Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex:

 • ODGOVORI JAVNIH BELEŽNIKA NA PITANJA GRAĐANA
 • VANKNJIŽNO STICANJE PRAVA SVOJINE PO OSNOVU IZGRADNJE OBJEKTA
 • IZMIRENJE OBAVEZE PREMA PRIVREDNOM DRUŠTVU SA LIČNOG TEKUĆEG RAČUNA UMESTO SA RAČUNA ADVOKATA
 • PRIMENA MERA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU U METALSKOJ INDUSTRIJI
 • UPIS AKTIVNOG UGLJA U REGISTAR OTPADA KOJI JE PRESTAO DA BUDE OTPAD
 • UPUĆIVANJE ZAPOSLENOG LEKARA NA SPECIJALIZACIJU I NADOKNADA TROŠKOVA
 • AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE: • Ažurirano dana 25.11.2021. godine •
 • NAČIN POPUNJAVANJA PRILOGA 2 - CILJEVI JAVNOG PREDUZEĆA PRILIKOM IZRADE GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA
 • NOVI PRAVILNICI U OBLASTI PRESAĐIVANJA LJUDSKIH ORGANA - "Sl. glasnik RS", br. 109/2021: • Pravilnici kojima se bliže uređuje saradnja sa međunarodnim telima i evropskim organizacijama za razmenu ljudskih organa, sprovođenje programa ukrštene donacije bubrega i stručna osposobljenost i usavršavanje inspektora za biomedicinu, na snazi od 27.11.2021. godine •
 • (NE)POSTOJANJE SUKOBA INTERESA U SLUČAJU OBAVLJANJA FUNKCIJE ODBORNIKA I ČLANA KOMISIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE
 • KORIŠĆENJE REVALORIZACIONIH REZERVI FORMIRANIH PROCENOM NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2021. GODINU
 • OSNOVNI PODACI PRIVREDNE STATISTIKE - ZARADE: • Objavljeni podaci za septembar 2021. godine •
 • OSNOVNI PODACI PRIVREDNE STATISTIKE - ZARADE: • Podaci o iznosima za određena lična primanja zaposlenih i ostalih fizičkih lica na bazi prosečne zarade po zaposlenom za septembar 2021. godine •
 • NEMOGUĆNOST PRIHODOVANJA DODATNIH UPLATA KOJE NE POVEĆAVAJU OSNOVNI KAPITAL
 • DOKUMENTACIJA I ŠIFRA PLAĆANJA PREMA INOSTRANSTVU U SLUČAJU ISPLATE NAGRADE UČESNICIMA REGIONALNOG TAKMIČENJA KOJE ORGANIZUJE UDRUŽENJE
 • SPROVOĐENJE INSPEKCIJSKOG NADZORA OD STRANE TRŽIŠNE INSPEKCIJE I KONTROLA PRIMENE NOVE UREDBE O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA "T-500"

PRETPLATA na pravnu bazu i časopise:

063/379-948 - Beograd
063/379-961 - Novi Sad
063/379-661 - Niš

Izvor:Paragraf Lex