Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 15. DECEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac 6 (1a) - IZVEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA
 • Obrazac 7 (1b) - IZVEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA
 • Obrazac 8 (2v) - IZVEŠTAJ O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA
 • Obrazac 9 (2g) - IZVEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

PROPISI:

 • ODLUKA O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011, 57/2012, 123/2012, 43/2013, 113/2013 i 135/2014)
 • ODLUKA O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2014 i 135/2014)
 • ODLUKA O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 135/2014)
 • ODLUKA O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA NARODNU BANKU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2014 i 135/2014)
 • ODLUKA O OBAVEZNOJ REZERVI BANAKA KOD NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2011, 31/2012, 57/2012, 78/2012, 87/2012, 107/2012, 62/2013, 125/2014 i 135/2014)
 • ODLUKA O OBLIKU I SADRŽAJU STATISTIČKOG IZVEŠTAJA ZA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 135/2014)
 • ODLUKA O OBRASCIMA I SADRŽINI POZICIJA U OBRASCIMA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2014 i 135/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA SARADNJU SA EVROPSKOM UNIJOM U JADRANSKO-JONSKOM REGIONU ("Sl. glasnik RS", br. 135/2014)
 • ODLUKA O PRIKUPLJANJU, OBRADI I DOSTAVLJANJU PODATAKA O STANJU I STRUKTURI RAČUNA IZ KONTNOG OKVIRA ("Sl. glasnik RS", br. 71/2014 i 135/2014)
 • ODLUKA O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA DAVAOCE FINANSIJSKOG LIZINGA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2014 i 135/2014)
 • ODLUKA O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 135/2014)
 • ODLUKA O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA NARODNU BANKU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2014 i 135/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KUĆE MARKA STANOJEVIĆA U SELU LESKOVAC ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 135/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONETARNE POLITIKE NARODNE BANKE SRBIJE U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 135/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE GRADSKE TRŽNICE U ŠAPCU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 135/2014)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 135/2014)
 • UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013 i 135/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013, 37/2014 i 63/2014)
 • ODLUKA O PROGRAMU KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA SANACIJU POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA" NOVI SAD ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 63/2014)
 • ODLUKA O PROGRAMU KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA SANACIJU POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKO ZELENILO" NOVI SAD ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 63/2014)
 • ODLUKA O PROGRAMU KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA SANACIJU POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "LISJE" NOVI SAD ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 63/2014)
 • ODLUKA O PROGRAMU KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA SANACIJU POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PUT" NOVI SAD ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 63/2014)
 • ODLUKA O PROGRAMU KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA SANACIJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SPORTSKI I POSLOVNI CENTAR VOJVODINA" NOVI SAD ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 63/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA ZASTUPANJE GRUPE LICA U PARNICI RADI UTVRĐENJA DISKRIMINACIJE - Zakon o zabrani diskriminacije: čl. 35 do 41 i čl. 43 i 46
 • Vrhovni kasacioni sud: DOPRINOS PODNOSIOCA ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU NEPRIMERENO DUGOM TRAJANJU POSTUPKA - Zakon o uređenju sudova: čl. 8a i 8b
 • Vrhovni kasacioni sud: NADLEŽNOST VIŠEG SUDA ZA ODLUČIVANJE O ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU KOJI SE ODNOSI NA IZVRŠNI POSTUPAK - Zakon o uređenju sudova: član 15 stav 3 i član 23 stav 2
 • Vrhovni kasacioni sud: OBAVEZE RODITELJA I DRUGIH KRVNIH SRODNIKA U VEZI SA IZDRŽAVANJEM DECE - Porodični zakon: čl. 154, 160, 162 i 166
 • Vrhovni kasacioni sud: ODBACIVANJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU PODNETOG NAKON PONIŠTAJA REŠENJA ORGANA UPRAVE - Zakon o uređenju sudova: član 8a
 • Vrhovni kasacioni sud: ODLUČIVANJE O POVREDI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU S OBZIROM NA PONAŠANJE PODNOSIOCA ZAHTEVA I NA POSTUPANJE NADLEŽNIH SUDOVA - Zakon o parničnom postupku: čl. 101 i 187
 • Vrhovni kasacioni sud: ODLUKA PO ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU KOJI SE ODNOSI NA IZVRŠNI POSTUPAK - Zakon o uređenju sudova: čl. 8b, 15 i 23
 • Vrhovni kasacioni sud: POČETAK RAZUMNOG ROKA KOD ZAŠTITE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU - Zakon o uređenju sudova: član 8a
 • Vrhovni kasacioni sud: PROMENA VISINE IZDRŽAVANJA U SUDSKOM PORAVNANJU I OBAVEZA PLAĆANJA RAZLIKE U ODNOSU NA PRVOBITNO ODREĐENI IZNOS - Porodični zakon: član 164
 • Vrhovni kasacioni sud: UTVRĐIVANJE POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PREDMETU KOJI NIJE PRAVNOSNAŽNO OKONČAN - Zakon o uređenju sudova: član 8a
 • Vrhovni kasacioni sud: ZASTUPANJE STRANKE U POSTUPKU U ODNOSU NA KOJI SE TRAŽI UTVRĐIVANJE POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU - Zakon o uređenju sudova: član 8a

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: SABIRANJE NETO ZARADE I NETO DRUGOG PRIMANJA ZAPOSLENOG U JAVNOM SEKTORU U CILJU UTVRĐIVANJA RAZLIKE ZA UPLATU NETO PRIHODA OD STRANE PORESKE UPRAVE - Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru: član 4
 • Uprava carina: PRIMENA SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE O PREVOZU PUTNIKA I STVARI U MEĐUNARODNOM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU OD 17.10.2014. GODINE - Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o prevozu putnika i stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju: čl. 3 i 6

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 15. DECEMBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - SAUČESNIŠTVO U KRIVIČNOM DELU: • Pravna priroda saučesništva i krivična odgovornost saučesnika •
 • Pitanje i odgovor - BROJEVI SLUŽBENIH MOBILNIH TELEFONA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA KAO INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
 • Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST ZAKLJUČENJA UGOVORA O KOMPENZACIJI IZMEĐU JAVNOG PREDUZEĆA I FIZIČKOG LICA ZBOG NEPOSTOJANJA UZAJAMNOSTI IZMEĐU DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS USTAVNO-SUDSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE ZA JAVNOST USTAVNOG SUDA SRBIJE U VEZI SA PODNETIM INICIJATIVAMA ZA OCENU USTAVNOSTI ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU, ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI, ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ZAKONA O OVERI POTPISA, PREPISA I RUKOPISA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - Budžetski instruktor: IZVEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA PERIOD OKTOBAR - DECEMBAR 2014. GODINE: • Izveštaj u elektronskoj formi treba dostaviti Upravi za javne nabavke do 10. januara 2015. godine •
 • Stručni komentar - TROMESEČNO PERIODIČNO IZVEŠTAVANJE O IZVRŠENJU BUDŽETA I FINANSIJSKIH PLANOVA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2014. GODINE: • Obaveza za indirektne korisnike i korisnike sredstava RFZO - do 10. januara, a za direktne korisnike i RFZO - do 20. januara 2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - ODLAGANJE RASPRAVE I SASLUŠANJA ZAPOSLENOG U DISCIPLINSKOM POSTUPKU ZA TEŽU POVREDU RADNE OBAVEZE U USTANOVI OBRAZOVANJA I VASPITANJA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE TROMESEČNOG OBRAČUNA AKCIZE ZA IV KVARTAL 2014. GODINE • Rok za dostavljanje do 20. januara 2015. godine •
 • Stručni komentar - VREDNOVANJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME PRILIKOM PRVE PRIMENE MSFI ZA MSP: • Mogućnost korišćenja izuzetaka od pravila •
 • Pitanje i odgovor - PRAVO NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE KOJI SE KORISTE U TRANSPORTNE SVRHE U DRUŠTVU KOJE SE BAVI SAKUPLJANJEM I ODVOŽENJEM KOMUNALNOG OTPADA
 • Stručni komentar - Indeksi potrošačkih cena za novembar 2014. godine •
 • Stručni komentar - Kretanje kupovne moći u Republici Srbiji za oktobar 2014. godine

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PONOVNI IZVOZ DISPLEJA ZA STANICE: • Dokumenta i obrasci potrebni za izvoz •
 • Pitanje i odgovor - NAPLATA DAŽBINA PRILIKOM PONOVNOG IZVOZA IZ SLOBODNE ZONE ROBE DOBIJENE U POSTUPKU AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - OBAVEZE PROIZVOĐAČA OPASNOG OTPADA U POGLEDU VOĐENJA PROPISANIH EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJE: • Pravilno popunjavanje dokumenta o kretanju opasnog otpada i propisanih obrazaca •
 • Pitanje i odgovor - PREDAJA OTPADA OVLAŠĆENOM SAKUPLJAČU I NEPOSTOJANJE OBAVEZE PLAĆANJA NAKNADE

VESTI NA DAN 15. DECEMBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: