Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Sprovođenje izvršenja plenidbom penzije i uticaj administrativnih zabrana

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija Paragraf Lex

Objavljeno: 21.06.2018.Izvršenje na zaradi ili plati, naknadi zarade, odnosno naknadi plate i penziji može da se sprovede u visini do 2/3 iznosa, odnosno do njihove polovine, ako je njihov iznos jednak primanju od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom.

Izvršenje na penziji, ukoliko nije u pitanju minimalna penzija, može se sprovoditi, odnosno penzioneru se penzija može obustaviti do 2/3 od zarade.

Kada je penzija penzionera kao izvršnog dužnika opterećena administrativnim zabranama i one su uspostavljene pre rešenja o izvršenju, te je opterećeno 2/3 zarade, neće mu se moći obustaviti preostala 1/3 zarade.

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (dalje: Zakon) reguliše poseban postupak namirenja novčanih potraživanja nastalih iz komunalnih i srodnih delatnosti.

Prema Zakonu sud određuje izvršenje po predlogu za izvršenje na osnovu izvršne ili verodostojne isprave i po predlogu za obezbeđenje, a javni izvršitelj određuje izvršenje na osnovu verodostojne isprave radi namirenja novčanog potraživanja nastalog iz komunalnih usluga i srodnih delatnosti.

U pogledu značenja pojma komunalne delatnosti, Zakon upućuje na primenu posebnog zakona kojim je kao takva ta delatnost određena, a srodnu delatnost definiše kao delatnost od opšteg interesa kojom se kontinuirano pružaju usluge većem broju lica na određenom području i periodično naplaćuju.

Zakonom o komunalnim delatnostima propisana je komunalna delatnost kao delatnost pružanja komunalnih usluga od značaja za ostvarenje životnih potreba svih fizičkih i pravnih lica kod kojih je jedinica lokalne samouprave dužna da stvori uslove za obezbeđenje odgovarajućeg kvaliteta, obima, dostupnosti i kontinuiteta, kao i nadzora nad njihovim vršenjem.

Kao komunalne delatnosti navedene su sledeće delatnosti:

1. snabdevanje vodom za piće,
2. prečišćavanja i odvođenja atmosferskih i otpadnih voda,
3. proizvodnja, distribucija i snabdevanje toplotnom energijom,
4. upravljanje komunalnim otpadom,
5. gradski i prigradski prevoz putnika,
6. upravljanje grobljima i sahranjivanjem,
6a. pogrebna delatnost,
7. upravljanje javnim parkiralištima,
8. obezbeđivanje javnog osvetljenja,
9. upravljanje pijacama,
10. odražavanje ulica i puteva,
11. održavanje čistoće na površinama javne namene,
12. održavanje javnih zelenih površina,
13. dimničarske usluge,
14. delatnost zoohigijene, s tim što skupština jedinice lokalne samouprave može da odredi i druge delatnosti od lokalnog interesa i da propiše uslove i način njihovog obavljanja.

Izvršni poverioci, vršioci usluga, javna preduzeća, privredna društva, preduzetnici i drugi privredni subjekat, podnose predlog za izvršenje radi namirenja novčanog potraživanja nastalog iz komunalnih i srodnih delatnosti isključivo mesno nadležnom javnom izvršitelju prema prebivalištu, odnosno boravištu izvršnog dužnika kao fizičkog lica ili prema sedištu izvršnog dužnika kao pravnog lica.

Predlog za izvršenje podnosi se na osnovu posebne verodostojne isprave - računa i izvoda iz poslovnih knjiga o izvršenim komunalnim i srodnim uslugama, čime je sužen krug verodostojnih isprava predviđen članom 52. Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Račun je sâm po sebi dovoljna verodostojna isprava, bez dostavljanja dokaza da je izvršni dužnik obavešten o njegovoj obavezi i podobna verodostojna isprava ako sadrži podatke o izvršnom poveriocu, izvršnom dužniku, predmetu, vrsti, obimu i dospelosti obaveze izvršnog dužnika, a što se odnosi i na izvod iz poslovnih knjiga o izvršenim uslugama.

Sprovođenje izvršenja može da se odloži na predlog izvršnog poverioca ili po sporazumu stranaka, ali ne duže od tri meseca , što predstavlja izuzetak od opšte norme po kojoj odlaganje na predlog izvršnog poverioca traje koliko je izvršni poverilac predložio, odnosno na vreme predviđeno sporazumom stranaka, a što je najverovatnije posledica prirode izvršenih usluga po osnovu kojih se namiruje ovo novčano potraživanje.

Zakonom je propisano da se izvršenje na zaradi ili plati, naknadi zarade, odnosno naknadi plate i penziji može da sprovede u visini do 2/3 zarade, naknade zarade, plate, naknade plate ili penzije, odnosno do njihove polovine, ako je njihov iznos jednak primanju od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom .

Imajući u vidu gore citiranu odredbu Zakona, izvršenje na penziji, ukoliko nije u pitanju minimalna penzija, može se sprovoditi, odnosno penzioneru se penzija može obustaviti do 2/3 od zarade.

Ukoliko je penzioner kao izvršni dužnik opterećen mnogim administrativnim zabranama, onda je relevantna odredba člana 297. Zakona.

Odredbom člana 297. stav 1. Zakona je propisano da zabrana isplate penzije sa pristankom izvršnog dužnika (administrativna zabrana) ima dejstvo rešenje o izvršenju na zaradi.

Prema stavu 2. istog člana uprkos administrativnoj zabrani, izvršni poverioci koji potražuju zakonsko izdržavanje, novčanu rentu za izdržavanje koje je izgubljeno usled smrti dužnika izdržavanja i novčanu rentu zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad namiruju se pre poverilaca u čiju korist je uvedena administrativna zabrana, do punog iznosa ili srazmerno visini potraživanja i ako je izvršenje radi namirenja potraživanja obuhvaćeno administrativnom zabranom već počelo.

Imajući u vidu gore citiranu odredbu Zakona, ukoliko nije reč o potraživanjima iz stava 2. člana 297. Zakona o izvršenju i obezbeđenju kada je penzija penzionera kao izvršnog dužnika opterećena administrativnim zabranama i one su uspostavljene pre rešenja o izvršenju, te je opterećeno 2/3 zarade, neće mu se moći obustaviti preostala 1/3 zarade . Samo ukoliko je opterećeno manje od 2/3 zarade, moći će se obustaviti po rešenju o izvršenju koje je doneo sud i to razlika od dela koji je opterećen administrativnom zabranom do 2/3 zarade.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge