Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 28. JANUAR 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • ODOBRENJE ZA KORIŠĆENJE POSTUPKA PASIVNOG OPLEMENJIVANJA (DODATNI OBRAZAC)
 • ZAHTEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD CARINSKOG SKLADIŠTA ILI PRIMENE POSTUPKA U SKLADIŠTU TIPA E (DODATNI OBRAZAC)

PROPISI:

 • LAW ON RIGHT TO GRATUITOUS SHARES AND PECUNIARY COMPENSATION TO BE REALIZED BY CITIZENS IN PRIVATIZATION PROCEDURE ("Official Herald of the Republic of Serbia", Nos. 123/2007, 30/2010, 115/2014, and 112/2015)
 • NACIONALNA KONTROLNA LISTA ROBE DVOSTRUKE NAMENE USKLAĐENA SA NOMENKLATUROM CARINSKE TARIFE (Ažurirano 1.1.2016. godine)
 • NACIONALNA STRATEGIJA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST ZA PERIOD OD 2016. GODINE DO 2020. GODINE SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD OD 2016. DO 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • PRAVILNIK O DOZVOLI ZA OBAVLJANJE PREGLEDA OBEZBEĐIVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2012, 10/2014 i 4/2016 - dr. pravilnik)
 • PRAVILNIK O ELEMENTIMA UGOVORA O KORIŠĆENJU ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2016)
 • PRAVILNIK O ISTRAŽIVANJU, EVIDENTIRANJU, STATISTIČKOM PRAĆENJU I OBJAVLJIVANJU PODATAKA O NESREĆAMA I NEZGODAMA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • PRAVILNIK O OCENJIVANJU USAGLAŠENOSTI ČINILACA INTEROPERABILNOSTI I ELEMENATA STRUKTURNIH PODSISTEMA, VERIFIKACIJI STRUKTURNIH PODSISTEMA I IZDAVANJU DOZVOLA ZA KORIŠĆENJE STRUKTURNIH PODSISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU IZDAVANJA OBRASCA IZVEŠTAJA O POVREDI NA RADU I PROFESIONALNOM OBOLJENJU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2006, 84/2006 - ispr. i 4/2016)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU STANDARDA ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA U OBLASTI FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2016)
 • ZAKON O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn.)
 • ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn.)
 • ODLUKA O FINANSIRANJU PROGRAMA, PROJEKATA I AKTIVNOSTI KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETA GRADA BEOGRADA U 2017. I 2018. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 81/2015)
 • ODLUKA O OBIMU SREDSTAVA ZA VRŠENJE POSLOVA GRADA I GRADSKIH OPŠTINA I UTVRĐIVANJU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU, ODNOSNO GRADSKIM OPŠTINAMA U 2016. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 81/2015)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAD BEOGRAD "SAVA CENTAR" ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2013, 54/2013 i 82/2015)
 • PROGRAM UREĐIVANJA I DODELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 82/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJA ZA PROCENU POTREBA ZA PRUŽANJEM DODATNE OBRAZOVNE, ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE PODRŠKE DETETU I UČENIKU ("Sl. list grada Beograda", br. 7/2013, 13/2013, 39/2013, 46/2013, 78/2013, 11/2014, 22/2014, 42/2014, 46/2014, 67/2014, 73/2014, 3/2015, 7/2015, 37/2015, 54/2015 i 82/2015)
 • STATUT PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2014, 20/2015 i 80/2015)
 • ODLUKA O PROGRAMU UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2016. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 62/2015 i 3/2016 - ispr.)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PRIVREMENOG PARKIRALIŠTA NA TRGU MARIJE TRANDAFIL U DVORIŠNOM DELU OBJEKTA BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 3/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Ustavni sud: NEUSTAVNO ISKLJUČENJE MOGUĆNOSTI VOĐENJA UPRAVNOG SPORA PROTIV KONAČNIH UPRAVNIH AKATA KAD ZAKONOM NIJE PREDVIĐENA DRUGAČIJA SUDSKA ZAŠTITA - Zakon o Vojsci Srbije: član 167 stav 1
 • Ustavni sud: NEUSTAVNO PROPISIVANJE DA OSTVARIVANJE, ODNOSNO GUBITAK ZAKONOM USTANOVLJENOG PRAVA ZAVISI OD TOGA DA LI JE NADLEŽNI ORGAN POSTUPAK U KOME SE ODLUČUJE O PRAVU OKONČAO U OKVIRU PROPISANOG ROKA - Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju: član 23 stav 4
 • Ustavni sud: NEZAKONITOST ZAKLJUČIVANJA KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD POSLODAVCA NA NEODREĐENO VREME - Zakon o radu: čl. 4 i 263

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OSTVARIVANJE PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA NA OSNOVU NOVOIZDATOG FORMALNO ISPRAVNOG RAČUNA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 28

VESTI NA DAN 28. JANUAR 2016.