Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 13. JUL 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC RPS 1 - PREGLED BROJA I VREDNOSTI IZVRŠENIH TRANSAKCIJA U PLATNOM SISTEMU
 • OBRAZAC RPS 2 - BROJ I VREDNOST IZVRŠENIH TRANSAKCIJA PO UČESNICIMA
 • OBRAZAC RPS 3 - PREGLED NETO OBAVEZA I POTRAŽIVANJA ZA PORAVNANJE (NETO POZICIJA)

PROPISI:

 • LISTE BIOCIDNIH PROIZVODA UPISANIH U REGISTAR BIOCIDNIH PROIZVODA U 2012, 2013 . I 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015)
 • GODIŠNJI PROGRAM OSNOVNIH GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA 2015. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 28/2015)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU DODELE KREDITNIH SREDSTAVA MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA TRAJNA OBRTNA SREDSTVA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 40/2013, 46/2013, 4/2014 i 28/2015)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SLUŽBENIH VOZILA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 23/2011, 1/2012 - ispr., 21/2013, 4/2015 i 28/2015)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU I UKLANJANJU MANJIH MONTAŽNIH I DRUGIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 9/2010, 5/2011, 23/2011, 22/2013 - dr. odluka, 37/2013, 11/2014, 13/2014, 25/2014, 31/2014, 8/2015 i 14/2015)
 • ODLUKA O PROMENI NAZIVA ULICE "ŠTROSMAJEROVA" U ULICU "PATRIJARHA PAVLA" U ZRENJANINU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 14/2015)
 • ODLUKA O SNABDEVANJU VODOM ZA PIĆE, PREČIŠĆAVANJU I ODVOĐENJU ATMOSFERSKIH I OTPADNIH VODA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 31/2014 i 14/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 8/2015 i 14/2015)
 • ODLUKA O UVOĐENJU SAMODOPRINOSA NA TERITORIJI MESNE ZAJEDNICE "ELEMIR" ELEMIR ZA PERIOD OD 01.05.2015. DO 30.04.2025. GODINE ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 14/2015)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA ZRENJANINA ZA 2014. GODINU - KONSOLIDOVANI ZAVRŠNI RAČUN ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 14/2015)
 • POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 26/2013 - prečišćen tekst, 13/2014 i 14/2015)
 • REŠENJE O RASPOREDU RADNOG VREMENA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 18/2013, 21/2013 i 14/2015)
 • PROGRAM KONTROLE KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ZA 2015/2016. GODINU ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 9/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA NOVOG PAZARA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 8/2014, 1/2015 i 5/2015)
 • ODLUKA O POVERAVANJU POSLOVA PREMEŠTANJA (UKLANJANJA) NEPROPISNO PARKIRANIH I NAPUŠTENIH VOZILA SPECIJALNIM VOZILOM "PAUK" ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 5/2015)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA NOVOG PAZARA" ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 1/2013, 2/2013 i 5/2015)
 • ODLUKA O RACIONALIZACIJI RADA GRADSKE UPRAVE ZA IZVORNE I POVERENE POSLOVE GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 5/2015)
 • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 6/2010, 8/2013, 24/2014 i 20/2015)
 • ODLUKA O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU GRADA SUBOTICE ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Subotice", br. 20/2015)
 • PRAVILNIK O PLATAMA ZAPOSLENIH U GRADSKOJ UPRAVI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 20/2013 - prečišćen tekst, 10/2014, 16/2014 i 20/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: SVOJSTVO OŠTEĆENOG KAO TUŽIOCA PO NOVOM ZAKONU - Zakonik o krivičnom postupku: član 50

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: KLASIFIKACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA (NEKRETNINA) SLOBODNE ZONE NA ODGOVARAJUĆE RAČUNE - Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike: član 6

VESTI NA DAN 13. JUL 2015.

Prelistavajući dnevne novine: