Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 29. JANUAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac - PRIJAVA ZA UPIS POLITIČKE ORGANIZACIJE UPISANE U REGISTAR POLITIČKIH ORGANIZACIJA ILI REGISTAR UDRUŽENJA, DRUŠTVENIH ORGANIZACIJA I POLITIČKIH ORGANIZACIJA U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA
 • Obrazac - SPISAK ČLANOVA POLITIČKE STRANKE KOJI SU DALI OVERENU IZJAVU O ČLANSTVU U POLITIČKOJ STRANCI

PROPISI:

 • CENOVNIK USLUGA ORGANIZACIONIH JEDINICA GRADSKE UPRAVE GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2014)
 • ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI ("Sl. list grada Beograda", br. 50/2014 i 96/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA BEOGRADA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 50/2014, 81/2014 i 96/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA BEOGRADA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2014)
 • ODLUKA O CENAMA TOPLOTNE ENERGIJE ("Sl. list grada Beograda", br. 1/2002, 3/2002 - ispr., 23/2002, 2/2004, 41/2004, 4/2005 - ispr., 27/2005 - dr. rešenje, 2/2007 - dr. rešenje, 7/2007 - ispr. dr. rešenja, 36/2008 - dr. rešenje, 55/2008 - dr. rešenje, 34/2010 - dr. rešenje, 35/2010 - dr. rešenje, 44/2011 - dr. rešenje, 49/2012 - dr. rešenje, 2/2013 - dr. rešenje, 79/2013 - dr. rešenje, 64/2014 - dr. rešenje i 95/2014 – dr. rešenje)
 • ODLUKA O FINANSIRANJU PROGRAMA, PROJEKATA I AKTIVNOSTI KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETA GRADA BEOGRADA U 2016. I 2017. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2014)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ZA TERITORIJU GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 50/2014 i 96/2014)
 • ODLUKA O OBIMU SREDSTAVA ZA VRŠENJE POSLOVA GRADA I GRADSKIH OPŠTINA I UTVRĐIVANJU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU, ODNOSNO GRADSKIM OPŠTINAMA U 2015. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR NA KOME JE NOSILAC PRAVA JAVNE SVOJINE GRAD BEOGRAD, ODNOSNO NA KOME GRAD BEOGRAD IMA POSEBNA SVOJINSKA OVLAŠĆENJA ("Sl. list grada Beograda", br. 78/2014 i 96/2014)
 • POKAZATELJ POVEĆANJA POTROŠAČKIH CENA U NOVEMBRU 2014. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 94/2014)
 • PRAVILNIK O TARIFNOM SISTEMU U JAVNOM LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2014)
 • PRAVILNIK O ZVANJIMA, ZANIMANJIMA I PLATAMA ZAPOSLENIH U GRADSKOJ UPRAVI ("Sl. list grada Beograda", br. 29/2003, 7/2004, 8/2004, 25/2005, 10/2008, 17/2009, 29/2010, 39/2010, 3/2012, 36/2014, 51/2014 i 95/2014)
 • PROGRAM POTREBA ZA AUTO-TAKSI PREVOZOM U GRADU BEOGRADU ZA PERIOD OD 1. JANUARA 2015. GODINE DO 31. DECEMBRA 2019. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 95/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: STUPANJE NA PRAVNU SNAGU OPTUŽNICE PROTIV POLICIJSKOG SLUŽBENIKA - Zakon o policiji: član 111 i član 168 stav 1
 • Vrhovni kasacioni sud: PRAVNOSNAŽNOST REŠENJA KOJIM SE UTVRĐUJE POSTOJANJE DOMINANTNOG POLOŽAJA PRAVNOG LICA NA RELEVANTNOM TRŽIŠTU - Zakon o opštem upravnom postupku: član 103
 • Vrhovni kasacioni sud: NEPODNOŠENJE ŽALBE PROTIV PRVOSTEPENE PRESUDE KAO REDOVNOG PRAVNOG SREDSTVA - Zakonik o krivičnom postupku: član 485
 • Vrhovni kasacioni sud: ISTEK ROKA ZA OPOZIV USLOVNE OSUDE - Krivični zakonik: član 70
 • Apelacioni sud u Beogradu: ZAHTEV ZA VRAĆANJE POKLONA ZBOG POVREDE NUŽNOG DELA - Zakon o nasleđivanju: čl. 56 i 57
 • Apelacioni sud u Beogradu: STATUS LICA KOJE JE OMAŠKOM OZNAČENO KAO OŠTEĆENI U IZRECI PRESUDE - Zakonik o krivičnom postupku: član 50
 • Apelacioni sud u Beogradu: PROTIVPRAVNO ODUZIMANJE PREDMETA BEZ ZNANJA O NJEGOVOJ VREDNOSTI I SADRŽINI - Krivični zakonik: član 206
 • Apelacioni sud u Beogradu: PRODAJA PREDMETA LIZINGA PRE POTPUNOG ISPUNJENJA UGOVORNIH OBAVEZA - Krivični zakonik: član 207
 • Apelacioni sud u Beogradu: PRECIZIRANJE OBLIKA UMIŠLJAJA U SUDSKOJ ODLUCI - Krivični zakonik: član 25
 • Apelacioni sud u Beogradu: OPŠTEOPASNA RADNJA KRETANJA MOTORNIM VOZILOM PO POVRŠINI NA KOJOJ SAOBRAĆAJ NIJE DOZVOLJEN - Krivični zakonik: član 278
 • Apelacioni sud u Beogradu: ODSUSTVO POTREBE ZA KOMISIJSKIM ILI VEŠTAČENJEM OD STRANE USTANOVE - Zakonik o krivičnom postupku: član 416
 • Apelacioni sud u Beogradu: OCENA O NASTUPANJU ZASTARELOSTI KRIVIČNOG GONJENJA PREMA OPISU RADNJE IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA IZ OPTUŽNOG AKTA - Krivični zakonik: član 103
 • Apelacioni sud u Beogradu: NEISPUNJENOST ZAKONSKIH USLOVA ZA POSTOJANJE PRODUŽENOG KRIVIČNOG DELA RAZBOJNIŠTVO - Krivični zakonik: čl. 61 i 206
 • Apelacioni sud u Beogradu: DOKAZNA SNAGA NOVIH PODATAKA UNETIH U KATASTAR NEPOKRETNOSTI - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: čl. 9, 20 i 33

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE PRENOSA PRAVA SVOJINE NA PLOVILU KOJE VRŠI PRAVNO LICE FIZIČKOM LICU UMESTO VRAĆANJA ZAJMA PRIMLJENOG U NOVCU - Zakon o porezima na imovinu: član 23
 • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: UPUTSTVO ZA DONOŠENJE OPŠTEG AKTA O ZAŠTITI I BEZBEDNOSTI DECE I UČENIKA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: čl. 42 i 45

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 29. JANUAR 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U POSTUPKU ZA RATNE ZLOČINE - "Sl. glasnik RS", br. 6/2015: • Omogućen je kontinuitet u radu Tužioca za ratne zločine do isteka mandata, a ne do navršenja godina staža •
 • Pitanje i odgovor - UTVRĐIVANJE DRŽAVLJANSTVA BIVŠEG VLASNIKA ODUZETE IMOVINE U POSTUPKU RESTITUCIJE
 • Pitanje i odgovor - ZAŠTITA PRAVA DETETA UKOLIKO JE RODITELJ MALOLETAN

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PREGLED AKTUELNE SUDSKE PRAKSE: • Budžetski instruktor •
 • Stručni komentar - PREGLED AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA: • Budžetski instruktor •
 • Stručni komentar - PRIMENA AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2013. DO 2018. GODINE: • Odgovori Ministarstva pravde na pitanja postavljena od strane Agencije za borbu protiv korupcije - pojašnjenja u vezi sa računanjem rokova •
 • Pitanje i odgovor - VERIFIKACIJA OSNOVNE ŠKOLE ZA OSTVARIVANJE PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA I ZA IZVOĐENJE NASTAVE NA JEZIKU NACIONALNE MANJINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - OBRAČUN LIČNE ZARADE PREDUZETNIKA U SKLADU SA USKLAĐENIM NEOPOREZIVIM IZNOSOM I NAJNIŽOM OSNOVICOM DOPRINOSA OD 1.2.2015. GODINE
 • Stručni komentar - OBRAČUN ZARADE PENZIONERA KOJI JE PONOVO ZASNOVAO RADNI ODNOS, NA OSNOVU USKLAĐENOG NEOPOREZIVOG IZNOSA IZ ZARADA I NAJNIŽE OSNOVICE DOPRINOSA KOJI SE PRIMENJUJU OD 1.2.2015. GODINE
 • Stručni komentar - REFUNDACIJA PDV ZA KUPOVINU HRANE I OPREME ZA BEBE: • Objavljeni su novi dinarski iznosi iz člana 56b Zakona o PDV •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - Carinski instruktor: KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 7/2015: • Pravilnik ima drugačiji koncept od prethodno važećeg pravilnika i sastoji se od opšteg dela i 28 priloga •
 • Pitanje i odgovor - Carinski instruktor: OBAVEZA IZVEŠTAVANJA NBS U SLUČAJU KONVERZIJE POTRAŽIVANJA STRANOG OSNIVAČA U UDEO DOMAĆEG PRIVREDNOG DRUŠTVA - DUŽNIKA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - Instruktor za finansijsko tržište: REGULATORNI OKVIR OPŠTIH I POSEBNIH PRAVA AKCIONARA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - Inspektor: ODGOVORI NA PITANJA KOJA SU SE U PRAKSI JAVILA POVODOM OBAVEZE PODNOŠENJA OBRASCA P EKO
 • Pitanje i odgovor - Inspektor: ODGOVORNOST PREDUZETNIKA ZBOG ODBIJANJA DA IZVRŠI POPIS ROBE U MALOPRODAJNOM OBJEKTU

VESTI NA DAN 29. JANUAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: