Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 29. MAJ 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • IZVEŠTAJ O STANJU POJEDINIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA U BILANSNOJ AKTIVI I PASIVI JAVNOG PREDUZEĆA
 • OBRAZAC HOV-I1 - IZVEŠTAJ O IZDAVANJU DUŽNIČKIH HARTIJA OD VREDNOSTI KOJE REZIDENTI EMITUJU U INOSTRANSTVU
 • OBRAZAC HOV-I2 - IZVEŠTAJ O IZDAVANJU VLASNIČKIH HARTIJA OD VREDNOSTI KOJE REZIDENTI EMITUJU U INOSTRANSTVU

PROPISI:

 • TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011. szám és 49/2013 - AB határozat)
 • TÖRVÉNY A BÍRÁKRÓL (A SZK Hivatalos Közlönye, 116/2008., 58/2009. - AB határozat, 104/2009., 101/2010., 8/2012. - AB határozat, 121/2012., 124/2012 - AB határozat és 101/2013. szám)
 • REŠENJE O DAVANJU OVLAŠĆENJA ZA POTPISIVANJE POJEDINAČNIH KOLEKTIVNIH UGOVORA ZA PREDŠKOLSKE USTANOVE, OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE I USTANOVE UČENIČKOG STANDARDA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list APV", br. 23/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK OSNOVNIH USLUGA JKP "POGREBNE USLUGE" SA CENOVNIKOM ("Sl. list grada Beograda", br. 24/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK OSTALIH USLUGA JKP "POGREBNE USLUGE" SA CENOVNIKOM ("Sl. list grada Beograda", br. 24/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI ROKA DOSPELOSTI OBAVEZE PLAĆANJA NAKNADE ZA ISPORUČENU TOPLOTNU ENERGIJU TARIFNIM KUPCIMA KOJIMA OBRAČUN I DOSTAVU RAČUNA VRŠI JKP "BEOGRADSKE ELEKTRANE" ("Sl. list grada Beograda", br. 24/2015)
 • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 24/2015)
 • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA DOTACIJA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U OBLASTI SPORTA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2015 i 19/2015)
 • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA ZA ŠKOLSKI SPORT U 2015. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2015 i 19/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE POSEBNIH USLOVA ZA POSTAVLJANJE LETNJIH BAŠTA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 19/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU NADLEŽNOG ORGANA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 3/2015)
 • ODLUKA O POSTUPKU I NAČINU POSTAVLJANJA I UKLANJANJA MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE NA TERITORIJI GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 2/2012, 2/2013, 4/2013, 4/2014, 6/2014, 1/2015 i 3/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: VOŽNJA POD DEJSTVOM ALKOHOLA I NAČINI UTVRĐIVANJA PRISUSTVA ALKOHOLA U ORGANIZMU - Zakon o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima: član 209 st. 1 i 3

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: POREZ NA IMOVINU PLAĆA SE I NA RUINIRANE OBJEKTE KOJE OBVEZNIK IZ TOG RAZLOGA NE KORISTI - Zakon o porezima na imovinu: član 12

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 29. MAJ 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - FINANSIJER PREMA ZAKONU O PLANIRANJU I IZGRADNJI: • Pojam, status, prava i obaveze •
 • Pitanje i odgovor - OTVARANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE OD STRANE STRANOG PRAVNOG LICA KOJE BI SE BAVILO PROMETOM NEPOKRETNOSTI
 • Pitanje i odgovor - ZASTUPANJE PRAVNOG LICA OD STRANE ADVOKATA ILI DIPLOMIRANOG PRAVNIKA SA POLOŽENIM PRAVOSUDNIM ISPITOM U NOVIM ILI VEĆ ZAPOČETIM POSTUPCIMA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - DOPUNSKI RAD U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE - ORGANIZACIJA, KADROVI I VRSTE USLUGA U DOPUNSKOM RADU
 • Stručni komentar - KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Jun 2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - BROJ ČASOVA PRIPREMNE NASTAVE ZA POLAGANJE ZAVRŠNOG ISPITA U OSNOVNOJ ŠKOLI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE BIOLOŠKIH SREDSTAVA U SKLADU SA MSFI ZA MSP: • Upotreba računa 030, 031, 037, 038 i 039 •
 • Pitanje i odgovor - ZAKLJUČENJEM UGOVORA SA ODREĐENIM ROKOM TRAJANJA PO OSNOVU RADA NA PROJEKTU ČIJE JE VREME UNAPRED ODREĐENO, RAD MOŽE TRAJATI NAJDUŽE DO ZAVRŠETKA PROJEKTA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - IZVEŠTAVANJE O ULAGANJU REZIDENATA U HARTIJE OD VREDNOSTI KOJE SU IZDALI NEREZIDENTI I KOJE SE VODE NA RAČUNIMA HARTIJA OD VREDNOSTI U INOSTRANSTVU
 • Pitanje i odgovor - POPUNJAVANJE CARINSKE DEKLARACIJE U SLUČAJU KAD CARINSKI ORGAN NE PRIHVATI POPUST ISKAZAN NA FAKTURI INOPOŠILJAOCA
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA OBAVLJANJE MEĐUNARODNOG DRUMSKOG PREVOZA OD STRANE PREDUZETNIKA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO-TRŽIŠTE

 • Pitanje i odgovor - UTVRĐIVANJE FORMALNE ISPRAVNOSTI MENICE I GRAFOLOŠKI NALAZ KAO DOKAZ OD ZNAČAJA ZA PUNOVAŽNOST PREDUZIMANJA MENIČNE RADNJE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA INSPEKTOR

 • Stručni komentar - KVALITET I DRUGI ZAHTEVI ZA FINE PEKARSKE PROIZVODE, ŽITA ZA DORUČAK I SNEK PROIZVODE KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI U PROIZVODNJI I PROMETU
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZA PREDUZETNIKA KOJI OBAVLJA DELATNOST TRGOVINE NA VELIKO OTPACIMA I OSTACIMA DA VODI KEPU KNJIGU I PROMET EVIDENTIRA PREKO FISKALNE KASE

VESTI NA DAN 29. MAJ 2015.

Prelistavajući dnevne novine: