Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 14. JUL 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • PRIJAVA O GODIŠNJOJ POTROŠNJI PRIMARNE ENERGIJE
 • PRORAČUN GODIŠNJE POTROŠNJE PRIMARNE ENERGIJE ZA PRIVREDNA DRUŠTVA ČIJA JE PRETEŽNA DELATNOST U PROIZVODNOM SEKTORU

PROPISI:

 • ODLUKA O IZVEŠTAVANJU BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 125/2014, 4/2015, 111/2015 i 61/2016)
 • SPISAK DOBARA KOJA SE PREMA ČLANU 23. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST OPOREZUJU POSEBNOM PORESKOM STOPOM OD 10% RAZVRSTANIH PO NOMENKLATURI CARINSKE TARIFE (Ažurirano 13.7.2016. godine)
 • ODLUKA O MREŽI OSNOVNIH ŠKOLA U BEOGRADU ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2012, 23/2012, 37/2013, 57/2013, 61/2014, 66/2014, 38/2015 i 61/2016)
 • ODLUKA O NAČINU, USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA U OKVIRU MERA I AKTIVNOSTI ZA PODRŠKU RAZVOJA ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA KOJE SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 37/2016 i 61/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KATEGORIJA KORISNIKA KOJI PLAĆAJU SUBVENCIONISANU CENU KOMUNALNIH USLUGA ("Sl. list grada Beograda", br. 31/2013, 75/2013, 27/2014, 37/2014, 51/2014, 97/2014, 35/2015, 82/2015 i 61/2016)
 • POSLOVNIK GRADSKOG VEĆA GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 20/2016)
 • ZAKLJUČAK O SKIDANJU USEVA NA UZURPIRANOM POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA KIKINDA ZA AGROEKONOMSKU 2015/2016. GODINU ("Sl. list grada Kikinde", br. 10/2016)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA POPULACIONU POLITIKU GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 11/2013, 4/2014, 7/2014, 4/2015 i 6/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKIRALIŠTA NA KOJIMA SE PLAĆA NAKNADA ZA PARKIRANJE MOTORNIH VOZILA ("Sl. list grada Kruševca", br. 8/2012 - prečišćen tekst, 2/2013, 8/2013, 3/2014, 4/2014, 6/2014, 1/2015 i 6/2016)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA NOVOG PAZARA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 11/2015 i 7/2016)
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA POSTAVLJANJA KONTEJNERA ZA KOMUNALNI OTPAD U ZONAMA VIŠESTAMBENOG STANOVANJA UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA SUBOTICA-PALIĆ I NASELJA BAJMOK, ČANTAVIR I DONJI TAVANKUT ("Sl. list grada Subotice", br. 38/2016)
 • REŠENJE O CENI ZAKUPA PO PRAVU PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE, KOJE JE OBUHVAĆENO GODIŠNJIM PROGRAMOM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Subotice", br. 28/2016 i 38/2016 - ispr.)

SUDSKA PRAKSA:

 • Informacije o presudama Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Srbiju

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: POSTOJANJE OBAVEZE PRIVREDNOG DRUŠTVA DA U PORESKOM BILANSU PRIKAŽE TRANSAKCIJU SA SVOJIM POVEZANIM LICEM - OSNIVAČEM PO OSNOVU ZAKLJUČENOG UGOVORA O ZAJMU I DA PRILOŽI DOKUMENTACIJU KOJA PRIKAZUJE NJENU VREDNOST PO CENAMA KOJE BI SE OSTVARILE NA TRŽIŠTU - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 59

AKTUELNE VESTI NA DAN 14. JUL 2016.