Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 18. MAJ 2015.

Besplatne pravne vesti

PROPISI:

 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 19/2015)
 • PROGRAM MERENJA NIVOA BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2015. I 2016. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 19/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA KUPALIŠTA "ŠTRAND" U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 18/2014, 39/2014 i 19/2015)
 • REŠENJE O ODOBRENJU GODIŠNJIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 19/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU POSEBNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 6/2015, 14/2015 i 19/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ORGANA NADLEŽNOG ZA DAVANJE SAGLASNOSTI ZA IZDAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA KOJE KORISTE MESNE ZAJEDNICE ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 4/2015)
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU PIJACA ("Sl. list opština Bogatić, Vladimirci, Koceljeva i Šabac", br. 9/2000, 3/2001 - dr. odluka i 10/2004 - dr. odluka i "Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 32/2008, 6/2009 - dr. odluka, 28/2009, 28/2010 - dr. odluke, 5/2014 - dr. odluka i 4/2015)
 • ODLUKA O OTUĐENJU I DAVANJU U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 4/2015)
 • ODLUKA O OVLAŠĆENJU GRADONAČELNIKA ZA ZAKLJUČIVANJE KOLEKTIVNIH UGOVORA ZA JAVNA PREDUZEĆA I JAVNE SLUŽBE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD ŠABAC ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 4/2015)
 • ODLUKA O PRAVU NA NAKNADU TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "NAŠE DETE" U ŠAPCU ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 4/2015)
 • ODLUKA O PREČIŠĆAVANJU I DISTRIBUCIJI VODE I PREČIŠĆAVANJU I ODVOĐENJU ATMOSFERSKIH I OTPADNIH VODA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 4/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 4/2015)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA JAVNIH PREDUZEĆA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 4/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CENE PROGRAMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "NAŠE DETE" U ŠAPCU ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 4/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICE U MALOJ VRANJSKOJ ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 4/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ČINJENICE OD ZNAČAJA ZA KVALIFIKACIJU RADNJI OKRIVLJENOG KAO RADNJI IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA - Zakon o javnom redu i miru: član 23 stav 3
 • Privredni apelacioni sud: ŽALBA PROTIV REŠENJA KOJIM JE USVOJEN PREDLOG ZA VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE - Zakon o parničnom postupku: član 114

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEMOGUĆNOST UGOVARANJA PLAĆANJA PDV KOD PROMETA NEPOKRETNOSTI U SLUČAJU STATUSNE PROMENE U KOJOJ UČESTVUJE SAMO JEDNO PRIVREDNO DRUŠTVO - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 10
 • Ministarstvo finansija: PORESKA OBAVEZA PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU - ZA NEPOKRETNU IMOVINU ČIJI JE VLASNIK MALOLETNO LICE KOME JE REŠENJEM NADLEŽNOG ORGANA ODREĐEN STARALAC UTVRĐUJE SE MALOLETNOM FIZIČKOM LICU - Zakon o porezima na imovinu: član 2

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 18. MAJ 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - UPUTSTVO O PRAVNOM LEKU KAO DEO PRAVA NA PRAVIČNU I ZAKONITU SUDSKU ZAŠTITU
 • Pitanje i odgovor - MOMENAT PRERAČUNAVANJA VISINE UPISANOG I UNETOG KAPITALA U DINARSKU PROTIVVREDNOST
 • Pitanje i odgovor - ORGANIZACIONI DELOVI PRIVREDNOG DRUŠTVA KAO OBVEZNICI ČLANARINE PRIVREDNIM KOMORAMA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS USTAVNO-SUDSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 17. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 14. MAJA 2015. GODINE
 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 17. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 14. MAJA 2015. GODINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - SPECIFIČNOSTI POSLOVANJA U SISTEMU KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA - PLATNI PROMET KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
 • Stručni komentar - STRUČNA OCENA PONUDA PREMA USLOVIMA ODREĐENIM U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI: • Ocena primljenih ponuda u cilju donošenja ispravne odluke i okončanja postupka javne nabavke •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - ISPRAVKA MATERIJALNO ZNAČAJNE GREŠKE U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2014. GODINU: • Mogućnost zamene javno objavljenih finansijskih izveštaja i dokumentacije do 31. decembra 2015. godine •
 • Stručni komentar - NAKNADA ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR
 • Stručni komentar - OSNIVAČI, ODNOSNO ČLANOVI PRIVREDNIH DRUŠTAVA • Status osnivača i obaveza plaćanja doprinosa •
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZA MATIČARA DA PRIJAVU O SMRTI KORISNIKA PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA PODNESE REPUBLIČKOM FONDU ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
 • Pitanje i odgovor - UTVRĐIVANJE KRITERIJUMA U RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA ZA ODREĐIVANJE MATERIJALNO ZNAČAJNE GREŠKE (PRAG MATERIJALNOSTI)

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - NEDOZVOLJENOST PRENOSA DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA NASTALIH PO OSNOVU PROMETA (IZMEĐU OGRANKA STRANOG LICA I DOMAĆEG PODIZVOĐAČA) NA DOMAĆEM TRŽIŠTU
 • Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST PLAĆANJA STRANOM PRAVNOM LICU PO OSNOVU SITUACIJA KOJE ISPOSTAVLJA DOMAĆI PODIZVOĐAČ DOMAĆEM PRAVNOM LICU, A NA OSNOVU ZAJEDNIČKOG POSLOVNOG PODUHVATA PODIZVOĐAČA I STRANOG LICA
 • Pitanje i odgovor - TRETMAN TROŠKOVA PREVOZA KOD UTVRĐIVANJA CARINSKE VREDNOSTI U SLUČAJU KAD UVOZNIK PREVOZ OBAVLJA SOPSTVENIM PREVOZNIM SREDSTVOM

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO-TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - KARAKTERISTIKE ESKRO RAČUNA: • Izvođači radova često imaju potrebu za oslobađanjem sredstava koja se nalaze na eskro računu i pre okončanja ugovorenih radova, što investitori omogućavaju najčešće uz uslov da izvođači radova prezentiraju bankarsku garanciju •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA INSPEKTOR

 • Stručni komentar - ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE KOJI SE ODNOSE NA PRAVILNO POPUNJAVANJE KEPU KNJIGE SA POSEBNIM OSVRTOM NA PRODAJU KONDITORSKIH PROIZVODA: • Nalog za ispravku, kolona razduženja, prodajni podsticaj, dislocirani maloprodajni objekti i prodaja putem POS terminala •
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZA PLAĆANJA LOKALNE KOMUNALNE TAKSE ZA POSTAVLJANJE LETNJE BAŠTE KAFIĆA NA JAVNOJ POVRŠINI

VESTI NA DAN 18. MAJ 2015.

Prelistavajući dnevne novine: