Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex:

 • PRAVO NA UMANJENJE VISINE NAKNADE ZA KONVERZIJU BEZ OBZIRA NA TO GDE SE PREDMETNA NEPOKRETNOST NALAZI
 • STVARNO NADLEŽNI SUD ZA ODLUČIVANJE O PRIGOVORU IZJAVLJENOM PROTIV REŠENJA KOJE IMA DEJSTVO REŠENJA O IZVRŠENJU
 • DOSTAVLJANJE ANEKSA UGOVORA O RADU ZAPOSLENOM ZA VREME BOLOVANJA, KORIŠĆENJA GODIŠNJEG ODMORA I NEPLAĆENOG ODSUSTVA
 • EVIDENTIRANJE PODATAKA U CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA - PRIVREDNO DRUŠTVO ČIJI SU OSNIVAČI GRAD I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
 • PREDSTAVNIŠTVO STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA I POSLEDICE STATUSNE PROMENE
 • NAČIN IZDAVANJA I REGISTRACIJE MENICA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I POSTUPAK IZVRŠENJA NAPLATE
 • OSTVARIVANJE PRAVA NA SOLIDARNU POMOĆ U SLUČAJU DUŽE ILI TEŽE BOLESTI ZAPOSLENOG U ORGANU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
 • OSNOVNI PODACI PRIVREDNE STATISTIKE - KAMATE: • Eskontna stopa, referentna kamatna stopa i stopa kamate za neblagovremena plaćanja javnih prihoda od 13.2.2020. godine •
 • RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT ZA 2019. GODINU
 • NEPRIZNAVANJE U PORESKOM BILANSU RASHODA PO OSNOVU OBAVEZE PLAĆANJA NOVČANOG IZNOSA NA IME ODREĐENE MERE ZAŠTITE KONKURENCIJE
 • KOMENTAR NAJNOVIJIH DOPUNA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 11/2020: • Dodate nove organizacione jedinice u kodeksu šifara •

PRETPLATA na pravnu bazu i časopise:

011/3290-393 - Beograd
021/457-421 - Novi Sad
018/302-109 - Niš

Izvor: Paragraf Lex