Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 26. MART 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • SPISAK IZRAĐENIH PROJEKATA, ODNOSNO PROJEKATA ZA KOJE JE IZVRŠENA TEHNIČKA KONTROLA, ZA OBJEKTE IZ ČLANA 133. STAV 2. ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI
 • SPISAK IZVEDENIH OBJEKATA IZ ČLANA 133. STAV 2. ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI
 • SPISAK OBJEKATA IZ ČLANA 133. STAV 2. ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI U ČIJOJ JE IZGRADNJI UČESTVOVALO PRIVREDNO DRUŠTVO

PROPISI:

 • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2013 - prečišćen tekst, 9/2013 - ispr., 61/2013, 15/2014, 34/2014, 37/2014, 44/2014, 75/2014, 89/2014 i 11/2015)
 • ODLUKA O KOMUNALNOM REDU ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014, 2/2015 i 11/2015)
 • ODLUKA O PODIZANJU SPOMENIKA NAUČNIKU I PRONALAZAČU MIHAJLU PUPINU ("Sl. list grada Beograda", br. 11/2015)
 • ODLUKA O PODIZANJU SPOMENIKA SRPSKIM ŽRTVAMA STRADALIM U ORUŽANIM SUKOBIMA OD 1991. GODINE NA PROSTORU BIVŠE JUGOSLAVIJE ("Sl. list grada Beograda", br. 11/2015)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA CENTRA DEČJIH LETOVALIŠTA I OPORAVILIŠTA GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2011, 23/2013 i 11/2015)
 • ODLUKA O UNIFORMI I OZNAKAMA KOMUNALNIH POLICAJACA ("Sl. list grada Beograda", br. 57/2013 i 11/2015)
 • ODLUKA O UREĐIVANJU I ODRŽAVANJU GROBLJA I SAHRANJIVANJU ("Sl. list grada Beograda", br. 27/2002, 30/2003, 11/2005, 18/2011, 17/2012, 44/2014 i 11/2015)
 • PRAVILNIK O SPROVOĐENJU KONTROLE NABAVKI NARUČILACA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 11/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IMENOVANJA DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 51/2014, 62/2014 i 11/2015)
 • REŠENJE O OSNIVANJU TURISTIČKE ORGANIZACIJE BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 4/95, 9/2004, 2/2005, 15/2007, 34/2009, 10/2011, 51/2014 i 11/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENE USLUGE PREVOZA U JAVNOM LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2014, 1/2015 i 12/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU IZNOSA PROSEČNE CENE KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI PO ZONAMA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 88/2014 i 13/2015)
 • UPUTSTVO O NAČINU UPLAĆIVANJA I EVIDENTIRANJA ODREĐENIH JAVNIH SREDSTAVA I PRAĆENJA UKUPNIH JAVNIH SREDSTAVA BUDŽETA GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 13/2015)
 • ODLUKA O NAČINU UTVRĐIVANJA CENE ZA OTUĐENJE, ZAKUPNINE I DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 6/2015 i 8/2015 - ispr.)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA POSTAVLJANJE OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 7/2009, 10/2009, 20/2009, 6/2010, 8/2010, 9/2010, 10/2010, 18/2010, 35/2010, 6/2011, 8/2011, 10/2011, 20/2011, 9/2012, 11/2013, 13/2014, 23/2014 i 8/2015)
 • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA ZA RAD KANCELARIJE ZA MLADE U 2015. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2015 i 8/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE I PROCENU ŠTETA NASTALIH OD POSLEDICA POPLAVE NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ZA VREME PROGLAŠENE VANREDNE SITUACIJE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 38/2014 i 8/2015)
 • ODLUKA U UVOĐENJU SAMODOPRINOSA U MESNOJ ZAJEDNICI "VINARCE"-VINARCE ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 3/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA I ZLOUPOTREBA POLOŽAJA ODGOVORNOG LICA - Krivični zakonik: čl. 234 i 359
 • Vrhovni kasacioni sud: POSTAVLJANJE BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI - Zakonik o krivičnom postupku: član 289 stav 4

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: VREDNOVANJE NEDOVRŠENE PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNIH KULTURA U SKLADU SA MRS 41 - POLJOPRIVREDA - Međunarodni računovodstveni standard - MRS 41 Poljoprivreda
 • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: RADNI ODNOS DIREKTORA KOJI JE U DRUGOM MANDATU U ŠKOLI U KOJOJ NIJE ZAPOSLEN - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: član 59 stav 14

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 26. MART 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - SPORAZUMI JAVNOG TUŽIOCA I OKRIVLJENOG U KRIVIČNOM POSTUPKU I MOGUĆNOST NJIHOVOG UVOĐENJA U POSTUPAK ODLUČIVANJA O PRIVREDNIM PRESTUPIMA
 • Stručni komentar - POSTUPAK NAPLATE POTRAŽIVANJA OD PRAVNOG LICA KOJE JE U POSTUPKU RESTRUKTURIRANJA
 • Pitanje i odgovor - GARANTNI DEPOZIT KAO INSTRUMENT NAPLATE POTRAŽIVANJA U IZVRŠNOM POSTUPKU
 • Pitanje i odgovor - NEPOSTOJANJE OBAVEZE DAVAOCA GARANCIJE DA IMA OVLAŠĆENI SERVIS

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - AKTUELNI statistički podaci I INFORMACIJE: • Ažurno dana 25.3.2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - MINIMUM PROCESA RADA I USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA ŠTRAJK U ŠKOLI
 • Pitanje i odgovor - NEPOSTOJANJE OBAVEZE DA SE LICE KOJE JE JE OBAVILO PRIPRAVNIČKI STAŽ KAO PRIPRAVNIK STAŽISTA ZA RADNO MESTO STRUČNI SARADNIK PSIHOLOG U ŠKOLI PONOVO UVODI U POSAO VASPITAČA U DOMU UČENIKA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - INSTRUKCIJE ZA OBRAČUN GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2014. GODINU • Rok za podnošenje poreske prijave je do 15. maja 2015. godine •
 • Stručni komentar - ZARADE: • OBJAVLJENI PODACI ZA FEBRUAR 2015. GODINE
 • Stručni komentar - ZARADE: • PODACI O IZNOSIMA ZA ODREĐENA LIČNA PRIMANJA ZAPOSLENIH I OSTALIH FIZIČKIH LICA NA BAZI PROSEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM U FEBRUARU 2015. GODINE •
 • Stručni komentar - NAJVIŠA MESEČNA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. APRILA 2015. GODINE •
 • Stručni komentar - PRIMENA MEĐUNARODNOG STANDARDA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA ZA MALA I SREDNJA PRAVNA LICA (MSFI ZA MSP) I RAZLIKE U ODNOSU NA MEĐUNARODNE RAČUNOVODSTVENE STANDARDE, ODNOSNO MEĐUNARODNE STANDARDE FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA (MRS/MSFI)
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Mart 2015. godine
 • Stručni komentar - OTKUPNA CENA STANA ZA ZAHTEVE PODNETE U MARTU 2015. GODINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - IZVOZ SVEŽEG MESA I MESNIH PRERAĐEVINA U RUSKU FEDERACIJU SA ASPEKTA VETERINARSKO-SANITARNOG PREGLEDA I STICANJA STATUSA PREFERENCIJALNOG POREKLA ROBE
 • Pitanje i odgovor - NEPOSTOJANJE OBAVEZE IZVEŠTAVANJA O POTRAŽIVANJU PO OSNOVU IZVOZA USLUGE KOJE JE OTPISANO KAO NENAPLATIVO I NIJE EVIDENTIRANO KOD NBS

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO-TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVE ODLUKE O POSTUPANJU DAVAOCA FINANSIJSKIH USLUGA PO PRIGOVORU KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA I POSTUPANJU NARODNE BANKE SRBIJE PO PRITUŽBI TIH KORISNIKA - "Sl. glasnik RS", br. 25/2015

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - USLOVI ZA OSNIVANJE LABORATORIJE ZA MEDICINSKU/KLINIČKU BIOHEMIJU
 • Pitanje i odgovor - PRAVILNO VOĐENJE EVIDENCIJE PROMETA ROBA I USLUGA U PEKARI

VESTI NA DAN 26. MART 2015.

Prelistavajući dnevne novine: