Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 08. MAJ 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • LIST VREDNOVANJA ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA
 • PODACI O KOLIČINAMA GENERISANOG KOMUNALNOG OTPADA
 • POTVRDA O RASKLAPANJU OTPADNOG VOZILA

PROPISI:

 • PRAVILNIK O OBRASCIMA TROMESEČNIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA I ZAVISNIH DRUŠTAVA KAPITALA ČIJI JE OSNIVAČ TO PREDUZEĆE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2013, 27/2014 i 38/2015)
 • PRAVILNIK O OSNOVAMA VASPITNOG PROGRAMA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/2015)
 • PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA ZAJEDNIČKE PREDMETE U STRUČNIM I UMETNIČKIM ŠKOLAMA ("Sl. glasnik SRS - Prosvetni glasnik", br. 6/90 i "Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010 - ispr., 11/2013, 14/2013, 5/2014 i 3/2015)
 • ODLUKA O NAČINU KORIŠĆENJA PRIKLJUČKA ZA PRIJEM TV SIGNALA ZA SLUŽBENE POTREBE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 17/2015)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU ZA SMART SPECIJALIZACIJU U ISTRAŽIVANJU I INOVACIJAMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 2015-2020. GODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 16/2015)
 • PRAVILNIK O DODELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE - NACIONALNE ZAJEDNICE ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE NABAVKE OPREME ZA ŠKOLE OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA I ZA ŠKOLE SREDNJEG OBRAZOVANJA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 16/2015)
 • PRAVILNIK O DODELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE - NACIONALNE ZAJEDNICE ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE NABAVKE OPREME ZA USTANOVE UČENIČKOG STANDARDA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 16/2015)
 • PRAVILNIK O DODELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE - NACIONALNE ZAJEDNICE ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA ZA PODIZANJE KVALITETA UČENIČKOG STANDARDA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 16/2015)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA I RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SUBVENCIJA GRADSKE UPRAVE ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I OPŠTE UPRAVE - KOMUNALNI POSLOVI I NADZOR I GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE U 2015. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 16/2015)
 • REŠENJE O OZNAKAMA ORGANA GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 16/2015)
 • ODLUKA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 11/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU POVREMENOG RADNOG TELA SKUPŠTINE GRADA KRALJEVA ZA PRAĆENJE UPOTREBE SLUŽBENOG JEZIKA I PISMA - ĆIRILICE U ORGANIMA I INSTITUCIJAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U 2015. GODINI ("Sl. list grada Kraljeva", br. 11/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 11/2015)
 • PROGRAM MERA ZA UNAPREĐENJE USLOVA ŽIVOTA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Subotice, br. 11/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU DOKTORA MEDICINE ZA STRUČNO UTVRĐIVANJE VREMENA I UZROKA SMRTI UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE I IZDAVANJA POTVRDE O SMRTI NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 53/2011, 61/2011, 13/2013, 26/2013, 21/2014 i 11/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Ustavni sud: NENADLEŽNOST JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DA UREĐUJE RADNO VREME OBJEKATA U KOJIMA SE PRIREĐUJU IGRE NA SREĆU - Zakon o igrama na sreću: član 115

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NENADLEŽNOST MINISTARSTVA FINANSIJA - SEKTORA ZA FISKALNI SISTEM ZA TUMAČENJE REŠENJA O UTVRĐIVANJU POREZA NA IMOVINU FIZIČKIH LICA ZA 2014. GODINU - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 2a

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 08. MAJ 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI - "Sl. glasnik RS", br. 38/2015: • Izmenama i dopunama Zakona doprinosi se sprovođenju aktivnosti za reorganizaciju Nacionalne službe za zapošljavanje i daje mogućnost za kreiranje novih mera i programa aktivne politike zapošljavanja •
 • Pitanje i odgovor - MOGUĆNOSTI PACIJENTA U SLUČAJU NEMOGUĆNOSTI ZAKAZIVANJA PREGLEDA NAKON DOBIJANJA UPUTA
 • Pitanje i odgovor - OSTVARIVANJE PRAVA NA PRODUŽENU MEDICINSKU REHABILITACIJU
 • Pitanje i odgovor - PRAVO NA MEDICINSKU DOKUMENTACIJU NAKON ZAVRŠETKA LEČENJA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - RADNO-PRAVNI STATUS ZAPOSLENIH U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA U SKLADU SA VAŽEĆOM ZAKONSKOM REGULATIVOM • Radni odnos na neodređeno i određeno vreme, preuzimanje zaposlenih, zaposleni za čijim radom je prestala potreba, radni odnos direktora, radni odnos pripravnika, norma časova, prestanak radnog odnosa •
 • Pitanje i odgovor - (NE)MOGUĆNOST DA ŠKOLA PRIMI U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME LICE KOJE NEMA LICENCU I NE ISPUNJAVA USLOVE U POGLEDU OBRAZOVANJA IZ PSIHOLOŠKIH, PEDAGOŠKIH I METODIČKIH DISCIPLINA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - ODGOVORI NA POJEDINA PITANJA U VEZI SA PORESKIM TRETMANOM STATUSNIH PROMENA PRIVREDNIH DRUŠTAVA, SA ASPEKTA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA
 • Stručni komentar - PORESKI ASPEKT RASPODELE DOBITI ISKAZANE U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2014. GODINU
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O RAČUNOVODSTVU I O REVIZIJI KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Maj 2015. godine •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - NEPOSTOJANJE OBAVEZE PLAĆANJA NAKNADE NA PROIZVODE KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA PRILIKOM UVOZA GUMENIH ČAMACA
 • Pitanje i odgovor - ŠIFRA PLAĆANJA U SLUČAJU PROMETA IZMEĐU DOMAĆEG PRAVNOG LICA - PRODAVCA I STRANOG FIZIČKOG LICA - KUPCA ROBE, PRI ČEMU ROBA OSTAJE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE
 • Pitanje i odgovor - UGOVOR O ZASTUPANJU, ZAKLJUČEN IZMEĐU DOMAĆEG I STRANOG LICA, KAO DOKUMENT NA OSNOVU KOG SE MOŽE IZVRŠITI PLAĆANJE KA INOSTRANSTVU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - MANIPULACIJE NA SVETSKOM TRŽIŠTU KAPITALA - NEDAVNI PRIMERI: • Manipulacije se moraju istraživati na nivou naloga, a ne samo obavljenih trgovanja •
 • Pitanje i odgovor - USTUPANJA POTRAŽIVANJA BANKE OD FIZIČKOG LICA DRUGOJ BANCI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA INSPEKTOR

 • Stručni komentar - OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA PROIZVODNJU SADNOG MATERIJALA, SERTIFIKACIJU I KLONSKU SELEKCIJU: • Zahtev za korišćenje podsticaja podnosi se Upravi za agrarna plaćanja u periodu od 10. juna do 31. avgusta kalendarske godine •
 • Pitanje i odgovor - RADNO MESTO KAO PREDMET SPROVOĐENJA POSTUPKA PROCENE RIZIKA NA RADNOM MESTU I RADNOJ OKOLINI

VESTI NA DAN 08. MAJ 2015.

Prelistavajući dnevne novine: