 • ODLUKA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI GRAĐANA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 4/2014 i 5/2015)
 • ODLUKA O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA ODBRANE OD POPLAVA ZA VODE II REDA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 5/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 5/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA VANTELESNU OPLODNJU U 2015. GODINI ("Sl. list grada Pančeva", br. 10/2015)
 • PRAVILNIK O TARIFI BEOGRADSKE BERZE A.D. BEOGRAD - prečišćen tekst od 17. aprila 2015. godine -

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: POVREDA PRAVA OKRIVLJENIH NA PRAVIČNO SUĐENJE I SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU - Zakonik o krivičnom postupku: član 4 stav 1 tačka 4) i član 385 stav 2
 • Vrhovni kasacioni sud: POVREDA KRIVIČNOG ZAKONA U KORIST OKRIVLJENIH - Krivični zakonik: član 219a

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NASTANAK OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU FIZIČKOM LICU KOJE JE ZAKLJUČILO I OVERILO UGOVOR O KUPOVINI STANA, ALI STEČENO PRAVO SVOJINE NIJE UPISALO U KATASTRU - Zakon o porezima na imovinu: član 10
 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA PRIMAOCA USLUGA DA KAO PORESKI DUŽNIK OBRAČUNA I PLATI PDV AKO STRANO LICE NE ODREDI PORESKOG PUNOMOĆNIKA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 10
 • Uprava carina: UVOZ/IZVOZ LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA KADA UVOZNIK/IZVOZNIK NIJE NOSILAC DOZVOLE ZA LEK, ODNOSNO NOSILAC UPISA MEDICINSKOG SREDSTVA U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA - Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima: čl. 120 i 132

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 14. MAJ 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU - "Sl. glasnik RS", br. 42/2015: • Produžen rok za usklađivanje sa Zakonom za pravna lica i preduzetnike koji obavljaju određene poslove iz oblasti privatnog obezbeđenja do 1. januara 2017. godine •
 • Stručni komentar - ZAKON O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU - "Sl. glasnik RS", br. 40/2015: • Stupa na snagu 1. januara 2016. godine •
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZNA DOKUMENTACIJA U TERETNOM VOZILU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - OKVIRNI SPORAZUM: • Specifičnosti i ograničenja u primeni okvirnih sporazuma kao posebnog, fleksibilnog mehanizma nabavke kojim se utvrđuju bitni uslovi budućih ugovora o javnoj nabavci •
 • Stručni komentar - SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA - OBRASCA PBN U SKLADU SA NOVIM PRAVILNIKOM O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA ZA NEDOBITNE ORGANIZACIJE - OBVEZNIKE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA i PORESKE PRIJAVE - OBRASCA PDN ZA 2014. GODINU
 • Pitanje i odgovor - IZVRŠENJE DISCIPLINSKE MERE - NOVČANE KAZNE NA PLATI ZAPOSLENOG U USTANOVI OBRAZOVANJA I VASPITANJA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - NEPOSTOJANJE OBAVEZE PLAĆANJA DOPRINOSA ZA OSNIVAČA PRIVREDNOG DRUŠTVA - AUSTRIJSKOG PENZIONERA KOJI OBAVLJA POSLOVE ZAKONSKOG ZASTUPNIKA VAN RADNOG ODNOSA
 • Pitanje i odgovor - PORESKI TRETMAN IZNOSA KAPARE KOJI FIZIČKO LICE - PRIMALAC KAPARE ZADRŽI ZBOG NEIZVRŠENJA UGOVORNE OBAVEZE DRUGE UGOVORNE STRANE - PRAVNOG LICA
 • Pitanje i odgovor - PRELAZAK SA PROPORCIONALNE KONSOLIDACIJE NA METOD UDELA U SKLADU SA MRS 28 PRILIKOM UKLJUČIVANJA ZAJEDNIČKIH ARANŽMANA U KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2014. GODINU
 • Stručni komentar - Kretanje kupovne moći u Republici Srbiji za mart 2015. godine •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVE ODLUKE O IZVEŠTAVANJU O POSLOVIMA S HARTIJAMA OD VREDNOSTI - "Sl. glasnik RS", br. 40/2015: • Izveštaji o izdavanju dužničkih i vlasničkih HoV koje rezidenti emituju u inostranstvu, a za izdate HoV koje se na dan 31.12.2014. godine vode na računu HoV, se dostavljaju jednokratno, najkasnije 20.6.2015. godine, a za izveštajne periode januar, februar, mart, april i maj 2015. godine, ukoliko je u tim periodima postojala obaveza izveštavanja, izveštaji se dostavljaju najkasnije 20.6.2015. godine •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA INSPEKTOR

 • Stručni komentar - PROIZVODNJA PEKARSKIH PROIZVODA: • Uslovi higijene, primena principa dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka, nadzor, uslovi koji se tiču proizvodnje i prometa i posebni uslovi za proizvodnju pekarskih proizvoda •
 • Pitanje i odgovor - DELATNOST TRGOVINE NA MALO POSREDSTVOM POŠTE ILI PREKO INTERNETA I PRAVILNO VOĐENJE KEPU KNJIGE

VESTI NA DAN 14. MAJ 2015.

Prelistavajući dnevne novine: